首页 趣味语文古诗词正文

七发(qi fa)

 chǔtàiziyǒuérwǎngwènzhīyuē:“wéntàiziānshǎojiān?”tàiziyuē:“bèijǐnxiè。”yīnchēngyuē:“jīnshítiānxiàānníngpíngtàizifāngniánzhějiǔdānānxiézhōngruòjiéfēntúndàndànfánchéngchùchùmíngzhōngzhòngtīngèwénrénshēngjīngshényuèxièbǎibìngxiánshēngcōngmíngxuànyàoyuèpíngjiǔzhífèimìngnǎiqīngtàiziyǒushì?”tàiziyuē:“jǐnxièlàijūnzhīshíshíyǒuzhīránwèizhìshì”。”yuē:“jīnguìrénzhīzigōngérguīchùnèiyǒubǎowàiyǒujiāosuǒyǐnshíwēnchúngāncuìchéngnóngféihòushangmànnuǎntánshuòshǔsuīyǒujīnshízhījiānyóujiāngxiāoshuòértǐngjiěkuàngzàijīnzhījiānzāiyuēzòngěrzhīzhīzhīānzhěshāngxuèmàizhīqiěchūniǎnmìngyuējuéwěizhīdòngfángqīnggōngmìngyuēhánzhīméihào齿chǐéméimìngyuēxìngzhīgāncuìféinóngmìngyuēchángzhīyàojīntàizimànzhīwěisuíjīntǐngjiěxuèmàiyínzhuóshǒuduòyuèshìqiánfènghòuwǎngláiyóuyànzòngfángyǐnjiānzhīzhōnggāncānyàoměngshòuzhīzhǎosuǒcóngláizhězhìshēnyuǎnyānzhìyǒngjiǔérfèisuīlìngbiǎnquèzhìnèixiánzhìwàishàngzāijīntàizizhībìngzhěshìzhījūnzijiànqiángshíchéngjiānshìbiànchángwèiyānshěnzhīhàotángzhīxīndùnzhīzhìyóuzhìzāi!’’tàiziyuē:“nuòbìngqǐngshìyán。”

 yuē:“jīntàizizhībìngyàoshízhēnjiǔliáoéryàoyánmiàodàoshuōérwénzhī?”tàiziyuē:“yuànwénzhī。”

 yuē:“lóngménzhītónggāobǎichǐérzhīzhōngjiézhīlúnjūngēnshūfēnshàngyǒuqiānrènzhīfēngxiàlínbǎizhàngzhītuānliúyòudàndànzhīgēnbànbànshēngdōnglièfēngpiàosǎnfēixuězhīsuǒxiàléitíngzhīsuǒgǎncháohuánggāndànmíngyānniǎo宿yānchénhàoshàngkūnāimíngxiángxiàshìbèiqiūshèdōng使shǐqínzhìzhuózhǎnwèiqínjiǎnzhīwèixiánzizhīgōuwèiyǐnjiǔguǎzhīěrwèiyuē使shǐshītángcāochàng》,ziwèizhīyuē:‘màixiùjiànzhìcháofēixiàngbèigǎohuáijuélínhuí。’fēiniǎowénzhīérnéngshòuwénzhīchuíěrérnéngxíngjiǎolóuwénzhīzhùhuìérnéngqiántiānxiàzhīzhìbēitàizinéngqiángtīngzhī?”tàiziyuē:“bìngwèinéng。”

 yuē:“chúniúzhīcàisǔnféigǒuzhīmàoshānchǔmiáozhīshíānzhīfàntuánzhījiěchuàiérsànshì使shǐyǐnjiānáodiàoxióngfánzhīérsháoyàozhījiàngbáozhīzhìxiānzhīkuàiqiūhuángzhībáizhīlányīngzhījiǔzhuókǒushānliángzhīcānhuànbàozhītāixiǎofànchuòtāngxuětiānxiàzhīzhìměitàizinéngqiángchángzhī?”tàiziyuē:“bìngwèinéng。”

 yuē:“zhōngdàizhī齿chǐzhìzhīchēqiánshìfēiniǎohòulèizhuōmàichùzàozhōngfánwàijiānpèishìxiāngqiánhòuwángliángzàowèizhīqínquēlóuwèizhīyòuliǎngrénzhěnéngzhǐzhīchēnéngzhīshì使shǐshèqiānzhīzhòngzhēngqiānzhīzhútiānxiàzhīzhìjùntàizinéngqiángchéngzhī?”tàiziyuē:“bìngwèinéng。”

 yuē:“dēngjǐngzhītáinánwàngjīngshānběiwànghǎizuǒjiāngyòuyǒushì使shǐbiànzhīshìyuánběnshānchuānmìngcǎoshǔshìliánlèiyóulǎnguānnǎixiàzhìjiǔbēizhīgōngliánlángzhùtáichéngcénggòufēnyúnxuán绿niǎndàoxiéjiāohuángchíhùnzhāngbáikǒngniǎokūnyuānchújiāojīngcuìlièyīngchīlóngyōngyōngqúnmíngyángténgyuèfènzhènlínliáochóuliǎomàncǎofānglíngsāngliǔjīngmiáosōngzhāngtiáoshàngzàotiāntóngbìngchāngwàngchénglínzhòngfāngfēnluànfēngcóngróngxiāoyángyīnlièzuòzòngjiǔdàngxīnjǐngchūnzuǒjiǔliányīnwèichényáoróucuògāiliànliúshēngyuèěrshìnǎichǔzhījiéfēngyángzhèngwèizhīhào使shǐxiānshīzhēngshūyángwénduàngànzhīchuíshāotiǎoxīnliúruòméngqīngchénbèilán嬿yànértiānxiàzhīhàochǐ广guǎngzhītàizinéngqiángyóutàiziyuē:“bìngwèinéng。”

 yuē:“jiāngwèitàizixúnzhījiàfēilíngzhīchéngjùnzhīchéngyòuxiàzhījìnjiànzuǒhàozhīdiāogōngyóushèyúnlínzhōuchílánjiéjiāngxúnyǎnqīngpíngyóuqīngfēngtáoyángdàngchūnxīnzhújiǎoshòuqīngqínshìquǎnzhīcáikùnshòuzhīqióngxiāngzhīzhìqiǎokǒngbàoshèzhìniǎozhúmíngbiāokuàjiǎoyóujūndǎojiànjīng鹿hànliúzhuìyuānlíngjiǒngchuàngérzhěchōnghòuchéngxiàolièzhīzhìzhuàngtàizinéngqiángyóu?”tàiziyuē:“bobìngwèinéng。”rányángjiànméizhījiānqīnyínérshàngmǎnzhái

 jiàntàiziyǒuyuèsuìtuīérjìnzhīyuē:“mínghuǒbáotiānbīngchēléiyùnjīngyǎnjiǎnmáofēnchíchěngjiǎozhúwèizhēngxiānjiǎo广guǎngguānwàngzhīyǒuchúncuìquánxiànzhīgōngméntàiziyuē:“shànyuànwénzhī。”

 yuē:“wèishìzhēnlínshēnyānyúnànbìngzuòkǒngměngtǎnshēnbáobáirènwéiwéimáojiāocuòshōuhuòzhǎnggōngshǎngjīnyǎnpíngruòwèirénzhǐjiǔjiāyáoxiūpáokuàijiǔbīnyǒngshāngbìngdòngxīnjīngěrchénghuǐjuéjuénuòzhēnxìnzhīxíngjīnshígāochénchàngwànsuìzhēntàizizhīsuǒnéngqiángéryóu?”tàiziyuē:“shényuàncóngzhíkǒngwèizhūlèiěr。”ránéryǒu

