首页 趣味语文古诗词正文

苏秦始将连横说秦(su qin shi jiang lian heng shuo qin)

 qínshǐjiāngliánhéngshuōqínhuìwángyuē:“wángzhīguó西yǒushǔhànzhōngzhīběiyǒuháodàizhīyòngnányǒushānqiánzhōngzhīxiàndōngyǒuyáohánzhītiánféiměimínyīnzhànchēwànchéngfènbǎiwànqiānráoduōshìxíng便biànsuǒwèitiāntiānxiàzhīxióngguówángzhīxiánshìmínzhīzhòngchēzhīyòngbīngzhījiàobìngzhūhóutūntiānxiàchēngérzhìyuànwángshǎoliúchénqǐngzòuxiào。”

 qínwángyuē:“guǎrénwénzhīmáofēngmǎnzhěgāofēiwénzhāngchéngzhězhūdàohòuzhě使shǐmínzhèngjiàoshùnzhěfánchénjīnxiānshēngyǎnrányuǎnqiānértíngjiàozhīyuàn。”

 qínyuē:“chénwángzhīnéngyòngzhěshénnóngsuìhuáng涿zhuō鹿érqínchīyóuyáohuāndōushùnsānmiáogònggōngtāngyǒuxiàwénwángchóngwángzhòuhuánrènzhànértiānxiàyóuguānzhīèyǒuzhànzhězhě使shǐchēchíyánxiāngjiétiānxiàwèiyuēcóngliánhéngbīngcángwénshìbìngchìzhūhóuluànhuòwànduānshèngtiáobèimínduōwěitàishūchóuzhuóbǎixìngshàngxiàxiāngchóumínsuǒliáomíngyánzhāngbīngjiǎbiànyánwěizhàngōngfánchēngwéntiānxiàzhìshéěrlóngjiànchénggōngxíngyuēxìntiānxiàqīnshìnǎifèiwénrènhòuyǎngshìzhuìjiǎbīngxiàoshèngzhànchǎngchùérzhìānzuòér广guǎngsuīsānwángmíngzhǔxiánjūnchángzuòérzhìzhīshìnéngzhànzhīkuānliǎngjūnxiānggōngzhàngxiāngtóngránhòujiàngōngshìbīngshèngwàiqiángnèiwēishàngmínxiàjīnbìngtiānxiàlíngwànchéngguózhìhǎinèiziyuányuánchénzhūhóufēibīngjīnzhīzhǔzhìdàojiēhūnjiàoluànzhìyánhuòshěnbiànlùnzhīwángnéngxíng。”

 shuōqínwángshūshíshàngérshuōxínghēidiāozhīqiúhuángjīnbǎijīnjǐnyòngjuéqínérguīléiténgjuēshūdāntuóxíngrónggǎomiànhēizhuàngyǒukuìguīzhìjiāxiàrènsǎowèichuīyánqínkuìtànyuē:“wèisǎowèishūwèizishìjiēqínzhīzuì。”nǎishūchénqièshùshítàigōngyīnzhīmóuérsòngzhījiǎnliànwèichuāishūshuìyǐnzhuīxuèliúzhìyuē:“ānyǒushuōrénzhǔnéngchūjīnjǐnxiùqīngxiāngzhīzūnzhě?”niánchuāichéngyuē:“zhēnshuōdāngshìzhījūn。”

 shìnǎiyànquējiànshuōzhàowánghuázhīxiàzhǎngértánzhàowángyuèfēngwèiānjūnshòuxiāngyìnchēbǎichéngjǐnxiùqiānchúnbáibǎishuānghuángjīnwànsuíhòuyuēcóngsànhéngqiángqínqínxiāngzhàoérguāntōng

 dāngzhīshítiānxiàzhīwànmínzhīzhòngwánghóuzhīwēimóuchénzhīquánjiējuéqínzhīfèidòuliángwèifánbīngwèizhànshìwèijuéxiánwèizhéshǐzhūhóuxiāngqīnxiánxiōngxiánrénzàiértiānxiàrényòngértiānxiàcóngyuēshìzhèngshìyǒngshìlángmiàozhīnèishìjìngzhīwàidāngqínzhīlónghuángjīnwànwèiyòngzhuǎnliánxuànhuángdàoshāndōngzhīguócóngfēngér使shǐzhàozhòngqiěqínqióngxiàngjuéménsāngquānshūzhīshìěrshìzǔnxiánhéngtiānxiàtíngshuōzhūhóuzhīwángzuǒyòuzhīkǒutiānxiàzhīnéngkàng

 jiāngshuōchǔwángguòluòyángwénzhīqīnggōngchúdàozhāngshèyǐnjiāoyíngsānshíérshìqīngěrértīngsǎoshéxíngbàiguìérxièqínyuē:“sǎoqiánérhòubēi?”sǎoyuē:“zizhīwèizūnérduōjīn。”qínyuē:“jiēpínqióngziguìqīnwèirénshēngshìshàngshìwèiguìgàizāi?”

