首页 趣味语文古诗词正文

郑伯克段于鄢(zheng bo ke duan yu yan)

 chūzhènggōngshēnyuējiāngshēngzhuānggōnggòngshūduànzhuānggōngshēngjīngjiāngshìmíngyuēshēng”,suìèzhīàigòngshūduànzhīqǐnggōnggōngzhuānggōngwèiwèizhīqǐngzhìgōngyuē:“zhìyánguóshūyāntuówéimìng。”qǐngjīng使shǐzhīwèizhījīngchéngshū”。

 zhòngyuē:“dōuchéngguòbǎizhìguózhīhàixiānwángzhīzhìdōuguòcānguózhīzhōngzhīxiǎojiǔzhījīnjīngfēizhìjūnjiāngkān。”gōngyuē:“jiāngshìzhīyānhài?”duìyuē:“jiāngshìyànzhīyǒuzǎowèizhīsuǒ使shǐmànmànnánmàncǎoyóuchúkuàngjūnzhīchǒng?”gōngyuē:“duōxíngzidàizhī。”

 érshūmìng西běièrgōngziyuē:“guókānèrjūnjiāngruòzhīshūchénqǐngshìzhīruòqǐngchúzhīshēngmínxīn。”gōngyuē:“yōngjiāng。”shūyòushōuèrwèizhìlǐnyánzifēngyuē:“hòujiāngzhòng。”gōngyuē:“hòujiāngbēng。”

 shūwánshànjiǎbīngchéngjiāngzhèngrénjiāngzhīgōngwényuē:“!”mìngzifēngshuàichēèrbǎichéngjīngjīngpànshūduànduànyāngōngzhūyānyuèxīnchǒushūchūbēngòng

 shūyuē:“zhèngduànyān。”duànyánèrjūnyuēchēngzhèngshījiàowèizhīzhèngzhìyánchūbēnnánzhī

 suìzhìjiāngshìchéngyǐngérshìzhīyuē:“huángquánxiāngjiàn。”érhuǐzhīyǐngkǎoshūwèiyǐngfēngrénwénzhīyǒuxiàngōnggōngzhīshíshíshěròugōngwènzhīduìyuē:“xiǎorényǒujiēchángxiǎorénzhīshíwèichángjūnzhīgēngqǐngzhī。”gōngyuē:“ěryǒu!”yǐngkǎoshūyuē:“gǎnwènwèi?”gōngzhīqiěgàozhīhuǐduìyuē:“jūnhuànyānruòquēquánsuìérxiāngjiànshuíyuērán?”gōngcóngzhīgōngér:“suìzhīzhōngróngróng!”jiāngchūér:“suìzhīwàixièxiè!”suìwèizichū

 jūnziyuē:“yǐngkǎoshūchúnxiàoàishīzhuānggōng。《shīyuē:‘xiàozikuìyǒngěrlèi。’shìzhīwèi?”

 wén

 cóngqiánzhènggōngzàishēnguólezijiàojiāngshēngxiàzhuānggōnggòngshūduànzhuānggōngchūshēngshíjiǎoxiānchūláijiāngshòudàojīngxiàyīngěimíngjiàoshēng”,suǒhěnyànèjiāngpiānàigòngshūduànxiǎnggòngshūduànwèishìziduōxiànggōngqǐngqiúgōngdōuyīng

 dàozhuānggōngwèideshíhòujiāngjiùgòngshūduànqǐngqiúfēnfēngdàozhìzhuānggōngshuō:“zhìshìxiǎnyàodefāngcóngqiánguóshūjiùzàiruòshìfēnggěichéngdōuzhàofēnbàn。”jiāng便biànqǐngqiúfēnggěitàishūjīngzhuānggōngyīngleràngzhùzàichēngwèijīngchéngtàishūzhòngshuō:“fēnfēngdedōuchéngguǒchéngqiángchāoguòsānbǎifāngzhàngzhǎngjiùhuìchéngwèiguójiādehuòhàixiānwángdezhìguīdìngguónèizuìdechéngnéngchāoguòguódōudesānfēnzhīzhōngděngdechāoguòdefēnzhīxiǎodenéngchāoguòdejiǔfēnzhījīngdechéngqiángfēizhìsuǒkǒngduìnínyǒusuǒ。”zhuānggōngshuō:“jiāngshìxiǎngyàozhèyàngzěnnéngduǒkāizhèzhǒnghuòhàine?”zhònghuíshuō:“jiāngshìyǒumǎndeshíhòuháizǎoxiēgěizhǎofāngānzhìlebiérànghuògēnzhǎngmànyánzhǎngmànyánjiùnánbànlemànyánkāiláidecǎoháinéngchǎnchúgànjìngkuàngshìnínzūnguìdene?”zhuānggōngshuō:“duōzuòdeshìqíngdìnghuìkuǎtáiqiěděngzheqiáoba

