首页 趣味语文古诗词正文

苏武传(节选)(su wu chuan jie xuan)

 ziqīngshǎorènxiōngbìngwèilángshāoqiānzhìzhōngjiùjiānshíhànliánshùtōng使shǐxiāngkuīguānxiōngliúhàn使shǐguōchōngguóděngqiánhòushíbèixiōng使shǐláihànliúzhīxiāngdāngtiānhànyuánniánqiěhóudānchūkǒnghànzhīnǎiyuē:“hàntiānzizhàngrénxíng。”jǐnguīhàn使shǐchōngguóděngjiānǎiqiǎnzhōnglángjiāng使shǐchíjiésòngxiōng使shǐliúzàihànzhěyīnhòudānshànzhōnglángjiāngzhāngshèngjiǎchánghuìděngshìchìhòubǎirénzhìxiōngzhìdāndānjiāofēihànsuǒwàng

 fāng使shǐsòngděnghuìgōuwángzhǎngshuǐchángděngmóufǎnxiōngzhōnggōuwángzhěkūnxiéwángzikūnxiéwángjiànghànhòusuízhuóhóuméizhōngwèisuǒjiāngjiàngzhěyīnxiāngmóujiédānèshìguīhànhuìděngzhìxiōngchángzàihànshízhāngshèngxiāngzhīhòushèngyuē:“wénhàntiānzishényuànwèichángnéngwèihànshèshāzhīzàihànxìngméngshǎng。”zhāngshèngzhīhuòcháng

 hòuyuèdānchūlièèshìzizàichángděngshírénrénwánggàozhīdānzibīngzhàngōuwángděngjiēchángshēngdān使shǐwèizhìshìzhāngshèngwénzhīkǒngqiánzhuàngyuē:“shìjiànfànnǎizhòngguó。”shāshènghuìgòngzhǐzhīchángguǒyǐnzhāngshèngdānzhàozhūguìrénshāhàn使shǐzhězuǒzhìyuē:“móudānjiājiējiàngzhī。”

 dān使shǐwèizhàoshòuwèihuìděng:“jiémìngsuīshēngmiànguīhàn!”yǐnpèidāowèijīngbàochíchízhàozáowèikǎnzhìyūnhuǒshàngdǎobèichūxuèjuébànhuìděngguīyíngdānzhuàngjiécháoqiǎnrénhòuwènérshōuzhāngshèng

 dān使shǐ使shǐxiǎohuìlùnchángyīnshíjiàngjiànzhǎnchángyuē:“hàn使shǐzhāngshèngmóushādānjìnchéndāngdānjiàngzhěshèzuì。”jiànzhīshèngqǐngjiàngwèiyuē:“yǒuzuìdāngxiāngzuò。”yuē:“běnmóuyòufēiqīnshǔwèixiāngzuò?”jiànzhīdòngyuē:“jūnqiánhànguīxiōngxìngméngēnhàochēngwángyōngzhòngshùwànchùshānguìjūnjīnjiàngmíngránkōngshēngāocǎoshuízhīzhī!”yīngyuē:“jūnyīnjiàngjūnwèixiōngjīntīnghòusuījiànshàng?”yuē:“wèirénchénziēnpànzhǔbèiqīnwèijiàngmánwèijiànqiědānxìn使shǐjuérénshēngpíngxīnchízhèngfǎndòuliǎngzhǔguānhuòbàinányuèshāhàn使shǐzhěwèijiǔjùnwǎnwángshāhàn使shǐzhětóuxiànběiquēcháoxiānshāhàn使shǐzhěshízhūmièxiōngwèiěrruòzhījiàngmínglìngliǎngguóxiānggōngxiōngzhīhuòcóngshǐ。”

 zhīzhōngxiébáidāndānjiàngzhīnǎiyōuzhìjiàozhōngjuéyǐnshítiānxuěnièxuězhānmáobìngyànzhīshùxiōngwèishénnǎiběihǎishàngrénchù使shǐnǎiguībiéguānshǔchánghuìděngzhìsuǒzhìhǎishànglǐnshízhìjuéshǔcǎoshíérshízhīzhànghànjiéyángcāochíjiémáojǐnluòliùniándānqiánwángshèhǎishàngnéngwǎngfǎngjiǎoqínggōngqiánwángàizhīgěishísānsuìwángbìngchùqióngwánghòurénzhòngdōngdīnglìngdàoniúyángqióngè

