首页 趣味语文古诗词正文

鲁仲连义不帝秦(lu zhong lian yi bu di qin)

 qínwéizhàozhīhándānwèiānwáng使shǐjiāngjūnjìnjiùzhàowèiqínzhǐdàngyīnjìn

 wèiwáng使shǐjiāngjūnxīnyuányǎnjiānhándānyīnpíngyuánjūnwèizhàowángyuē:“qínsuǒwéizhàozhěqiánmǐnwángzhēngqiángwèiérguījīnmǐnwángruòfāngjīnwéiqínxióngtiānxiàfēitānhándānqiúwèizhàochéng使shǐzūnqínzhāowángwèiqínbīng。”píngyuánjūnyóuwèiyǒusuǒjué

 shízhòngliánshìyóuzhàohuìqínwéizhàowénwèijiānglìngzhàozūnqínwèinǎijiànpíngyuánjūnyuē:“shìjiāngnài?”píngyuánjūnyuē:“shènggǎnyánshìbǎiwànzhīzhòngzhéwàijīnyòunèiwéihándānérwèiwáng使shǐjiāngjūnxīnyuányǎnlìngzhàoqínjīnrénzàishìshènggǎnyánshì!”liányuē:“shǐjūnwèitiānxiàzhīxiángōngzinǎijīnránhòuzhījūnfēitiānxiàzhīxiángōngziliángxīnyuányǎnānzàiqǐngwèijūnérguīzhī!”píngyuánjūnyuē:“shèngqǐngwèishàojièérjiànzhīxiānshēng。”

 píngyuánjūnsuìjiànxīnyuányǎnyuē:“dōngguóyǒuliánxiānshēngrénzàishèngqǐngwèishàojièérjiànzhīxiānshēng。”xīnyuányǎnyuē:“wénliánxiānshēngguózhīgāoshìyǎnrénchén使shǐshìyǒuzhíyuànjiànliánxiānshēng。”píngyuánjūnyuē:“shèngxièzhī。”xīnyuányǎnnuò

 liánjiànxīnyuányǎnéryánxīnyuányǎnyuē:“shìwéichéngzhīzhōngzhějiēyǒuqiúpíngyuánjūnzhějīnshìxiānshēngzhīmàofēiyǒuqiúpíngyuánjūnzhěwèijiǔwéichéngzhōngér?”liányuē:“shìbàojiāocóngróngérzhějiēfēijīnzhòngrénzhīwèishēnqínshàngshǒugōngzhīguóquán使shǐshì使shǐmínránérwèiguòérsuìzhèngtiānxiàliányǒudōnghǎiérěrrěnwèizhīmínsuǒwèijiànjiāngjūnzhězhùzhào。”xīnyuányǎnyuē:“xiānshēngzhùzhīnài?”liányuē:“jiāng使shǐliángyànzhùzhīchǔzhùzhī。”xīnyuányǎnyuē:“yànqǐngcóngruònǎiliángliángrénxiānshēngènéng使shǐliángzhùzhī?”liányuē:“liángwèiqínchēngzhīhài使shǐliángqínchēngzhīhàizhùzhào。”xīnyuányǎnyuē:“qínchēngzhīhàijiāngnài?”zhòngliányuē:“wēiwángchángwèiréntiānxiàzhūhóuércháozhōuzhōupínqiěwēizhūhóucháoércháozhīsuìzhōulièwángbēngzhūhóujiēdiàohòuwǎngzhōuyuē:‘tiānbēngchètiānzixiàdōngfānzhīchéntiányīnghòuzhìcuòzhī!’wēiwángrányuē:‘chìjiēér!’wèitiānxiàxiàoshēngcháozhōuchìzhīchéngrěnqiútiānziránguài。”

 xīnyuányǎnyuē:“xiānshēngwèijiànshírénércóngrénzhěníngshèngzhìruòxiéwèizhī。”zhòngliányuē:“ránliángzhīqínruòxié?”xīnyuányǎnyuē:“rán。”zhòngliányuē:“ránjiāng使shǐqínwángpēnghǎiliángwáng!”xīnyuányǎnyàngrányuèyuē:“tàishénxiānshēngzhīyánxiānshēngyòuènéng使shǐqínwángpēnghǎiliángwáng?”zhòngliányuē:“dàiyánzhīzhěguǐhóuèhóuwénwángzhòuzhīsāngōngguǐhóuyǒuziérhǎozhīzhòuzhòuwèièhǎiguǐhóuèhóuzhēngzhībiànzhīèhóuwénwángwénzhīkuìránértànzhīyǒuzhībǎiérlìngzhīwèirénchēngwángjiùhǎizhī?“

