首页 趣味语文古诗词正文

廉颇蔺相如列传 / 廉蔺列传(节选)(lian po lin xiang ru lie zhuan lian lin lie zhuan jie xuan)

 liánzhězhàozhīliángjiāngzhàohuìwénwángshíliùniánliánwèizhàojiāngzhīyángjìnbàiwèishàngqīngyǒngwénzhūhóulìnxiāngzhězhàorénwèizhàohuànzhělìngmóuxiánshěrén

 zhàohuìwénwángshíchǔshìqínzhāowángwénzhī使shǐrénzhàowángshūyuànshíchéngqǐngzhàowángjiāngjūnliánzhūchénmóuqínqínchéngkǒngjiànhuànqínbīngzhīláiwèidìngqiúrén使shǐbàoqínzhěwèihuànzhělìngmóuxiányuē:“chénshěrénlìnxiāng使shǐ。”wángwèn:“zhīzhī?”duìyuē:“chénchángyǒuzuìqièwángzǒuyànchénshěrénxiāngzhǐchényuē:‘jūnzhīyànwáng?’chényuē:‘chénchángcóngwángyànwánghuìjìngshàngyànwángchénshǒuyuēyuànjiéyǒu”。zhīzhīwǎng。’xiāngwèichényuē:‘zhàoqiángéryànruòérjūnxìngzhàowángyànwángjiéjūnjīnjūnnǎiwángzhàozǒuyànyànwèizhàoshìgǎnliújūnérshùjūnguīzhàojūnròutǎnzhìqǐngzuìxìngtuō。’chéncóngwángxìngshèchénchénqièwèirényǒngshìyǒuzhìmóu使shǐ。”shìwángzhàojiànwènlìnxiāngyuē:“qínwángshíchéngqǐngguǎrénzhī?”xiāngyuē:“qínqiángérzhàoruò。”wángyuē:“chéngnài?”xiāngyuē:“qínchéngqiúérzhàozàizhàozhàoérqínzhàochéngzàiqínjūnzhīèrníngqín。”wángyuē:“shuí使shǐzhě?”xiāngyuē:“wángrénchényuànfèngwǎng使shǐchéngzhàoérliúqínchéngchénqǐngwánguīzhào。”zhàowángshìsuìqiǎnxiāngfèng西qín

 qínwángzuòzhāngtáijiànxiāngxiāngfèngzòuqínwángqínwángchuánshìměirénzuǒyòuzuǒyòujiēwànsuìxiāngshìqínwángchángzhàochéngnǎiqiányuē:“yǒuxiáqǐngzhǐshìwáng。”wángshòuxiāngyīnchíquèzhùshàngchōngguānwèiqínwángyuē:“wáng使shǐrénshūzhìzhàowángzhàowángzhàoqúnchénjiēyuēqíntānqiángkōngyánqiúchángchéngkǒng’。qínchénwèizhījiāoshàngxiāngkuàngguóqiězhīqiángqínzhīhuānshìzhàowángnǎizhāijiè使shǐchénfèngbàisòngshūtíngzhěyánguózhīwēixiūjìngjīnchénzhìwángjiànchénlièguānjiéshénchuánzhīměirénnòngchénchénguānwángchángzhàowángchéngchénwángchénchéntóujīnsuìzhù!”xiāngchízhùzhùqínwángkǒngnǎixièqǐngzhàoyǒuànzhǐcóngwǎngshídōuzhàoxiāngqínwángzhàyángwèizhàochéngshínǎiwèiqínwángyuē:“shìtiānxiàsuǒgòngchuánbǎozhàowángkǒnggǎnxiànzhàowángsòngshízhāijièjīnwángzhāijièshèjiǔbīntíngchénnǎigǎnshàng。”qínwángzhīzhōngqiángduósuìzhāishěxiāng广guǎngchéngchuánxiāngqínwángsuīzhāijuéyuēchángchéngnǎi使shǐcóngzhě怀huáicóngjìngdàowángguīzhào

