首页 趣味语文古诗词正文

晋灵公不君(jin ling gong bu jun)

 jìnlínggōngjūnhòuliǎndiāoqiángcóngtáishàngdànrénérguānwánzǎiérxióngfánshúshāzhīzhìzhūběn使shǐrénzàiguòcháozhàodùnshìjiànshǒuwènérhuànzhījiāngjiànshìyuē:“jiànérzhīhuìqǐngxiānzizhī。”sānjìnliūérhòushìzhīyuē: “zhīsuǒguòjiānggǎizhī。”shǒuérduìyuē:“rénshuíguòguòérnénggǎishànyānshīyuē:‘yǒuchūxiānyǒuzhōng。’shìnéngguòzhěxiānjūnnéngyǒuzhōngshèzhīwéiqúnchénlàizhīyòuyuē:‘gǔnzhíyǒuquēwéizhòngshānzhī。’néngguòjūnnéngguògǔnfèi。”

 yóugǎixuānzizhòujiàngōnghuànzhī使shǐchúzéizhīchénwǎngqǐnménshèngjiāngcháoshàngzǎozuòérjiǎmèi退tuìtànéryányuē:“wànggōngjìngmínzhīzhǔzéimínzhīzhǔzhōngjūnzhīmìngxìnyǒu。”chùhuáiér

 qiūjiǔyuèjìnhóuyǐnzhàodùnjiǔjiǎjiānggōngzhīyòumíngzhīzhī, dēngyuē:“chénshìjūnyànguòsānjuéfēi。”suìxiàgōngsǒuáoyānmíngérshāzhīdùnyuē:“rényòngquǎnsuīměngwèi!”dòuqiěchūmíngzhī

 chūxuānzitiánshǒushānshěsāngjiànlíngzhé饿èwènbìngyuē: “shísān。”shízhīshěbànwènzhīyuē:“huànsānniánwèizhīzhīcúnfǒujīnjìnyānqǐngzhī。”使shǐjǐnzhīérwèizhīdānshíròuzhìzhūtuózhīérwèigōngjièdàogōngérmiǎnzhīwènduìyuē:“sāngzhī饿èrén。”wènmínggàoér退tuì。——suìwáng

 chǒuzhào穿chuāngōnglínggōngtáoyuánxuānziwèichūshānérshǐshūyuē: “zhàodùnshìjūn。”shìcháoxuānziyuē:“rán。”duìyuē:“ziwèizhèngqīngwángyuèjìngfǎntǎozéifēiziérshuí?”xuānziyuē:“!‘zhī怀huái’,zhīwèi!”

 kǒngziyuē:“dǒngzhīliángshǐshūyǐnzhàodùnzhīliángwèishòuèyuèjìngnǎimiǎn。”

 xuānzi使shǐzhào穿chuāngōngzihēitúnzhōuérzhīrénshēncháogōng

 wén

 jìnlínggōngxíngjūndàoliàngzhēngshōushuìláimǎnshēchǐdeshēnghuócónggāotáishàngyòngdàngōngshèxíngrénguānkànmenduǒdànwándeyàngzichúshīméiyǒuxióngzhǎngdùnlànjiùchúshīshālefàngzàikuāngrànggōngmenyòngchēzàijīngguòcháotíngchénzhàodùnshìkànjiànchūderénshǒu便biànxúnwènbèishādeyuányīnbìngwèijìnlínggōngdedàoéryōumenzhǔnbèiguīquànjìnlínggōngshìshuō:“guǒnínjìnjiànérguójūntīngjiùméiyǒurénnéngjiēzhejìnjiànleràngxiānguīquànjiēshòunínjiùjiēzhequànjiàn。”shìjiànjìnlínggōngshíwǎngqiánzǒulesānxíngsānjìnlínggōngjiǎzhuāngméiyǒukànjiàn),dàoleyánxiàjìnlínggōngcáitáitóukànbìngshuō:“jīngzhīdàodeguòcuòlesuàngǎizhèng。”shìkòutóuhuíshuō:“rénnéngfàncuònefànlecuònénggòugǎizhèngméiyǒuzhègèngdehǎoshìle。《shī·· dàngshuō:‘méiyǒushuíxiàngshànméikāishǐdedànhěnshǎoyǒurénnéngjiānchídào。’guǒzhèyàngmeguòshīderénjiùtàishǎolenínnéngshǐzhōngjiānchíxiàngshànmeguójiājiùyǒulebǎozhàngérzhǐshìchénzimenyǒulekào。《shī··zhēngmínyòushuō: ‘zhōuxuānwángyǒuleguòshīzhǐyǒuzhòngshānlái。’zhèshìshuōzhōuxuānwángnéngjiùguòshīguójūnnénggòuguòshījūnwèijiùhuìshīle。”

