首页 趣味语文古诗词正文

卖炭翁(mai tan weng)

 màitànwēngxīnshāotànnánshānzhōng

 mǎnmiànchénhuīyānhuǒliǎngbìncāngcāngshízhǐhēi

 màitànqiánsuǒyíngshēnshàngshangkǒuzhōngshí

 liánshēnshàngzhèngdānxīnyōutànjiànyuàntiānhán

 láichéngwàichǐxuěxiǎojiàtànchēniǎnbīngzhé

 niúkùnréngāoshìnánménwàizhōngxiē

 piānpiānliǎngláishìshuíhuáng使shǐzhěbáishānér

 shǒuwénshūkǒuchēngchìhuíchēchìniúqiānxiàngběi

 chētànqiānjīngōng使shǐjiāng

 bànhóngshāzhànglíngxiàngniútóuchōngtànzhí。(hóngshā zuòhóngxiāo)

 wén

 yǒuwèimàitàndelǎowēngzhěngniánzàinánshānkǎncháishāotàn

 mǎnliǎnhuīchénxiǎnchūbèiyānxūnhuǒliáodeyánliǎngbìnbānbáishízhǐhēi

 màitàndàodeqiányòngláigànshénmehuànshēnshàngdetiándeshí

 liánshēnshàngzhǐ穿chuānzhedānbáodexīnquèdānxīntànzhíqiánwàngtiāngènglěngxiē

 chéngwàixiàlechǐhòudexuěxiǎomángjiàzhetànchēzhebīngwǎngshìshànggǎn

 niúlèilerén饿èledàntàiyángjīngshēnghěngāolejiùzàishìnánménwàizhōngxiē

 wàngxíngdeliǎngderénshìshuíashìhuánggōngnèidetàijiāntàijiāndeshǒuxià

 menshǒuzhewénshūzuǐchēngshìhuángdemìnglìngyāozheniúcháohuánggōng

 chēdetànqiānduōjīntàijiānchàmenyìngshìyàogǎnzhezǒulǎowēngbǎibānshěquèyòunài

 xiērénbànhóngshāzhànglíngcháoniútóushàngguàjiùchōngdāngmǎitàndeqiánle

 zhùshì

 màitànwēngpiānshìshīxīnzhōngde32shǒuzhùyún:“gōngshì。”gōngshìzhǐtángdàihuánggōngyàopǐnjiùxiàngshìchǎngshàngsuí便biàngěidiǎnqiánshíshàngshìgōngkāilüèduótángzōngshíyòngtàijiānzhuānguǎnshì

 kǎnxīncháinánshānchéngnánzhīshān

 yānhuǒyānxūndeliǎnchùchūmàitànwēngdexīnláo

 cāngcānghuībáixíngróngbìnhuābái

 dàosuǒyíngzuòshénmeyòngyíngjīngyíngzhèzhǐqiú

 lián使shǐrénliánmǐn

 yuànwàng

 xiǎotiānliàngniǎn(niǎn):tóngniǎn”,

 zhéchēlúngǔnguòmiànniǎnchūdehén

 kùnkùnjuàn

 shìzhǎngānyǒumàozhuānchēngshìshìzhōuwéiyǒuqiángyǒumén

 piānpiānqīngkuàituōdeqíngzhuàngzhèxíngróngwàngxíngdeyàngzi

 (jì):derén

 huáng使shǐzhěbáishānérhuáng使shǐzhězhǐhuánggōngnèidetàijiānbáishānérzhǐtàijiānshǒuxiàdezhǎo

 chēngshuō

 chì(chì):huángdemìnglìnghuòzhàoshū

 huídiàozhuǎnchìchì

 qiānxiàngběizhǐqiānxiànggōngzhōng

 qiānjīnshìshízhǐxíngrónghěnduō

 gǎnzhezǒujiāngzhù

 shěnénggòushě

 bànhóngshāzhànglíngtángdàishāngjiāojuànděngzhīpǐndàihuò使shǐyòngdāngshíqiánguìjuànjiànbànshāzhànglíngchētàndejiàzhíxiāngchàhěnyuǎnzhèshìguānfāngyòngjiànjiàqiángduómíncái