 “mǐnwángjiāngzhīwéizizhíércóngwèirényuē:‘zijiāngdàijūn?’rényuē:‘jiāngshítàiláodàizizhījūn。’wéiziyuē:‘ziānérláidàijūnjūnzhětiānzitiānzixúnshòuzhūhóushěguǎnjiànshèrènbàoshìshàntángxiàtiānzishíértīng退tuìcháo。’réntóuyàoguǒjiāngzhīxuējiǎzōudāngshìshízōujūnmǐnwángdiàowéiziwèizōuzhīyuē:‘tiānzidiàozhǔrénjiāngbèibìnjiùshèběimiànnánfāngránhòutiānzinánmiàndiào。’zōuzhīqúnchényuē:‘ruòjiāngjiànér。’gǎnzōuzōuzhīchénshēngshìyǎngfànhánránqiěxíngtiānzizhīzōuzhīchénguǒjīnqínwànchéngzhīguóliángwànchéngzhīguójiāoyǒuchēngwángzhīmíngzhànérshèngcóngérzhīshì使shǐsānjìnzhīchénzōuzhīqiè

 “qiěqínérqiěbiànzhūhóuzhīchénjiāngduósuǒwèixiàoérsuǒwèixiánduósuǒzēngérsuǒàiyòujiāng使shǐzichánqièwèizhūhóufēichùliángzhīgōngliángwángānyànránérérjiāngjūnyòuchǒng?”

 shìxīnyuányǎnzàibàixièyuē:“shǐxiānshēngwèiyōngrénnǎijīnérzhīxiānshēngwèitiānxiàzhīshìqǐnggǎnyánqín!”

 qínjiāngwénzhīwèiquèjūnshíshìhuìwèigōngziduójìnjūnjiùzhàoqínqínjūnyǐnér

 shìpíngyuánjūnfēngzhòngliánzhòngliánràngzhěsānzhōngkěnshòupíngyuánjūnnǎizhìjiǔjiǔhānqiánqiānjīnwèilián寿shòuliánxiàoyuē:“suǒguìtiānxiàzhīshìzhěwèirénpáihuànshìnánjiěfēnluànérsuǒyǒusuǒzhěshìshāngjiǎzhīrénzhòngliánrěnwèi。”suìpíngyuánjūnérzhōngshēnjiàn

 wén

 zhàoxiàochéngwángshíqínwángpàibáizàizhǎngpíngqiánhòukuìzhàoguóshíwànjūnduìshìqínguódejūnduìxiàngdōngtǐngjìnwéikùnlehándānzhàowánghěnhàiguódejiùbīngméiyǒushuígǎngōngqínjūnwèiānwángpàichūjiāngjūnjìnyíngjiùzhàoguóyīnwèiwèiqínjūnzhùzhāzàitāngyīngǎnqiánjìn

