首页 趣味语文古诗词正文

重过圣女祠(zhong guo sheng nyu ci)

 báishíyánfēixiǎnshàngqīnglúnzhéguīchí

 chūnmèngchángpiāojǐnlíngfēngmǎn

 è绿huáláidìngsuǒlánxiāngwèishí

 lánghuìtōngxiānxiàngtiānjiēwènzhī

 wén

 shèngdebáishíménbiānzhǎngmǎn绿detáixiǎncóngshàngqīngxiānjìngzhéluòchíchíwèihuíhái

 chūntiānméngméngchángxiàng殿diàndeqīngzhěngshénfēngwēiruòchuīdòngzhōngdefān

 è绿huáyóuzàishuōláijiùláidìngsuǒlánxiāngqīngtóngjiējiàshuōzǒujiùzǒushíguīfǎn

 lángshèngxiānghuìbìnggěitōngbàoxiānshèngxiǎngdēngtiānjiēzhīwèilièzhòngxiān

 zhùshì

 shèng:《shuǐjīng·yàngshuǐzhù》“dōuqíngāngshānxuánzhīlièzhīshàngyǒushénxiàngruòzhǐzhuàngrénzhīróngxíngshàngchìxiàbáishìmíngzhīyuēshèngshén’。”dōuzàijīngānshěngdōuxiànshìtángdàiyóushǎn西dào西chuāndeyàodào

 báishíyánfēizhǐshèngdeményánfēiyándòngdeménmènghàoránguī鹿mén》:“yánfēisōngjìngzhǎngliáowéiyǒuyōurénlái。”xiǎnxiǎnqīngtáijiāngyānzhāngkōnghuáqíng》:“guīcǎohán。”

 shàngqīngdàojiàochuánshuōzhōngshénxiānjiādezuìgāotiānjiè。《língbǎoběnyuánjīng》:“réntiānwàiyuēsānqīngjìngqīngtàiqīngshàngqīngmíngsāntiān。”lúnzhéguīchíwèishénxiānbèibiǎnzhédàorénjiānchíchíwèiguīduōniáncuōtuóxiàliáolúnzuòlùn”。

 mèngméngyuánjiǔ》“dōngfēngpiāoshénlíng。”wángruònánshīhuàyǐnxiāoxián:“gàizhīzhìruòyǒuruòzhěwèizhīmèng。”

 jǐnyóuzhōngzhěngtiān。《huáinánzi·fànlùnxùn》:“jǐnérzhìláoxíngjiézhìérzhǔ。”língfēngshénlíngzhīfēng。《yúnqiān》:“língfēngyángyīn绿xiájīn。”mǎnwèilíngfēngqīngwēinéngquánchuīzhǎn

 è绿huáchuánshuōzhōngxiānmíngyánshìjiǔshānzhōngdàoziluójìnshíjiàngyángquánjiāzèngquánshīpiānhuǒhuànshǒujīnfāngjīntiáotuōméitáohóngjǐngzhēngào·yùnxiàngshuōniányuēèrshíyánjuézhěngcéngdōngjìnshēngpíngsānniánshíyuèjiàngyángquánjiācóngchángwǎngláihòushòuyángquánxiānyàoyǐndēngxiān

 lánxiāngshénhuàchuánshuōzhōngdexiāndiǎnchūjìnréncáosuǒzuòlánxiāngchuán》。chuánshìhòuhànshírénsānsuìshíwèishōuyǎngxiāngjiāngbiānzhǎngzhìshísuìyǒuqīngtónglíngrénkōngérjiàngxiézhīérlínshēngtiānshíwèiyuē:“xiānlánxiāngyǒuguòzhérénjiānjīn。”