 yuē:“jiāngyuèzhīwàngzhūhóuyuǎnfāngjiāoyóuxiōngbìngwǎngguāntāo广guǎnglíngzhījiāngzhìwèijiàntāozhīxíngguānshuǐzhīsuǒdàoránhàiguānsuǒjiàzhěsuǒzhuózhěsuǒyángzhěsuǒwēnfénzhěsuǒzhěsuīyǒuxīnlüègěiwèinéngxíngsuǒyóuránhuǎngliáohùnhuāngchùtǎnghàowǎngyànghuāngkuàngkuàngbǐngnánshāntōngwàngdōnghǎihóngdòngcāngtiānliúlǎnqióngguīshénchéngliúérxiàjiànghuòzhīsuǒzhǐhuòfēnyúnliúzhémóuwǎngérláilínzhūéryuǎnshìzhōngfánérdàisànérshǔnèicúnxīnérchíshìzǎogàixiōngzhōngliàncángdàngǎnshǒuhuìzhuó齿chǐtiándàishūxiětiǎnzhuófēnjuéhuángěrdāngshìzhīshísuīyǒuyānbìngzhìyóujiāngshēnlóngérguānwàngzhīkuàngzhímiǎoxiǎofánmènchéngnóngbìngjiǔzhīzāiyuēméngjiěhuòyán。”tàiziyuē:“shànrántāozāi?”

 yuē:“ránwénshīyuēshìshénérfēizhěsānléiwénbǎijiāngshuǐliúhǎishuǐshàngcháoshānchūnèiyúnzhǐyǎnpiàoyǒngértāoshǐhónglínlínyānruòbáizhīxiàxiángshǎojìnhàohàoáiáichēbáiwéigàizhīzhāngyǒngéryúnluànrǎorǎoyānsānjūnzhīténgzhuāngpángzuòérbēnpiāopiāoyānqīngchēzhīlēibīngliùjiàjiāolóngcóngtàibáichúnchíhàoqiánhòuluòyóngyóngángángqiángqiángshēnshēnjiāngjiānglěizhòngjiānshìjūnxínghōngyǐnxiōngpányǒngyuándāngguānliǎngpángpāngàngǎnshàngxiàyǒushìyǒngzhuàngzhīérwèidǎochōngjīnqióngsuíwēiànchūzhuīzhědāngzhěhuàichūhuòwéizhījīngāizhěnfēnhuíxiángqīngmièxiánméitánhuánjiézizhīshāntōngzhīchǎnglíngchìànhuìsānghéngbēnshìléixíngchéngfènjuézhèndùndùnhúnhúnzhuàngbēnhùnhùndùndùnshēngléizhìqīngshēnghóufènzhènzhànzhīkǒuniǎofēihuíshòuzǒufēnfēnyǒngyúnluàndàngnánshānbèiběiànkuīqiūlíngpíng西pànxiǎnxiǎnbēnghuàibēichíjuéshèngnǎizhìchányuányángliúhéngbàozhībiēshīshìdiāndàoyǎnyóuyóuyuányuánliányánshénguàishèngyánzhí使shǐrényānhuíànchuàngyāntiānxiàguàiguǐguāntàizinéngqiángguānzhī?”tàiziyuē:“bìngwèinéng。”

 yuē:“jiāngwèitàizizòufāngshùzhīshìyǒulüèzhěruòzhuāngzhōuwèimóuyángzhū便biànyuānzhānzhīlún使shǐzhīlùntiānxiàzhījīngwēiwànzhīshìfēikǒnglǎolǎnguānmèngzichóuzhīwànshītiānxiàyàoyánmiàodàotàiziwénzhī?”

 shìtàiziéryuē:“huànruòtīngshèngrénbiànshìzhīyán。”niǎnránhànchūhuòránbìng

 wén

 chǔguótàiziyǒubìngyǒuwèiguórénwènhòushuō:“tīngshuōtàiziqiànānshāowēihǎodiǎnlema?”tàizishuō:“háishìhěnxièxièdeguānxīn。”chènjìnyándào:“xiànjīntiānxiàānníngfāngtàipíngtàizizhèngzàishǎozhuàngzhīniánliàoxiǎngshìnínzhǎngtānliànānméiyǒujiézhìxiéqīnshēnzàinèiníngjiésāizhìxīnshénānfánzàotànqíngèlièxiàngzuìlejiǔshìdechángchángxīnjīngròutiàoshuìānníngxīnshuāiruòtīngjuéshīlíngyànèrénshēngjīngshénhuànsànhǎoxiàngbǎibìngjiēshēngěrhūnluànchángbìngjiǔchánshēnzhǐxìngmìng便biànyǒuwēixiǎntàizishìfǒuyǒuzhèzhǒngzhèngzhuàngne?”tàizishuō:“xièxièkàoguójūndeliàng使shǐnéngxiǎngshòuguìzhìjīngchángbìngzhèngdànháiméiyǒudàosuǒshuōdezhèzhǒng。”shuō:“xiànzàixiēguìzidìngshìzhùzàishēngōngnèiyuànnèiyǒuzhàoliàochángshēnghuódegōngwàiyǒujiàodǎodeshīxiǎngrénjiāoyóunéngyǐnshíshìwēnhòuchúnměigāntiáncuìdeshíféiròulièjiǔ穿chuānzheshìzhòngzhòngdiédiédeqīngruǎnróunuǎnhòushídezhèyàng使shǐxiàngjīnshíyàngdejiānzhìshàngqiěyàoxiāoróngsōngjiěnegèngkuàngjīnchéngderénasuǒshuōfàngzòngěrdeshìrènzhīdeānjiùhuìsǔnhàixuèmàidechàngchūdōuchéngzuòchēzijiùshìtānhuàndezhàotóuchángzhùyōushēndezhùzháiqīngliángdegōngshìjiùshìshānghánzhōngshǔdeméijiètānliànchénqíngjiùshìcuīcánxìngmìngdetiánshícuìféiròulièjiǔjiùshìlànchángzideyàoxiànzàitàizitàinènzhīlíng便biànjīnsōngsànxuèmàichàngshǒujiǎoqiányǒuyuèguódeměihòuyǒuguódejiārénwǎngláiyóuwánchīzàiyōushēndeshìzòngqíngzhèjiǎnzhíshìyàodāngzuòměicānměngshòudezhǎoshuǎazhèyàngdeshēnghuóyǐngxiǎngjīnghěnshēnyuǎnguǒzàizhǎngshíjiāntuōyángǎime使shǐràngbiǎnquèláiwèinínzhìliáonèidebìngxiánláiwèiníndǎoyòuzěnmeláiaxiànzàixiàngtàizizhèyàngdebìngqíngyàoshìshàngdejūnzijiànshí广guǎngzhīshífēngderényònghuìgěiníntánlùnwàijièdeshìgǎibiànníndeshēnghuófāngshìqíngyīngchángràngmenníndeshēnpángchéngwèiníndezuǒmechénlúndexiǎnghuāngtángdexīnfàngzòngdewàngháinéngcóngláine!”tàizishuō:“hǎoděngbìnghòujiùzhàozhèhuàzuò。”

 shuō:“xiànzàitàizidebìngyòngyàobiānshízhēnjiǔliáodebànérzhìhǎoyòngzhōngkěndeyánlùnjīngmiàodedàoquànshuōérxiāochúnínxiǎngtīngtīngzhèyàngdehuàma?”tàizishuō:“yuàntīng。”

