首页 趣味语文古诗词正文

冯谖客孟尝君(feng xuan ke meng chang jun)

 rényǒuféngxuānzhěpínnéngcún使shǐrénshǔmèngchángjūnyuànshíménxiàmèngchángjūnyuē:“hǎo?”yuē:“hǎo。”yuē:“néng?”yuē:“néng。”mèngchángjūnxiàoérshòuzhīyuē:“nuò。”

 zuǒyòujūnjiànzhīshícǎoyǒuqǐngzhùdànjiànyuē:“zhǎngjiáguīláishí。”zuǒyòugàomèngchángjūnyuē:“shízhīménxiàzhī。”yǒuqǐngdànjiáyuē:“zhǎngjiáguīláichūchē。”zuǒyòujiēxiàozhīgàomèngchángjūnyuē:“wèizhījiàménxiàzhīchē。”shìchéngchējiējiànguòyǒuyuē:“mèngchángjūn。”hòuyǒuqǐngdànjiànjiáyuē:“zhǎngjiáguīláiwèijiā。”zuǒyòujiēèzhīwèitānérzhīmèngchángjūnwèn:“fénggōngyǒuqīn?”duìyuē,“yǒulǎo。”mèngchángjūn使shǐréngěishíyòng使shǐshìféngxuān

 hòumèngchángjūnchūwènménxiàzhū:“shuíhuìnéngwèiwénshōuxuēzhě?”féngxuānshǔyuē:“néng。”mèngchángjūnguàizhīyuē:“shuí?”zuǒyòuyuē:“nǎizhǎngjiáguīláizhě。”mèngchángjūnxiàoyuē:“guǒyǒunéngzhīwèichángjiàn。”qǐngérjiànzhīxièyuē:“wénjuànshìkuìyōuérxìngnuòchénguójiāzhīshìkāizuìxiānshēngxiānshēngxiūnǎiyǒuwèishōuxuē?”féngxuānyuē:“yuànzhī。”shìyuēchēzhìzhuāngzàiquànérxíngyuē:“shōushìérfǎn?”mèngchángjūnyuē:“shìjiāsuǒguǎyǒuzhě。”

 érzhīxuē使shǐzhàozhūmíndāngchángzhěláiquànquànbiànjiǎomìngzhūmínyīnshāoquànmínchēngwànsuì

 zhǎngdàochénérqiújiànmèngchángjūnguàiguānérjiànzhīyuē:“shōulái!”yuē:“shōu。”“shìérfǎn?”féngxuānyuē;“jūnyúnshìjiāsuǒguǎyǒuzhě’。chénqièjūngōngzhōngzhēnbǎogǒushíwàijiùměirénchōngxiàchénjūnjiāsuǒguǎyǒuzhěěrqièwèijūnshì。”mèngchángjūnyuē:“shìnài?”yuē:“jīnjūnyǒuzhīxuēàizimínyīnérjiǎzhīchénqièjiǎojūnmìngzhūmínyīnshāoquànmínchēngwànsuìnǎichénsuǒwèijūnshì。”mèngchángjūnshuōyuē:“nuòxiānshēngxiū!”

 hòuniánwángwèimèngchángjūnyuē:“guǎréngǎnxiānwángzhīchénwèichén。”mèngchángjūnjiùguóxuēwèizhìbǎimínlǎoxiéyòuyíngjūndàozhōngmèngchángjūnwèiféngxuān:“xiānshēngsuǒwèiwénshìzhěnǎijīnjiànzhī。”

 féngxuānyuē:“jiǎoyǒusānjǐnmiǎněrjīnjūnyǒuwèigāozhěnérqǐngwèijūnzáoèr。”mèngchángjūnchēshíchéngjīnbǎijīn西yóuliángwèihuìwángyuē:“fàngchénmèngchángjūnzhūhóuzhūhóuxiānyíngzhīzhěérbīngqiáng。”shìliángwángshàngwèixiāngwèishàngjiāngjūnqiǎn使shǐzhěhuángjīnqiānjīnchēbǎichéngwǎngpìnmèngchángjūnféngxuānxiānjièmèngchángjūnyuē:“qiānjīnzhòngbǎichéngxiǎn使shǐwénzhī。”liáng使shǐsānfǎnmèngchángjūnwǎng

 wángwénzhījūnchénkǒngqiǎntàihuángjīnqiānjīnwénchēèrjiànfēngshūxièmèngchángjūnyuē:“guǎrénxiángbèizōngmiàozhīsuìchénchǎnzhīchénkāizuìjūnguǎrénwèiyuànjūnxiānwángzhīzōngmiàofǎnguótǒngwànrén!”féngxuānjièmèngchángjūnyuē:“yuànqǐngxiānwángzhīzōngmiàoxuē。”miàochéngháibàomèngchángjūnyuē:“sānjiùjūngāozhěnwèi。”

