首页 趣味语文古诗词正文

口技(kou ji)

 jīngzhōngyǒushànkǒuzhěhuìbīnyàntīngshìzhīdōngběijiǎoshīchǐpíngzhàngkǒurénzuòpíngzhàngzhōngzhuōshànchǐérzhòngbīntuánzuòshǎoqǐngdànwénpíngzhàngzhōngchǐxiàmǎnzuòrángǎnhuāzhě

 yáowénshēnxiàngzhōngquǎnfèi便biànyǒurénjīngjuéqiànshēnérérxǐngxǐngérérhánpāiérzhīyòuérxǐngzhǐdāngshìshíshǒupāiérshēngkǒuzhōngshēngérhánshēngérchūxǐngshēngchìérshēngshízhòngmiàobèimǎnzuòbīnshēnjǐngwēixiàotànwèimiàojué

 wèihōushēngpāiérjiànpāijiànzhǐwēiwényǒushǔzuòzuòsuǒsuǒpénqīngmèngzhōnghāisòubīnshǎoshūshāoshāozhèngzuò

 rén:“huǒ”,liǎngéréérbǎiqiānrénbǎiqiānérbǎiqiānquǎnfèizhōngjiānbēngdàozhīshēnghuǒbàoshēngfēngshēngbǎiqiānzuòyòujiābǎiqiānqiújiùshēngshēngqiǎngduóshēngshuǐshēngfánsuǒyīngyǒusuǒyǒusuīrényǒubǎishǒushǒuyǒubǎizhǐnéngzhǐduānrényǒubǎikǒukǒuyǒubǎishénéngmíngchùshìbīnbiànfènxiùchūliǎngzhànzhànxiānzǒu

 ránchǐxiàqúnxiǎngjuéchèpíngshìzhīrénzhuōshànchǐér

 wén

 jīngchéngyǒushànzhǎngbiǎoyǎnkǒuderénzhènggǎnshàngyǒurénjiāyànqǐngbīnzàitīngdedōngběijiǎoānfànglezuòchǐgāodepíngfēngbiǎoyǎnkǒuderénzuòzàipíngfēngmiànmiànzhǐfànglezhāngzhuōzizishànzikuàixǐnglezhòngduōbīnwéiràozhepíngfēngérzuòhuìérzhǐtīngjiànpíngfēngmiànxǐngpāiquánchǎngshàngjìngqiāoqiāodeméiyǒuréngǎnshēngshuōhuà

 yuǎnyuǎntīngdàoyōushēndexiàngzizhōngyǒugǒujiàoshēngjiùyǒujīngxǐnghòuāqiànshēnlǎnyāodeshēngyīndezhàngzàishuōmènghuàguòlehuìérháizixǐngleshēngzhezhàngxǐnglerénwèiháiziwèinǎiháizihánzhetóuyòuqīngshēnghēngchàngzhehōngxiǎoháishuìyòuyǒuérzixǐngledāodāoshuōtíngzàizhèshíhòuyòngshǒupāiháizideshēngyīnkǒuhēngzhehōngháizideshēngyīnháizibiānhántóubiāndeshēngyīnháizigāngxǐngguòláideshēngyīnzhàngháizideshēngyīntóngshíxiǎngzhǒngshēngyīndōu仿fǎngxiàngmǎnzuòdebīnméiyǒushēnzhǎngzipiānzhetóukànwēixiàoxīnzhōngzàntànrènwèimiàole

 guòlehuìérzhàngleshēngpāiháizideshēngyīnjiànjiànxiāoshīyǐnyǐntīngdàoyǒulǎoshǔzuòzuòsuǒsuǒhuódòngdeshēngyīnpénzifāndàoqīngxiézàimèngzhōngchūlehāisòushēngbīnmendexīnqíngshāowēifàngsōnglexiējiànjiànduānzhènglezuò姿