 shuō:“lóngménshānshàngdetóngshùgāobǎichǐérfēnchāshùgànzhōnghěnduōpándewénshùgēnzàirǎngzhōngxiàngzhōuyánshēnérkuòzhǎnshàngyǒuqiānrèndegāofēngxiàlínbǎizhàngdeshēnjiàntuāndeliúchōngyáodàngzhedegēnbànbànháihuózhedōngtiānhánfēngxuězhūfēixuěqīnlíngxiàtiānshǎndiànchùzǎoshàngyǒuhuánggāndànzàishàngmiànmíngjiàobàngwǎnyǒushīǒudeniǎodeniǎoquèzàishàngmiàndehuángqīngchénzàitóngshùshàngjiàokūnzàishùxiàfēixiángāimíngzàizhèyàngdehuánjìngzhōngqiūdōngláijǐnsuìyuè),ràngqínzhìkǎntóngshùzhìchéngqínyòngshēngdejiǎnzhìchéngxiányòngérdedàigōuzuòzhuāngshìyòngyǎnglejiǔháizideguǎdeěrhuánzhìchéngqínhuīràngshītángdànzòuchàngdeqínràngziláiyǎnchàngshuō:‘màizichōusuìchūmángshízàizǎochénfēixiángfēixiàngkōngkāigǎodehuáishùbàngzàixiǎnjùnzhīchùxiàlínzhédejiàn。’fēiniǎotīngdàoshēngliǎnchìnéngfēishòutīngdàoshēngchuíěrnéngxíngzǒujiǎolóutīngdàoshēngzhāngzuǐnéngxiàngqiánzhèshìtiānxiàzuìdòngréndeyīntàizinéngmiǎnqiángshēnláitīngma?”tàizishuō:“bìnglenéngtīnga。”

 shuō:“zhǔshúxiǎoniúdeféiròuyòngzhúsǔnxiāngláibànyòngféigǒuròuáodetāngláidiàozàishàngshíěrcàiyòngchǔmiáoshāndedàozuòfànhuòyòngzuòfànzhèzhǒngfàntuánzàikuàijiùhuìsànkāidànkǒuhuàshìràngyǐnpēngrènràngdiàowèidàoxióngzhǎngzhǔlànshúzàisháoyàojiàngláidiàowèishòushàngderòuqièchéngbáopiànzhìchéngkǎoròuxiānhuódeqièchéngpiànzuǒqiūtiānbiànhuángdebèiqiūjìnrùnguòdeshūcàiyònglánhuāpàodejiǔláishùkǒuháiyǒuyòngjiāyǎngdebàotāizuòdeshíxiǎokǒuchīfànkǒutāngjiùxiàngfèishuǐjiāozàixuěshàngyàngzhèshìtiānxiàzuìhǎodeměiwèiletàizinéngmiǎnqiángshēnláipǐnchángma?”tàizishuō:“bìnglenéngpǐnchánga。”

 shuō:“zhōngdàidàichūchǎndexióngnián齿chǐshìdāngshíyòngláijiàchēpǎozàiqiántóudexiàngfēiniǎopǎozàihòumiàndexiàngyòngzǎoshúdemàiziwèiyǎng使shǐxìngqíngzàogěitàoshàngjiāndepèitóuràngzàipíngtǎndeshàngbēnpǎozàizhèshíràngzàiqiánhòuguāncháràngwángliángzàoláiqínquēlóuzuòchēyòuzhèliǎngrénzàishòujīngshínéngzhìzàichēfāndàoshínéngchēyòngzhèyàngdechēsàipǎoxiàxiàqiāndezhùqiānzhèshìtiānxiàzuìhǎodejùnletàizinéngmiǎnqiángshēnma?”tàizishuō:“bìnglenénga。”

 shuō:“dēngshàngjǐngtáinánwàngjīngshānběiwàngshuǐzuǒmiànshìzhǎngjiāngyòubiānshìdòngtíngzhèzhǒngyóuguānzhījuéjǐnyǒuzàizhèshíràngxuéshànbiàndeshìrénkǎodìngshānchuāndeběnyuánqióngjǐncǎodemíngchēngshìxuǎnzàolèixiāngliánmànyóuzònglǎnzhīhòuzài怀huáigōngzhōngbǎishèjiǔyàngōng殿diàndehuílángmiànxiāngliántáichéngzhòngdiéshēn绿jǐngxiàngbīnfēnchēdàojiāocuòchéngzhéhùnzhāngbáikǒngniǎokūnyuānchújiāojīngzhīlèideniǎohuòguānmáocuì绿huòjǐngmáochàxióngniǎoniǎomáoměimíngjiàodòngtīngérzàishuǐzhōngtiàoyuèshùzhèndònglínpiànshuǐqīngjìngchóuliǎocóngshēngliánhuāfēnfāngbiānderóusāngliǔshùhuòdānhuòzhītiáomiáosōngzhāngshùzhītiáogāotiāntóngzōngyuǎnyuǎnwàngwèiránchénglíncǎofāngxiāngzàifēngzhōnghùnzhītiáoyáohuòyǐnhuòxiànlièzuòzòngjiǔzòngxīnràngjǐngchūnláiquànjiǔràngliánláizòuwèichénshípǐnjiāocuòquánjīngxuǎnměiyuèxīnliúměideshēngyuèěrdòngxīnshìchàngchǔdedeyīndiàodànzòuzhèngwèidedòngtīngde使shǐxiānshīzhēngshūyángwénduàngànzhèyàngjùnnánměiqúnhùnsànkāiqiūànsòngqíngxiāngzhèxiērényǐnliúshuǐshēnruòxiāngshēnshàngcéngbáoliǎnlángāo穿chuānzhe便biànláishìfèngzhèshìtiānxiàzuìshēchǐhuáhàoshèngdeyànletàizinéngmiǎnqiángshēnláixiǎngma?”tàizishuō:“bìnglenéngxiǎnga。”

 shuō:“yàowèinínxúnjiàkāiyǒuchuāngdeqīng便biànlièchēnínzuòzàizhèxióngdechēzishàngyòubiāndàizhexiàhòushìjiànnángdejìnjiànzuǒbiāndàizhezhèzhìchéngdehuāwéngōngdàoyúnmèngdelínzhōngwéiràoshēngzhǎngláncǎodezhǎodàibēnchíbēndàojiāngbiānránhòuhuǎnhuǎnxíngjìnchēlúnzàiqīngpíngshàngniǎnguòyíngmiànchuīláiwēiwēiqīngfēngtáozuìzàichūntiāndedāngzhōngmǎn怀huáichūndexīnwèizhīdòngdàngránhòuzhuīzhújiǎoxiádezǒushòuduōzhījiànshèzhōngleqīngjiédefēiniǎozhèshíquǎndeběnlǐnghuījǐnzhìshòubèizhuīgǎnjiǎokùnchē使shǐjǐnlemendezhìhuìqiǎobàokǒnglezhìniǎoshèlebēnxiǎngzhexiànglíngxiàngyàngténgyuèxiàng鹿yàngjiǎozhújiǎojiànjūnjūn鹿dòngbèizhuīhànliúshēnkǒuxiàdiàochùduǒcángzǒutóuméiyǒushòushāngérhuóhuóxiàdeshízàizhuāngmǎnsuícóngdechēzizhèshìlièzuìzhuàngguāndejǐngxiàngtàizinéngmiǎnqiángláiyóulièma?”tàizishuō:“bìnglenéng。”ránérzhèshíhòutàiziméizhījiānchūlebìngzhújiànkuòzhǎnmǎnzhěngmiàn