 méiguòduōjiǔtàishūyòumìnglìngyuánshǔzhèngguó西běidebiānshǔyòushǔzhuānggōnggōngzishuō:“guójiānéngyǒuliǎngguójūnxiànzàinínsuànzěnmebànnínguǒsuànzhèngguójiāogěitàishūmejiùshìguǒgěimejiùqǐngchúdiàoyào使shǐmínshēngèrxīn。”zhuānggōngshuō:“yòngchúdiàojiāngyàozāodàozāihuòde。”tàishūyòuliǎngshǔdebiāngǎiwèitǒngxiádefāngzhíkuòzhǎndàolǐnyángōngzishuō:“xíngdònglekuòlejiāngdàomínxīn。”zhuānggōngshuō:“gòngshūduànduìjūnbǎixìngjiùduìqīnshìzàixiónghòujiāngyàobēngkuì。”

 tàishūxiūzhìchéngkuòbǎixìngxiūzhěngkuījiǎzhǔnbèihǎobīngzhànchējiāngyàotōuzhèngguójiāngsuànkāichéngménzuònèiyīngzhuānggōngtīngdàogōngshūduàntōudeshíhòushuō:“chūle!”mìnglìngzifēnglǐngchēèrbǎichéngtǎojīngjīngderénmínbèipàngòngshūduàngòngshūduànshìtáodàoyānchéngzhuānggōngyòuzhuīdàoyānchéngtǎoyuèèrshísāntàishūduàntáodàogòngguó

 《chūnqiūzàidào:“zhèngduànyān。”shìshuōgòngshūduànzūnshǒuzuòdeběnfēnsuǒshuōshìzhuānggōngdexiōngliǎtóngliǎngguójūnyàngzhēngdòusuǒyòngchēngzhuānggōngwèizhèng”,shìfěngduìshījiàogǎnzǒugòngshūduànshìchūzhèngzhuānggōngdeběnxiěgòngshūduàndòngchūbēnshìshǐguānxiàyǒuwèinánzhīchù

 zhuānggōngjiùjiāngānzhìzàichéngyǐngbìngqiěshìshuō:“dàohuángquándàohòumáizàixià),zàijiànmiàn!”guòlexiēshíhòuzhuānggōngyòuhòuhuǐleyǒujiàoyǐngkǎoshūdeshìyǐngguǎnjiāngjièdeguāntīngdàozhèjiànshìjiùgòngpǐnxiàngěizhèngzhuānggōngzhuānggōnggěifànshíyǐngkǎoshūzàichīfàndeshíhòuròuliúzhezhuānggōngwènwèishénmezhèyàngyǐngkǎoshūdào:“xiǎorényǒulǎoniángchīdedōng西dōuchángguòzhǐshìcóngwèichángguòjūnwángderòugēngqǐngràngdàihuísònggěichī。”zhuānggōngshuō:“yǒulǎoniángxiàojìngāiwéijiùméiyǒu!”yǐngkǎoshūshuō:“qǐngwènnínzhèshìshénme?”zhuānggōngyuányīngàoleháigàohòuhuǐdexīnqíngyǐngkǎoshūdào:“níndānxīnshénmenezhǐyàotiáodàochūlequánshuǐcóngdàozhōngxiāngjiànshuíháishuōnínwéibèileshìyánne?”zhuānggōngledehuàzhuānggōngzǒujìndàojiànjiāngshīdào:“suìzhīzhōngxiāngjiànaduōmexiānga!”jiāngzǒuchūdàoshīdào:“suìzhīwàixiāngjiànaduōmeshūchàngkuàia!”cóngmenhuīlecóngqiándeziguān