 qínwángzhāihòunǎishèjiǔbīntíngyǐnzhào使shǐzhělìnxiāngxiāngzhìwèiqínwángyuē:“qínmóugōngláièrshíjūnwèichángyǒujiānmíngyuēshùzhěchénchéngkǒngjiànwángérzhàolìngrénchíguījiānzhìzhàoqiěqínqiángérzhàoruòwángqiǎnjièzhī使shǐzhìzhàozhàofèngláijīnqínzhīqiángérxiānshídōuzhàozhàogǎnliúérzuìwángchénzhīwángzhīzuìdāngzhūchénqǐngjiùtānghuòwéiwángqúnchénshúzhī。”qínwángqúnchénxiāngshìérzuǒyòuhuòyǐnxiāngqínwángyīnyuē:“jīnshāxiāngzhōngnéngérjuéqínzhàozhīhuānyīnérhòuzhī使shǐguīzhàozhàowángzhīqínxié!”tíngjiànxiāngérguīzhī

 xiāngguīzhàowángwèixián使shǐzhūhóubàixiāngwèishàngqínchéngzhàozhàozhōngqín

 hòuqínzhàoshíchéngmíngniángōngzhàoshāèrwànrén

 qínwáng使shǐ使shǐzhěgàozhàowángwángwèihǎohuì西wàimiǎnchízhàowángwèiqínxíngliánlìnxiāngyuē:“wángxíngshìzhàoruòqiěqiè。”zhàowángsuìxíngxiāngcóngliánsòngzhìjìngwángjuéyuē:“wángxíngdàohuìzhīháiguòsānshísānshíháiqǐngtàiziwèiwángjuéqínwàng。”wángzhīsuìqínwánghuìmiǎnchíqínwángyǐnjiǔhānyuē:“guǎrénqièwénzhàowánghǎoyīnqǐngzòu。”zhàowángqínshǐqiánshūyuēmǒuniányuèqínwángzhàowánghuìyǐnlìngzhàowáng”。lìnxiāngqiányuē:“zhàowángqièwénqínwángshànwèiqínshēngqǐngzòupénfǒuqínwángxiāng。”qínwángshìxiāngqiánjìnfǒuyīnguìqǐngqínwángqínwángkěnfǒuxiāngyuē:“zhīnèixiāngqǐngjǐngxuèjiànwáng!”zuǒyòurènxiāngxiāngzhāngchìzhīzuǒyòujiēshìqínwángwèifǒuxiāngzhàozhàoshǐshūyuēmǒuniányuèqínwángwèizhàowángfǒu”。qínzhīqúnchényuē:“qǐngzhàoshíchéngwèiqínwáng寿shòu。”lìnxiāngyuē:“qǐngqínzhīxiányángwèizhàowáng寿shòu。”qínwángjìngjiǔzhōngnéngjiāshèngzhàozhàoshèngshèbīngdàiqínqíngǎndòng

 guīguóxiānggōngbàiwèishàngqīngwèizàiliánzhīyòuliányuē:“wèizhàojiāngyǒugōngchéngzhànzhīgōngérlìnxiāngkǒushéwèiláoérwèishàngqiěxiāngjiànrénxiūrěnwèizhīxià。”xuānyányuē:“jiànxiāngzhī。”xiāngwénkěnhuìxiāngměicháoshíchángchēngbìngliánzhēnglièérxiāngchūwàngjiànliánxiāngyǐnchēshìshěrénxiāngjiànyuē:“chénsuǒqīnérshìjūnzhějūnzhīgāojīnjūnliántónglièliánjūnxuānèyánérjūnwèizhīkǒngshūshénqiěyōngrénshàngxiūzhīkuàngjiāngxiāngchénděngxiàoqǐng。”lìnxiāngzhǐzhīyuē:“gōngzhīshìliánjiāngjūnshúqínwáng?”yuē:“ruò。”xiāngyuē:“qínwángzhīwēiérxiāngtíngchìzhīqúnchénxiāngsuīwèiliánjiāngjūnzāiniànzhīqiángqínzhīsuǒgǎnjiābīngzhàozhěliǎngrénzàijīnliǎnggòngdòushìshēngsuǒwèizhěxiānguójiāzhīérhòuchóu。”liánwénzhīròutǎnjīngyīnbīnzhìlìnxiāngménxièzuìyuē:“jiànzhīrénzhījiāngjūnkuānzhīzhì。”xiānghuānwèiwěnjǐngzhījiāo