 jiàntàiziyǒugāoxìngdeshénjiùjìnshuō:“hēichūlièhuǒguāngzhútiānbīngchēxiàngxùndeléishēngyànggǔndòngjīnggāoshàngzhuāngshìdeniǎoniúwěizhěngérfēnfánchēwǎngláibēnchíjìngzhúrénrénxiàngwǎngdàowèiérfènyǒngzhēngxiānlièshòudewéilánfénshāoguòdeyòukuānyòu广guǎngyuǎnyuǎnwàngcáikàndàoyǒubiānyuánmáochúnwánzhěngdelièhuòjìnxiàndàozhūhóumiànqián。”tàizishuō:“shuōhǎoyuànzàitīngshuō。”

 shuō:“zhèháiméiyǒushuōwánzàicónglínshēnzhījiānyānzhēngyúnténgpiànhūnànniúlǎochūxiànlièderéngāngyǒngfēichángqiánghànmentuōchēqīnshēnqínshòuzhǐjiànxuěbáidedāorènshǎnshǎnguāngzhǎngmáozònghéngjiāocuòlièjiéshùànzhàohuòlièduōguǎgōngláoshǎngjīnyínpíngshàngdeqīngpíngkāiruòwèilièdeguānyuánshèyànqìnggōngnóngnóngdeměijiǔkǒuderòupēngzhǔkuàizhìdeshíyòngláikuǎndàijiābīnguìjiāzhēnmǎnjiǔbēishēnzhùjiǔbīnmendeháoyánzhuàngěrdòngtīngyánxìnchéngguǒérhuǐgǎishìhuòyīnghuòjuédōuhěnjiānjuéjiānzhēnxìnchéngdebiǎoqíngjiùxiànglòuzàijīnshíshàngyàngrénmenfàngshēngchànglièhuānháogǎndàoyànjuànzhèzhèngshìtàizisuǒàidenínnéngmiǎnqiángláiyóuwánma?”tàizishuō:“hěnyuànjiāzhǐchéngwèiwèidelèizhuì。”guòtàiziyǒuxiǎngshēndeyàngzile

 shuō:“menjiāngyàozàiyuèshízhūhóuyuǎnfāngláidepéngyǒuxiōngmentóng广guǎnglíngdejiāngguāntāochūdàoshíháiwèicéngkàndàojiāngtāozhǎngdexiàngguòkàndàoshuǐsuǒdàozhīchùjiù使shǐrénjīngkǒngchángledāngkàndàohòulàngtuīqiánlàngdezhuàngkuànglàngtóugāogāoxiāndeqíngxíngtāodàngfēnluàndeqíngjǐngshuǐliújiéhuízhuǎndeshìtàishuǐshìdàochùchōngdeliàng使shǐyǒuxīnduōmóulüèyánmǐnjiéderénjuéduìnéngmiáohuìchūyīnwèitāoérxíngchéngdezhèzhǒngzhuàngjǐngshìmehàodàngbiāna使shǐrénhuǎngnánbiànyòushìyàngxiōngyǒngpēngpàiajiàorénxīnjīngdǎnzhànlànggǔngǔntāotāoachūdexuānshēngshíérmángpiànalìngrénxuànshíérfēngaděngzhuàngguānshuǐshìhàoshēn广guǎngajiāngtāochāoyuèkuàngyuǎnzhōngzhùcóngnánshānzhīxiàzhíwàngdàodōnghǎizhībīnzhǐjiànjiāngtāoxiōngyǒngtiānxiāngjiējiéjǐnbaqǐngxiǎngxiàngshìtāoshuǐdejǐntóuliúlǎnqióngjǐndejiāngshuǐjiāngxīnshénguīxiàngchūzhīchùjiāngtāosuízhedeshuǐliúwǎngxiàyóuliúaméiyǒurénzhīdàojiāngliúdàocáihuìtíngxiēyǒushízhòngduōdelàngtóuliúzhuǎnzhéarányòujiūjiébēnliúzàihuítóulàngtāochōngdàozhūyòuxiàngyuǎnchùliúshìa使shǐrénjiànlexīnfánmènjīngshéngèngjiājuàndàiguāntāozhīhòuzhěngwǎnshàngdōuxīnsànluànazhídàotiānliàngcáinéngxīnshōuláibǎochíqíngānwěnshìxiōngzhōngjīngguòdàngzàngjīngguòzhuóshǒuchōngshuāgèngjiāgànjìngyánmiàn齿chǐgèngjiājiébáiguāngliàngyángleānlǎnduòpáichúlegòuāngzàng使shǐhuòqīngfēnbiànjuéduàn使shǐěrduǒyǎnjīngyóutōngtòumíngliàngzàizhèzhǒngqíngkuàngxiàzòng使shǐyǒujiǔbìnghuànyǒuwánderénshàngqiěyàojiāngtuóbèishēnzhíjiǎotáizhāngkāilóngěrtōngérláiguānkànzhèjiāngtāodehóngwěijǐngxiàngkuàngzhǐshìxiōngzhōngxiǎoxiǎodefánmènshāngshíféiròulièjiǔderénnesuǒshuōzhèjiāngtāoduìméngjiěchúhūnhuòshízàizhía。”tàizishuō:“tàihǎoleránmejiāngtāojiūjìngshìzhǒngshénmexiàngne?”

 shuō:“zhèjiànzàidàncónglǎoshītīngshuōjiāngtāoshìshénéryòufēishéndediǎnyǒusāntiáoshìtāoshēngshìléiwénbǎizhīyuǎnèrshìjiāngshuǐdàoliúhǎishuǐcháozhǎngwǎngshàngguànsānshìshāntūnyúnduànjiāngshuǐmǎnshuǐliútuānlàngxiōngyǒngjiāngtāokāishǐchūxiàndeshíhòushānhóngfēixièérxiàshìbáixiàngxiàfēixiángshāojìnshuǐshìhàohàodàngdàngbáimángmángpiànxiàngbáijiàzhechēchēshàngzhāngshèzhechēgàiwéimàndāngtāoxiōngyǒngluànyúnbāngǔnláifēnluàndeyàngzijiùjūnfènzhuāngshùlièduìxiàngqiándāngtāocóngliǎngpángxiānténgjuǎnpiāopiāodàngdàngdeyàngzijiùxiàngjiāngjūnzuòzàiqīngchēshànglǐngjūnduìzuòzhànjiàchēdeshìliùtiáojiāolónggēnsuízàishéndehòumiànyòuhǎoshìtiáobáizhǎnghóngzàibēnchíqiánhòuliánduàncháotóugāolàngtóuxiāngsuíxiāngdàngxiàngjūnyínglěizhòngdiééryòujiānluànfēnyúnyòuxiàngrénduōzhòngdejūnxíngjiāngtāohōngmíngbēnténgpēngpàishìběndǎngkànkàoàndeliǎngpánggèngshìshuǐshìxiōngyǒngwāngyángpiànzuǒchōngyòuhuìérxiàngshàngchōnghuìérwǎngxiàdiēluòhǎoshìyǒngzhuàngdeshìfènyǒngjìnérsuǒwèicháoshuǐpāiànchōngkǒuliúbiànjiāngwānzhùmǎnshuǐkuàyuèànmànchūshāduīpèngzhejiùyàowángdǎngzhùjiùyàohuǐhuàitāokāishǐshícónghuòwéifāngdeshuǐbiānchūzhuàngdàoshānlǒngérhuízhuǎndàochuānérfēnliúdàoqīngmièzhexuánjīngguòtánhuánshíxiàngzhànxiánméishēngjìnzàihuǎnhuǎnliúguòzishānzhíyuǎnbēndàojiàozuòdezhànchǎngchāoyuèchìànsǎoxiàngsānghéngchōngzhízhuàngléixùnxíngzhíbēnqiánfāngjiāngtāoquèshífènledewēixiàngshìwēiyòuxiàngxiàomíngwànbēnténghōnghōnglónglóngshìléizhèntiānshuǐshìyīnshòuérqīngyīnxiāngchāoyuèérshēngténgfènzhèndàngjiāozhànzàideàikǒuniǎoláifēiláihuízhuǎnshòuláiduǒshuǐshìhàomiǎojìnjiànyǒngshìfēiyúnluànfānjiāngtāodàngnánshānzhuǎnshēnyòuchōngzhuàngběiàncuīhuǐleqiūlíngdàngpíngle西ànduōmewēixiǎnduōmeachōngkuǎànhuàichítángzhídàojuédìngxìngdeshèngzhīhòufāngcáixiūránhòuliúshuǐdàngpēngpàilànghuāfēijiànrènfànlàndàodiǎnbiēnéngzhǔbèidiāndàoshàngxiàfānérxíngliánjiēduànshuǐzhōngshénguàinánjǐnshùjiǎnzhíjiàorénjīngdàozàixiàshénzhìqīngsànghúnshīzhèshìtiānxiàguàihǎnjiàndeguāntàizinéngmiǎnqiángláiguānshǎngma?”tàizishuō:“háiyǒubìngnéng。”