 mèngchángjūnwèixiāngshùshíniánxiānjièzhīhuòzhěféngxuānzhī

 wén

 guóyǒurénjiàoféngxuānyīnwèitàiqióngérnéngyǎnghuó便biàntuōréngàomèngchángjūnbiǎoshìyuànzàideménxiàwèishímèngchángjūnwènyǒushénmeshànzhǎnghuíshuōméiyǒushénmeshànzhǎngyòuwènyǒushénmeběnshìhuíshuōméiyǒushénmeběnshìmèngchángjūntīnglehòuxiàolexiàodànháishìjiēshòule(《zhànguó·féngxuānmèngchángjūn》)。

 pángbiānderénrènwèimèngchángjūnkànféngxuānjiùràngchīlièdefàncài。(ànzhàomèngchángjūndedàiguànménànnéngfēnwèisānděngshàngděngchēchūyǒuchēzhōngděngménxiàzhīshíyǒuxiàděngcǎozhīshí。)guòleduànshíjiānféngxuānzhezhùzidànzhedejiànchàngdào:“zhǎngjiànmenhuíbaméiyǒuchī。”zuǒyòuderénzhèshìgàolemèngchángjūnmèngchángjūnshuō:“ràngchīànzhàozhōngděngméndeshēnghuódài。”yòuguòleduànshíjiānféngxuāndànzhedejiànchàngdào:“zhǎngjiànmenhuíbawàichūméiyǒuchēzi。”zuǒyòuderéndōuxiàobìngzhèjiànshìgàogěimèngchángjūnmèngchángjūnshuō:“gěichēziànzhàoshàngděngméndeshēnghuódài。”féngxuānshìchéngzuòdechēgāozhedejiànbài访fǎngdepéngyǒushífēngāoxìngshuō:“mèngchángjūndàiwèishàngděngmén。”hòujiǔféngxuānyòudànzhedejiànchàngdào:“zhǎngjiànmenhuíbaméiyǒunéngyǎngjiā。”shízuǒyòudeshǒuxiàdōukāishǐyànèféngxuānrènwèitānyànérmèngchángjūntīngshuōshìhòuwèn:“fénggōngyǒushuāngqīnma?”féngxuānshuō:“jiāzhōngyǒulǎoqīn。”shìmèngchángjūnpàiréngōnggěiqīnchīyòng使shǐgǎndàoquēshìcóngzhīhòuféngxuānzàichàng