 rányǒurénshēngjiào:“huǒla”,zhàngláishēngjiàorénláishēngjiàoliǎngxiǎoháizileláihuìéryǒuchéngbǎishàngqiānrénshēngjiàochéngbǎishàngqiāndexiǎoháijiàochéngbǎishàngqiāntiáogǒuwāngwāngjiàozhōngjiāzhelafángdàodeshēngyīnlièhuǒránshāopǐnbàolièdeshēngyīndefēngshēngqiānbǎizhǒngshēngyīnchūyòujiāzhechéngbǎishàngqiānréndeqiújiùdeshēngyīnzhòngrénránshāozhedefángshíyòngdehǎnshēngqiǎngjiùdōng西deshēngyīnjiùhuǒdeshēngyīnfánshìzàizhèzhǒngqíngkuàngxiàyīnggāiyǒudeshēngyīnméiyǒuyàngméiyǒude使shǐrényǒushàngbǎizhǐshǒuměizhǐshǒuyǒushàngbǎizhǐtóunéngzhǐmíngzhōngderènzhǒngshēngyīnlái使shǐrényǒushàngbǎizhāngzuǐměizhāngzuǐyǒushàngbǎitiáoshétóunéngshuōqīngzhōngfāngzàizhèzhǒngqíngkuàngxiàbīnmenméiyǒubiànleliǎnkāiwèixiùshēnchūshǒuliǎngtuǐzheduōsuochàdiǎnzhēngxiānkǒnghòupǎole

 ránxǐngpāizhǒngshēngxiǎngquánxiāoshīlechèpíngfēngkànmiànzhǐyǒurénzhāngzhuōzizishànzikuàixǐngle

 zhùshì

 jīngjīngchéng

 shànshànzhǎngshàn

 zhě:……derén

 kǒudezhǒngyòngkǒuqiāngyīnqiǎolái仿fǎngzhǒngshēngyīn

 huìshìféngzhènggǎnshàng

 yànxíngyànhuìmíngdòngyòng

 zài

 tīngshìtīngtīng

 shīshèzhìānfàng

 píngzhàngzhǐpíngfēngwéizhànglèiyòngláidǎngzhùshì线xiàndedōng西

 chǐrénbiǎoyǎnyòngdedàojiàoxǐng”。

 érle

 tuánzuòxiāngérzuòtuán

 shǎo(shǎo)qǐng(qǐng):jiǔhuìér

 dànzhǐ

 wéntīngjiàn

 xiàpāi

 mǎnzuòránquánchǎngjìngqiāoqiāodezuòtōngzuò”。ránānjìngdeyàngzirányòngzàixíngróngdewěibiǎoshì:……deyàngzi

 huāxuānhuāshēngshuōhuà

 zuòtōngzuò”,zuòwèizhèzhǐzuòwèishàngderén

 ránjìngqiāoqiāodeyàngzi

 shēnxiàngyōushēndexiàngzi

 shēnhěnzhǎng

 quǎnfèigǒujiàoshēng)。

 yáoyuǎnyuǎn

 jīngjuéjiùjiào):jīngxǐng

 qiànshēnqiànāqiànshēnshēnlǎnyāo

 (yì)shuōmènghuà

 érjiǔjǐnjiēzheérzhèzuòbiǎoshíjiāndedewěi

 