 shuō:“mejiānggěitàizijìnjiànxuééryǒulùnderénzhōngzuìyǒuwàngzhìlüèdejiùxiàngzhuāngzhōuwèimóuyángzhū便biànyuānzhānlèiderénràngmenlùntiānxiàjīngshēnwēimiàodedàomíngbiànwànshìwàndeshìfēizhízàiqǐngkǒngzilǎozizhèlèirénwèizhīshěnchápíngshuōqǐngmèngzizhèlèirénwèizhīchóuhuàsuànzhèyàngwànwèncuòlezhèshìtiānxiàzuìqièyàozuìjīngmiàodexuéshuōatàizinándàoxiǎngtīngtīngzhèxiēma?”

 shìtàizizheànzhànleláishuō:“dehuàzhēn使shǐhuōránqīngxǐnghǎoxiàngxiàzitīngdàoleshèngrénbiànshìdeyánlùnle。”tàizichūleshēntòuhànránzhījiānbìngzhèngquánxiāo

 zhùshì

 zhèpiānjiǎtuōfěngjiànchǔtàizijiēshòuyàoyánmiàodàoshízhìjiànwángliú

 wèntànwàngwènhòu

 shǎojiānzhǐbìngshāoshāoquán

 yīnchēngjiùshìshuō

 fāngniánwèiláideniánsuìhěnduōzhèngdāngniánqīng

 dānchénliànméiyǒuxiànzhǐqīnnèiyíngshòujié(sè):jiésāijièwèisāi”。

 fēntúnfēnluàndàndànxīnshéndìngdeyàngzishēnyíntànfánchéngfánmènzuìchéngzuìjiǔchùchùjīngkǒngāndeyàngzimíngtōngmián”,xiǎoshuì

 zhōngzhǐshēnruòzhòngtīngtīngjuélíngmǐnyuèxiè(xiè):huànsànxiánjiēdōu

 cōngmíngzhǐtīngjuéshìjué,yóuyáněrxuànyàoxuànyūnyǎnmàojīnxīngshìxuànyūndechángjiànzhèngzhuàngpíngshīhéng

 jiǔzhízhǐbìngzhǎngjiǔchánshēnfèizhǐqīngdào

 “làijūnsānkàoguójūndeliàngtiānxiàtàipíngxiǎngshòuānzhìjīngchángyǒulèibìngzhuàng,dànháiwèidàonínshuōdezhèzhǒng

 gōngzhùzàigōngzhōngguīgōngzhōngxiǎoménzhèfànzhǐshēngōngnèizhǐgōngzhōngwàizhǐcháotíngjiàodǎodelǎoshījiāosuǒyàojiéjiāopéngyǒuérméiyǒufāng

 wēnchúnzhǐwèidàohòuzhòngcuì(cuì):tóngcuì”。chéng(chéng):féiròunóng(nóng):chúnjiǔ

 (tà):zhòngduōdeyàngzimànnuǎnqīngéryòunuǎntán(xún):huǒshuò

 xiāoshuòrónghuàtǐngjiěsōngsànfēnsàn

 fàngzòngzhītóngzhī”。shāngxuèmàizhīsǔnhàixuèmàidediào

 niǎnjūnwèichējuéwěi(juěwěi):dōushìtānhuàndezhēngzhào

 dòngfángshēnsuìdezhùzháiqīngguānqīngliángdefánghángǎnhánhuòshòuméiméijiè

 hào齿chǐéméijiébáide齿chǐxiàngcánéchùyàngzhǎngdeméizhǐdàiměixìngxìngmìng

 nóngtóngniàng”。cháng使shǐchángzilànyàozhǐyàodōushìdeshuō

 mànnèndeyàngzizhīzhīwěisuílíng便biàndeyàngziyínzhuózhǐxuèguǎnkuòzhāngxuèxúnhuánshòuzhìchàngtōngduò(yǔ):zhǐshǒujiǎoruǎnruò

 yàntōngyàn”。fángyǐnjiānyōushēndeshì

 gāncānyàoyàodāngxiānshíchīwánshuǎ

 yānzhìzhìliútuōyánbiǎnquèxiānqínshídàidemíngxiánchuánshuōshāngdàideshénnéngtōngguògěirénbìngyúnzhìwài”。

 zhǐyàoyīnggāiyàoqiángshíqiángchéngjiānshìjiānhuìbiàngǎibiàntàizidexiōngjīnxiǎngxiōngjīnzuǒzhīrén

 yānshěndānchénhàotángtónghàodàng”,zòngqíngfàngdùnfàngzòng

 bìngbìnghǎoleqǐngshìyánzhàozhèhuàzuòqǐngjìng

 yòngyàofànzhǐyàoshíbiānshízhǒngdàiliáo

 lóngménshānmíngjīnshān西shǎn西zhījiāntóngshùmíngcáizhìshìzhìqín

 jiélúnjūnwénpánmàogēnshūzhǐshùgēnzàizhōngxiàngwàishēnzhǎn

 liúzhīdàndànshuǐyáodàngdeyàngzi

 sǎnxiǎoxuědànggǎntōnghàn”,zhǐtóngzàixiàtiānbèiléidiànsuǒzhènhàn

 huángniǎomínghuánggāndàn(hàndàn):niǎomíngchuánshuōshìdōngmáozhòumíngshīqúndeniǎoniǎoshīfāngxiàngdeniǎo

 dehuángtiānékūn(kūn)niǎomínghuángbáizhǎngjǐngchìhuì

 qínzhìshīzhìtàishīyīngōngqínwèizhīqínzhì”。jiǎnzhīcánjiǎndegōudàidegōuyǐnqínshàngdezhǒngzhuāngshìjiǔguǎshēngyǒujiǔérzideguǎ。《lièchuán》:“zhīshījiǔzizhīguǎxìngzǎoshījiǔzi。”ěrěrshìyuēqínhuī

 shītángdàishīchēngshīxiāngkǒngzicéngxiàngxuéguòqín。《chàng》:xiāngchuányáoshíqínmíngzidàishànqínzhě

 xiùzhǐnóngzuòjiésuìjiàn(jiān):màimángkōngshāngǎojuézhǐxuánduànànlèidefānghuízhédeliú