 (xì):bǎngzhāzhèshìguàdezhítōngzhí”,zhǐjià

 jiēlelǎobǎixìngchéngshòuxuējiēxuēdexiànshíjiēledāngshíshèhuìdehēiàntóngshíbiǎoxiànchūlezuòzhěduìxiàcéngláodòngrénmíndeshēnqiètóngqíng

 běnshīkāitóuxiěmàitànwēngdetànláizhī。“xīnshāotàn”,gàikuòledegōngmànzhǎngdeláodòngguòchéng。“mǎnmiànchénhuīyānhuǒliǎngbìncāngcāngshízhǐhēi”,huóhuàchūmàitànwēngdexiàoxiàngxiěchūláodòngdejiānxīndàolexíngxiàngdebiǎoxiàn。“nánshānzhōngdiǎnchūláodòngchǎngsuǒzhènánshānjiùshìwángwéisuǒxiědetóurénchù宿shuǐwènqiáodezhōngnánshāncháilángchūméihuāngrényānzàizhèyàngdehuánjìngxīngdàiyuèlíngshuāngmàoxuěxīn”,yáoyáoshāotàn”,hǎoróngshāochūqiānjīn”,měijīndōushèntòuzhexīnxuèníngzhewàngxiěchūmàitànwēngdetànshìjiānláodòngdechéngguǒzhèjiùfànmàitàndeshāngrénbiélekāiláidànshìjiǎzhèwèimàitànwēngháiyǒutiánpíngzhǒngshōujiùzhìāi饿èshòudòngzhǐyòngnóngxiánshíjiānshāotànmàitànyòngtiējiāyòngdehuàmedechētànbèilüèduójiùháiyǒubiédehuóránérqíngkuàngbìngfēishīréndegāomíngzhīchùzàiméiyǒuchūmiànxiàngzhějièshàomàitànwēngdejiātíngjīngzhuàngkuàngérshìshèwèiwèn:“màitànqiánsuǒyíngshēnshàngshangkǒuzhōngshí。”zhèwènjǐnhuàbǎnwèihuó使shǐwénshìdiēdàngyáoshēng姿érqiěkuòzhǎnlefǎnyìngmínjiāndeshēn广guǎng使shǐzhěqīngchǔkàndàozhèwèiláodòngzhěbèixuēpínzhuībiéshíláiyuán;“shēnshàngshangkǒuzhōngshí”,quánzhǐwàngqiānxīnwànshāochéngdeqiānjīntànnéngmàihǎojiàqiánzhèjiùwèihòumiànxiěgōng使shǐlüèduótàndezuìxíngzuòhǎoleyǒudediàn

 “liánshēnshàngzhèngdānxīnyōutànjiànyuàntiānhán。”zhèliǎngshīyòngtóngqíngdekǒuwěnxiěchūlemàitànwēngjiānnándechùjìngdenèixīnmáodùndāngshízhèngshìláichéngwàichǐxuědehándōngjiéshēnshàngzhǐ穿chuānzhedāndelǎowēngzhàoyīnggāipànwàngzhetiānnuǎnláishìquèwàngzhegènglěngxiēyīnwèitiānnuǎndetànjiùzhíqiánleliǎngshīzhǐxiělelǎowēngdexīnhuódòng便biàndāngshízàihánjiāozhōngzhēngzhādeláodòngrénmíndetòngyǒujiēshìlechūlái

 “láichéngwàichǐxuěxiǎojiàtànchēniǎnbīngzhé。”xìngértiāngōngzuòměijiàngxuěérqiěyǒuchǐzhīhòutiānshìgòuhánlěngleyīnzhèwèilǎowēngzǎojiùgǎnzheniúchē沿yánzhejiélebīngdechēdàoxiàngshìgǎn。“niúkùnréngāoshìnánménwàizhōngxiē。”wàngnéngmàihǎojiàqiánsuǒláihěnzǎoshíshìménshàngwèikāizàiménwàidezhōngxiūhuìérrén饿èlechēdeniúlèiledànxīnshìgāoxìngdechōngmǎnlewàngchàduōyuànchángmǎishàngdōngledàozhèérzhěhuìliánmǐnhánlěngtiānzhōngzhǐ穿chuānzhedānbáodeshangdànxiǎngdàodetànyīnnéngmàihǎojiàqiánhuìyóugāoxìng

 ránértiānyǒufēngyúnjiùzàimàitànwēngxīnpánsuànzhezěnyàngcáinéngmàihǎojiàqiándeshíhòuyuǎnchùliǎngrénpiānpiānérláiyuánláishìhuáng使shǐzhěbáishānérjiàdào。“piānpiānèrběnláishìyòngxíngróngyīngjùnxiāozhītàiyòngzàizhèquèhányǒufěngdewèijiēlezhèliǎngyuántàijiānzhǐgāoyángzhōngréndezuǐliǎnyīnwèishìhuángpàiláidesuǒchēng使shǐzhě”。menshǒugāohuángbāndewéngàokǒuchēnghuángdemìnglìngyóufēnshuōqiángxíngniǔzhuǎnchētóugǎnzhelǎoniúxiànghuánggōngfāngxiàngzǒuqiānjīntànjiùzhèyàngbèitàijiānzǒuleliúgěilǎowēngdeguòshìbànhóngshāzhànglíngértángdàishāngpǐnjiāoduōyòngjuànděngzhīpǐnchōngzuòbānděngjiàláidàihuògōngtínggòumǎihuòwǎngwǎngànzhàoguānfānggāotáizhīpǐnjiàsuànérmínjiānliúxíngdeshíjiàyīntàijiānmenjǐnyòngbànshāzhànglíngláizhīqiānjīntànqiánshíděngqiángxínglüèduózhìchùyóulìngrénxiǎngshīréndelìngshǒushī宿shānběicūnzhōngmiáoxiěhuànguānmenzhǎngdeshénjūnqiángdàobānqiǎngjiébǎixìngcáidemánxíngjìngmendōushìwèigōngtíngguānderánérmendegòngtóngdiǎnquèshìzhìpíngmínbǎixìngdeshēnjiāxìng*mìngqiángxínglüèduómínjiāncái