 wén

 liánshìzhàoguóyōuxiùdejiānglǐngzhàohuìwénwángshíliùniánshíwèizhàoguójiāngjūndeliánlǐngzhàojūnzhēngtǎoguóbàijūnduóleyángjìnjìnshēngwèishàngqīngcóngyīngyǒngshànzhànwénmíngzhūhóuguólìnxiāngzhàoguórénshìzhàoguódehuànguānshǒulǐngmóuxiánjiādemén

 zhàohuìwénwángzàiwèideshíhòudàolechǔréndeshìqínzhāowángtīngshuōlezhèjiànshìjiùpàiréngěizhàowángsòngláifēngshūxìnbiǎoshìyuànyòngshízuòchéngchíjiāohuànshìzhàowángtóngjiāngjūnliánzhūchénmenshāngliàngguǒbǎogěileqínguóqínguódechéngkǒngnéngdàobáibáibèipiànguǒgěiyòukǒngqínguóláigōngshàngwèizhǎodàoshìdejiějuébànxúnzhǎonéngdàoqínguóhuíde使shǐzhěwèinéngzhǎodàohuànguānlìngmóuxiánshuō:“deménlìnxiāngchū使shǐ。”zhàowángwèn:“shìzěnmezhīdàochū使shǐde?”móuxiánhuíshuō:“wēichéncéngfànguòzuìxiàsuàntáowángdàoyànguódeménxiāngquànyàowènshuō:‘nínzěnmehuìlejiěyànwángne?’duìshuō:‘céngsuícóngwángzàiguójìngshàngyànwánghuìjiànyànwángxiàzhùdeshǒushuōqíngyuàngēnnínjiāopéngyǒu”。yīnlejiěsuǒsuàntóubēnyànwáng。’xiāngduìshuō:‘zhàoguóqiángyànguóruòérnínshòuchǒngzhàowángsuǒyànwángxiǎngyàonínjiéjiāoxiànzàinínshìcóngzhàoguótáowángdàoyànguóyànguózhàoguózhèzhǒngxíngshìxiàyànwángdìnggǎnshōuliúnínérqiěháihuìnínkǔnbǎngláisònghuízhàoguóníntuōdiàoshàngchūjiānbèizàirènzhīxiàqǐngqiúzhìzuìzhèyàngjiǎoxìngbèishèmiǎn。’chéntīngcóngledejiànwángkāiēnshèmiǎnlewèichénwèichénxiàrènwèizhèrénshìyǒngshìyǒuzhìmóuyīnggāichū使shǐ。”shìzhàowángzhàojiànwènlìnxiāng:“qínwángyòngshízuòchéngchíqǐngqiújiāohuàndeshìnéngnénggěi?”xiāngshuō:“qínguóqiángzhàoguóruònéngyīng。”zhàowángshuō:“ledebǎogěichéngzěnmebàn?”xiāngshuō:“qínguóqǐngqiúyòngchénghuànzhàoguóyīngzhàoguókuīzhàoguógěileérqínguógěizhàoguóchéngqínguókuīhéngliàngxiàliǎngzhǒngduìníngyīng使shǐqínguóláichéngdānkuīderèn。”zhàowángshuō:“shuíqiánwǎng?”xiāngshuō:“wángguǒrénpàichényuànpěngbǎoqiánwǎngchū使shǐchéngguīshǔzhàoguólejiùbǎoliúgěiqínguóchéngnéngguīzhàoguódìngshìwánhǎodàihuízhàoguó。”zhàowángshìjiùpàiqiǎnlìnxiāngdàihǎoshì西xíngqín