 (xī):(qí):chóngmíngzhǒngzhǎngzhīzhūjiǎo(jiǎo):zhǒngchóngzhùzhīchēngzhāngkāihuì(hd):zuǐ

 chú(chú)niúxiǎoniúxiàféiròusǔnzhúsǔncàiduōniánshēngcǎozhǎngérjiānjīngxīnnènshí

 gēngmàotōng”,yòngcàidiàoshānzhímíngmiàněrshíyòng

 miáozhǐmiáomínsuǒchǎnzhīdàoānfàntóngfàn”。tuán(tuán):lǒngzàijiěsànkāichuàichīcháng

 yǐnshāngtāngdechénxiāngchuányǐnpēngrènjiànzhǎngchūnqiūshírénnéngshàndiàowèidàohuángōngdechǒngài

 xióngfánxióngzhǎngér(ér):lànshúsháoyàorénchángyòngzuòdiàoliào

 kuài(kuài):piàn

 yàocǎomíngshíyòng

 huànbàobèirénchùyǎngzhedebàochuò(chuò):yǐn

 zhōngdàijiēmíngshǔzhàoguóchǎnzhemíngxióng齿chǐzhìzhǐzhīnián齿chǐshìzhōng

 fēiniǎoyīngzuòfēi”,jùnmíngjùnmíng

 zhuō(zhuō)màizǎoshúdemàizichùwèi使shǐshícǎoliàozàozhōngfánwàizhuōmàiféiféifánzàoérbēnchí

 píngpíngtǎndedào

 wángliángshìchūnqiūshíjìnguózuìshànjiàchēderénzàozhōuwángdezhěqínquēzhīyǒngshìshànzǒulóuzhànguóshíwèiguóyǒngshì

 tóng”,bēnpǎo

 shèzhēngjìngsàizhúbēnpǎo

 jǐngtáimíngzàijīnběishěngjiānxiànběijīngshānlièshānzàijīnběishěngjìngnèihǎishuǐyuánchūnánsōngxiàndōngnánliúhuáijiāngzhǎngjiāngdòngtíng

 。“”“shǔ”“”“liántóngjūnwèiliánzhuìzhī

 yóumànyóu怀huáigōngmíng

 zhùliántōngshuǐzhùfēnyúnyóuyánbīnfēn”,shèngmào

 niǎndàochíxíngchēniǎndedàoxiéjiāozònghéngjiāocuòhuángchíwéiràozhechéngqiángdeshuǐchí

 hùnzhāngniǎomíngniǎowèixiángkǒngniǎokǒngquèkūnjiùshìkūnyuānchúfènghuángjiāojīng(jiāojīng):shuǐniǎomíngshìliètóudǐngshàngdemáoyīngjǐngmáo

 chīlóngniǎomíngyōngyōngqúnniǎomíngdeshēngyīn

 yángrénlèishǔyángchēng

 liáo(jìliáo):qīngjìngzhīshuǐchóuliǎo(chóuliǎo)、fānglíngjiēcǎomíng

 sāngróunèndexiǎosāngshùliǔluòqiáogāozhàngxiàqiūliǎngkāihóngxiǎohuāzhǐsāngjīngzhǐliǔ

 zhāngzhāngshùtiáozhīzàodào

 bìngzōngwàngyuǎnwàng

 fēngfāngzhīfēngèryáncǎohuāxiāngnóngsuífēngpiāodàng

 xiāoyóuyányǎnfēngchuīshùlínshùguānshígāoshíshùshíyǐnshíxiànyángyīnzhǐshùlíndedāngyángmiànbèiyīnmiàn

 jǐngchūnzhànguózònghéngjiāshànlìngliánzhīshànqínzhěchuánshuōwèizhīshī

 yáoróucuògāimíngguìderòuyáocuòchénlièqiángāibèi

 liànxuǎnyīnliúshēnglíngxīngchàngànzhèshìzhèshìzhèngshìyǎnchūqiándezhǔnbèihuódòngzuòzhǔnbèidōuzhèyànghǎoxiǎngjiànzhèngshìyǎnchūdefánle

 chǔchǔmíngyīnchǔyīnshēngdiàoqièchēngjiéfēngjiéwěideshēnghàoyōuměidòngtīngde

 xiānshī西shīyuèguóměiyángwénchǔguóměiguóměizhànguóshíliángguówèiyīngdeměirénduàngànxiángrényòngzhǒngměicǎishèngshìdeshāo(shāo):hòuchuítiǎotiǎotóngtiāo”,yòngguāngtiāodòuxīnxīnzhōngànànxiāng

 yǐnliúliúshuǐbèitōng”,zhǐyònglánhuādexiāngzhīrùnshēn嬿yàntóngyàn”。yòng

 háohuáhàochǐshèngshēchǐ

 jùnfēilíng(líng):yǒuchuāngdechējùnxióngjùnchénghòuchéng(shèng)zuòmíng

 xiàzhǐxiàhòushì:“zhījiǎjièshèngjiànhàoxiāngchuánshìhuángsuǒyòngdegōngzhèzhìchéngdiāodiāoshì

 yúnlínyúnmèngzhōngdeshùlínlánshēngyǒuláncǎodejiāngxúnjiāngbiān

 yǎnxiūpíngdāngzuòfán”,shēngzhīcǎoyuánjiǔ·xiāngrén》:“dēngbáifánchěngwàng”。

 yángchūntiānyángshēng

 xiāngxiàngdǎojiàchēzhīrén

 shè(zhé):wèizhìniǎoměngqín

 biāo(biāo):lēipánghéngtiěmíngbiāobiāopánglíngzixiǎngkuàshìzhīténgyuèjiǎoshìzhījiǎozhú

 jūn(jūn):鹿lèidedòngjīng(jīng)鹿鹿lèidedònghànliúzhuìzhuàngquǎnbēnchízhīmàozhuìliúxiàkǒuyuāntóngyuān”,gòuxíngshìzishēnxiàzhèzhǐcángyuānlíngjiǒngzhǐqínshòuduǒcángjiǒngdeyàngzi

 zhèliǎngshìshuōjiùliánxiēwàiméiyǒuchuàngshāngérdeliègòuzhuāngmǎnhòumiàndechēzile

 xiàolièzhǒngtiánlièfāngshì

 jìnyínjiànjìnmàozhái:《wénxuǎnshànzhùwèiwèixiáng”,liùchénzhùshǐwèimiàn”。àndāngxuéwèijiězhīméizhījiānwèiyìntángyìntángzhīshàngwèishéntíngshéntíngzhīshàngwèishàngxīngshàngxīngyòumíngguǐtángmíngtángshéntángdànshìshàngxīngcùnpíngchángjiàncóngwèizhìmíngchēngliǎngfāngmiànkànzhǐyǒushéntíngzuìxiāng

 mínghuǒzhǐjiānzònghuǒfénshāoyuánqínshòuzhèzhǒngshòulièfāngshìyuánhěnbáojìnléiyùnyánchēlúnyùnxíngshēngléiyǎnjiǎngāodeyàngzimáoniǎoniúwěidōushìjīngshàngdezhuāngshìfēnzhěngérzhòngduō

 wèizhǐměiwèi

 jiǎobiānjièzhǐshāotiánhòubiànchénghēitōngyín”,biānjiè

 chúncuìzhǐqínshòudemáochúnquánshēnwánzhěngqiánwénsuǒshuōchuàngérzhě”。

 zhēnlíncónglínànhūnànmíngmàobìngzuòchūxiàn

 kǒnghěnfēichángtǎn(tǎnxī):zhǐluǒbáokàojìnzhǐkàojìnqínshòuxiàbáirènwéiwéizhīwéiwéi”(ái):tóngáiái”,báideyàngzizhǐdāoguāngjiànyǐng

 zhǎnggōngzhǐgōngláochéng

 yǎngàipíngfánchénlièruòruòréntiánguān

 xiūjīngměideshípáo(páo):yònghuǒkǎoshúdeshí

 yǒngshāngmǎnbēishāngshèngjiǔ

 chéngzhōngchéngjuéjuéjiānjué

 zhēnxìnchéngxìnjīnshízhǐ

 chénchàngjiǔyàn

 wàngyīnshíjiāoyóupéngyǒu广guǎnglíngyángzhōuàn:《suǒzhīcháoshìdàizhemíngde广guǎnglíngcháo。《shī·zhǎnggàn》:“làngxiāngyāolíngzhōuyáoqièjiāyángzizhù便biànnòng广guǎnglíngcháo。”