 chūlíngwèishìzhōng使shǐxiōngmíngniánlíngjiànggǎnqiújiǔzhīdān使shǐlíngzhìhǎishàngwèizhìjiǔshèyīnwèiyuē:“dānwénlíngziqīnghòu使shǐlíngláishuōxiàxīnxiāngdàizhōngguīhànkōngwángrénzhīxìnānsuǒjiànqiánzhǎngjūnwèifèngchēcóngzhìyōngyánggōngniǎnxiàchúchùzhùzhéyuánjìngjiànwěnqiánèrbǎiwànzàngqīngcóngdōnghòuhuànhuángménzhēngchuántuīduòzhōnghuànwángzhào使shǐqīngzhúhuángkǒngyǐnyàoérláishítàirénxìnglíngsòngzàngzhìyánglíngziqīngniánshǎowéngèngjiàyǒuèrrénliǎngnánjīnshíniáncúnwángzhīrénshēngcháojiǔlíngshǐjiàngshíkuángtònghànjiālǎobǎogōngziqīngjiàngguòlíngqiěxiàchūnqiūgāolìngwángchángchénwángzuìmièzhěshùshíjiāānwēizhīziqīngshàngshuíwèiyuàntīnglíngyǒuyún。”yuē:“ziwánggōngjiēwèixiàsuǒchéngjiùwèilièjiāngjuétōnghóuxiōngqīnjìnchángyuàngānnǎojīnshāshēnxiàosuīméngyuètānghuòchénggānzhīchénshìjūnyóuzishìziwèiwángsuǒhènyuànzàiyán!”

 língyǐnshùyuē:“ziqīngtīnglíngyán!”yuē:“fēnjiǔwángjiàngqǐngjīnzhīhuānxiàoqián!”língjiànzhìchéngkuìrántànyuē:“jiēshìlíngwèizhīzuìshàngtōngtiān!”yīnxiàzhānjīnjué

 zhāowèishùniánxiōnghànqīnhànqiúděngxiōngguǐyánhòuhàn使shǐzhìxiōngchánghuìqǐngshǒuzhějiànhàn使shǐchéndàojiào使shǐzhěwèidānyántiānzishèshànglínzhōngyànyǒushūyánděngzàihuāngzhōng使shǐzhěhuìràngdāndānshìzuǒyòuérjīngxièhàn使shǐyuē:“děngshízài。”

 dānzhàohuìguānshǔqiánjiàngfánsuíháizhějiǔrénshǐyuánliùniánchūnzhìjīngshīliúxiōngfánshíjiǔsuìshǐqiángzhuàngchūháijǐnbái

 wén

 ziqīngniánqīngshíyīnwèiqīnzhírèndeguānérbèirènyòngxiōngdōuzuòlehuángdeshìcóngguānzhújiànbèishēngwèihàngōngyuánzhōngguǎnjiùdeguāndāngshíhàncháotíngduàntǎoxiōngduōpài使shǐjiéànzhōngzhēncháxiōngkòuliúlehàn使shǐjiéguōchōngguóděngqiánhòushíxiōng使shǐjiéqiánláihàncháotíngkòuliúlerénláitiānhànyuánniánqiěgānggāngwèidānwéikǒngshòudàohàndeshìshuō:“hànhuángshìdezhǎngbèi。”quánsòngháilehàntíng使shǐjiéchōngguóděngrénhànzànzhèzhǒngqíngdezuòshìpàiqiǎnzhōnglángjiāngdeshēnfènchū使shǐchímáojiésòngkòuliúzàihàndexiōng使shǐzhěhuíguóchèn便biànsònggěidānhěnfēnghòudexièdehǎotóngzhōnglángjiāngzhāngshènglínshíwěipàide使shǐchénshǔguānchánghuìděngjiāshàngzhāoláideshìzhēnchárényuánbǎiduōréntóngqiánwǎngjīngdàolexiōngbèibànlexiēpǐnsònggěidāndānjiànjiànàoshìhànsuǒwàngdeyàng