 wén

 qínxiānzhǔzhāngliánhéngquànqínhuìwángshuō:“wángníndeguójiā西miànyǒushǔhànzhōngderáoběimiànyǒuháodàidechǎnnánmiànyǒushānqiánzhōngdepíngzhàngdōngmiànyǒuyáoshānhánguāndejiāngēngtiánféiměibǎixìngzhànchēyǒuwànliàngshìyǒubǎiwànzàiqiānshàngyǒuduōzhǒngchūchǎnshìxíngshèngér便biànzhèjiùshìsuǒwèidetiāntiānxiàxiǎndeguóapíngzhewángdexiánmíngshìmíndezhòngduōchēdechōngbīngdejiàojiānbìngzhūhóutūntiānxiàchēngérjiāzhìwàngwángnéngduìshāoliúxiàqǐngqiúláishíxiànzhèjiànshì。”

 qínwánghuíshuō:“tīngshuōmáofēngmǎndenénggāofēishàngtiānlìngwánbèidenéngchéngzhìfànréndàoshēnhòudenéng使shǐbǎixìngzhèngjiàoshùnmínxīndenéngfánláochénxiànzàinínběnzhèngjīnglǎoyuǎnpǎoláizàicháotíngshàngkāidǎoyuàngǎizàitīngníndejiàohuì。”

 qínshuō:“běnláijiù怀huáiwánghuìjiēshòudejiànguòshénnóngtǎosuìhuángtǎo涿zhuō鹿qínhuòchīyóuyáotǎohuāndōushùntǎosānmiáotǎogònggōngshāngtāngtǎoxiàjiézhōuwénwángtǎochóngguózhōuwángtǎozhòuwánghuángōngyòngchēngtiānxiàyóukànláiyǒuyòngzhànzhēngshǒuduàndenedàiràngchēliàngláihuíbēnchíyòngyánxiāngjiāojiétiānxiàchéngwèiyǒudeyuēcóngyǒudeliánhéngzhànzhēngméiyǒutíngwénshìqiǎoshéhuángzhūhóutīngqúnfēnnánqīngguīzhāngzhìsuīwánbèirénmenquèdàochùqíngjiǎtiáowényòuduōyòuluànbǎixìngháishìshíjūnchénchóuróngxiāngduìrénmínsuǒkàodàoshìqīngchǔmíngbáizhànluànfǎnér穿chuānzhejiǎngjiūshìdewénshìsuīránshànbiàngōngzhànquènánzhǐshì广guǎngfànwánnòngwéntiānxiàjiùnánzhìshuōderénshuōshétóutīngderéntīngěrduǒlóngquèjiànchénggōngzuǐshàngjiǎngrénxìnquènéng使shǐtiānxiàrénxiāngqīnshìjiùfèiquèwénzhìxìnyòngyōuhòudàiyǎngyǒngshìbèihǎokuījiǎhǎobīngzàizhànchǎngshàngjuéshèngxiǎngbáibáiděngdàizhāozhìānránzuòérxiǎngkuòzhǎnjiāng使shǐshìshàngsānwángxiánmíngdejūnzhǔchángxiǎngzuòérshíxiànshìnéngsuǒyòngzhànzhēngláijiějuéwènxiāngyuǎndejiùliǎngzhīduìxiāngjìngōngxiāngjìndechízhedāoxiāngchōngránhòufāngnéngjiàngōngyīnduìwàijūnduìleshèngduìnèiyīnxíngrénérqiángshàngmiàndeguójūnyǒulequánwēixiàmiànderénmíncáinéngxúnxiànzàiyàoxiǎngbìngtūntiānxiàchāoyuèguó使shǐguózhìhǎinèijūnlíntiānxiàbǎixìngzhūhóuwèichénfēidòngzhànzhēngxiànzàizàiwèideguójūnlüèlezhègēnběndàodōushìjiàohuàmíngzhìhùnluànyòubèixiēréndetánguàilùnsuǒhuòchénzàiqiǎoyánguǐbiànzhīzhōngxiàngzhèyàngkànláiwángnínshìhuìcǎidejiànde。”