 (xù)ránjīnghàideyàngzi

 jiàchāoyuèzhǐlànggāoguòlàngzhuózhǐlàngtóugāosǒngyáng(yù):zhǐtāokuàisāo》“ruòjiāngzhītóngwēnfénzhǐshuǐliújiéhuízhuǎn(qì):dàngchōngshuāxīnlüèxīnzhìmóulüègěimǐnjiédeyánxíngxiángmiáoshù

 huǎnghuǎngtónghuǎng”,xíngróngjiāngtāohàodànglìngrénkànzhēnqièliáoliáojīngkǒngzhàndeyàngzihùnshuǐshìhào(gǔ):shuǐliúshēngchùtǎngzhuōdeyàngziwǎngyàng(wǎngyáng):shuǐhàobiāndeyàngzijìnwāngyáng”。huāngkuàngkuàngxíngróngjiāngtāomángmángpiànhuāngtónghuǎng”。kuàngkuàngkōngkuòdeyàngzi

 bǐngzhízhǐzhōngzhùnánshānzhǐnánshānzhīxiàjiāngtāozhuàngguānchùtōngwàngzhíwàngdàotōngchè

 hóngdòngzhèzhǐshuǐshìxiōngyǒngshàngtiānliánjiēzhǐguāntāozhějiéjǐnxiǎngliúlǎncháoshuǐdejǐntóuéishuǐdebiān

 liúlǎntóngliúlǎn”。zhǐtàiyáng

 chéngliúérxiàjiàngzhǐjiāngtāoxùnshùnshuǐxiàngxiàyóuliú

 móu(liáo):jiūjiézài

 zhūmíngzhōngfánérdàizhèshìshuōguāntāozhějiàntāoyuǎnxīnzhōngkōngfánmènérjīngshényǒuxiējuàndài

 “èrshìshuōguāntāohòuxīnshénsànluànzhídàotiānliàngcáixīnshōuláibǎochíāndìngqíngtōng”。sànzhǐguāntāozhěguāntāozhīhòuxīnshénsànluànshǔtiānliàng

 zǎogàizhuógàitōnggài”。liàngǎndànhuì(huì)zhuójūnzhīcánggēnshàngxiàwényīngzhǐdezàng

 pāoyángtiándàiānlǎnduòshūxiěpáichúxiětōngxiè”。tiǎn(tiǎn)zhuógòufēnjuéfēnbiànjuéduànhuángěr使shǐěrcōngmínghuángmíng

 yānbìngzhìzhǐyánāijiǔdebìngshēn(yǔ):使shǐlóuzhěshēnzhíyāobǎn(bì):使shǐzhěxíngzǒu使shǐmángrénzhòngjiànguāngmínglóng使shǐlóngzihuītīngjué

 zhízhǐchéngnóngzhǐjiǔzuìhòudefánmènzhīgǎn

 méngjiěhuòméngjiěchúhuòyánzhíshuō

 xiàngjǐngxiàng

 méiyǒuzàishìshénérfēijiāngtāoshìyǒushénzhùshíbìngfēishénsuǒzhìde

 léiwénbǎitāoshēngshìléiwénbǎizhīyuǎnzhèshìzhēngzhī

 shàngcháozhǎngcháozhèshìzhēngzhīèr

 chūnèitōngchū”,zhǐyúnzàishānzhōngchūzhèshìzhēngzhīsān

 yǎnpiàozhǐjiāngshuǐzhǎngmǎnliúhěnkuài

 hónglínlínyānhóngtāoshàngkōnglínxiàhónghóngshuǐ

 hàohàoáiái(ái):tóngqiánwénbáirènwéiwéizhīwéiwéi”,áiái”,xíngróngtāozàikōngzhōngbáimángmángpiàn

 yúnluànyúnfāngǔnrǎorǎoyānfēnluàndeyàngziténgzhuāngdàizhezhuāngbèiténgyuèér

 pángzuòzhǐtāoxiàngliǎngpángyǒngqīngchēzhǒngbīngchēzhèzhǐjiāngshuàisuǒchéngdezhǐhuīchēlēibīngtǒngjūnduì

 tàibáiwénxuǎnshànzhùhuáinánzideféngchítàibái”,jiùshìshén。“liùjiàjiāolóngshìshuōchūxíngliùjiāolóngxiàngyàngjiàchēchúnzhuānhàotóng”,jiùshìhóngzhèshìshuōtāoténgjiàruòbáihóngbān

 yóngyóng(yóng)ángáng(áng):gāodeyàngzi(jū)qiángqiángxíngróngjiāngtāoqiánhòuxiāngsuídeyàngzishēnshēn(xīn)jiāngjiāng(qiāng):xíngróngtāoxiāngdàngdeyàngzi

 “lěièrjiāngtāozhòngzhòngdiédiéjūnyíngdejiānzhòngduōjūnduìdexíngliè

 hōng(hōng)yǐnxiōng(gài):dōushìxiàngshēngxíngróngjiāngtāochūdehōngmíngshēngpányǒngxíngróngtāofāngǔnbēnténgdeyàngzipáipánpánhuánliúdòngyuánběndāngdǎng

 pāngtóngbàng”,xíngróngshìxíngróngàngǎnxíngróngjiāngtāowāngyángpiànzuǒchōngyòugǎntōnghàn”。shàngxiàxiànggāokōngchōngxiàngxiàzhuìluòdāngzuò”(lù),shícónggāochùgǔnxià

 dǎochōngjīnzhǐtāopāijiāngànchōngkǒuqióngsuíwēi(wēi):zhǐtāochōngxiàngsuǒyǒujiāngànwānzhīchùwēijūnzhǐjiāngshuǐwāndefāngchūzhuīchāochūshātānzhuīduī

 huàibēnghuài

 huòwéiwèimínggāi(gāi)zhěnfēncǎogēnbèichōngdòngshānbèichōngkāigāishuōwénwèicǎogēnzhěnzhuǎndòng

 huíxiángzhǐjiāngshuǐhuíxuánqīngmièmíngshuōchēmíngxiánméidàixíngjūnshíshìbīngkǒuzhōngxiánméimiǎnxuānhuāzhèxíngróngtāochūshíshēngqiánjìnànshuǐshìhàoérchūshíshēngyǒushìhǎixiàozhīchūtánhuántóngpánhuán”。

 jiéhuǎnmànxíngjìnzizhīshānzishānyīnniànziérmíngtōngyuǎnxíngzhīchǎngzidemiào,“wèizhīshānmíngzàijīnjiāngshěng。《lùnhéng·shūpiānzàiwángshāzitóujiāngzhōngzihuìhènshuǐwèitāoshārénxiēfāngzimiàowèihènxīnzhǐtāoànguòjiāngzhèdàiduōyǒu广guǎnglíngcháodàoshāozuòtíngdùnyīnwèizi

 língchìànchāoyuèchìànchìànmínghuì(huì)sāngsǎoxiàngsānghuìsǎozhǒuyòngzuòdòngsāngshénhuàchuánshuōzhōngdechūzhīchùléixíngléibānxùnxíng