 lángdàojiāsuǒchēngtiānshàngzhǎngguǎnshénxiānmíngdexiānguān。《jīngēnjīng》:“qīnggōngzhīnèiběi殿diànshàngyǒuxiānyǒuxuéxiān簿xuánmíngniányuèshēnqiǎnjīnjiǎnzháyǒushíwànpiānlǐngxiānlángsuǒzhǎng。”féngzhùyǐndēngzhēnyǐnjué》:“sānqīngjiǔgōngbìngyǒuliáoshǔgāozǒngchēngyuēdàojūnzhēnrénzhēngōngzhēnqīngzhōngyǒushǐlángzhūxiǎobèiguānwèishénduō。”yǐnlánghuòyúnhuòyúnliǔzhòngyǐngshíliǔfèngdiàojiāngwèishìlángzhízhǎngguānquánxuǎntōngxiāndēngxiānjièdechēngdēngshìwèitōng)。xiānxiānréndemíng

 yánxiǎngwǎngwàngtiānjiētiāngōngde殿diànjiētánghányuèshíshīxiàochuānzizuò》:“shàngtiāntiānjiēyóuyǒuchénzōng。”wènqiúzhīzhǒngzhēnjūnrénwèiruìcǎodàojiàowèixiāncǎowángchōnglùnhéng·yàn》:“jiànchūsānniánlínglíngquánlíngziníngzháizhōngshēngzhīcǎoběnzhǎngzhěchǐcùnduǎnzhěcùnjīnggàizhī。”《máojūnnèichuán》:“shānyǒushénzhīzhǒngsānxíngkuíguāngmíngdòngchèzhībàiwèilóngxiānjūn。”zhǐcháozhōngzhīguānzhí

 zhèshìshǒuxìngzhìlèishìdeyǒushījìngshuòtuōshìyǒushìyǒuxiēshīgèngfèicāixiángnèideshèng”,huòwèishízhǐchéncāngjīnshǎn西bǎoshìdōngdeshèngshénhuòwèituōdàoshìzhùdedàoguānhòuzhǒngshuōnéngjiàojiējìnshíguòshīzhōngzhíjiēyǒngdeháishìwèishàngqīnglúnzhédeshèngsuǒzhùdehuánjìngshèngyīnzhěshǒuxiānréngfángcóngshīrénsuǒmiáohuìdezhíjiēxíngxiàngshǒuláijiěshī

 dàiyǒushǎoguāntiānshàngshénzhéjiàngrénjiāndechuánshuōyīnshīrénhěnrányóuyǎnqiánzhèzuòyōudeshèngshēngchūlèishìdeliánxiǎng。“báishíyánfēixiǎnshàngqīnglúnzhéguīchí。”—shèngqiányòngbáishíjiànzàodeménfēipángjīngzhǎngmǎnle绿detáixiǎnkànláizhèwèicóngshàngqīngdòngzhéjiàngdàoxiàjièdeshènglúnluòzàichénshìjīnghěnjiǔleshǒuxiěqiánsuǒjiàncóngbáishí”、“xiǎnxiāngyìngdejǐngzhōnggōuhuàchūshèngsuǒdeqīngyōuliáoàntòushàngqīnglúnzhédeshēnfènyōujiéqīngdefēngshénzhìménqiánxiǎnshēngànshìyōuchùjiǔrénwēidòumèngliántóngshíànguīchízhīshìsuǒjiànéryǐndeliánxiǎngzhèngmiànjiēchūquánpiānzhǔ。“lúnzhéguīchí”,shìshuōlúnzhéxiàjièchíchíwèinénghuíguītiānshàng