 ānwèi

 érzuòdòngyòngwèinǎi

 hántóu

 zhǐqīngshēnghēngchàngzhehōngxiǎoháishuì

 liánduànshuōhuà

 dāngshìshízàizhèshíhòu

 chūgānggāngkāishǐ

 chì(chì):shēngāchìyánpíng

 shítóngshíhòu

 chū

 zhòngmiàobèizhǒngmiàochùdōubèishìzhǒngshēngyīndōu仿fǎngxiàngquándōubèibèi

 méiyǒufǒudìngjiāfǒudìngbiǎoshìkěndìng

 shēnjǐngshēnzhǎngzi

 piānzhetóukànxíngróngtīngshénmíngdòngyòng

 tànzàntàn

 wèirènwèi

 miàojuémiàolehǎolejuédàolediǎn

 wèiduōjiǔ

 hōu(hōu):hān(hān),

 jiànmànmàn

 wēiwényǐnyuētīngdào

 zuòzuòsuǒsuǒlǎoshǔhuódòngdeshēngyīn。(shēng

 pénzhǐpénlèideshèngdemǐn

 qīngfāndàoqīngxié

 shǎoshūxīnqíngshāowēifàngsōnglexiēxīnqíngshǎo(shǎo):shāowēishūshēnzhǎnsōngchí

 shāoshāoshíjiānyuánshìwèisuí”,zhèshìjiànjiàn

 zhèngzuòduānzhèngzuòde姿shì

 ránrán

 huǒhuǒshīhuǒ

 

 éérhuìérjiǔ

 zhōngjiān(jiàn):zhōngjiāzhezhōngzhōng jiānjiā

 bēngdàolafángdào

 shēng

 huǒbàoshēnglièhuǒránshāopǐnbàolièdeshēngyīn

 zuòchū

 (yè)(hǔhǔ)shēng:(zhòngrénránshāozhedefángshíyòngdehǎnshēngshēnghǎnshēng

 fánsuǒyīngyǒusuǒyǒufánshìzàizhèzhǒngqíngkuàngxiàyīnggāiyǒudeshēngyīnméiyǒuméiyǒude

 suī使shǐ

 néngzhǐduānnéngzhǐmíngzhōngderènzhǒngshēngyīn)。xíngróngkǒudezhǒngshēngxiǎngtóngshíchūjiāozhīchéngpiàn使shǐrénláibiànshíduāntóuzhèshìzhǒngde

 kǒuzuǐ

 míngzuòdòngyòngshuōchū

 zài

 shìzhè

 biànbiànleliǎnjīnghuāngshīcuò

 kāizuòwèi

 fènxiùchūxiùzichūshǒu fènzhāngkāizhǎnkāi chūchū

 tuǐ

 zhànzhànduōsuozhàn

 (jī):chàdiǎnér

 xiānzǒuqiǎngxiāntáopǎozǒupǎo

 qúnxiǎngjuézhǒngshēngyīnquándōuxiāoshīle

 juédōuxiāoshīle

 chèpíngchèpíngfēng

 shìzhè

 fènyángliāo

 fān

 1、suīrényǒubǎishǒushǒuyǒubǎizhǐnéngzhǐduānrényǒubǎikǒukǒuyǒubǎishénéngmíngchù

 使shǐrényǒubǎizhǐshǒuměizhǐshǒuyǒubǎizhǐshǒuzhǐnéngzhǐchūzhōngdezhǒngshēngyīn;(使shǐrényǒubǎizuǐměizuǐyǒubǎizhǐshétóunénggòushuōchūzhōngdefāng

 2.shìbīnbiànfènxiùchūliǎngzhànzhànxiānzǒu

 zàizhèzhǒngqíngkuàngxiàbīnmenméiyǒubiànleliǎnkāizuòwèiyángxiùzichūshǒudeliǎngzhǐtuǐduōsuoxiǎngyàoxiānpǎo

 èrběnwénzhōngxīn

 běnwénzuòzhětōngguòduìkǒubiǎoyǎnzhōngzhǒngshēngyīndeshēngdòngzhēndemiáozànyánglejīngzhōngshànkǒuzhědegāochāo,(zhòngdiǎnguānjiànfǎnyìngleguódàiréndezhìhuìcáinéng

 sānwénzhōngqiánhòuliǎngjiǎndāndedàojiāodàiqīngqīngchǔchǔzhèduìwénzhāngdejiégòunèiróngyǒushénmezuòyòng

 jiégòushàngshǒuwěiyīng

 nèiróngshàngchūzhōngxīnshìshuōmíngkǒubiǎoyǎnzhědebānshèshīwěiduānshìqiángdiàokǒubiǎoyǎnzhěbānshèshīdejiǎndānmiànhōngtuōchūkǒubiǎoyǎnzhěgāochāode

 wénzhōngèrsānduàncǎiyòngleshénmemiáoxiěshǒuyǒuzuòyòng

 zhèngmiànmiáoxiěxiāngjiédeshǒuzhíjiēhuòjiānjiēxiěchūlekǒubiǎoyǎnzhěgāochāode

 wèishénmexiěquǎnfèiyòngyáowén”,xiěshǔshēngyòngwēiwén”?