 xiōngzhèngyàopàisòngděngréndeshíhòushìfénggōuwángzhǎngshuǐrénchángděngrénzàixiōngnèimóufǎngōuwángshìkūnxiéwángjiějiědeérzikūnxiéwángjiànghànhòuláiyòugēnsuízhuóhóuxiànméizàixiōngwèisuǒdàilǐngdexiēbèitóujiàngxiōngderénzhōngànzhōnggòngtónghuàbǎngjiàdāndeqīnèshìguīhànzhènghǎopèngshàngděngréndàoxiōngchángzàihàndeshíhòuxiàng使shǐzhāngshèngyǒujiāowǎngxiàbài访fǎngzhāngshèngshuō:“tīngshuōhàntiānzihěnyuànhènwèichángnéngwèihàntíngmáigōngjiāngshèdeqīndōuzàihànwàngdàohuángdeshǎng。”zhāngshèngnuòlecáisònggěilecháng

 duōyuèhòudānwàichūlièzhǐyǒuèshìdāndezizàijiāchángděngshírénjiāngyàoshìzhōngrénwǎntáozǒugàolezhèjiànshìdānzibīngmenjiāozhàngōuwángděngdōuzhànchángbèihuózhuōdānpàiwèishěnzhèànjiànzhāngshèngtīngdàozhèxiāodānxīnchángxiàsuǒshuōdexiēhuàbèijiē便biànshìqíngjīngguògàoleshuō:“shìqíngdàolezhèyàngdìnghuìqiānliándàomenshòudàocáigèngduìguójiā!”yīnxiǎngshāzhāngshèngchánghuìzhìzhǐlechángguǒrángōngchūlezhāngshèngdānzhàoduōguìqiánláishāngxiǎngshādiàohàn使shǐzhězuǒzhìshuō:“jiǎshìmóushādānyòugāiyòngshénmegèngyándexíngneyīngdāngdōujiàomentóujiàng。”

 dānpàiwèizhàohuànláishòushěnxùnduìchánghuìshuō:“sàngshījiédiàn使shǐmìng使shǐhuózheháiyǒushénmeliǎnmiànhuídàojiāxiāngne!”shuōzhechūpèidàidedāowěnwèichījīngqīnbàozhùhǎopàirénkuàizhǎoshēngshēngzàishàngkēngzàikēngzhōngdiǎnránwēihuǒránhòuliǎncháoxiàfàngzàikēngshàngqīngqiāodebèiràngxuèliúchūláiběnláijīngduànlezhèyàngguòlehǎobàntiāncáihuīchánghuìděngrénzheyòngchēzitáihuíyíngzhàngdānrènwèidejiézhíjìngpèizǎowǎnpàiréntànwàngwènhòuérzhāngshèngdǎijiānjìnlái

 deshāngshìzhújiànhǎoledānpài使shǐzhětōngzhīláishěnchùchángxiǎngjièzhèhuì使shǐtóujiàngjiànzhǎnchánghòuwèishuō:“hàn使shǐzhāngshèngmóushādānqīnjìndechénpànchùzuìdānzhāojiàngderénshèmiǎnmendezuì。”jiànyàoshāzhāngshèngzhāngshèngqǐngqiútóujiàngwèiduìshuō:“使shǐyǒuzuìyīnggāiliánzuòdào。”shuō:“běnláijiùméiyǒucānmóuhuàyòushìdeqīnshǔzěnmetánshàngliánzuò?”wèiyòujiànduìzhǔn岿kuīrándòngwèishuō:“jūnwèiqiánbèihàntíngguīshùnxiōngxìngyùnshòudàodāndeēnjuéhàoràngchēngwángyōngyǒushùwànshēngchùmǎnshānguìjūnjīntóujiàngmíngshìzhèyàngbáibáiyòngshēngěicǎozuòféiliàoyòuyǒushuízhīdàone!”háofǎnyīngwèishuō:“tōngguòértóujiàngjiéwèixiōngjīntiāntīngdeānpáihòuzàixiǎngjiànháinéngdàohuìma?” tòngwèishuō:“zuòrénjiādechénxiàēnbèipànhuángshàngpāoqīnrénzàizuòtóujiàngdewèishénmeyàojiànkuàngqiědānxìnrènràngjuédìngbiéréndehuóérquèxīnpíngzhǔchígōngdàofǎnérxiǎngyào使shǐhànhuángxiōngdānèrzhǔxiāngdòupángguānliǎngguódezāihuòsǔnshīnányuèwángshāhàn使shǐzhějiéguǒjiǔjùnbèipíngdìngwǎnwángshāhàn使shǐzhětóubèixuánguàzàigōng殿diàndeběiméncháoxiānwángshāhàn使shǐzhěsuíbèitǎopíngwéixiōngwèishòuchéngmíngzhīdàojuéhuìtóujiàngxiǎngyào使shǐhànxiōngxiānggōngxiōngdezāihuòjiāngcóngshākāishǐle!”