 jūnzishuō:“yǐngkǎoshūshìwèizhēnzhèngdexiàozijǐnxiàoshùndeqīnérqiězhèzhǒngxiàoxīntuī广guǎngdàozhèngshēnshàng。《shījīng··zuìpiānshuō:‘xiàoziduàntuīxíngxiàodàoyǒngyuǎnnénggǎnhuàdetónglèi。’gàijiùshìduìyǐngkǎoshūzhèlèichúnxiàoérshuōdeba?”

 zhùshì

 chūdāngchūzhèshìhuíshùwǎngshìshídeshuō

 zhènggōngmíngjuézhènghuángōngdeérzizhèngguóèrdàijūnzhǔ

 shēncóngshēnguóshēnchūnqiūshíguómíngjiāngxìngnánshěngnányángshìběi

 yuējiāngjiàojiāngjiāngzhènggōngzhī,“jiāngshìniángjiādexìng,“shìzhànggōngdeshìhào

 gòng(gōng)shūduànzhèngzhuānggōngdemíngduànzàixiōngzhīzhōngniánsuìxiǎoyīnchēngshūduàn”。

 (wù)shēngnánchǎndezhǒngtāiérdejiǎoxiānshēngchūláitōng”,dàozhe

 jīng使shǐdòngyòng使shǐjiāngshìjīng

 suìè(wù)zhīyīnyànèsuìliányīnérèyànè

 àihuānài

 (qì)qǐnggōngxiànggōngqǐngqiújièxiàng

 gōnggōngyīng

 zhuānggōngwèidàolezhuānggōngzuòguójūndeshíhòujièdàowèijūnzhǔdēngshàngjūnwèi

 zhìmíngláonánshěngxíng(xíng)yángxiàn西běi

 yánxiǎnyàodechéngzhènyánxiǎnyàorénsuǒdefāng

 guó(guó)shūyāndōngguóguódeguójūnzàiguózhǐdōngguóguómíngwèizhèngguósuǒmièyānjièjiānzhǐshìdàixiāngdāngsh씓”。

 tuówéimìngbiédefāngtīngcóngníndefēntuótóng”,zhǐshìdàibiédelìngwàidewéimìngzhǐtīngcóngníndemìnglìng

 jīngmíngnánshěngxíngyángxiàndōngnán

 wèizhījīngchéng(tài)shūjīngbǎixìngchēnggòngshūduànwèijīngchéngtàishūtóngtài”。wángzhūjùnshēngzuòjīn。《shuōwénduànzhù:“tàicóngshēnghòushìfányánérwèixíngróngwèijǐnzuòtàizǎizuòtàizǎizizuòtàizizhōuwángzuòtàiwángshì

 (zhài)zhòngzhèngguódeshūyīn

 dōuchéngguòbǎizhì(zhì):dōudechéngqiángchāoguòle300zhàngdōu:《zuǒchuán·zhuānggōngèrshínián》“fányǒuzōngmiàoxiānjūnzhīzhǔyuēdōu”。zhǐguódōuérgāobānděngdechéngshìzhìdàichéngqiángzhǎngzhàngkuānzhànggāozhàngwèisānwèizhìzhǎngsānzhàng

 guózhīhàiguójiādehuòhài

 xiānwángqiándàijūnwángguōliángdàihànjiǎngshòugāngyàozhùwèizhōukāiguójūnzhǔwénwáng

 dōuguòcān(sān)guózhīchéngshìdechéngqiángchāoguòguódōuchéngqiángdesānfēnzhīcāntóngsān”。

 zhōngzhīzhōngděngchéngshìchéngqiángchāoguòguódōuchéngqiángdefēnzhī。“fēnguózhīdeshěnglüè

 xiǎojiǔzhīxiǎochéngshìdechéngqiángchāoguòguódōuchéngqiángdejiǔfēnzhī。“jiǔfēnguózhīdeshěnglüè