 qínwángzuòzàizhāngtáishàngjiējiànlìnxiāngxiāngpěngchéngxiàngěiqínwángqínwángfēichánggāoxìngbǎochuánzhegěiqièzuǒyòushìcóngkànzuǒyòudōugāowànsuìxiāngkànchūqínwángméiyǒuyòngchéngchángzhàoguóde便biànzǒushàngqiánshuō:“shàngyǒuxiǎobāndiǎnràngzhǐgěiwángkàn。”qínwángjiāogěixiāngshìshǒuchí退tuìhòukàozàizhùzishàngchōngguānduìqínwángshuō:“wángxiǎngdàobǎopàirénsòngxìngěizhàowángzhàowángzhàoquánchénshāngjiādōushuō:‘qínguótānyànzhàngdeqiángxiǎngyòngkōnghuàdàobǎoshuōgěimenchéngkǒngnéng。’shāngdejiéguǒshìxiǎngbǎogěiqínguódànshìrènwèipíngmínbǎixìngzhījiāndejiāowǎngshàngqiěxiāngpiàngèngkuàngshìguózhījiānnekuàngqiěwèilekuàideyuánjiù使shǐqiángdeqínguógāoxìngshìyīnggāideshìzhàowángzhāijièletiānpàipěngzhebǎozàicháotíngshàngjiāngguóshūjiāogěiwèishénmeyàozhèyàngneshìzūnzhòngguódewēiwàngbiǎoshìjìngyajīnláidàoguìguówángquèzàibāndetáiguānshàngjiējiànjiéshífēnàomàndàobǎohòuchuángěiqièmenguānkànzhèyàngláinòngguāncháwángméiyǒugěizhàowángshíchéngdechéngsuǒyòuhuíbǎowángguǒdìngyàodetóujīntiānjiùtóngbǎozàizhùzishàngzhuàngsuì!”xiāngshǒuchíbǎoxiéshìtíngzhùjiùyàoxiàngtíngzhùshàngzhuàngqínwángbǎozhuàngsuì便biànxiàngdàoqiànjiānjuéqǐngqiúyàobìngzhàoláiyǒuchákànzhǐmíngcóngmǒudàomǒudeshízuòchéngdōugěizhàoguóxiāngqínwángzhǐguòyòngzhàshǒuduànjiǎzhuānggěizhàoguóchéngshíshàngzhàoguógēnběnnéngdàoshìjiùduìqínwángshuō:“shìshìtiānxiàgōngrèndebǎozhàowángguìguógǎnfèngxiànchūláizhàowángsòngzhīqiánzhāijièletiānjīnwángyīngzhāijiètiānzài殿diàntángshàngānpáijiǔbīndiǎncáigǎnxiànshàngbǎo。”qínwángliàngjìngnéngqiángduóshìjiùyīngzhāijiètiānxiāngānzhìzài广guǎngchéngbīnguǎnxiāngqínwángsuīrányīngzhāijièdìngbèiyuēgěichéng便biànpàidesuícóng穿chuānshàng怀huáizhōngcánghǎobǎocóngxiǎotáochūbǎosònghuízhàoguó

 qínwángzhāijiètiānhòujiùzài殿diàntángshàngānpáilejiǔbīndediǎnyànqǐngzhàoguó使shǐzhělìnxiāngxiāngláidàohòuduìqínwángshuō:“qínguócónggōngláideèrshíwèijūnzhǔcóngméiyǒushìnéngqièshízūnshǒuxìnyuēdeshízàishìhàibèiwángpiànérduìzhàowángsuǒpàiréndàizhebǎohuícóngxiǎohuídàozhàoguólekuàngqiěqínguóqiángzhàoguóruòxiǎowángpàiqiǎnwèi使shǐchéndàozhàoguózhàoguójiùhuìsòngláijīnpíngzheqínguódeqiángxiānshízuòchéngrànggěizhàoguózhàoguógǎnliúxiàbǎoérzuìwángnezhīdàopiànwángshìyīnggāibèizhūshādeyuànjiēshòutānghuòzhīxíngzhǐwàngwángwèichéncóngzhǎngshì!”qínwángqúnchénmiànmiànxiāngchūxiàozhīshēngshìcóngyǒurényàoxiāngshòuxíngqínwángchènshuō:“jīnshālexiāngzhōngguīháishìdàobǎofǎnérhuàileqínzhàoliǎngguódejiāoqíngchènhǎohǎokuǎndàifànghuídàozhàoguózhàowángnándàohuìwèilekuàideyuánérpiànqínguóma!”zuìzhōngháishìzài殿diàntángshànglóngzhòngjiējiànlexiāngwánhòurànghuíleguó