 quànshuōqínwángdezòuzhéduōchéngshàngérqíndezhǔzhāngréngwèishíxínghēidiāo穿chuānlebǎijīnhuángjīnyòngwánleqiáncáidiǎnshèngzhǐkāiqínguófǎnhuíjiāxiāngchánzhebǎngtuǐ穿chuānzhecǎoxiébèizheshūxiāngtiāozhexíngliǎnshàngyòushòuyòuhēiliǎnxiūkuìzhīhuídàojiāzixiàzhīsǎozizuòfànshuōhuàqínzhǎngtàndào:“zidāngzhàngsǎozidāngxiǎoshūdāngérzizhèdōushìdeguòcuòa!”shìbànzhǎoshūbǎikāishízhǐshūxiāngzhǎodàolejiāngtàigōngdebīngshūmáitóusòngfǎnxuǎnshúyánjiūhuìdàohūnhūnshuìshíjiùzhēndetuǐxiānxuèzhíliúdàojiǎogēnbìngyánshuō:“yǒuyóushuōguójūnérnéngràngchūjīnjǐnxiùqīngxiāngzhīzūnderénne?”mǎnniányánjiūchénggōngshuō:“zhèxiàzhēndeyóushuōdāngdàiguójūnle!”

 shìjiùdēngshàngmíngwèiyàndegōngquēzàigōng殿diànzhīxiàjiànbìngyóushuōzhàowángpāizheshǒuzhǎngkǎnkǎnértánzhàowángfēngqínwèiānjūnbàishòuxiāngyìnbīngchēbǎiliàngjǐnxiùqiānbáibǎiduìhuángjīnwàngēnzàidehòumiànyòngláiliánliùguójiěliánhéngzhìqiángqínsuǒqínzàizhàoguówèixiāngérhánguānjiāotōngduànjué

 zàizhèshíhòumedetiānxiàmeduōdebǎixìngwánghóudewēiwàngmóuchéndequándōuyàobèiqíndelüèsuǒjuédìnghuāfèidòuliángfánláobīngzhànshìzuòzhàngēngōngxiánduànjuézhījiànwānzhézhūhóuxiāngqīnshèngguòxiōngxiánrénzàiwèiértiānxiàxúnrénbèiyòngértiānxiàzòngsuǒshuōyīngyùnyòngzhèngyīngpíngjièyǒngyīngyòngcháotíngzhīnèiyīngyòngguózhīwàizàiqínxiǎnzūnróngzhīshíhuángjīnwànbèihuàyòngsuícóngchēluòjuéxuàn耀yàoxiáoshāndōngguósuífēngzhécóngér使shǐzhàoguódewèijiāzhòngkuàngqiěqínzhǐguòshìchūqióngxiàngyáoménsāngquānshūzhīzhōngdepínshìledànzàichēshìzhīshàngqiānzhedelēitóuhéngxíngtiānxiàzàicháotíngshàngquànshuōzhūhóuwángsāizuǒyòuchéndezuǐtiānxiàméiyǒurénnéng

 qínjiāngyóushuōchǔwángguòluòyángtīngdàoxiāoshōushífángsǎojiēdàoshèzhìyīnzhǔnbèijiǔdàosānshíwàijiāoyíngjiēzigǎnzhèngmiànkànzheěrduǒtīngshuōhuàsǎozixiàngshéyàngzàishàngzàisānzàiguìbàixièzuìqínwèn:“sǎoziwèishénmeguòmezhǐgāoyángérxiànzàiyòubēigōngne?”sǎozihuíshuō:“yīnwèiwèizūnguìérqiěhěnyǒuqiánya。”qíntàndào:“āipínqióngdeshíhòudāngérziguìdeshíhòuliánqīnwèirénhuózàishìshàngquánshìwèirónghuáguìnándàoshìshìdema?”

 zhùshì

 qínzizhànguóshíluòyángrénzhemíngshìzònghéngpàidàibiǎorénxiānyòngliánhéngzhīshuōshuōqínhòuyòuzhǔzhāngzòngwèidōngfāngliùguósuǒrènyònghòuyīnzàiguówèiyànzhāowángcóngshìfǎnjiānhuódòngbèijuéchēlièér

 liánhéngzhànguóshídàiliùguókàngqínchēngwèiyuēcónghuòzòng”);qínliùguózhōngrènguóliánbiédeguójiāchēngwèiliánhéng