 wèiwángpàijiāngjūnxīnyuányǎncóngyǐndexiǎojìnhándāntōngguòpíngyuánjūndeguānjiànzhàowángshuō:“qínjūnsuǒwéigōngzhàoguóshìyīnwèiqiánmǐnwángzhēngqiángchēngjiǔyòuxiāolehàojīnguógèngjiāxuēruòdāngjīnzhǐyǒuqínguóchēngxióngtiānxiàzhèwéichéngbìngshìtānhándāndeshìyàozhòngxīnchēngzhàoguóguǒzhēnnéngpàiqiǎn使shǐchénzūnfèngqínzhāowángwèiqínwángdìnghěngāoxìngjiùhuìchèbīng。”píngyuánjūnyóunéngjuéduànzhèshízhòngliányóuzhàoguózhènggǎnshàngqínjūnwéigōnghándāntīngshuōwèiguóxiǎngyàoràngzhàoguózūnfèngqínzhāowángchēngjiùjìnjiànpíngyuánjūnshuō:“zhèjiànshìzěnmebàn?”píngyuánjūnshuō:“háigǎntánlùnzhèyàngdeshì!qiánjiǔzàiguówàisǔnshīleshíwànjūnérjīnqínjūndàoguónèiwéikùnhándānyòunéng使shǐzhī退tuìbīngwèiwángpàijiāngjūnxīnyuányǎnràngzhàoguózūnfèngqínzhāowángchēngyǎnxiàrénháizàizhèérháigǎntánlùnzhèyàngdeshì?”zhòngliánshuō:“qiánrènwèinínshìtiānxiàxiánmíngdegōngzijīntiāncáizhīdàonínbìngshìtiānxiàxiánmíngdegōngziwèiguóderénxīnyuányǎnzàiér?nínwènbìngqiěrànghuí。”píngyuánjūnshuō:“yuànwèinínjièshàorànggēnxiānshēngxiāngjiàn。”shìpíngyuánjūnjiànxīnyuányǎnshuō:“guóyǒuwèizhòngliánxiānshēngjīnjiùzàizhèéryuànnínjièshàogēnjiāngjūnrènshírènshí。”xīnyuányǎnshuō:“tīngshuōzhòngliánxiānshēngshìguózhìxínggāoshàngderénshìwèiwángdechénzifèngmìngchū使shǐshēnzhíyuànjiànzhòngliánxiānshēng。”píngyuánjūnshuō:“jīngnínzàizhèérdexiāotòule。”xīnyuányǎnzhǐhǎoyīngyǔnle

 zhòngliánjiàndàoxīnyuányǎnquèyánxīnyuányǎnshuō:“kànliúzàizhèzuòwéichéngzhōngdedōushìyǒuqiúpíngyuánjūnderén;érjīnkànxiānshēngdezūnróngxiàngshìyǒuqiúpíngyuánjūnderénwèishénmeháizhǎngjiǔliúzàizhèwéichéngzhīzhōngérne?”zhòngliánshuō:“shìrénrènwèibàojiāoméiyǒudexiōng怀huáiérzhèzhǒngkàndōucuòlebānrénlejiěchǐzhuóshìdexīnrènwèishìwèirénsuànqínguóshìpāoérzhǐchóngshàngzhàngōngdeguójiāyòngquánzhàzhīshùduìdàishìxiàngduìdàiyàng使shǐbǎixìngguǒràngsuǒdànchēngjìnértǒngzhìtiānxiàmezhǐyǒutiàojìndōnghǎirěnxīnzuòdeshùnmínsuǒláijiànjiāngjūnshìsuànbāngzhùzhàoguóa。”xīnyuányǎnshuō:“xiānshēngzěnmebāngzhùzhàoguóne?”zhòngliánshuō:“yàoqǐngwèiguóyànguóbāngzhùchǔliǎngguóběnláijiùbāngzhùzhàoguóle。”xīnyuányǎnshuō:“yànguómaxiāngxìnhuìtīngcóngnínde;zhìwèiguójiùshìwèiguórénxiānshēngzěnmenéngràngwèiguóbāngzhùzhàoguóne?”zhòngliánshuō:“wèiguóshìyīnwèiméikànqīngqínguóchēngdehuòhuàncáiméibāngzhùzhàoguójiǎwèiguókànqīngqínguóchēngdehuòhuànhòujiùdìnghuìbāngzhùzhàoguó。”

 xīnyuányǎnshuō:“qínguóchēnghòuhuìyǒushénmehuòhuànne?”zhòngliánshuō:“cóngqiánwēiwángcéngjīngfèngxíngrénlǐngtiānxiàzhūhóuércháobàizhōutiānzidāngshízhōutiānzipínkùnyòuruòxiǎozhūhóumenméiyǒushuícháobàiwéiyǒuguócháobàiguòleniánduōzhōulièwángshìshìwángbēnsàngchílexīnwèidezhōuxiǎnwánghěnshēngpàiréndàoguóbàosàngshuō: ‘tiānzishìshìtóngtiānbēnglièbāndeshìxīnwèidetiānzikāigōng殿diànsàngshǒuxiàoshuìzàicǎoshàngdōngfāngshǔguózhīchéntiányīngrángǎnchídàodāngzhǎn。’wēiwángtīnglerándào:‘pēi!nínqīnyuánxiānháishìne! ’zuìzhōngbèitiānxiàchuánwèixiàobǐngwēiwángsuǒzàizhōutiānzihuózhedeshíhòucháojiànlejiùkǒushízàishìrěnshòulexīntiānzideqiúaxiēzuòtiānzideběnláijiùshìzhèyàngziméishénmezhíguàide。”