 xiānghuíguóhòuzhàowángrènwèishìwèiyǒuxíngyǒucáinéngdexiánchū使shǐzhūhóuguónéngzuòdào使shǐmìngshìfēngxiāngwèishànghòuqínguóbìngméiyǒuchénggěizhàoguózhàoguóshǐzhōnggěiqínguóbǎo

 hòuqínguógōngzhàoguóduóleshíchéngèrniánqínguózàigōngzhàoguóshāliǎngwànrén

 qínwángpài使shǐzhěgàozhàowángxiǎngzài西wàidemiǎnchízhàowángjìnxíngyǒuhǎohuìjiànzhàowánghàiqínguósuànliánlìnxiāngshāngliàngdào:“wángguǒjiùxiǎnzhàoguóruǎnruòyòudǎnxiǎo。”zhàowángshìqiánhuìlìnxiāngsuíxíngliánsòngdàobiānjìngzhàowángjuébiéshuō:“wángxíngchénghuìtánjiéshùzàijiāshàngfǎnhuídeshíjiānhuìchāoguòsānshítiānguǒsānshítiānháiméihuíláijiùqǐngnínyǔnmentàiziwèiwángduànjuéqínguóyàoxiédewàngxiǎng。”zhàowángyīngle便biànmiǎnchíqínwánghuìjiànqínwángyǐndàojiǔxìngzhèngnóngshíshuō:“xiàtīngshuōzhàowángàihǎoyīnqǐngnínzòu!”zhàowángjiùdànláiqínguódeshǐguānshàngqiánláixiědào:“mǒuniánmǒuyuèmǒuqínwángzhàowángyǐnjiǔlìngzhàowángdàn。”lìnxiāngshàngqiánshuō:“zhàowángxiàtīngshuōqínwángshànzhǎngqínqǐngrànggěiqínwángpěngshàngpénláixiāngwèi。”qínwángyīngzhèshílìnxiāngxiàngqiánjìnxiànfǒubìngguìxiàqǐngqínwángyǎnzòuqínwángkěnfǒulìnxiāngshuō:“zàizhèzhīnèiguǒshājǐngdexuèjiànzàiwángshēnshàngle!”qínwángdeshìcóngmenxiǎngyàoshālìnxiānglìnxiāngzhēngyuánshuāngyǎnshēngchìmenshìcóngmendōuxiàdào退tuìyīnqínwánghěngāoxìngzhǐhǎoqiāolexiàfǒuxiānghuítóuláizhāozhàoguóshǐguānxiědào:“mǒuniánmǒuyuèmǒuqínwángwèizhàowángfǒu。”qínguódechénmenshuō:“qǐngmenyòngzhàoguódeshízuòchéngchíxiàngqínwángxiàn。”lìnxiāngshuō:“qǐngmenyòngqínguódexiányángxiàngzhàowángxiàn。”zhídàojiǔyànjiéshùqínwángshǐzhōngwèinéngdàozhàowángzhàoguóshǔlejūnduìláifángbèiqínguóyīnérqínguógǎnqīngwàngdòng