 

 fēizhìshìxiānwángdìngxiàdezhì

 kānshòulekòngzhìzhùde

 yānhàinéngtáohuòhài,“de

 yànyànzhīyǒuyǒuyànyǒushénmemǎnbīnqiánzhì wèndàizuòbīndìngzhīdàizhǐqiánzhìbīn

 wèizhīsuǒgěiānpáifāngshuāngbīnzhòngxīnānpái

 使shǐmàn(zī màn):yàoràngzhǎngmànyán,“tōng”(wú)。

 chúdiào

 yóushàngqiě

 kuàngkuàng

 duōxíngduōzuòdeshìdìngkuǎtáiběndàoxiàkuǎtáihànhòucáiyǒu

 qiězànqiě

 érdìngjiǔ

 mìng西běi(bǐ)èrmìnglìngyuánshǔzhuānggōngde西běidebiānjìngchéngtóngshíchénshǔbiān cóngshēngbiānjìngshàngdechéngèrliǎngshǔ

 gōngzizhèngguó

 kānchéngshòu

 ruòzhīdìngjiégòuduìzěnmebànzhīzhǐshūmìng西běièrzhèjiànshì

 (tài)shūguǒxiǎngguójiājiāogěigòngshūduàngěi

 chénqǐngshìzhīmeqǐngqiúshìfèngshìdòngshìfèng

 shēngmínxīn使shǐdòng使shǐmínshēngèrxīn

 yōngyòng。“yōng”、“yòngtōngyòngbānchūxiànfǒudìngshì

 jiāngjiānggǎnshàngzāinánzhù:“zhīnánběnzhuīgǎnshàng

 shōuèrwèiliǎngshǔdefāngshōuwèidelǐngèrzhǐyuánláièrshǔde西běiwèi,“zhīwèideshěnglüè

 lǐn(lǐn)yánmíngnánshěngyánjīnxiànběi

 hòujiāngzhòngshìxiónghòujiùnéngdàogèngduōdebǎixìngzhòngzhǐbǎixìng

 (nì),hòujiāngbēnggòngshūduànduìjūnbǎixìngjiùduìqīnshìzàixiónghòujiāngyàobēngkuìtóng),qīnjìn

 wánxiūzhìchéngguō),bǎixìng)。wánxiū(qì)。

 shànjiǎbīngxiūzhěngzuòzhànyòngdejiǎbīngshànxiūjiǎkǎijiǎbīngbīng

 chéng(shènɡ):zhǔnbèibīngbīngchēzhǔnbèibīngchéngdezhànchē

 tōuxíngjūnyòngzhōngzhù:“qīngxíngyǎnbèiyuē”。běnshìbiǎnhòuzhújiànzhuǎnwèizhōngxìng

 rénjiāngzhījiāngjiāngyàowèigòngshūduànzuònèiyīngrénzhǐjiāngzhīgěiduànkāichéngménzuònèiyīngwèidòngyòng

 gōngwénzhuānggōngtīngshuōletōude

 shuàichēèrbǎichénglǐngèrbǎiliàngzhànchēshuàilǐngdàiměiliàngzhànchēpèibèijiǎshìsānrénshíèrrénèrbǎichénggòngjiǎshìliùbǎirénwànqiānbǎirén

 pànbèipàn

 táo

 gōngzhūyānzhuānggōnggōnggòngshūduànzàiyānzhūzhīyīn

 xīnchǒugànzhītiāngànjiǎbǐngdīnggēngxīnrénguǐ。 zhīzichǒuyínmǎochén(sì)wèishēnyǒu(xū)hàièrzhěxiāngpèiyònghànhòuyòngniánèrshísān

 chūbēngòngchūtáodàogòngguó(nán)。bēntáowáng

 shǒuwèizhīdàoziziyòngxiāngtóng。”《chūnqiūzàidào:“zhèngduànyān。”shìshuōgòngshūduànzūnshǒuzuòdeběnfēn