 hànliáncóngménqiánjìnérkuòzhǎndàoduìzhěngshènghuánjìngfēndemiáohuì—“chūnmèngchángpiāojǐnlíngfēngmǎn。”chūnqiāoránpiāozàishàngméngpiāomèngshìhuànlíngfēngqīngqīngchuīzheyánjiǎodeshénshǐzhōngwèinéng使shǐgāogāoyángshīrénsuǒkàndàoderánzhǐshìduànshíjiānnèidejǐngxiàngdànyóuqīngfēngliánmiánduàndetàishìsuǒzàochéngdeyìnxiàngjìng仿fǎnggǎndàomenchūnchángpiāo、“jǐnqīngyángleyǎnqiándeshíjǐngzhōngrónglexiǎngxiàngdechéngfēnjìng便biànxiǎngèngjiāyōuyuǎnshīrénníngwàngshíchénmíngxiǎngzhīzhuàngjiùzàiqiándānjiùxiějǐngzhuàngláishuōzhèliánjīngshényùnyǒuhuànándàozhīmiàoguògèngchūdefāngkǒngháishìjìngdeménglóngpiāomiǎonénggěirénfēngdeliánxiǎngànshìwángruònánshīhuàyǐnxiāoxiányún:“gàizhīzhìruòyǒuruòzhěwèizhīmèng。”zhèmèngbāndeběnláijiùjīnggěirénzhǒngpiāomiǎoménglónghuànzhīgǎnzàijiāshànggāotángshéncháoyúndeshíyòumèngàiqíngdeànshìyīnzhèchūnmèngchángpiāodejǐngxiàng便biàndānchúnshìzhǒngfēnxuànrǎnérshìduōshǎodàishànglexìngxiàngzhēngdewèilìngrénliánxiǎngdàozhèwèiyōuchùlúnzhéwèiguīdeshèng仿fǎngzàiàiqíngshàngyǒumǒuzhǒngménglóngdedàiwàngérzhèzhǒngdàiwàngyòuzǒngshìxiàngmèngyàngdepiāomiǎomángtóngyàngdāngzhěmenliánchù西nándàihǎofēng”(《èrshǒuzhī)、“ānhǎofēngchuīlái”(《liúzèngwèizhī》)lèishīláijiāwèihuìyǐnyǐnyuēyuēgǎndàojǐnlíngfēngmǎndemiáoxiězhōngàntòuchūzhǒnghǎofēngmǎndehànsuǒtuōdeyōuyuànzhèzhǒngyóupiāomiǎozhījǐngménglóngzhīqíngsuǒróngchéngdeyōumiǎoméngzhījìngxiàngwàizhīzhìquèyòudàiyǒuquèdìngdexìngzhìlüèhuìérnányánchuánzhèshìzhǒngdiǎnxíngdeménglóngměijǐnguǎnmiǎngěirénkànhuāzhīgǎndànduìshīrénsuǒyàobiǎoxiàndeshūduìxiàngwèiběnshēnjiùdàiyǒupiāomiǎodeshèngláishuōquèyòuyǒudexiéshìyīng。“shénshēngyuánshìmèng”(《èrshǒuzhīèr)。zhèmèngbāndeshēn姿miànyǐngshēnshìzāomèngbāndeàiqíngdàixīnlíngtànshìzhèngyàozhèmèngyàngdefēnwéiláibiǎoxiàn

 jǐngliányòuyóulúnzhéguīyōutuōdeshèng”,liánxiǎngdàochùjìngzhītóngdeliǎngwèixiāndàoshūshàngshuōè绿huániányuēèrshíshàngxiàqīngyánjuézhěngjìnshēngpíngsānniánjiàngyángquánjiācóngjīngchángwǎngláihòushòuquánshījiěyàoyǐnshēngxiānlánxiāngběnshìzàixiāngjiāngànbiānshōuyǎngdeyīngzhǎnghòuyǒuqīngtóngtiānérjiàngxiéshēngtiānérlínshàngtiānshílánxiāngduìshuō:“xiānyǒuguòzhérénjiānjīn。”láidìngsuǒzōngpiāodìngshuōmíngbìngfēilúnzhéchénshìkùnshǒuwèishíshuōmíngzhōngguīxiānjièértóngshèngzhīchíchíwèiguīhànjǐngliǎngliányònghōngtuōyòngfǎnchènjiāngshènglúnzhéguīzhǎngshǒuyōuzhījìngdeshēnshìzāocóngtóngdemiànchénggōngbiǎoxiànchūláile