 miǎnchíhuìjiéshùhòuhuídàozhàoguóyóulìnxiānggōngláobèifēngwèishàngqīngguānwèizàiliánzhīshàngliánshuō:“zuòwèizhàoguódejiāngjūnyǒugōngzhànchéngchízuòzhànkuàngdegōngláoérlìnxiāngzhǐguòkàonéngshuōhuìdàolediǎngōngshìdewèiquèzàizhīshàngkuàngqiělìnxiāngběnláijiùchūshēnbēijiàngǎndàoxiūchǐróngrěnzàidexiàmiàn。”bìngqiěyángyánshuō:“jiànlìnxiāngdìngyàoxiūfān。”lìnxiāngtīngdàozhèhuàhòuyuànliánxiānghuìměidàoshàngcháoshílìnxiāngchángchángshēngchēngyǒubìngyuànliánzhēngwèidexiānhòuméiguòduōjiǔlìnxiāngwàichūyuǎnyuǎnkàndàoliánlìnxiāngjiùdiàozhuǎnchēzihuíshìlìnxiāngdeménjiùláixiànglìnxiāngkàngshuō:“menzhīsuǒkāiqīnrénláishìfèngnínshìyǎngníngāoshàngdejiéyajīnnínliánguānwèixiāngtóngliánchuánchūhuàihuàérnínquèhàiduǒzhedǎnqiètàiguòfēnlebānrénshàngqiěgǎndàoxiūchǐgèngkuàngshìshēnwèijiāngxiāngderénnemenzhèxiērénméiyǒuchūqǐngràngmenba!”lìnxiāngjiānjuéwǎnliúmenshuō:“zhūwèirènwèiliánjiāngjūnqínwángxiāngshuígènghài?”zhòngréndōushuō:“liánjiāngjūnshàngqínwáng。”lìnxiāngshuō:“qínwángdewēishìérshànggǎnzàicháotíngshàngāchìxiūdeqúnchénlìnxiāngsuīránnéngnándàohuìhàiliánjiāngjūnmadànshìxiǎngdàoqiángdeqínguózhīsuǒgǎnduìzhàoguóyòngbīngjiùshìyīnwèiyǒumenliǎngrénzàiyajīnmenliǎxiāngdòujiùtóngliǎngměngzhēngdòubānshìnéngtóngshíshēngcúnzhīsuǒzhèyàngrěnràngjiùshìjiāngguójiādewēinánfàngzàiqiánmiànérjiāngréndeyuànzàihòumiànle!”liántīngshuōlezhèxiēhuàjiùtuōshàngchūshàngshēnbèizhejīngbiānyóubīnyǐnlǐngláidàolìnxiāngdeménqiánqǐngzuìshuō:“zhèbēijiànderénxiǎngdàojiāngjūndexiōng怀huáikuāna!”èrrénzhōngxiāngjiāohuānhǎochéngleshēnggòngdehǎoyǒu

 zhùshì

 1.zhàohuìwénwángshíliùniángōngyuánqián283niánzhàohuìwénwángzhàoguójūnzhǔmíng

 2.yángjìnguóchéngzàijīnshāndōng西běi

 3.shàngqīngzhànguóshízhūhóuguóchénzhōngzuìgāodeguānwèi

 4.huànzhělìnghuànguāndeshǒulǐng

 5.shěrényǒuzhídemén

 6.shìzhànguóshízhemíngdeshìchǔrénbiànxiàndemíngshìjiànhánfēizi·shì》。

 7.qínzhāowángqínzhāoxiāngwángmíng

 8.(wèi):sòng

 9.jiànbáibáibèipiàn

 10.wángzǒuyàntáodàoyànguó

 11.zhīyànwánggēnshénmezhīdàoyànwánghuìshōuliú)。

 12.jìngshàngzhǐyànzhàoliǎngguódebiānjìng

 13.xìngzhàowángbèizhàowángchǒngàixìngchǒngxìng

 14.nǎiquèjìngrán

 15.shùjūnguīzhàonínkǔnbǎngláisòngháizhàoguó

 16.ròutǎnzhìjiězàizhìshàngtǎntuōzhìtóngzhì”,chéngdezhēnbǎn

 17.使shǐgōngchàqiǎnshì

 18.tóngfǒu”。

 19.kuī

 20.jūnzhīèrhéngliàngzhèliǎngjūnhéngliàngzhīzhè

 21.níngqínníngyīngérràngqínguóchéngdānkuīderèn

 22.fèngpěngzhe

 23.wánguīzhàoràngwánzhěngsǔnguīháizhàoguó

 24.zhāngtáiqíngōngmíngjiùzhǐjīnshǎn西zhǎngānchéng西nánjiǎo

 25.zòujìnxiàn

 26.měirénzhǐqínwángdeqiè

 27.chángzhàochéngshíchéngchánggěizhàoguó

 28.xiáshàngdebāndiǎnhuòlièhén

 29.quèdào退tuìdìng

 30.shàngchōngguānfèntóuzhíshùdǐngleguānxíngróngfèn

 31.zhàng

 32.zhījiāopíngmínjiāndejiāowǎngdàipíngmínzhǐ穿chuānchēng

 33.chùfàn

 34.zhāijièrénzhīqiándìngyàogèngjiézhìyǐnshíbiǎoshìqiánchéngjiàozuòzhāijiè

 35.shūzhǐzhàowángdexìn

 36.tíngtóngtíng”,cháotáng

 37.yánzūnzhòngjìngwèi

 38.xiūjìngzhìjìng

 39.lièguān(guàn):bāndetáiguānzhǐzhāngtáizàicháotángjiējiànshuōmíngqínduìzhào使shǐdezūnzhòng

 40.