 xīnyuányǎnshuō:“xiānshēngnándàoméijiànguòmashíshìfèngzhǔrénnándàoshìgǎnshàngcáizhìshàngma?shìhàia。”zhòngliánshuō:“āi!wèiwángqínwángxiāngwèiwángxiàngrénma?”xīnyuányǎnshuō:“shì。” zhòngliánshuō:“mejiùràngqínwángpēngzhǔwèiwángduòchéngròujiàng?”xīnyuányǎnhěngāoxìngshuō:“hēnghēngxiānshēngdehuàtàiguòfēnle!xiānshēngyòuzěnmenéngràngqínwángpēngzhǔlewèiwángduòchéngròujiàngne?”zhòngliánshuō:“dāngránnénggòushuōgěiníntīngcóngqiánjiǔhóuèhóuwénwángshìyīnzhòudesānzhūhóujiǔhóuyǒuérzhǎngjiāoměixiàngěiyīnzhòuyīnzhòurènwèizhǎngchǒulòujiǔhóuduòchéngròujiàngèhóugāngzhízhēngjiànlièbiànbáiyòuèhóushāzuòchéngròugànwénwángtīngdàozhèjiànshìzhǐshìzhǎngzhǎngtànyīnzhòuyòuqiújìnzàiyǒujiānláonèibǎitiānxiǎngyàowèishénmerénjiātóngyàngchēngwángzuìzhōngluòdàobèiduòchéngròujiàngzuòchéngròugàndene?mǐnwángqiánwǎngguówéizigǎnzhechēzizuòsuíyuánduìguóguānyuánmenshuō:‘menzhǔnbèizěnyàngjiēdàimenguójūn?’guóguānyuánmenshuō:‘mensuànyòngshítàiláodejiēdàiníndeguójūn。’wéizishuō:‘menzhèshìànzhàoláidejiēdàimenguójūnguójūnshìtiānziatiānzidàoguóxúncházhūhóuyīngqiānchūzhènggōngbiéchùjiāochūyàoshiliāojīnānpáizhuōzhànzàitángxiàhòutiānziyòngshàntiānzichīwánhòucái退tuìhuícháotángtīngzhèngshì。’guóguānyuántīnglejiùguānshàngsuǒràngmǐnwángjìngmǐnwángnéngjìnguósuànjièdàozōuguóqiánwǎngxuēzhèngdāngzhèshízōuguóguójūnshìshìmǐnwángxiǎngjìngdiàosàngwéiziduìzōuguódejūnshuō:‘tiānzidiàosàngsàngzhǔdìngyàolíngshūzhuǎnhuànfāngxiàngzàinánmiànānfàngcháoběidelíngwèiránhòutiānzimiànxiàngnándiàosàng。’zōuguóchénmenshuō:‘dìngyàozhèyàngmenníngyuànyòngjiànshā。’suǒmǐnwánggǎnjìnzōuguózōuliǎngguódechénziguójūnshēngqiánnénggòuhǎohǎoshìfèngguójūnhòuyòunéngzhōubèizhùchéngsàngránérxiǎngyàozàizōuxíngtiānzizhīzōudechénzimenzhōngjuémǐnwángjìngjīnqínguóshìyōngyǒuwànliàngzhànchēdeguójiāwèiguóshìyōngyǒuwànliàngzhànchēdeguójiādōushìwànchéngguóyòuyǒuchēngwángdemíngfēnzhǐkànleshèngzhàngjiùyàoshùncóngyōngchēngzhèjiù使shǐsānjìndechénshàngzōudebēiqièle

 qínguóchēngdexīnméiyǒuxiūzhǐmejiùhuìgènghuànzhūhóudechénjiāngyàomiǎnrènwèixiàodehuànshàngrènwèixiánnéngderénmiǎnzēngèdehuànshàngsuǒàiderénháiyàoràngdeérbānnòngshìfēidewàngjiàgěizhūhóuzuòfēizhùzàiwèiguódegōngtíngwèiwángzěnmenénggòuānāndìngdìngshēnghuóne?érjiāngjūnnínyòuzěnmenénggòudàoyuánxiāndechǒngxìnne?”

