首页 趣味语文古诗词正文

桃花源诗(tao hua yuan shi)

 yíngshìluàntiānxiánzhěshì

 huángzhīshāngshānrényúnshì

 wǎngjìnyānláijìngsuìfèi

 xiāngmìngnónggēngcóngsuǒ

 sāngzhúchuíyīnshūsuíshí

 chūncánshōuzhǎngqiūshúwángshuì

 huāngàijiāotōngquǎnmíngfèi

 dòuyóushangxīnzhì

 tóngzòngxíngbānbáihuānyóu。(bānbái zuòbānbái)

 cǎoróngshíjiéshuāizhīfēng

 suīzhìshíchéngsuì

 rányǒuláozhìhuì

 zōngyǐnbǎicháochǎngshénjiè

 chúnbáoyuánxuánháiyōu

 jièwènyóufāngshìyānchénxiāowài

 yuànyánnièqīngfēnggāoxún

 wén

 qínwángbàozhèngluàngāngxiánshìfēnfēnyuǎnduǒ

 hàoyǐnzàishāngshānyǒurényǐnlái

 wǎngzōngxiāoshījǐnláihuāngfèi

 xiānghuàngòngtóngzhìnónggēngtiānhēiháijiāxiū

 sāngzhúmàoshèngzhēnóngyīnzhuāngjiàzhǒngzhíànjié

 chūncánjiéjiǎnzhǎngqiūfēngshōushuì

 huāngcǎozhējiāotōngcūnzhōngquǎnmíngfèi

 réngzūnshangméiyǒuxīnkuǎnshì

 értónghuāntiàozòngqínglǎozhěxīnrányóu

 cǎohuākāizhīchūndàocǎoshuāidiāozhīhánzhì

 suīniánshítuīchéngsuì

 huānkuàiānqióngháiyàodòngzhìhuì

 zōngyǐnbǎisuìcháokāifàngshénjiè

 báochúntóngyuánzhuǎnyǎnshēncángchù

 qǐngwènshìjiānfánzizhīchénwài

 yuànchéngqīngyúngāofēixúnzhǎozhī

 zhùshì

 yíng(yíng)shìzhèzhǐqínshǐhuángyíngzhèng

 huánghànchūshāngshānhàozhōngzhīxiàhuánggōngdechēngzhǐshāngshānhào

 rénzhǐtáoyuánshānzhōngrényúnzhōngzhùshìtáozhìshānzhōng

 wǎngrénhuòchēxíngjìnsuǒliúxiàdezōngyān(yān):máiméi

 xiāngmìngxiāngchuánlìngzhǐxiāngzhāozhì

 cóngxiāngsuísuǒxiūdechùsuǒ

 shū(shū):dòulèi(jì):lèizhǒngzhí

 (mǐ):méiyǒu

 ài(ài):zhē

 (zǔ)dòudòudàiyànxiǎngshíshèngshíyòngdeliǎngzhǒngfànzhǐzhǒng

 shang(cháng):shízhǐshàngshangzhǐxiàqúnhòufànzhǐ

 tóng(rú):értóng

 bānbáizhǐhuābáibāntōngbān”。(yì):wánshuǎ

 jiéjiélìngshùn

 niányuèdeshū

 chéngsuìchéngwèinián

 jǐnzhī

 wèishénmegànshénme

 bǎibǎiniáncóngqínshǐhuángdàojìntàiyuánzhōngdebǎiduōnián

 shénjièshéndejiè

 chúnchúnhòuzhǐtáoyuánshānzhōngderénqíngfēngshàngbáobáozhǐxiànshíshèhuìderénqíngshìtài

 xuánhěnkuàiyōushēnàn

 yóufāngshìyóufāngwàizhīshì

 chénxiāoshìjiāndefēnrǎoxuānxiāo

 niè(niè):cǎi

 (qì):zhǐzhìtóngdàoderén

 táoyuānmíngxiětáohuāyuányònglesànwénshīliǎngzhǒngwén。《táohuāyuánzhǔyàoshìmiáoxiěrénchūtáohuāyuándejīngguòzàitáohuāyuánzhōngdesuǒjiànsuǒwén;《táohuāyuánshīshìshīréndekǒuwěnjiǎngshùtáohuāyuánrénmínshēnghuódepíngānníng。《táohuāyuánshīnèiróngfēngduìlejiětáoyuānmíngmiáoxiětáohuāyuándeshēnghuóxiǎnghěnyǒubāngzhù

 shīfēnsānduànkāitóuliùwèiduànshùshuōmíngtáohuāyuánzhōngréndeláigēntáohuāyuánzhōngsuǒyúnxiānshìqínshíluànzirénláijuéjìngchūyānsuìwàirénjiānxiāngtóngdànshīzhōnglièchūhuángxiàhuánggōng)、qínshíluàndàogāoshāndeshíláiànshìtáohuāyuánzhōngrénzhèxiēdàixiánzhězhìzhìhuòzhěshuōzhèngshìxiēxiánzhědàimendàotáohuāyuánde