 shìjìnlínggōngréngránméiyǒugǎizhèngzhàodùnyòuduōquànjiàn使shǐjìnlínggōnggǎndàoyànfánjìnlínggōng便biànpàichúshāzhàodùnchúzǎojiùlezhàodùndejiāzhǐjiànshìdeménkāizhezhàodùn穿chuāndàihǎozhǔnbèishàngcháoshíjiānháizǎozuòzhedǔnérchú退tuìlechūláigǎntànshuō:“shíwànggōngjìngguójūnzhǐànshíshàngcháo),zhēnshìbǎixìngdekàoshānashāhàibǎixìngdekàoshānzhèshìzhōngbèiguójūndemìnglìngzhèshìshīxìnzhōngxìnzhōngyǒuyàngwéibèilehái!”shìchútóuzhuàngzàihuáishùshàngle

 qiūtiānjiǔyuèjìnlínggōngqǐngzhàodùnjiǔshìxiānmáixiàshìzhǔnbèishādiàozhàodùnzhàodùndechēmíngxiànlezhèyīnmóukuàizǒushàng殿diàntángshuō:“chénxiàpéijūnwángyànyǐnjiǔguòsānxúnháigào退tuìjiùle。”shìzhàodùnzǒuxià殿diàntángjìnlínggōnghuànchūleměngquǎnláiyǎozhàodùnmíngshǒushàngqiándòuleměngquǎnzhàodùnshuō:“yòngrénéryònggǒu使shǐxiōngměngyòuyǒushénmeyòng!”menliǎngrénmáideshìbiānbiān退tuìjiéguǒmíngwèizhàodùnzhànle

 dāngchūzhàodùndàoshǒuyángshānlièzhùzàisāngkànjiànyǒujiàolíngzhéderényūndàole便biànwèndebìngqínglíngzhéshuō:“jīngduōméichīdōng西le。”zhàodùngěidōng西chīliúxiàlebànzhàodùnxúnwènyuányīnlíngzhéshuō:“zàiwàidāngjīngduōniánlezhīdàojiāzhōnglǎoshìfǒuhuózhexiànzàijiājìnleqǐngyǔnzhèbànliúgěi。”zhàodùnràngshíchīwánlìngwàigěizhǔnbèilelánfànròufàngzàikǒudàigěijiǔlíngzhézuòlejìnlínggōngdeshìzàishāzhōngdàoguòláidǎngjìnlínggōngshǒuxiàderén使shǐzhàodùntuōxiǎnzhàodùnwènwèishénmezhèyàngzuòhuíshuō:“jiùshìzàisāngde饿èhàn。”zhàodùnzàiwèndexìngmíngzhùchùméiyǒuhuíjiù退tuìzǒulezhàodùntáowángle

 jiǔyuèèrshíliùzhào穿chuānzàitáoyuánshādiàolejìnlínggōngzhàodùnháiméiyǒuzǒuchūguójìngdeshānjiètīngdàolínggōngbèishā便biànhuíláilejìnguótàishǐdǒngzàidào:“zhàodùnshìshāledeguójūn。”háizhèshuōdàocháotíngshànggōngzhàodùnshuō: “shìzhèyàng。”dǒngshuō:“nínshēnwèizhèngqīngtáowángérchūguójìnghuíláihòuyòutǎopànzéishìnínshāleguójūnyòushìshuíne?”zhàodùnshuō:“āi!《shījīngzhōngshuō:‘yóu怀huáiniànguófǎnérzhǎoláileyōuhuàn。’zhèhuàgàishuōdeshìba。”

 kǒngzishuō:“dǒngshìdàidehǎoshǐguānzàishǐshìdeyuánshìzhíyánhuìzhàodùnshìdàidehǎoyīnwèishǐguāndeshìyuánérméngshòuleshìjūndeèmíngaguǒchūleguójìngjiùhuìmiǎnshìjūnzhīmíngle。”

 zhàodùnpàizhào穿chuāndàochéngzhōuyíngjiējìnguógōngzihēitúnwèiguójūnshíyuèchūsāngōngzihēitúncháobàilegōngmiào