 wèizhīdàozhōngjiūxiétóujiàngbàogàoledāndānyuèxiǎngyào使shǐtóujiàngjiùqiújìnláifàngzàixuémiànduànjuégōngyīnggěidechīdetiānxiàxuězhejuéxuětóngzhānmáotūnxiàchōngxiōngrènwèizhèshìshénzàibāngjiùqiāndàoběihǎibiānméiyǒuréndefāngràngfànggōngyánggōngyángshēnglexiǎoyángcáinénghuíláifēnkāidesuícóngguānchánghuìděngrénfēnbiétóufàngdàolìngwàidefāngqiāndàoběihǎihòugōngjiāgěideliángshíláijuéshǔshōucǎoshíláichīzhǔzhehàncháodemáojiéyángshuìjuéláidōuzhezhìzàijiéshàngdemáoniúwěimáoquántuōjǐngòngguòleliùniándāndeqiánwángdàoběihǎishànglièshànzhǎngjiéwǎngfǎngzhìzàijiànwěideshéngjiǎozhènggōngqiánwángzhònggōnggěishípǐnsānniánduōguòhòuqiánwángbìnggěishēngchùshèngjiǔlàodeyuándǐngdezhānzhàngpéngwánghòudexiàdōuqiānzhèniándōngtiāndīnglìngluòdàoledeniúyángyòuxiànqióngkùn

 dāngchūlíngdōuwèishìzhōngchū使shǐxiōngdeèrniánlíngtóujiàngxiōnggǎn访fǎngqiúshíjiānjiǔdānpàiqiǎnlíngběihǎiwèiānpáilejiǔyànlíngchènduìshuō:“dāntīngshuōjiāoqíngxiàngshēnhòusuǒpàiláiquànshuōxiàyuànqiānchéngxiāngdàizhōngjiūnénghuíguīběncháolebáibáizàihuāngrényāndefāngshòuduìhàntíngdexìnyòuzěnnéngyǒusuǒbiǎoxiànneqiándejiāzuòfèngchēdōuwèigēnsuíhuángshàngdàoyōngyánggōngzhehuángdechējiàxià殿diànjiēpèngdàozhùzizhéduànlechēyuánbèidìngwèijìngdezuìyòngjiànshālezhǐguòqiánèrbǎiwànyòngxiàzàngqīnggēnsuíhuángshàngdōngshénzhedehuànguānzhēngchuántuīxiàdiàodàozhōngyānlezhedehuànguāntáozǒulehuángshàngmìnglìngqīngzhuīzhuādàoyīnhàiérshākāizhǎngāndeshíhòudeqīnshìsòngzàngdàoyánglíngderénniánháiqīngtīngshuōgǎijiàlejiāzhōngzhǐyǒuliǎngmèimèiliǎngérnánháijīnyòuguòleshíduōniánshēngzhīrénshēngxiàngzǎochéndeshuǐzhǎngjiǔxiàngzhèyàngzhégāngtóujiàngshíjīngshénhuǎngyàokuángtòngxīnduìhàntíngjiāshànglǎojìnzàibǎogōngxiǎngtóujiàngdexīnqíngzěnnéngchāoguòdāngshílíngnebìngqiěhuángshàngniánlelìngsuíshíbiàngèngchénzuìérquánjiābèishādeyǒushíjiāānwēiliàoháisuànwèishuíshǒujiénewàngtīngcóngdequàngàoyàozàishuōshénmele!” shuō:“zigōngláoēndōushìhuángzāipéiláideguānzhíshēngdàolièjiāngjuéwèifēngwèitōnghóuxiōngsānréndōushìhuángdeqīnjìnzhīchénchángchángyuànwèicháotíngshēngqièxiànzàidàoshēngxiàozhōngguójiādehuì使shǐshòudàoyuètānghuòzhèyàngdexíngxīngānqíngyuànchénshìfèngjūnwángjiùxiàngérzishìfèngqīnérziwèiqīnérméiyǒushénmehàndewàngyàozàishuōle!”