 shuō(shuì):quànshuōyóushuō

 qínhuìwángqiánniánzhìqiánniánzàiwèi

 jīnchuānshěngdōng

 shǔjīnchuānshěng西

 hànzhōngjīnshǎn西shěngqínlǐngnándài

 zhǐxiōngsuǒ

 háo(hé):zhǒngxíngshìdedòngmáozuòqiú

 dàijīnběishān西shěngběichǎnliángwénshì

 shānzàijīnchuānshěngshānxiàndōng

 qiánzhōngzàijīnnánshěngyuánlíngxiàn西

 xiànpíngzhàng

 yáotóngyáo”,yáoshānzàijīnnánshěngluòníngxiàn西běi

 hánhánguānzàijīnnánshěnglíngbǎoxiàn西nán

 fènfènyǒngjìndeshì

 tiānránjièdebǎo

 yǎnránzhuāngzhòngjīnchí

 yuànyuàngǎizàishíjiān

 shénnóngchuánshuōzhōngmíngnóngyàodeyuǎnwáng

 suìguómíng

 huángxìnghàoxuānyuánshìchuánshuōzhōngzhōngyuándegòngtóngxiān

 涿zhuō鹿zàijīnběishěng涿zhuō鹿xiànnán

 qíntōngqín”。

 chīyóushénhuàzhōngdōngfāngjiǔdeshǒulǐng

 huān(huān)dōu(dōu):yáodechénchuánshuōcénggònggōngzuòè

 sānmiáodàishǎoshùmín

 gònggōngchuánwèiyáodechénhuāndōusānmiáogǔnbìngchēngxiōng

 yǒuxiàxiàjié。“yǒu

 chóngguómíngzàijīnshǎn西shěngxiàndōng

 zhòushāngcháodàijūnzhǔchuánshuōzhōngdebàojūn

 tóng”,chēng

 ètóng”,

 (gǔ):chēlúnzhōngyāngyuányǎnróngchēzhóuzhèdàizhǐchēchéng

 chìtōngshì”,xiūshìwénqiǎowèiyóushuō

 wànduānqúnfēn

 chóuzhuóduōérluàn

 liáokào

 zhāngtóngzhāng”,míngxiǎn

 wěihuádeshì

 tōng”,

 chùbáibáiděngdài

 tóng”,“chūnqiūzhǐchūnqiūshíxiānhòuchēngdezhūhóuhuángōngsòngxiānggōngjìnwéngōngqíngōngchǔzhuāngwáng

 zhàngchízhe

 tóng(chōng):chōng

 línglíngjiàshàng

 wànchéngbīngchēwànliàngzhǐguó

 tóng”,

 yuányuánrénmín

 zhǔwèidejūnwáng

 zhìdàozhǐyòngbīngzhīdào

 hūnmíng

 shuōxíngzhǐliánhéngdezhǔzhāngwèishíxíng

 léi(léi):chánrào

 téng(téng):bǎngtuǐ

 juē(jué)cǎoxié

 tuó(tuó):náng

 tōng”(lí),hēi

 guīyīngzuòkuì”。

 rèn(rèn):fǎngzhī

 tàigōngjiāngtàigōngshàng

 yīnbīngshū

 jiǎnxuǎn

 liànshú

 yīngzuòzhǒng”,gēn

 kàojìn

 yàngōngquēmíng

 huázhǐgōng殿diàn

 tōng”(zhǐ),pāi

 ānjīnshǔběishěng

 tōng”。èrshíliǎng

 guānhánguānwèiliùguótōngqínyàodào

 shìyòng

 lángmiàozhǐcháotíng

 lóngxiǎn

 shāndōngzhǐhuáshāndōng

 使shǐzhàozhòngwèi使shǐzhàodewèiyīnérgāo

 juéméntóngményáomén

 sāngsāngwèibǎndemén

 quān(quān)shūshùzhīzuòchéngdeménshū

 shìchēqiánhéng

 zǔn(zǔn):jiézhì

 kàngtōngkàng”。

 zhāngshèzhì

 àomàn

 ziqínde

 gàitóng”,

 《qínliánhéngshuōqínnéngdàibiǎozhànguódefēngzuǒchuánwénfēngjiǒng。《zuǒchuánníngliànyánjiǎngāi;《guóshūfàngchénkuāzhāng。《zuǒchuánshēnchénhánnàirénxúnwèi;《guóchíbiànchěngshuōshìwàiběnwénzàiyánfāngmiànháiliàng使shǐyòngpáiǒuxuànrǎnfēn使shǐwénguàntōngshìbēnfàngyǒuzhènhànrénxīndeliàngchōngfēnxiǎnshìlezònghéngjiādefēng