 zhùshì

 jìnlínggōngjìnguóguójūnmínggāowéngōngzhīsūnxiānggōngzhīzijìnguóèrshíliùjūnzàiwèiniánshìzhōngguóshǐshàngyǒumíngdebàojūn

 jūnxíngjūndào

 hòuliǎnjiāzhòngzhēngshōushuìdiāotóngdiāohuà

 diāoqiángzhèzhǐxiūzhùháohuágōngshìguòzheshēchǐdeshēnghuó

 zǎichúziér(ér):zhǔdùn

 xióngfán(fán):xióng zhǎng

 zhì(zhì):tōngzhì”。

 běn(běn):kuānglǒulèishèngde

 zàizhuāngchē

 zhàodùnzhàoshuāizhīzijìnguózhèngqīngxiāngdāngshǒuxiāng),shìhàoxuānzishìshìwèizhīsūnjìnguómínghuì

 cǎijiēshòu

 sānjìnshǐjìnwèiménzàijìnwèiyóuméntíngsānjìnwèishēngjiēdāngliù

 dào

 liūliùyánxiàshuǐdefāng“。

 zhèliǎngshīchūshī··dàng》。

 méiyǒushénme

 chūkāiduān

 xiānshǎo

 nénggòu

 zhōngjiéshù

 lài

 zhèliǎngshīchū shī··zhēngmín》。

 gǔn(gǔn):tiānzidejièzhǐtiānzizhèzhǐzhōuxuānwángquētóngquē”,guòshī

 zhòngshānzhōuxuānwángdexiánchén

 gǔnzhǐjūnwèi

 zhòuduō

 chú(chú ní):jìnguóshìzéishā

 kāizhe

 shèng穿chuāndàihǎoshàngcháode

 jiǎmèiyǎngshéndǔnér

 zhǔchūnqiūzhànguóshíchēngqīngwèizhǔ

 yǐn(yin):gěirén使shǐdòngyòng

 máijiǎjiǎdeshìbīng

 yòuchēyòu

 míngjìnguóyǒngshìzhàodùndechēyòu

 dēngkuàishàng殿diàntáng

 sānjuésānxúnjuéshídejiǔ

 sǒu(sǒu):huàngǒudeshēngyīn

 áo(áo):měngquǎn

 zhī:wèizhīzhīzhǐzhàodùn

 tiántōngtiánliè

 shǒushānshǒuyángshānzàijīn shān西yǒngdōngnán

 shězhùwǎn

 (yì)sāngshǒushānjìndemíng

 língzhérénmíngjìnguórén

 shí(sì)zhīgěidōng西chīshígěi……chī

 huàn(huàn):wàichūxuéwèihuànzhīshì

 (wèi):sònggěi

 dān(dān):shèngfàndeyuánkuāngshífàn

 tuó(tuó):liǎngtóuyǒukǒudekǒudàiyòngshíshéngzhājǐn

 cānjiājièjiǎ zhǐjiǎshì

 zhào穿chuānjìnguózhàodùndetángxiōng

 shǐtàishǐzhǎng guójiāshìdeshǐguānzhèzhǐjìnguóshǐguāndǒngshūxiě

 jìngtóngjìng”。

 zéishìjūnderénzhǐzhào穿chuān

 gǎntàntóng”,a

 怀huáijuànliàntóng”,gěizhǐshìdài

 liángshǐhǎoshǐguān

 shūshìdeyǐnyǐnhuìzhíxiě

 èzhǐshìjūndeèmíng

 yínggōngzihēitún jìnchénggōngwéngōngzhīzixiānggōngzhīmínghēitún

 gōngjìngōngdezōngmiàozài

 zhīdàoshìfǒuyǒuxīnxuéjiāzhuānményánjiūguòshǐshàngdebàojūndexīnzhèzhǒngyánjiūkěndìnghěnyǒuzàipíngchángrénkànláibàojūnmendeyánxíngzhǐdōuyǒuxiēxúnchángànzhèngchángrénláishuōshìfěisuǒdexiàjiédechǒngàitīnglièshēngjiànzàoguòjiǔchíròulín”;shāngzhòuwángdexíngjīnguādǐng”、“pàolào”、“chàipén”、zuòrénderòugēnghuópōuyùnděngděng