 chéngfènjuéquèshíhuīledewēizhèntōngzhèn”,shèngde

 dùndùn(tún)húnhúntāoxiāngzhúdeyàngzidùn:《广guǎngyùn·húnyùn》,“shuǐshì”。

 hùnhùndùndùn(tún):tāoxiāngzhújiùshìdùndùnhúnhúnhuànyàngziyòushuō

 zhì(zhì):àijiànérchūqīngshēngqīngshēng(yì):chāoyuèhóushénzhèhóudàizhǐmíng

 “niǎosāncóngmiànxiǎnshìtāodexùnměngchánghuíhuízhuǎn

 fēnfēnfánduōdeyàngzidàngnánshānxiàngnánchōngdàngtōng”,xiàngbèihuíkuīqīngkuīshípíngzhǐdàngpíngpànàn

 xiǎnxiǎnwēixiǎndeyàngzitōng”,wēixiǎndeyàngzi

 zhì(jié):shuǐxiāngshēngchányuánshuǐliúdeyàngziyángliúxíngróngjiāngshuǐxiōngyǒnglànghuājiàn

 yǎnyóuyándōngdào西wāiyǎnyǎngtǎngwāixiéyóuyóu(yóu)yuányuánxíngróngbiēwāiwāidàodàodeyàngzitóng”,érxíngdeyàngziliányánliánduàn

 (bó):diēdàohuíànshénzhìqīngdeyàngzi

 guài:“guàideguǐguānguān

 zòujìnzhèshìtuījiàndelüèwàngzhìlüè

 zhuāngzhōuwèimóuyángzhū便biànyuān(yuān)、zhānzhèxiēréndōushìchūnqiūzhànguóshíyǒulüèderénlúnbèilèi

 jīngwēizhǐjīngshēnwēimiàodedào

 kǒnglǎokǒngzilǎozilǎnguānshěnchápíngshuōchóuchóuhuàsuàn

 (jī):zhexiǎozhuō

 huànqīngxǐngdeyàngzi

 niǎn(niǎn)ránchūhàndeyàngzihuòránrán

 《shìpiānfěngxìngzuòpǐnzhōngjiǎshèchǔtàiziyǒubìngqiántànwàngtōngguòxiāngwèngòuchéngduànwénrènwèichǔtàizidebìngyīnzàitānguòxiǎngshíshìbāndeyòngyàozhēnzhìzhìdezhǐnéngyàoyánmiàodàoshuōér”。shìfēnbiémiáoshùyīnyǐnshíchéngchēyóuyàntiánlièguāntāoděngliùjiànshìdeyòudǎotàizigǎibiànshēnghuófāngshìzuìhòuyàoxiàngtàiziyǐnjiànfāngshùzhīshì”,“lùntiānxiàzhījīngwēiwànzhīshìfēi”,tàizinǎihuòránérzuòpǐndezhǔzhǐzàiquànjièguìziyàoguòfēnchénānxiǎngbiǎolezuòzhěduìguìtuánxiǔzòngdemǎn

 wénzhāngdekāitóushìchǔtàiziyǒuwǎngwènzhī”,jiēzhejiùcóngzhèyǐnleliánchuànlìngrénpāiànjiàojuédelùnzàichǔtàizimiànqiánméiyǒushuōbànfèngchéngxiànmèidehuàérshìzhízhuànggàochǔtàizi:“debìngtàizhònglejiǎnzhíyàobìnggēnjiùzàitiāntiānliànshēngquǎnwányōngxiǔdezhìzàochénglekōngdejīngshénjìngjièshìbìngjiùzàizhèkōngdejīngshénjìngjièzhōngbàochūláisuǒ使shǐdejīngshénxiànwēizhènérnéngzuìhòucáiyǎnyǎnyàoshíxiào。”zhèchūchǔtàizidebìngyuánzàijiēzhefēnbiécóngyīnyǐnshíchēgōngyuàntiánlièguāntāoděngshēnghuódejiǎomiáoshùzhōngdehàichǔtàizishùzhèngquèderénshēngtàiránhòuzàiwénzhāngdezuìhòuzhèngmiànxiàngchǔtàizichūleyǎngshēngzhīdàosuǒwèiyàoyánmiàodào”。xǐngchǔtàiziyàoyòngjīngláiyǒushízhīshìlùntiānxiàzhījīngwēiwànzhīshìfēiyàoduàndefēngdezhīshíyònggāodewénhuàxiūyǎngláizhìxiǔmèideshēnghuófāngshìzhèyàngshuō使shǐchǔtàiziránchūleshēnhàn,“huòránbìng”,bìngquánhǎolecóngérzhèngshílezhōngdeyàoyánmiàodào”,shìzhìliáochǔtàizibìngdewéifāng

 《zhīmiàojiùmiàozàiyòngshùxíngxiànglùnshùzhìjīngshéndebiànzhèngguāngāodezhìwénmíngguǒméiyǒupèigāodejīngshénwénmíngzhèjìngshìzhǒngquēxiànshénzhìzhǒngbìngdōuhuìzàizhèquēxiànzhōngshēngfányǎnréntuīér广guǎngzhīzhěngguójiāmínshì

 《shìyùnyònglexīnxuédefāngtōngguòwèichénānxiǎngdeshēngōngshēnghuódetàizijiǎngshù广guǎngyǒudeqiānshìjièshēngdòngshìshízuìzhōngchénggōngzhìletàizizhìshēnghuóchōngshíérxīnlíngshàngkōngshuāiruòdeyánzhòngbìng

 《deshùshìyòngzhāngkuāshìdeshǒuláiqióngxíngjǐnxiāngmiáoxiěshìhuìfēngzǎohuáměijiégòuhóngkuòshìliúxiéshuō:“méichéngchīyànshǒuzhì》,yúngòukuāfēnghài。”(《wénxīndiāolóng·wén》)《zhìmiáoxiěshǒusuīhòuláisàndediǎndànquèxiànghòuláibānyàngduīdiéérshìshànyùnyòngxíngxiàngdeduìshìzuòzhēndemiáozhōngxiějiāngtāodeduànyòngleduōxíngxiàngshēngdòngdehuìshēnghuìmiáoxiělejiāngtāoxiōngyǒngdeqíngzhuàng:“shǐhónglínlínyānruòbáizhīxiàxiángshǎojìnhàohàoáiáichēbáiwéigàizhīzhāngyǒngéryúnluànrǎorǎoyānsānjūnzhīténgzhuāngpángzuòérbēnzhěpiāopiāoyānqīngchēzhīlēibīng。”zàizhōngyòngkuāzhāngxuànrǎndeshǒubiǎoxiànyīndedòngtīngyòngyīnjiékēngqiāngdexiěwēixióngzhuàngdexiàolièchǎngmiàndōuwèichūzàijiégòushàng,《yònglecéngfēnmíngdeduànshìhuànxíngcéngcéngjìnzuìhòuxiǎnshìzhǔzhǐyǒuzhōngxīnyǒucéngyǒubiànhuàxiànghòuláibānyàngliúpíngzhídāibǎnméichéngdechūxiànbiāozhìzhehàndàisàndezhèngshìxíngchénghòulái沿yánshìérxiědezuòpǐnhěnduō》、zhānghéngbiàn》、wángcànshì》、cáozhí》、zhēng》、zhāngxiémìngděngděngyīnzàishǐshàng,“chéngwèizhǒngzhuān

 méichéng(?~qián140),shū西hànjiāhànqínjiànzhìshíhuáiyīnrénméichéngyīnzàiguópànluànqiánhòuliǎngshàngjiànwángérxiǎnmíngwénxuéshàngdezhǔyàochéngjiùshì,《hànshū·wénzhìzheméichéngjiǔpiān”。

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37572.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 28人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org