 hòuláimèngchángjūnchūshìdeběnziláixúnwèndemén:“shuíshúhuìdeshì?”féngxuānzàiběnshàngshǔledemíngbìngqiānshàngnéngmèngchángjūnjiànlemínggǎndàohěnjīngwèn:“zhèshìshuíya?”zuǒyòuderénshuō:“jiùshìchàngzhǎngjiáguīláiderén。”mèngchángjūnxiàodào:“zhèwèirénguǒzhēnyǒucáinéngkuīdàileháiméijiànguòmiànne!”pàirénqǐngféngxuānláixiāngjiàndāngmiànpéidào:“bèisuǒshìgǎojīngjiébèiyōujiǎoxīnfánluànjiāzhīnuòruònéngzhěngtiānmáizàiguójiāshìzhīzhōngzhìdàimànlenínérnínquèbìngjiànguàidàoyuànwǎngxuēwèishōuzhàishìma?”féngxuānhuídào:“yuàn。”shìtàohǎochēzhěngzhìxíngzhuāngzàishàngyuēpiàodòngshēnlexíngdeshíhòuféngxuānwèn:“zhàishōuwánlemǎishénmehuílái?”mèngchángjūnshuō:“nínjiùkànjiāquēshénmeba。” féngxuāngǎnzhechēdàoxuēpàiguāngāiháizhàidebǎixìngzhǎoláiyànyànwánhòujiǎtuōmèngchángjūndemìnglìngsuǒyǒudezhàikuǎnshǎnggěiqiànzhàirénbìngdāngchǎngzhàiquànshāodiàobǎixìngdōugāowànsuì”。 féngxuāngǎnzhechētíngzhíbēndōuqīngchénjiùqiújiànmèngchángjūnféngxuānhuíxùnmèngchángjūngǎndàohěnguài穿chuānhǎodàihǎomàojiànwèndào:“zhàidōushōuwánlemazěnmehuízhèmekuài?”féngxuānshuō:“dōushōule。”“mǎishénmehuíláile?”mèngchángjūnwènféngxuānhuídào:“níncéngshuōkànjiāquēshénme’,xiàkǎoníngōngzhōngmǎnzhēnzhūbǎobèiwàimiànfángduōdeshìliègǒujùnhòutíngduōdeshìměinínjiāsuǒquēdezhǐguòshìrénlesuǒyòngzhàikuǎnwèinínmǎilerén’。”mèngchángjūndào:“mǎirénshìzěnmehuíshì?”féngxuāndào:“xiànzàinínguòyǒukuàixiǎoxiǎodexuēguǒàibǎixìngshìmínziéryòngshāngjiǎzhīdàoxiàngrénmínzhèzěnxíngneyīnshànjiǎzàoníndemìnglìngzhàikuǎnshǎnggěibǎixìngshùn便biànshāodiàolezhìbǎixìnghuānwànsuì’,zhèjiùshìyòngláiwèinínmǎidefāngshìa。”mèngchángjūntīnghòuhěnkuàishuō:“ènxiānshēngsuànleba。” guòleniánmǐnwángduìmèngchángjūnshuō:“gǎnxiānwángdechénzidāngzuòdechénzi。”mèngchángjūnzhǐhǎodàodelǐngxuēháichàbǎiwèidàoxuēderénmínlǎoxiéyòudōuzàipángyíngjiēmèngchángjūndàoláimèngchángjūnjiànqíngjǐnghuítóukànzheféngxuāndào:“nínwèimǎide’,jīntiāncáijiàndàozuòyòngle。” féngxuānshuō:“jiǎohuálíngdeziyǒusāndòngcáinéngmiǎnzāohuànxiànzàinínzhǐyǒudòngháinénggāozhěnyōuqǐngràngzàiwèinínliǎngdòngba。”mèngchángjūnyīngyǔnlejiùgěileshíliàngchēzibǎijīnhuángjīnféngxuānwǎng西dàolewèiguóduìhuìwángshuō:“xiànzàiguódechénmèngchángjūnfàngzhúdàoguówàiwèizhūhóuxiānyíngzhùjiù使shǐdeguójiāshùqiángshèng。”shìhuìwángxiāngwèikōngchūláiyuánláidexiāngguódiàowèishàngjiāngjūnbìngpài使shǐzhědàizheqiānjīnhuángjīnbǎiliàngchēzipìnqǐngmèngchángjūnféngxuānxiāngǎnchēhuígàojièmèngchángjūnshuō:“huángjīnqiānjīnzhèshìhěnzhòngdepìnlebǎiliàngchēzizhèsuànxiǎnguìde使shǐchénleguójūnchéngàitīngshuōzhèshìleba。”wèiguóde使shǐchénwǎngfǎnleduōmèngchángjūnjiānjuétuīérwèiguó.

 wángtīngdàozhèxiēqíngkuàngjūnchéndōujīnghuānghàiláijiùpàiqiǎntàisòngqiānjīnhuángjīnliǎngliàngcǎichēpèijiàngěimèngchángjūn)。fēnghǎoshūxìnxiàngmèngchángjūndàoqiànshuō:“hěndàoméizāoshòuzōngjiàngxiàdezāihuòyòubèixiēféngyíngtǎohǎodechénzisuǒhuòzuìlenínshìzhínínbāngzhùdewàngnínnéngniànxiānwángdezōngmiàoqiěhuíláitǒngquánguórénmínba!”féngxuānxǐngmèngchángjūnshuō:“wàngnínxiàngwángqǐngláixiānwángchuánxiàdezàixuējiànzōngmiào。”zōngmiàojiànchéngleféngxuānhuíláibàogàomèngchángjūnshuō:“sāndòngxuédōuzáochénglenínzànqiěgāozhěnérānxīnxiǎngle!”。

 mèngchángjūnzuòleshíniánxiāngméiyǒudiǎnhuòhuàndōushìyóuféngxuāndemóua

 zhùshì

 féngxuān(xuānxuān),guóyóushuōzhīshìxuānzuònuǎn”,《shǐyòuzuòhuān”,yīnjiētóngzuòmén

 mèngchángjūnguóguìxìngtiánmíngwénmǐnwángshíwèixiāngtiányīngzàixuānwángshíwèixiāngbìngshòufēngxuēběnpiānzhōngyǒu"guǎréngǎnxiānwángzhīchénwèichén"zhīshuōtiányīnghòutiánwénfēngfēnghàowèimèngchángjūnmèngchángjūnhǎoyǎngshìshuōyǒuménsānqiānchéngwèiyǎngshìérzhechēngde"zhànguógōngzi"zhīzhōngháiyǒuwèiguóxìnlíngjūnchǔguóchūnshēnjūnzhàoguópíngyuánjūn