 línggòngyǐnletiānyòushuō:“dìngyàotīngcóngdehuà。”shuō:“liàodìngjīngshìderénleníndìngyàotóujiàngmejiùqǐngjiéshùjīntiāndehuānràngzàidemiànqián!”língjiànduìcháotíngzhēnchéngkǎiránzhǎngtàndào:“ashìlíngwèizuìnièshēnzhòngjiā!”shìyǎnlèizhíliújìn湿shīlejīngàobiéér

 hànzhāodēngwèiniánhòuxiōnghànchénghàntíngxúnqiúděngrénxiōnghuǎngshuōhòuláihàn使shǐzhěyòudàoxiōngchánghuìqǐngqiúkànshǒuderéntóngzàiwǎnjiàndàolehàn使shǐyuányuánběnběnshùshuōleniánláizàixiōngdeqíngkuànggàohàn使shǐzhěyàoduìdānshuō:“tiānzizàishànglínyuànzhōngshèlièshèzhǐyànjiǎoshàngzheshūshàngmiànshuōděngrénzàiběihǎi。”hàn使shǐzhěwànfēngāoxìngànzhàochánghuìsuǒjiàodehuàbèidāndānkànzheshēnbiānderénshífēnjīngduìhàn使shǐ怀huáiyǒuqiàndeshuō:“děngréndequèháihuózhe。”dānzhàodexiàchúleqiánjīngtóujiàngwángdezǒnggònggēnsuíhuíláideyǒujiǔrénhànzhāoshǐyuánliùniánchūnhuídàozhǎngānbèikòuzàixiōnggòngshíjiǔniándāngchūzhuàngniánchū使shǐděngdàohuíláitóuquándōubáile

 zhùshì

 zhǐdeqīnjiànyǒugōngfēngpínglínghóuzuòguòdàijùntàishǒu

 xiōngzhǐdexiōngjiāxiánlángguānmínghàndàizhuānzhǐzhíwèijiàohuángshìcónghànzhìniánfèngèrqiānshíshàngbǎoziwèiláng

 shāoqiānzhújiànshēng(yí)zhōngjiù(jiù):hàngōngzhōngyǒuyuányuánzhōngyǒujiùpéng),chēngjiānzhǐguǎnjiùdeguānzhǎngānyīngquǎnděng

 tōng使shǐpàiqiǎn使shǐzhěwǎnglái

 guōyuánfēngyuánniánqián110nián),hànqīntǒngjūnshíwàndàoběipàiguōdàoxiōngxiǎodānguīshùndānkòuliúleguōchōngguóyuánfēngniánqián107nián),xiōngpàiqiǎn使shǐzhězhìhànbìnghànpàichōngguósòngsàngdàoxiōngdānwèishìbèihànshākòuliúlechōngguóshìjiànshǐ·xiōnglièchuán》《hànshū·xiōngchuán》。bèi

 xiāngdāngxiāng

 tiānhànyuánniángōngyuánqián100niántiānhànhànniánhào

 qiě(jū)(dī)hóudānwèiqiándefēnghàodān(chán)xiōngshǒulǐngdechēnghào

 zhōnglángjiānghuángdeshìwèizhǎngjié使shǐchénsuǒchíxìnzhúwèigānbǐngzhǎngchǐshuānshàngmáoniúwěigòngsāncéngyòuchēngmáojié”。

 jiǎlínshíwěirènde使shǐchénshǔguānchìhòujūnzhōngdānrènjǐngwèidezhēnchárényuán

 gōuwángxiōngdeqīnwángzhǎngshuǐshuǐmíngzàijīnshǎn西shěnglántiánxiàn西běichángzhǎngshuǐrénhòutóujiàngxiōng

 kūn(hún)xié(yé)wángxiōngluòdewángzài西jīngānshěng西běi)。kūnxiéwánghànyuánshòuèrniánqián121niánjiànghàn

 zhuó(zhuō)hóuhànjiāngzhàodefēnghàohàntàichūèrniánqián103niánèrwànxiōngbīngbàiérjiàngquánjūnlúnméi

 wèiběnwèizhǎngshuǐréndànzhǎnghànbèixiédōuwèiyánniánjiànwèihàn使shǐchū使shǐxiōnghuíhànhòuzhèngzhíyánniányīnzuìquánjiābèiwèishòuqiānliányòutáobēnxiōngbèifēngwèidīnglíngwáng