 yáowénshìyuǎnyuǎntīngjiànchūlexiǎoxiàngdeyōujìngwēiwénshìxiǎoxiǎodeshēngyīnchūlejiādeānjìngmiànhōngtuōchūkǒubiǎoyǎnzhědegāochāorénmendetīngjuégǎnshòu

 fēn

 (duàn),jiāodàikǒubiǎoyǎnzhěbiǎoyǎndeshíjiāndiǎnshèshīdàokāiyǎnqiándefēnzhèfēnshìxiàwénjīngcǎibiǎoyǎndediàn

 wénzhāngjīngzhōngyǒushànkǒuzhěkāipiānjièshàokǒubiǎoyǎnzhěshìběnwéndezǒngshuōquánwénzàishuōmíngzhèwèishànkǒuzhědezhīshànshànzhǎng。“huìbīnyàn”,diǎnmíngkǒubiǎoyǎnzhěxiàndeshíjiānshìyóuzhèchǎngkǒubiǎoyǎnshìzàibīnyànzhīshíyīnshìyàn”,yǒushèng。“tīngshìzhīdōngběijiǎoshīchǐpíngzhàng”,zhǐmíngbiǎoyǎndediǎnjiǎndānshèshīshuōmíngzhèshìlínshíyǎnchūchǎngsuǒfāngzàigēnzhèbiǎoyǎnnèiróngdediǎnzhǐchūkǒubiǎoyǎnzhěshìzàihòubiǎoyǎnyòujiāngjiǎndāndedàolièchūzhǐmíngjǐnyǒuzhuōshànchǐér”,shìbiékǒuréndebiǎoyǎnzhǔyàopíngdeshìdekǒu”。zuìhòuchǐxiàmǎnzuòrángǎnhuāzhě”,diǎnrǎnbiǎoyǎnjiāngkāishǐshíquánchǎngjǐnzhāngdefēnzhèfēnchúshànwàiduìkǒubiǎoyǎnzhějiārènzànquèchùchùwèigāochāozhāngběnzàochénghěnqiángdexuánniàn使shǐzhěliàoxiǎngyǒuchǎngjīngcǎidebiǎoyǎn

 èrfēn

 (èrduànzhìduàn),xiěbiǎoyǎnzhědejīngcǎibiǎoyǎntīngzhòngdefǎnyīngzhèfēnshìquánwéndezhǔmiáoxiěkǒurénsuǒbiǎoyǎndeliǎngchǎngmiànshìkǒuzhījiāzàishēnyóushuìérxǐngyóuxǐngshuìdeqíngxíngèrshìshēngzàizhèjiātíngjìndechǎnghuǒzāideqíngxíng

 céngèrduàn),xiěbiǎoyǎnjiārénshēnbèiquǎnfèijīngxǐngdeqíngxíngbīnduìkǒubiǎoyǎndeyóuzhōngzàntàn

 kǒubiǎoyǎnyóuyuǎnyuǎntīngdàocóngshēnxiàngzhōngchuánláidequǎnfèishēngkāishǐránhòukǒuzhījiāzuòwèixiǎngxiàngzhōngdetái”,使shǐtīngzhòngdezhùyóuwàijǐngzhuǎnnèijǐngxiānxiěrénjīngjuéqiànshēn”,tīngdàoquǎnfèishēngérxǐngláizhèjiùkāilejiārénshēnbèijīngxǐngdewéizàixiě”,huàmiànzhújiànqīngyòuyóuqiànshēn”“jīngdòngleyòuéryòuér”。zhìwéikāixiāngchūxiànduōshēngxiǎngzhàngbèichǎoxǐngérbèichǎoxǐngshìshǒupāiérshēngkǒuzhōngshēngérhánshēngérchūxǐngshēngchìérshēngshíshēndejìng使shǐkǒubiǎoyǎndàogāocháo