 shìxīnyuányǎnzhànláixiàngzhòngliánliánbàiliǎngxièzuìshuō:“dāngchūrènwèixiānshēngshìtōngderénjīntiāncáizhīdàoxiānshēngshìtiānxiàjiéchūdegāoshìjiāngkāizhàoguózàigǎntánqínwángchēngdeshìle。”

 qínjūnzhǔjiāngtīngdàozhèxiāowèijūnduìhòuchèleshíqiàhǎowèigōngziduólejìndejūnquánlǐngjūnduìláiyuánjiùzhàoguógōngqínjūnqínjūnjiùchèhándānhuíle

 shìpíngyuánjūnyàofēngshǎngzhòngliánzhòngliánzàisānràngzuìzhōngkěnjiēshòupíngyuánjūnjiùshèyànzhāodàidàojiǔhāněrshípíngyuánjūnshēnxiàngqiánxiànshàngqiānjīnchóuxièzhòngliánzhòngliánxiàozheshuō:“jiéchūzhīshìzhīsuǒbèitiānxiàrénchóngshàngshìyīnwèimennéngrénpáichúhuòhuànxiāoshìzāinánjiějuéjiūfēnérbàochóuguǒshōuchóuláojiùchéngleshēngréndexíngwèizhòngliánshìrěnxīnyàngzuòde。”shìbiépíngyuánjūnzǒulezhōngshēnzàixiāngjiàn

 zhùshì

 hándānzhàoguódōuchéngjīnběihándānshìjìnwèiguójiāngdàngyīnmíngjīnnántāngyīn

 jiāngjūnyuánzàimǒuguóérrèngāiguójiāngjūnjiānqián

 yīntōngguòpíngyuánjūnzhàoguógōngzizhàoshèngfēngpíngyuánjūnshíwèizhàoxiāng

 qiánmǐnwángzhēngqiángwèiqián288niánmǐnwáng(xiězuòmǐnwángmíng)chēngdōngshì qínzhāowángmíngchēng西

 jīnmǐnwángruòqínwéihándānshímǐnwángèrshíduōniánwángxiānshēngshuōyǒushìjīnzhīmǐnwángshíruò

 qínzhāowángqínguóguójūncéngduōbàiguódiàndìngleqíntǒngliùguódechǔqínshǐhuángdetài

 shèngpíngyuánjūnzhàoshèngchēngmíng

 bǎiwànzhīzhòngzhéwàiqián260niánqínjiāngbáizàizhǎngpíngzhàobīngkēngzhàojiàngbīng40wànrénzhécuòbài

 nèizhǐshēnguójìng

 shénme

 bàojiāochūnqiūshíyǐnshìyīnduìxiànshímǎnbàoshùércóngróngxīnxiōngkāikuò

 shàngtóngshàng”,chóngshàngshǒugōngzhǎnshǒuzhīgōng

 guòshénzhìzhèngtōngzhèng”,tǒngzhì

 liángliángguówèiguó

 ruònǎizhìèzěnme

 wēiwángguóguójūnxìngtiánmíngyīng

 tóng”,bàosàngtiānbēngchètiānzichèlièxiàxīnjūnkāiyuánláidegōngshìqǐncǎoshàngshǒusàngshìāidào

 dōngfānzhǐguócuò(yīnzhuo2):zhǎn

 chìjiēchìshēngérde

 níngnándào

 pēngzhǔshāhǎi(yīnhai3):duòchéngròujiàng

 ziérhǎomàoměi

 rénshāzuòchéngròugàn

 yǒu(you3)míngjīnnántāngyīnběijiānzuò"yǒu"

 biān

 xúnshòutiānzichūxúnshěgōngshìrànggěitiānziguǎnjiànyàoshirènjīnzuòpángdexiǎozhuōzi