 èrjūnyuēxiōngliǎtóngliǎngguójūnyàngzhēngdòusuǒyòngzhànshèng

 chēngzhèngfěngshījiàochēngzhuānggōngwèizhèng”,shìfěngduìshījiàofěngshījiàozhuānggōngběnyǒujiàozhīérwèijiào

 wèizhīzhèngzhìgǎnzǒugòngshūduànshìchūzhèngzhuānggōngdeběnzhìyuàn

 yánchūbēnnánzhīxiěgòngshūduàndòngchūbēnshìshǐguānxiàyǒuwèinánzhīchù

 zhìfàngzhìfàngzhú

 shìzhīwèidòngduìshì

 huángquánxiàdequánshuǐxuézhǐhòu

 huǐzhīwèidòngduìzhèshìhòuhuǐ

 yǐngkǎoshūzhèngguózhízhǎngyǐngjīnnándēngfēng西)。

 fēngrénguǎnbiānjièdefāngzhǎngguānfēngpéizhíshùdàiguójìngshùgōuwèijièwèibiānjièbiāozhì

 yǒuxiànyǒujìnxiàndedōng西xiànzuòbīnmíng

 zhīshíshǎnggěichīdeshuāngbīn

 shíshěròuchīdeshíhòuròufàngzhìbiānchīshěshěde

 chángchīguò

 gēngdàizhīderòu。《ěr·shì》:“ròuwèizhīgēng。”

 (wèi)zhīzèngsònggěi

 (yī)quèdāndānméiyǒuashǒuzhù

 gǎnwènwèimàomèiwènwènshuōdeshìshénmenegǎnbiǎojìngmàomèi

 yuányuányīnduìjiāngshìdeshìyán

 huǐhòuhuǐdexīnqíng

 huànyānnínzàizhèjiànshìshàngyōushénmeneyānshì

 quētōngjué”,

 suìérxiāngjiàndàozàijiànmiànsuìsuìdàozhèyòngzuòdòngzhǐsuìdào

 shuíyuēránshuínéngshuōshìzhèyàng(shìgēnshìxiāng)ne?zhùjiāqiángfǎnwènderándàidàizhuānggōngduìjiāngshìdeshìyán

 shīkǒngyǐngshū:“wèizuòshī。”

 suìzhīzhōngróngróngzǒujìnsuìdàohuānzhēn

 suìzhīwàixièxiè(yì):zǒuchūsuìdàowàixīnqíngduōhuānkuàizhōngróngshàngdōngyùnjīnyùnwàixièshàngyuèyùnjīnyùn

 suìwèizichūcóngzuòwèiqīnérzixiàngdāngchūyàng

 jūnzidàogāoshàngderén

 shīzhuānggōngshīyányánzhuānggōng

 xiàozikuìyǒngěrlèikuìjǐntōnggěi

 shìzhīwèibiǎotuīzhījiégòuzhùzhùbīnqiánzhì

 《zhèngduànyānshìbiānniánshǐshūzuǒchuándepiànduànquèyǎnránpiānwánzhěngéryōuměideshìsànwénwénzhāngshēngzàiliǎngqiānbǎiduōniánqiándezhèshǐshìjiàngǎnchéngxiànzàimenyǎnqián使shǐmen仿fǎngzhēndejìnleshíjiānsuìdàomiànduìmiànlíngtīngshǐlǎorénhuìshēnghuìjiǎngshùzhèshìjiàndeyuánshēngzhǎnzuìhòujiécóngérjǐnràngmenmínglezhèshǐshìjiàndezhēnshíqíngkuàngtóngshíràngmenkàndàolexiāngguānréndenèixīnshìjièbìngjìnérgǎndàozhèngguózuìgāotǒngzhìzhěnèiduóquándòuzhēngdejiānruìxìngcánxìng