 41.(nì):xiéshì

 42.xièwǎnyándàoqiàn

 43.qǐngjiānjuéqǐngqiúxiāngyàozhuàng)。

 44.yǒuzhíyǒuzhuāndeguān

 45.ànchámíngàntóngàn”。

 46.dōuchéng

 47.zhǐzhǐshì

 48.xiángwèijiǎzhuāngzuòxiángtóngyáng”,jiǎzhuāng

 49.gòngchuánděngshuōgōngrèn

 50.shèjiǔbīnzhǒngwàijiāoshàngzuìlóngzhòngdeshìyǒubīnxiāngjiǔrénchuánjiēyǐnbīnshàng殿diànbīntóngbīn”。

 51.shěānzhì

 52.广guǎngchéngchuán(zhuàn):广guǎngchéngbīnguǎnmíngchuánchuánshěbīnguǎn

 53.(yì)穿chuānzheduǎnzhǐhuàzhuāngchéngpíngmínbǎixìng

 54.jìngdàoxiǎo

 55.móugōngqíngōngmóutóng”。

 56.jiānmíngyuēshùjiānjuémíngquèzūnshǒuxìnyuēyuēshùxìnyuē

 57.jiān(jiàn):chāoxiǎoshàngwéncóngjìngdàowángxiāngyīng

 58.

 59.jiùtānghuò(huò):zhǐjiēshōupēngxíngtāngfèishuǐhuòguō

 60.shútóngshú”,

 61.xiàoshēng

 62.yīnérhòuzhīchènyōuhòukuǎndài

 63.tíngjiànxiāngzhōngzàicháotángshàngjiējiànlìnxiāng

 64.érguīzhīxíngwántíngjiàndewàijiāoránhòusònghuíguó

 65.shíchénggōngshíchéngshíchéngzhǐzàijīnnánlínzhōu西nán

 66.wèihǎoxiūhǎo

 67.西wàimiǎn(miǎn)chí西huáng西biānmiǎnchíjīnnánmiǎnchí

 68.xíngxiǎng

 69.juégàobié

 70.dàohuìzhīsuànqiánwǎngmiǎnchídechénghuìtánwándeshíjiāndàochéng

 71.juéqínwàngduànjuéqínguóyàoxiéxiédeniàntóu

 72.hǎoyīnhuānyīn

 73.dàixíngshìqínérjiàozhǎngtōngchángpèiyǒuèrshígēnxián

 74.shǐguānmíngzhànguóshíshǐzhuānguǎnzàiguójiāshì

 75.qínshēngqínguódeyīn

 76.pénfǒu(fǒu):jūnwèiqínrénqiāopénfǒuzuòwèichàngshídejiépāi

 77.rèndāofēngzhèshìshāde

 78.chì

 79.dàoxiàzhèzhǐhòu退tuì

 80.(yì):kuài

 81.wèiqínwáng寿shòuzhùqínwángzhǎng寿shòuzhǐxiàngqínwángxiàn

 82.jìngjiǔzhídàojiǔyànwán

 83.shèngshèbīngduōzhìjūnduì

 84.yòushàngrényòuwèizūn

 85.xiāngjiànrénzhǐlìnxiāngzhèrénzuòguòtàijiāndejiāchénxiàngláiwēijiànláixiànglái

 86.zhēnglièzhēngwèidegāoxià

 87.yǐnchējiāngchēzidiàozhuǎnduǒ

 88.shěrénzhǐlìnxiāngdemén

 89.xiānggòngtóng

 90.shúqínwángqínwángxiāngzěnmeyàngshú……xiāngshúshuí

 91.bènzhuōliè

 92.jīngbèizhejīngtiáobiǎoshìyuànshòubiān

 93.yīntōngguò

 94.jiāngjūndāngshídeshàngqīngjiānzhíjiāngxiāngsuǒliánzhèyàngchēnglìnxiāng

 95.wěn(wěn)jǐngzhījiāozhǐnénggòugònghuànnántóngshēngdepéngyǒuwěnjǐngshātóuwěn

 《liánlìnxiānglièchuánshēngdònghuàleliánlìnxiāngzhàoshēzhàohuìwénwángděngxìngderénxíngxiàngmenhuògěngzhíhuòzhōnghòuhuòmǎnghuòzhìxíngxiàngxiānmíngshēngdònglìngréntàn