 è(yān)shì(zhī):xiōngwánghòufēnghào

 zuǒzhì(zī):xiōngdewánghàoyǒuzuǒ”“yòuzhīfēn

 shòushòushěnxùn

 轿jiàoziyòngzuòdòngyóutái”。

 xiāngzuòliándàizhìzuìdàiguīdìngfánfànmóufǎnděngzuìzhěqīnshǔyàogēnzhezhìzuìjiàozuòliánzuòhuòxiāngzuò

 shānmǎnshān

 gāoféiměirùnyòngzuòdòng

 (rǔ):”,xiàtóng

 dòuliǎngzhǔ使shǐhànhuángxiōngdānxiāngdòudòuyòngwèi使shǐdòng

 nányuèguómíngjīn广guǎngdōng广guǎng西nándàipíngdìng。《shǐ·nányuèlièchuánzàiyuándǐngniánqián112nián),nányuèwángxiāngjiāshāguówánghàn使shǐzhěpànhànbīngtǎohuózhuōjiāyīnjiānggǎiwèizhūnánhǎiděngjiǔjùn

 wǎnwángzhǐwǎnguówángguǎběiquēgōng殿diàndeběimén。《shǐ·wǎnlièchuánzàihàntàichūyuánniánqián104nián),wǎnwángguǎpàirénshāqiánláiqiúliángdehàn使shǐmìng广guǎngtǎowǎnwǎnzhūguìnǎishāguǎérjiànghàn

 “cháoxiānèr:《shǐ·cháoxiānlièchuánzàiyuánfēngèrniánqián109niánpàiqiǎnshèchū使shǐcháoxiānshèànhàilebànsòngdecháoxiānrénhuǎngbàowèishālecháoxiānjiāngyīnérbèifēngwèiliáodōngdōngdōuwèicháoxiānwángyòuxiāoshāshèshìbīngtǎocháoxiānxiāngshāwángyòujiànghàn

 nǎiyōuzhìjiàozhōngyòuzuònǎiyōuzhìjiàozhōngzhān(zhān):tōngzhān”,máozhān

 běihǎidāngshízàixiōngběijìngjīnbèijiāěr

 (dī):gōngyángyòngzuòdòngshēngzhǐshēngxiǎoyánggōngyángnéngshēngxiǎoyángshìshuōyǒngyuǎnméiyǒuguīhàndewàng

 tōng”(jǔ),shōucáng

 (wū)qián(jiān)wángqiědānzhīwèixiōngdeqīnwángshèshèliè

 néngwǎngfǎngjiǎowǎngqiányīngyǒujiéjiǎozàijiànshàngdeshéng

 qíng(jìn/qíng):jiǎozhènggōngjiàndegōngzuòdòngyóujiǎozhèng”。

 shèngjiǔlàoderónglèishìjīntiāndetánziqióngyuándǐngpéngzhàngyóujīnzhīméngbāo

 dīnglìngdīnglíngxiōngběibiānde

 língshǎoqīng西hànlǒng西chéngjīngānqínānrén广guǎngzhīsūnshícéngwèishìzhōngtiānhànèrniánqián99niánchūzhēngxiōngbīngbàitóujiànghòubìngxiōngshìzhōngguānmínghuángdeshìcóng

 zhǎngjūnzhǐdezhǎngxiōngjiāfèngchēguānmíngfèngchēdōuwèi”,huángchūxúnshíchēdeshìcóngguān

 yōnghàndàixiànmíngzàijīnshǎn西fèngxiángxiànnán(yù)yánggōngqínshísuǒjiàngōng殿diànzàiyōngdōngběi