 《zhèngduànyānnéngyǒuzhèyàngdeshùxiàoguǒyǒuduōfāngmiàndeyuányīndànzhǔyàoshìwénbìngpíngzhíshùshìjiàndezhǎnguòchéngérshìjǐnjǐnzhuāzhùxiāngguānrénxìngdezhǎnluóyánxíngzhǎnkāishùzhèyàngjǐn使shǐmenqīngchǔkàndàozhèngshìxiāngguānréndeyǒuxìngjuédìngzheshìjiàndezhǎnjiétóngshíyòu使shǐmenzàishìjiàndezhǎnjiézhōnggèngqīngchǔkàndàolexiāngguānréndeyǒuxìng

 tōngguòzhèngduànyān》,menháishēngǎndàozuǒchuándezhǒngzǒngxíngwéndiǎnzhebāozhebiǎnérbāobiǎnzàizhōngzhèzhǒngshǒuzhèngshìchūnqiūshūsuǒyòngdeshǒuhòuláichángshuōdechūnqiū”。mensuǒshuōdezhèngzhuānggōngyīnxiǎnjiǎozhàjiāngshìpiānxīnàigòngshūduàntānyànbìngfēizuòzhězhíjiēgàomenérshìtōngguòmendeyánxíngwéimiàowéixiàobiǎoxiànchūláihǎodeshìzuòpǐnzuòzhědeqīngxiàngshìzàizhēnshíérguānshùmiáoxiěshìdezhǎnguòchéngzhōngránérránxiǎnxiànchūláide

 《zhèngduànyānjiégòuwánzhěngqíngjiélánrénxíngxiàngxiānmíngshēngdòngyóushìzhèngzhuānggōnglǎomóushēnsuàndexìnghuàdelínjǐnzhìzhèngzhuānggōngxiānfēngshūduànjīngyòutīngrènshūduàn"","mìng西běièr",ér"shōuèrwèi",zuìhòu"zhūyān",yǒurénrènwèibiǎoxiànlezhuānggōngde"rén""rěnràng",yǒurénquèrènwèishìyǒu"yǎngchéngè".shìshìchūnqiūkāipiāndeshìchúleshuōmíngduōxíngzhīwàiháijiǎngshuōlexiōngdehòumiànyǐngkǎoshūquànjūnzhuānggōngjuéjiànbiǎoxiànchūdexiàojūnchénzhīshìxiàoshìzhōngdejīngdiǎn

 “suìwèizichūdejiéwěiyǒurénchēngzhīwèichǒuwèiguòxiàngjiāngshìzizhèyàngzǎoshīletōngrénxìngdediǎnxíngrénzàijīngguòlechǎnghuódezhēngdòuzhīhòunénggòuháojièzàishénmetiānlúnzhīmakuàngzàigāngchūshēngzhīshíjiùmáixiàleyuànhèndezhǒngzi,“suìwèizichūdechūjiùquēxiǎnmiǎnqiánglexuèxīngdeshāzǎojiùtǒngzhìjiējiéxuānyángdecéngbáobáodexiàodewàifěnsuìleguàishǐguānduìshìdepínglùngǎndàowèinánle。“xiàozikuìyǒngěrlèizhèshìzuòzhězhēnduìyǐngkǎoshūérshuōdejiāngxiàodàoyǒngzhīlèishìshìzhèngzhuānggōngshòudàoyǐngkǎoshūxiàodegǎnrǎnshíguòshìzhuānggōngjièjiùxiàzhīsuǒxīnránjiēshòuyǐngkǎoshūdejiànguòshìfèngzhèxiēsuìdewàiyǎngàijīngchōngfēnbàodeāngzàngdechǒuèdelínghúnzhèshìqiānjiānxióngdeliǎyīnwèizàizhèzhèngzhuānggōngyòuzhōngbiǎoxiànledewěishànérwěishànshìyǒngyuǎnchǒuèbànsuízàide

 zhèshìliúchuánshén广guǎngshífēndiǎnxíngdexiōngxiāngzhēngdeshì

 rénmenchángyòngqīnxiōngláixíngróngqīnqíngdeshēnhòuyòngqīnxiōngmíngsuànzhàngláishuōmíngqīnqíngchōngzhījiāndeguānmenpíngdeshēnghuóyànshēnzhīqīnqíngzàihěnduōshíhòushìcuìruòdezàide使shǐzhīxiàqīnqíngyuǎnyuǎnhuàjiěyóudǎozhìdemáodùnchōng