 shànxuǎndiǎnxíngshēngdòngdeshìqíngjiéláihuàrénxíngxiàngshìběnwéndediǎnbìngméiyǒuquánmiànxiěqíndeshēngérshìxuǎnqínshòucuòfènshūyóushuōzhàowángwèirénchénjiārénqiánhòubēidiǎnxíngqíngjiégòuchéngbēilěngxuánshūdezhéshìmiáohuìzhèwèizhemíngzònghéngjiādejīngxìng

 zàimóupiāngòushàngtōngguòduìshǒudeyùnyòngláimiáoxiěrénxiǎnshìchūzuòzhěgāochāodeshùqiǎoshuōqínshuōzhàodexiānmíngduìyóushuōqínwángchíbiànchěngshuōyǐnlùnjīngāotánkuòlùnxiǎnbiànshìdekǒuruòxuánzhīcáijiéguǒquèshìshūshíshàngérshuōxíng”。yóushuōzhàowángyǐnfēngjiǎnyánzhǎngértán”,zhèngmiànnóngzhòngcǎimiáoxiěshòufēngbàixiānghòudezūnchǒngèrshuōqínshībàishuōzhàochénggōngdeduìzhīwàishìjiāréntàideqiánhòuduìshuōqínchéngjiārénlěngluòzhìzàizhàozūnchǒngjiārényǒujiāsānqínshēndexíngxiàngxīntàideduìshuōqínshībàihòudeqióngkùnlǎodàodexíngxiàngshīxiūkuìdexīnjìngshuōzhàochénggōnghòu,qīngxiāngzhīzūn,“xuànhuángdàodewēiwàngxíngdexīntàishēng。“rénshēngshìshàngshìwèihòugàizāi”,dàochūzònghéngjiāmenrénshēngzhuīqiúdefèizhīyánzuótiānháishìqióngxiàngjuéménsānglǎoshūdeqióngguāngdànzhījiānbàobàoguì

 wàizàimiáoxiěrénxíngxiàngdefāngfāngmiànxiānqínsànwénxiāngzhèpiānwénzhāngyǒusuǒxiěshuōqínshībàihòukùndùnlángbèizhījiǒngtàidexiàoxiàngmiáoxiěfènshūzhuīdejiémiáoxiěshūchōngmǎnxìndebáiděngděngbiǎoxiànshǒuyǒuxiǎoshuōdewèidàozhèzàixiānqínzhezuòzhōngshìshǎojiànde

 《qínliánhéngshuōqínchūguó》,zhànguó》,shìzhànguóshídàizònghéngjiādeshuōquánbiànshìdehuìbiān

 qínshìzhànguózònghéngjiādedàibiǎorénxiānliánhéngzhīyóushuōqínwángbèishòulěngluòhòuyòuzòngzhīshùyóushuōzhàowánghuòchénggōngshíérliánhéngshíérzòngméiyǒudìngdezhèngzhìzhǔzhāngzhǐwèiqīngxiāngzhīzūnérbēnzǒushìdiǎnxíngdezhèngxíngxiàng。“rénshēngshìshàngshìwèihòugàizāi?”zhèzhèngshìzònghéngjiārénshēngzhuīqiúdefèizhīyán

 zhànguóshízhūhóulíněrzhàmóuchénshìzhōuxuánjiānzònghéngchíchěngcháoqínchǔchěngzhìnénghuògōngmíngběnwénzàileqínshǐliánhéngzhīshuōqínérshuōxíngshìfènshūzhōngxiāngzhàodeshìzhōnghuàledāngshíyǒudàibiǎoxìngdeshìxíngxiàngzhèngnánsòngbàobiāosuǒshuō:“(qínzhīwèiyǒuzhìérzhìzàijīnqīngxiāngsuǒchéngjiùshìkuāsǎo。”(《zhànguózhù》)wèi使shǐrénxìngxiānmíngchūzuòzhěhuājiējiāngqínyóushuōguòluòyángzhōuxiǎnwángchúdàoxiàoláo”(yuánshīdàozhùdeshǐshízhídàoqīnshǔshēnshàngqīnshǔdeqiánérhòubēiyìngchènqíndeqiánjiǒngkùnhòutōngxiǎnbìngqiánhòuyángdeduìbiǎoxiànzàochéngfěngdāngshíshìtàirénqíngshèhuìfēngdeqiánglièxiàoguǒwàiwénzhōngxiěqíndeshuōchénkuāshìshìchōngyíngshìwèihànzhāngyángwénfēngdelànshāng

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37545.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 31人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org