 tóng”。zōuzhànguóshíxiǎoguójīnshāndōngzōuxiàn

 zhǔrénjiāngbèibìnjiùdàisàngzhǔrénzàidōnglíngjiùzài西zhèngmiànduìzhelíngjiùtiānziláidiàozhǔrénjiùyàobèizhelíngjiùbèitóngbèi”。

 fànhánrénhòufànfàngrénkǒuzhōngchēngfàn”,zhūfàngrénkǒuzhōngchēnghán”。

 sānjìnjìnguóyuánshìchūnqiūqiángguóhòubèihánzhàowèisānjiāguāfēnhòuyīnchēnghánzhàowèiwèisānjìn

 méiyǒuzhǐjìng

 chánqièxiánnéngderén

 quèchè退tuì

 shìhuìgōngziduójìnjūnwèigōngziwèijiùzhàoguótuōwèiwángàidàobīngyòujiǎchuánwángmìngshājìnduóbīngquán

 wèilián寿shòuzhùzhòngliánzhǎng寿shòu

 zhàoxiàochéngwángliùniánqián260nián),qínzhǎngpíngbàizhàojūnqínjiāngbáikēngshāzhàoshíwànzhūhóuzhènjīngqián258niánwèiledàochēngdedekuòzhāngjiāngqínjūnbāowéilezhàoguódedōuchénghándānwèiānwángdàozhèxiāohòumángpàijiāngjìnhuǒchíyuánzhàoguóqínzhāoxiāngwángzhīwèichūbīngjiùzhàoxiěxìnkǒngxiàwèiwángyángyánshuíjiùzhàoxiāngōngshuíwèiwángshōuxìnhòujiùzhàojuéxīnshēngdòngyáomìnglìngjìnliúbīngběixiànnánlìngshuōshìtāngyīn)。bǎichūjiùzhàode姿tàiyòugǎnmàoráncǎixíngdòngháipàiwèijiāngxīnyuányǎnqiánhándānxiǎngtōngguòzhàoxiāngpíngyuánjūnzhàoshèngshuōzhàoxiàochéngwángzūnqínwèihuànpíngjiěhándānránméizhīpíngyuánjūnzàinèiyōuwàihuànzāihuòpínréngdeqíngkuàngxiàxīnfénshùshǒuxíngshìwēizhòngliánzhǔdòngjiànxīnyuányǎnyòngdeshìzuòshēngdòngxíngxiàngéryòutòuchǎnmínglechōuxiàngdedàozhǐchénqíndehàizhōngràng使shǐshìyǒuzhíyuànhuìjiànzhòngliándexīnyuányǎnbàigǎnyánqínérqínjiāngwénzhīwèiquèjūnshí。”

 zhòngliányòumíngzhòngliánziliánzizhòngziliánshìzhànguóniánguóxiàxuépàihòudàibiǎorénzhemíngdepíngmínxiǎngjiābiànlùnjiāzhuōyuèdeshèhuìhuódòngjiāzhòngliándeshēngniányuèjiànshǐqiánxiānshēngtuīsuànshìgōngyuánqián305niánzhìgōngyuánqián245niánzhòngliándeguànkǎoqiānzàishǐzhōngjǐnwèirén”。hòurénkǎozhèngzhòngliánshìjīntiānliáochéngshìchípíngxiànwánglǎoxiāngwàngdiànrénhǎowěitǎngzhīhuàérkěnshìhuànrènzhíhǎochígāojié”,xiōngluóxiǎngzhìjiéfánwèirénpáichúhuànnánjiějuéfēnluànérsuǒyóuzhàoguóshìqínshīwéizhàozhòngliánqínmiànzhébiànzhěhándānjiěwéipíngyuánjūnfēngzhònglián,“ràngzhěsānzhōngkěnshòu”。qiānjīnwèizhònglián寿shòuzhòngliánxiàoérxièzhīpiāorányuǎnshòuxièfànglàngxíngháidexìngwèihòushìsuǒchuánsòng

 zhōutánquántángshī·chūnqiūzhànguómén·zhònglián》:“bèngshāoniúzhànbēnjīnghuǒzǒuyànshījīnláiyuè怀huáijiāoduòshíwàncuōshí。”

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37551.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 49人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

最近发表

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org