 jìnlínggōngdànshèrénshāchúziyóushīdedòngjǐnjǐnyòngbāndecánbàohěnshìnánshuōmíngdekǒngzǒngyǒuxiēbiàntàixīnhuòzhěxiēzhènglèidejīngshénbìngcáinéngjiěshìdeguàixíngjìngguǒzhēnshìzhèyàngchúlezhìbìngguānjìnfēngrényuànzhīwàiméiyǒurènbànrànggǎixiéguīzhènghuòzhěxiàngzhào穿chuānyàngjiāngshādiàomiǎnwēihàigèngduōderén

 zhōngguóchuántǒngzhèngzhìzhìzhìmìngdejiùzàilùnsuǒwèidetiānziduōmebènchīdāilùnduōmecánbàoquēlùnduōmebiàntàibìnggāohuāngdōushìshénshèngdemàofàndedàntǎodefǒu便biànhuìfànxiàzhǒngzuìxíng”:jūnxièfànshàngzuòluànzhízhìshìjūnérqiězhèxiēzuìxíngdōushìtiānzuìshèmiǎnshénzhìzhūmièjiǔ

 suīrányǒudànràngréngǎntàndeshìlùnzàishídàizhǐyàoyǒuhūnqíngcánbàodebàozhèngzhèngcúnzàijiùyǒugǎnzhēngyánzhíjiàndeshìchūxiànbìngyǒugǎnshìjūndeyǒngshìchūxiànqiánzhězhàodùnhòuzhězhào穿chuānmenmíngzhīdexíngwèijiāngyàodeshēngmìngzuòwèidàijiàshénzhìháibāokuòqīnréndeshēngmìngwèidàijiàránlǐnránkāngkǎichénshìguī

 zhèxiēzhǐyǒuyòngzàizhèxiēshìyǒngshìshēnshàngcáishìchéndiāndiāndezhìyǒushēngdemíngshíxiāngde

 shígǎnzhíjiàngǎnshìbàojūnyuǎnzhǐshìzhǒngshíchōngdòngderénxíngwèigèngshìzōngjiàoxìndekuángshìzhǒngfēichángqīngxǐngdezhìdexuǎnshìdejuéyǒushímíngzhībàojūnyǒushímíngzhīdexíngdòngluǎnshítóuluówǎngjīngqínlínxíngqián suǒchàng:“fēngxiāoxiāoshuǐhánzhuàngshìhái”,dànshìmensuǒxiàndeshìzhǒngjīngshénshìzhǒngyǒubiàndeyǒnghéngdezhèngjuéxiàngcánbàozhuānzhìhēiànxiǔràngdejuéxīn

 zhèngshénhuàchuánshuōzhōngde西西míngzhītuīshàngshāndeshíyàogǔnxiàláiyàngránjiānchíxiètuīxiàrénlèidejīngshénxíngdòngdejiùzàiguòchéngzhīzhōngxiǎnshìlechūláijiéguǒshìyàodeleshénzhìbìngzhòngyàole

 miànduìcánbàowángérgǎntǐngshēnérchūzhèzhǒngxíngwèibiǎoshìlezhǒngyánzhèngdekàngbiǎoshìlezhǒngdejīngshénfānkànshǐzhèzhǒngkàngjīngshéncóngláijiùméiyǒuzhōngduànguòjiùhǎoguāngmínghēiàncóngláidōushìxiāngsuíxiāngbànfāngdōuméiyǒuxiāoshīguòyàngguāngmínghēiànyǒngyuǎndōuhuìzhèmekànghéngxiàzhídàorénlèizàicúnzài

 qiūmíngxìngjiāngshìqiūmíngmíng),huáxiàrénshēngqián502niánqián422niánxiǎngnián80suìqiūgōngyìndehòudàiběnmíngqiūmíngyīnxiāncéngrènchǔguódezuǒshǐguānzàixìngqiántiānzuǒchēngzuǒshǐguānqiūmíngxiānshēngshìchēngzuǒqiūmíng”,hòuwèiguótàishǐzuǒshìshìwèiguótàishǐzhìqiūmíngyuēkǒngziqián551-479)tóngshíérniánbèishāowǎnshìdāngshízhemíngshǐjiāxuézhěxiǎngjiāzheyǒuchūnqiūzuǒshìchuán》、《guóděngzuǒqiūmíngdezuìzhòngyàogòngxiànzàisuǒzhechūnqiūzuǒshìchuánguóèrshūzuǒshìjiāshìwèitàishǐzuǒqiūmíngyòukǒngzizhōuguānshūzhōushǐ”,shúzhūguóshǐshìbìngshēnjiěkǒngzixiǎng

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37538.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 69人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

最近发表

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org