 cúnshēngcúnshēnghuó

 shǔ(zhǔzhǔ),tōng"zhǔ",zhǔ

 shíménxiàzàimèngchángjūnménxiàzuòshí

 hǎo(hàohào),àihǎoshànzhǎnghǎo

 nuòyīngshēng

 yīnwèiyīnwèimèngchángjūndetàiérqīngshìféngxuān

 néngcáinéngběnshì

 jiànqīngshìkàn

 shí(sì),tōnggěirénchī

 cǎolièdefàncàigōngzhìnéngzuòjiǔyáo

 yǒuqǐngguòlejiǔ

 jiá(jiájiā),jiàn

 guīláikāihuílái

 ……yàngděngtóng

 wèizhījiàwèipèichē

 jiē

 guòbài访fǎng

 dàihòudàidāngshàngděngménkàndài

 guīláihuí

 dànqiāo

 wèijiāméiyǒunéngyǎngjiā

 è(wù),tǎoyàn

 gěi(jǐ),gōnggěi

 chūchūlewéngàoshídezhǒnggōngwén

 huì(kuài),huì

 shú

 tóngzhài“。zhàideběn

 shǔshǔmíngqiānmíng。(jiàn""néngzuòzhàngérdāngzuògàoshì。)

 duìzhùshíshìméiyǒuxiàndecáigàn

 xièdàoqiàn

 juànshìmángshìláokān

 kuì(kuì)yōuyōuchóutàiduōxīnfánluànkuìtóngkuì”,luàn

 nuònuòruònéngnuò,nuòtóngnuò

 chénchénjìnmáitóu

 kāizuìzuì

 xiūwèixiū

 yuēchēzhìzhuāngzhǔnbèichēzhěngxíngzhuāngyuēchánshùyuēchētàochē

 quànzhàizhàiguānrénshuāngfāngchíbànwèipíngshíyuēxiězàizhújiǎnhuòjiǎnshàngfēnliǎngbànyànzhèngshíláicháduìhòuyǒuquànzhīshuō

 shìmǎi

 fǎntóngfǎn“,fǎnhuí

 guǎyǒuméiyǒu

 gǎnzhechēzhīwǎng

 dāngchángzhěyīngdāngháizhàiderén

 quànyànzhàiquànzhīqiánmiànyīngjiěwèizhàiyuē”。dàiyuēfēnwèiliǎngbànyuēshuāngfāngzhí

 jiǎomìngjiǎtuōmèngchángjūnmìnglìng

 ànjiémiáoshùshǐgèngqíng

 xùn

 chénérqiújiàn:“jiànyīnxiàn,jiàn

 xiàchéntángxiàhòushì

 shǎoxiǎoyǐnzhǐfàngzhàizhī

 àiàitóng”,wèi

 zimínshìmínzi

 jiǎzuòmǎimàijiǎ(gǔ)zhīzuòmǎimàihuò。(shìwèimíngzuòshāngrénjiě。)

 shuōtōngyuè”。

 xiūsuànleba

 hòuniánzhōuniánzhīhòu(jī)niánzhěngzhěngnián

 wángmǐnwáng。《shǐ·mèngchángjūnlièchuán》:“mǐnwánghuòqínchǔzhīhuǐwèimèngchángjūngāozhǔérshànguózhīquánsuìfèimèngchángjūn。”suǒwèigǎnxiānwángzhīchénwèichén”,shìtuō

 jiùguóhuídefēngguózhǐmèngchángjūndefēngxuē

 huípáng

 chéngshèng,dàichēwèichéngfànzhǐchē

 dòng

 liángliángwèideguódōuhuìwángliánghuìwángwèihóuzhīzi

 fàngfàngzhú

 shàngwèishàngwèizǎixiāngzhīwèikōngchūlái

 xiānchēzàiqián

 zhòngguìzhòngdecáipǐn

 xiǎn使shǐwèixiǎnyàode使shǐchén

 sānfǎnxiānhòuduōwǎngfǎnfǎntóngfǎn”。

 jiānjuéxiè

 tàiguānmíngwèiguójūnzhīguānzhǎngzhìdìngbānxíng

 jī,dàizhebàozhe

 wénchēwénshìhuáměidechēliàng

 jiàdechējiàochéngdìngshìdìngshì

 jiànpèijiàn

 xiángwèishuōshànméiyǒu

 fēngshūxiěxìndàishūxìnyòngfēngjiāyìnyuēfēngshū

 xièpéidàoqiàn

 xiángtōngxiángshěnshènxiángshīchá

 bèizāoshòu

 bèizōngmiàozhīsuìzāoshòuzōngshénlíngjiàngxiàdezāihuòbèizāoshòu

 chénchǎn(chǎnyú)zhīchénbèiāfèngchéngdejiānchénsuǒhuò

 wèizhíkànzhòngbìngzhùshuōsuǒzuòwèi

 niàn

 qiěwànrénzhǐquánguóbǎixìng

 xiānjièjiètóngjièxiāncǎowēixiǎo

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37554.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 13人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org