 dāngránxiōngxiāngzhēngbìngfēiwánquánméiyǒushìfēizhíbìngfēiwánquánméiyǒuzhèng zhēndecúnzàizhèngzhuānggōnggòngshūduàndequánwèizhīzhēngànchuántǒngguān niànzhǎngzishìwángwèitiānrándechéngzhěshìtiān”,róngyǒuwéibèizhèyàngzhèngzhuānggōngjiùdàibiǎoledezhèngdāngdefāngérgòngshūduànduówángwèidemóu便biànshìdezhèngdāngde

 dàibiǎodezhèngdefāngwǎngwǎngchōngmǎnzhèng”,kāngkǎichénmínggōngzhīwěnzuòshāngāolínxiàsuǒzhèngzhuānggōngcáiháoxiānzhīdekǒuwěnshuō:“duōxíng。”

 pāokāizhèshìlùn,‘duōxíngsuànshìtiáobiànzhēn zhèngdàoduōzhùshīdàoguǎzhùyàngshuōwǎngjīnláifánshìzuòèderéngǎoyīnmóuguǐderénwéiluànderéndōuméiyǒuhǎoxiàchǎngzuìzhōnghuìbānshítóudejiǎo

 dànshìguǒzuòzheděngdàijiéguǒdedàoláiděngdàizuòèzhě”,xiǎnránshìchǔndezuòdàihěnnéngràngzuòèzhězhànjǐnlefēngguānghǎochùmenyàoxiāngxìnmáozhǔshuōguòde:“fánshìfǎndòngdedōng西jiùdàosǎozhǒudàohuīchénzhàohuìpǎodiào。”suǒzuòdàiérduìkàngrénzhīdàoháizhìrénzhīshēn

 zhèmeshuōláièkàngèbàokàngèyīnmóuguǐduìyīnmóuguǐzàidìngfànwéinèi便biànshìdeshìzhēndàozǒngmǒuzhǒngfāngshìláijiāhànwèiduìzhēndàodexìnniànzǒngnéngdàishíyǒuxiàodexíngdòngjiùhǎo qiángdàochuǎngjìnmenjiāshìnéngpíngjièshànliángdeyuànwàngduìzhèngdexìnniàn láizhǐqiángdàodeqiǎngjiédewéiyǒutóngqiángdàodòuqiángdàogǎnchūjiāméncáishìyòngxíngdòngláiwéidexìnniànyīnérzhēnzhèngcáinéng dàozhèngmíngdàohànwèi

 jiāchuántǒngzhíshìzhǔzhāngzhīxíngyánxíngzhìdezàinèixīnchéngrèndezhēnzàixiǎngyánlùnzhōngquèxìnyuányòngshíxíngdòngláijiāxiànràngzhēnyuánbiànchéngxíngdòng dezhǐnánguǒnéngzuòdàozhèyàngèxíngyīnmóuděngděngjiùshìdeměngshòushìzhànshèngzhēngdeguānjiànzàiduìfāngérzàishìfǒunéngtǐngshēnérchūtǐngshēnérchūcóngérràngdōngfēngdào西fēng

 qiūmíngxìngjiāngshìqiūmíngmíng),huáxiàrénshēngqián502niánqián422niánxiǎngnián80suìqiūgōngyìndehòudàiběnmíngqiūmíngyīnxiāncéngrènchǔguódezuǒshǐguānzàixìngqiántiānzuǒchēngzuǒshǐguānqiūmíngxiānshēngshìchēngzuǒqiūmíng”,hòuwèiguótàishǐzuǒshìshìwèiguótàishǐzhìqiūmíngyuēkǒngziqián551-479)tóngshíérniánbèishāowǎnshìdāngshízhemíngshǐjiāxuézhěxiǎngjiāzheyǒuchūnqiūzuǒshìchuán》、《guóděngzuǒqiūmíngdezuìzhòngyàogòngxiànzàisuǒzhechūnqiūzuǒshìchuánguóèrshūzuǒshìjiāshìwèitàishǐzuǒqiūmíngyòukǒngzizhōuguānshūzhōushǐ”,shúzhūguóshǐshìbìngshēnjiěkǒngzixiǎng

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37550.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 70人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org