 niǎn(niǎn):huángdezuòchēchúgōng殿diàndetáijiē

 (hé):dànhànshíchēngpànzuìwèijìngjìnghuángdezuìmíngwèizhǒngshèmiǎndezhòngzuì

 qīngxiándedōngjùnmíngzàijīnshān西xiàxiànběihòushén

 huàndehuànguānhuángméngōngzhōngzhǎngguǎnchēniǎndeguān

 tàirénzhǐdeqīn

 yánglínghànshíyǒuyánglíngxiànzàijīnshǎn西xiányángshìdōng

 mèimèi

 bǎogōngběnmíngshì”,tàichūyuánniángèngmíngbǎogōng”,qiújìnfànzuìchénjuànshǔzhīchù

 chūnqiūgāoniánlǎochūnqiūzhǐniánlíng

 wèizhǐbèifēngdejuéwèilièjiāngbānjiāngjūndezǒngchēngzicéngbèirènwèiyòujiāngjūnzhōnglángjiāngděng

 tōnghóuhànjuéwèimíngběnmíngchèhóuyīnhuìgǎijiàncéngfēngwèipínglínghóu

 zhāoshǎoziliúlíngzhāowèiniángǎiyuánshǐyuánshǐyuánliùniánqián81nián),xiōngchéng

 shànglínshànglínyuànzhǐzàijīnshǎn西shěng西ānshìjìnhàncháohuángyóuwánshèlièdeyuánlín

 jīngshījīngdōuzhǐzhǎngān

 “liúhàntiānhànyuánniánqián100niánchū使shǐzhìhànzhāoshǐyuánliùniánqián81niánháigòngshíjiǔnián

 《chuánshìhànshūzhōngzuìchūdemíngpiānzhīshùlechū使shǐxiōngmiànduìwēixiéyòujiānshǒujiécāojǐnjiānxīnér使shǐmìngdeshìshēngdònghuàleguìnéngyínwēinéngdeàiguózhìshìdeguānghuīxíngxiàngzuòzhěcǎiyòngxiěrénchuánjīngchángyùnyòngdezòngshìjiégòuláizhīwénzhāngshùnwèizhǔshìdāngyùnyòngchādefāngshíjiāndexiānhòujìnxíngshùmàiluòqīngshìwánzhěngwénzhāngzhìfēnwèisānfēn

 fēnwénzhāngde1、2duànjièshàoledeshēnshìchū使shǐdebèijǐngyuányīnwénzhāngkāishǐxiědào:“shíhànliánshùtōng使shǐxiāngkuīguānxiōngliúhàn使shǐguōchōngguóděngqiánhòushíbèixiōng使shǐláihànliúzhīxiāngdāng。”chū使shǐxiōngdezhèbèijǐngbiǎomíngchū使shǐshídeyánshǐhuánjìngtóngshíjiāodàilexiōngjǐnguǎnjǐnguīhàn使shǐchōngguóděngquèzhǐshìyīnwèiqiěhóudānchūkǒnghànzhīdehuǎnbīngzhībìngfēizhēnxīnhǎosuǒdānghànpàisòngkòuliúzàihàncháodexiōng使shǐzhěháicháobìnghòudānshí,“dānjiāo”,zhèshìhòuláidānhànránkòuliúxíngdeyuányīn

 èrfēnwénzhāng3~7duànzhòngdiǎnshùleliúshíjiǔniánbèishòujiānxīnérjiānchímínjiédeshìzhèfēnshìwénzhāngzhemiáoxiědefēnjīngcǎidemiáoxiělefǎnkàngxiōngtǒngzhìzhězhāojiàngdezhǒngzhǒngdòuzhēngqíngxíngmiáoxiědàoxiōngzhāojiànggòngyǒusānshìwèiruǎnyìngjiānshīxiǎng使shǐtóujiàngbèizhènglǐnrándechìsuǒ退tuìshuāngfāngmáodùndòuzhēnglièchǎngmiànjǐnzhāngjiēzhexiěxiōngyòngjiāndeshēnghuótiáojiànláixiāodedòuzhìqiújìnjiàozhōng使shǐbèishòuhánjiēzheliúfàngdàohuāngrényāndeběihǎiràngyángránérzàiduānèlièdehuánjìngzhōngmièdeàiguójīngshénzàifěnsuìlexiōngdexiǎnèyòngxīnshǒuhànjié──guójiāmíndexiàngzhēngzàijiǔshēngzhōngwéichízhe使shǐzhěde使shǐmìngzhèshídòuzhēngshìxiāngduìhuǎndezhíjiēbiǎoxiàndeshìránhuánjìngzuòdòuzhēngsānshìyǒulíngquànjiàngzhèduànmiáoxiědànbiǎoxiànleguìdejiétóngshíhuàlepànjiānglíngdexīntàishàngwèimǐnmièdeàiguózhīqíngxiūèzhīxīnzàidechónggāojìngjièmiànqiánbèihuànxǐnglenèixīnpōubáizhēnshígǎnrénlíngzàiquànshícéngshuō:“xiàchūnqiūgāolìngwángchángchénwángzuìmièzhěshùshíjiā”,zhèshìzuòzhějièlíngzhīkǒubiǎoduìhàndòngzhéshāchéndecánrěnxíngwèidemǎnshìhànshūzhōngshǎoyǒudebiǎoxiànpàntǒngzhìzhědejìnxiǎngqīngxiàngzhīchùérlíngdeduìzhēnfēngxiāngduìlánfēichángjīngcǎirénzhīshēngyuèránzhǐshàngchùdedòuzhēngduìxiàngshìjiāoqínghěnshēnérjīnshìduìzhènyíngdeyǒushuāngfāngdexīntàidōujiàoérzuòzhědemiáoxiěhěndàowèishìzhèfēnzuìchūcǎizhīchù