 èrcéngsānduàn),xiěbiǎoyǎnjiārényóuxǐngshuìdeqíngxíngbīndeqíngbiànhuà

 xiānxiězhàngdeshēng”,bìngbànréndepāiérshēng,“jiànpāijiànzhǐ”,gěirénshíjiānhuǎnmàntuīérshēngyīnjiànruòdegǎnjuéjiēzhelǎoshǔpǎodòngtōushí、“pénqīngdeshēngyīnrénmèngzhōngdehāisòushēngbiǎoshìjìnggèngshēnquánjiārényòushuìlezhècéngbiǎoxiànjiārényóuxǐngshuìdeqíngxíngyóuqiángāocháoluòcháobìngwèixiàgāocháoshì

 sāncéngduàn),xiěbiǎoyǎnchǎngránérzhìdehuǒzāideqíngxíngbīnjiǎwèizhēndeshéntàidòngzuò

 kāishǐyònglèishìhuàwàiyīndeshǒurénhuǒ’”,ránjiākuàijiézòujiēzhexiězhèkǒuzhījiāránzāodàowàibiàndeqíngxíng:“liǎngér。”fēnzhòuránbiànhuàránhòunèijǐngzhuǎnwèiwàijǐngbǎiqiānrénbǎiqiānérbǎiqiānquǎnfèibiǎoxiànrénmendejīngkǒngwànzhuàngzàibǎiqiānqiújiùshēngshēngqiǎngduóshēngshuǐshēngbiǎoxiànhuǒshìdeměnglièhuǒchǎngdefēnluànyòufánsuǒyīngyǒu……néngmíngchùyánshēngyīnzhīluànzhēnzhìkǒubiǎoyǎndàoleèrgāocháozuìgāocháo

 sānfēn

 (duàn),xiěbiǎoyǎnjiéshùshídeqíngjǐngzàijiāodàibiǎoyǎnzhědedàojǐnzhuōshànchǐér”。shǒuduànxiāngyīngshuōmíngzàiyǎnchūzhōngwèizēngjiārèndàogāngcáidejīngcǎibiǎoyǎndequèshìcóngkǒuzhōngchūde

 běnwénlechǎngjīngcǎidekǒubiǎoyǎn,láilínjìng,wénshēng,lìngréntàn.zuòzhěxiàdezhèchǎngkǒubiǎoyǎnjīnsānbǎiduōnián,jīntiānréngnéng使shǐmenshēnqiègǎnshòudàozhèchuántǒngmínjiānshùdemèi

 línhuán(1607——yuē1662),tiěhàoqīngdàishùnzhìniánjiāndejiànjìnjiāngrénxiànquánzhōushìānxiànguānqiáozhènlǐngcūn),dāngshídejìnshìmíngwànsānshínián(1607niánshēngcóngxiǎocōngyǐngguòrénsuìnéngshǔwénzheyǒutiěwén》《hǎibiān》《lǐngnánlüè》《zhīhuà》《kǒuděngzhōngkǒudeshānjiǎnbǎnzhìjīnréngwèichūzhōngwénwén。《zhīhuàshìpiānshùzhīdexiǎopǐnwénjǐnyǒudìngdeshùjiàzhíérqiězàinóngjīngfāngmiànyǒujiàogāodexuéjiàzhíshǐliàojiàzhídezhèxiēzhezuòdōushìguówénhuàchǎnzhōngdejiàzhīguībǎo

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37575.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 72人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org