 cóngnánshānzhōngdàozhǎngānchéngmeyáoyuǎnyòumenánxíngdāngmàitànwēngshìnánménwàizhōngxiēdeshíhòujīngshìniúkùnrén”;jīnyòuhuíchēchìniúqiānxiàngběi”,tànsòngjìnhuánggōngdāngránniúgèngkùnréngènglemedāngmàitànwēng饿èzhezizǒuhuízhōngnánshāndeshíhòuhuìxiǎngxiēshénmenewǎnghòudeziyòuzěnyàngguònezhèqièshīréndōuméiyǒuxiěránérzhěquènéngxiǎngdāngxiǎngdàozhèqièdeshíhòujiùnéngtóngqíngmàitànwēngdezāonéngzēnghèntǒngzhìzhědezuìèérshīréngōngshìdechuàngzuòjiùshōudàoledexiàoguǒ

 zhèshǒushīdeshùdiǎnshǒuxiānzàibáimiáoshùshǒudechénggōngyùnyòngzuòzhětōngpiānméilùnshuōgōngshìgěirénmíndàiláizěnyàngdechùrénmínzàizhèzhǒngcánbàodelüèduóxiàzěnyàngnánshēnghuóérshìtōngguòmàitànlǎoréndeshēnshìnánshāotànmàitàntànchēbèiqiǎngdeqiánhòujīngguòxiàngrénmenjiǎngshùlecuīrénxiàdebēishìlǎoréndezāogōngshìgěirénmíndàiláidenánxíngxiànggàolerénmencóngér使shǐrénmengèngjiāqīngchǔshēnlejiědàodāngshíjiēduìdexiànshírénmenqiánglièdeàizēnggǎnqíngzhèshìzuòzhěduōshǎolùnnándàodeshùxiàoguǒ

 shīzhōngduìrénxíngxiàngdemiáoxiěhuàzhēn使shǐrénmencóngrénxíngxiàngzhōngshòudàoqiánglièdegǎnrǎnshìduìrénwàimàodehuàèrshìduìnèixīnshìjièdemiáoxiěshìkàn,“mǎnmiànchénhuīyānhuǒliǎngbìncāngcāngshízhǐhēi”,jiǎndānérshēnqíngdeshíhuóhuógōuhuàchūmàitànlǎoréndexīnpínkùnshuāilǎozāonándewàimào使shǐrénjiànzhītóngqíngzhītòngxīn。“liánshēnshàngzhèngdānxīnyōutànjiànyuàntiānhán”,yòushìjiǎndānérshēnqíngdeshílǎorénsuōwěimáodùnqiúdexīnyòumiáoxiěduōmeshēn使shǐrén仿fǎngkàndàoquánsuōzàijiǎodòngchàndelǎorénzàichóusuǒchóuhuàzheliándeshēnghuócóngérgèngjiāzhuāirénmendexīnlíng使shǐréngǎndàocándexiànshíduìlǎorénshìduōmegōngpíng

 bái(772nián-846nián),tiānhàoxiāngshānshìyòuhàozuìyínxiānshēngtàiyuándàocéngshíqiānxiàguīshēngnánxīnzhèngshìtángdàiwěidexiànshízhǔshīréntángdàisānshīrénzhībáiyuánzhěngòngtóngchàngdǎoxīnyùndòngshìchēngyuánbái”,liúbìngchēngliúbái”。báideshīcái广guǎngfànxíngshìduōyàngyánpíngtōngyǒushīshīwángzhīchēngguānzhìhànlínxuéshìzuǒzànshàngōngyuán846niánbáizàiluòyángshìshìzàngxiāngshānyǒubáishìzhǎngqìngchuánshìdàibiǎoshīzuòyǒuzhǎnghèn》、《màitànwēng》、《xíngděng

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37547.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 13人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org