 sānfēnwénzhāngzuìhòusānduànjièshàolebèifànghuíguódejīngguòwénzuìhòuliúxiōngfánshíjiǔsuìshǐqiángzhuàngchūháijǐnbái”,kànshìpíngshíshùpǐnwèiquèbāohánzhezuòzhězhūduōgǎnqíngrénshēngguòbǎiniánshíjiǔniántàizhǎngqiángzhuàngchū”,chū使shǐshízhèngdāngzhuàngniánhuíguīguóshíshìjǐnbái”,shēnghǎoshíguāngdōuzàijiānáozhōngguòlezuòzhědetànwǎnzhīqíngyánbiǎoérnéngwèixìnniànjiānzhíquèshílìngrénjìngpèixìngérsuījǐnnánzhōngwánchéngle使shǐzhěderènwéileguójiāzūnyánbǎochílemínjiéqiěróngguīzuòzhěxīnwèizhīgǎnxiǎnérjiànshuōzhèbiǎodeshìzuòzhězhěgòngtóngdexīnshēng

 wèilebiǎoxiàndexìngjiéshǐzhōngdeàiguójīngshénwénzhāngzàixíngshíyòuzhehuánjìngjiédemiáoxiějiébèizhìkǎnwēnhuǒzhīshàng,“dǎobèichūxuèjué”,chōngmǎnbēizhuàngcǎiérzhōuwéiréndefǎnyīngshìwèijīngbàoch픓huìděngguīyíng”“dānzhuàngjié”。zhèjīngzhuàngdejiémiáoxiěchōngfēnchèntuōchūdezhēngzhēngtiěgāoshàngqíngcāowénzhāngyánqiānchuíbǎiliànjiǎnshěngjīngjìnghuàrénsānfēnjiāngshǐjiāwénxuéyánjiàohǎojiélái

 dàoxiōngchū使shǐshízhèngzhíhànxiōngzhànzhēngzuìlièdejiēduàngānggāngjiéshùxīnwèidexiōngdānxiǎngyònghuǎnbīngzhīgǎishànhàncháodeguānzhēngshíjiāngǒngnèisuǒzhǔdòngchūshuāngfāngxiāngshìfàngkòuzàichùdewàijiāo使shǐjiéjiāndié)。dāngshíhànhěntòngkuàijiùyīngle

 bān(32nián—92nián),mèngjiānfēngānlíngjīnshǎn西xiányángdōngběiréndōnghànzhemíngshǐxuéjiāwénxuéjiābānchūshēnxuéshìjiābānbiāobānjiēwèidāngshízhemíngxuézhěbānshēngzheshùfēngzuòwèishǐxuéjiā,《hànshūshìshǐzhīhòuzhōngguódàiyòuzhòngyàoshǐshū,“qiánshǐzhīzuòwèijiābānshìhànjiāzhī,《liǎngdōukāichuànglejīngdōudefànlièwénxuǎnpiāntóngshíbānháishìjīngxuélùnjiābiānzhuànchéngdebáitōng》,dāngshíjīngxuézhīchéng使shǐchènwěishénxuélùnhuàdiǎnhuà

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37564.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 16人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org