 zhuāzhùrénzhēngrénxíngxiàngxiànzhǐshàngqiānshànzhuāzhùrénzhǔyàozhēngjìnxíngxuànrǎnzàiduìshìfēngdelìnxiāngzhèxíngxiàngjìnxíngchùshí便biànzhuāzhùzhìyǒngzhèzhēngwèixīnzhǎnkāimiáoshùzhèngzàiběnchuánchuánsuǒlùnzànde:“tàishǐgōngyuēzhīyǒngfēizhěnánchùzhěnánfānglìnxiāngyǐnzhùchìqínwángzuǒyòushìguòzhūránshìhuòqiènuòérgǎnxiāngfènwēixìnguó退tuìérràngmíngzhòngtàishānchùzhìyǒngwèijiānzhī!”zàiduìwánguīzhàomiǎnchízhīhuìděngshìjiànjìnxíngmiáoshùshígèngshìjǐnjǐnkòuzhùlìnxiāngdezhìyǒnggǎnzhèzhēnggěizhěliúxiàshēndeyìnxiàng

 céngcéngchènrǎnshìzàochéngrénxíngxiàngdezhāngshìqiānzàiwénzhōngjǐnxuànrǎnzhīnéngshìcéngcéngshìyǒujiāngjiéliúzàiwénzhōngxuànrǎnxiāngcāotiānxiàshìwèiyòngzhīruìzhìwèiguóshūnányòngguólùnjiè使shǐqínzhīshìfèngzhìqínqínwángchángchéngxiāngyǒuxiáqǐngzhǐshìwángkuānghòuzhuāzhùqínwángtānlánderuòdiǎnzhùjièqínkǒngzhīshìwēixiéqínwángzhuāzhùqínguóèrshíjūnjiānmíngyuēshùzhīguòjièzàifāngzhīshì使shǐrén怀huáiguīzhàomiǎnchízhīhuìjièzhīnèijǐngxuèjiànwángzhīshìqínwángjiùfànwèifǒujièzhàoshèngshèbīngdàiqínzhīshì使shǐqíngǎndòngxiāngyǒngzhìshìguāngcǎizhàorénxíngwénzhìqiānshìdǒuzhuǎnduōmóushànduànfēngdelìnxiāngjìngduìnàodeliánzài退tuìrěnràngliánméndōugǎndàoxiūkuìdāngményàokāishícáitǎnxiānguójiāzhīérhòuchóudexiōng怀huáixiāngdejuédǐngzhìhuìxiánxiāngfēngcǎixiànzàizhědeyǎnqián

 běnwénjiéxuǎnshǐ·liánlìn(lìn)xiānglièchuán》。yuánwèiliánlìnxiāngzhàoshēděngréndechuánzhèshìyuánchuándefēnlièchuándàichuánshǐshūzhōngdezhǒngyòngláiwángzhūhóuwàideshǐréndeshì

 qiānqián145niánhuòqián135niánkǎo),zizhǎngshēnglóngmén西hànxiàyángjīnshǎn西shěnghánchéngshìlìngshuōjīnshān西shěngjīnshì),西hànshǐxuéjiāsànwénjiājiūtiānrénzhītōngjīnzhībiànchéngjiāzhīyándeshǐshíchuàngzuòlezhōngguóchuántōngshǐshǐ》(yuánmíngtàishǐgōngshū》)。bèigōngrènwèishìzhōngguóshǐshūdediǎnfàngāishūzàilecóngshàngchuánshuōzhōngdehuángshídàohànyuánshòuyuánniánzhǎng3000duōniándeshǐshìèrshíshǐzhīshǒubèixùnwèishǐjiāzhījuéchàngyùnzhīsāo”。

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37571.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 68人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org