 “lánghuìtōngxiānxiàngtiānjiēwènzhī。”lángshìtiānshàngzhǎngguǎnshénxiānmíngdexiānguāntōngxiānzhǐdēngxiānjièdechēngdēngshìwèitōng)。wěiliányòucóngshèngyǎnqiánlúnzhéguīdechùjìngzhuǎnxiǎngcóngqiándeqíngkuàng,“guàntōngshàngxiàliǎngshìshuōyáoxiǎngcóngqiánzhízhǎngxiāndelángxiānguāncéngjīngshèngxiānghuìbāngzhùdēngshàngxiānjièshídeshèngcéngzàitiāngōngdetáijiēshàngcǎizhīguòzheyōuxiánzàidexiānjièshēnghuóérshíquèlúnzhéchénshìtuōnéngkǎiránjiéhuànjīnzhīgǎnyánérànránshénshāng。“tiānjiēwènzhīyánfēixiǎnzhènggòuchéngtiānshàngrénjiāndexiānmíngduìzhào

 zhèshǒushīchénggōngzàolewèilúnzhéguīyōutuōdeshèngxíngxiàngyǒudeyánjiūzhěrènwèishīrénshìtuōshèngyǒuderènwèishìtuōshèngxiěguānshíshàngshèngguānzuòzhěfángshuōshìsānwèiérmíngshèngshíyǒngguānérshīréndelúnzhéguīchízhīqíngjiùjièshèngxíngxiàngyǐnyǐnchuánchūsuǒwèishèng”,yuējiùshìdàoguāndemíngzhècóngshèngzhōngkànxiāngdāngqīngchǔsuǒtóngdezhǐshìshèngjièyǒngshèngérzuòzhěàiqíngfāngmiàndeyōumiǎozhīérzhòngguòshèngjièyǒngshèngérshēnshìchénlúnzhīkǎileqīngrénqiányǒngpíngmèngliándào:“zuòpiāomiǎoyōumíngzhīérchénfēiguǐpài”(《yuántánshī》)。yóuzhōngróngleshīrénmèngsuǒtuōderénshēngyànshīdejìngcáinéngzàipiāomiǎozhōngxiǎnchūchénwěiliánzàihuíwǎngzhōngsuǒtòuderénjiāntiānshàngzhīgǎnyǐnrányǒushīréndejīnzhīgǎnzàimiàn

 tángwénzōngkāichéngèrnián(837niándōngxìngyuánjūnjié使shǐlìngchǔbìngshāngyǐnsuísànghuízhǎngānjīngzhècéngzuòshèngshīzhāngcǎitiánshēngniánhuìjiān》,tángxuānzōngzhōngjiǔnián(855niánzhìzhōngshínián(856niánchūshāngyǐnyòusuízhōufǎnhuízhǎngānzàiwǎngfǎnzhèshìxiěshītuōgǎnkǎiyīnzuòzhòngguòshèng”。

 shāngyǐnyuē813nián-yuē858nián),shānhào谿shēngfánnánshēngtángdàizhemíngshīrénnèijīnnánshěngjiāozuòshìqìnyángchūshēngzhèngzhōuxíngyángshànzhǎngshīxiězuòpiánwénwénxuéjiàzhíhěngāoshìwǎntángzuìchūdeshīrénzhīchēngxiǎo”,wēntíngyúnchēngwèiwēn”,yīnshīwéntóngshídeduànchéngshìwēntíngyúnfēngxiāngjìnqiěsānréndōuzàijiāpáixíngshíliùbìngchēngwèisānshíliù”。shīgòuxīnfēngnóngyóushìxiēàiqíngshīshīxiěchánmiánfěiyōuměidòngrén广guǎngwèichuánsòngdànfēnshīguòyǐnhuìnánsuǒjiězhìyǒushījiāzǒngài西kūnhǎohènrénzuòzhèngjiānzhīshuōyīnchùniúdǎngzhēngdejiāfèngzhīzhōngshēnghěnzhìhòuzàngjiāxiāngqìnyángjīnnánjiāozuòshìqìnyángàixiànjiāojièzhīchù)。zuòpǐnshōuwèishānshī》。

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37555.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 74人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org