 zhōngjiānshíwèièrduànjièshàotáohuāyuánzhōngréndeshēnghuóqíngjǐngxiānxiětáohuāyuánréncānjiāláodòngchūérzuòméiér。“xiāngmìngnónggēng”,shìshuōxiāngzhāogēngzuò。“qiūshúwángshuì”,shìshuōdàoleqiūshōushíláodòngguǒshíguīláodòngzhěsuǒyǒuyòngzhexiàngguānjiǎoshuìshuōmíngméiyǒufēngjiànxuē。“huāngàijiāotōngquǎnmíngfèitáohuāyuánzhōngdeqiānjiāotōngquǎnxiāngwénxiāngzhàoyīngliǎngzhìjiēzhexiěrénrénzhījiānxiāngchùréngránbǎochízhedàideshangshìdàideshìyàngháizimenzòngqíngchànglǎorénmenyóuzàiyóuzuìhòuxiědeqièdōushìshùnyīngránránsuízhejiéderánbiànhuàdiàojiéshēnghuóláozuòsuǒliányòngzhegèngyòngjiéjǐnfèixīnláoshénle

 zuìhòuwèisānduànshīrénbiǎolùngǎnkǎi。“zōngyǐnbǎi”,shìshuōcóngqíndàojìntáohuāyuánzhōngrényǐnlebǎiniángàishùshíshìyuēliùbǎinián)。“cháochǎngshénjièshìshuōtáohuāyuánbèirénxiànxièlezhèshénxiānbāndeshìjiède。“xuánháiyōu”,shìshuōtáohuāyuángāngchǎngkāiyòuwàijièjuéjiùshìtáohuāyuánzhōngsuǒshuōdesuì”。ránrénkāitáohuāyuánshíchùchùzhìzhī”,mezěnmehuìzàizhǎozheneshízhèwènzàitáohuāyuánshījīngzuòlehuíjiùshìchúnbáoyuán”,shìshuōshìshēnghuódeqiǎnbáotáohuāyuánzhōngmínfēngdechúnshìjuérántóngdeguǒzhēnzàimetáohuāyuánéryòuguǒzhēngěiliúzimenzhǎodàolemejiùnéngcúnzàidōngjìnzhànluànpínfányáofánzhòngrénmíntáowángshīréntáohuāyuánzhōngréndeshēnghuóxiěmeānníngxiézhèzhèngshìduìhēiànxiànshídezhǒngfǒudìngqiānniánláizhīyǒuduōshǎorénduìtáohuāyuándeyǒujìnxíngguòtàntǎoyǒurénshuōluàntáonánshíquèshíyǒuduōrénpǎodàoshēnshānlínqióngxiāngrǎngguòxiǎngdeshēnghuódànxiǎnránnéngérzhèxiǎngtáohuāyuánděngtóngláiyīnwèitáohuāyuánzhōngdeshēnghuóqíngjǐngshìbèishīrénxiǎnghuàlede。“jièwènyóufāngshìyānchénxiāowài”,shìshìshàngdebānrényóufāngshìshìnéngzhēnzhèngjiěchénxiāowài”(táohuāyuándeshēnghuóqíngjǐngde。“yuànyánnièqīngfēnggāoxún。”zhèshìshīrénshūdegǎnqíngyǒulàngmànzhǔcǎishìwàngnéngjiàqīngfēngténgfēiérzhuīqiúxiēzhìxiāngtóuderénmenzhōngbāokuòshīdekāitóusuǒshuōdedàixiánzhětáohuāyuánzhōngrén)。

 xiāotǒngtáoyuānmíngchuánzài:“yuānmíngjiěyīnérxiánqínzhāngměijiǔshìzhénòng。”xiánqínshìdànzòuchūshēngyīndenòngshìwèile”,miáoxiěměihǎodeshìwàitáoyuánsuīránchāochéntuōshíxiànquèzhèngshìwèile”。

 cóngshàngjiǎndāndefēnláikàn,《táohuāyuánshīzàiyǒuxiēfāngmiànquètáohuāyuánxiěgèngwèixiáng。《táohuāyuánxiànxiěréndesuǒjiànsuǒwénrénzàitáohuāyuándòuliúshíjiānzhǎngjiànwényǒuxiànértáohuāyuánshīxiǎngèngwèilínghuóyóu便biànshīrénzhíjiēshūxiědeqíng怀huáiyīntáohuāyuántáohuāyuánshī》。

 《táohuāyuánshītáohuāyuándōushìmiáoxiětóngtuōbāngshìdexiǎngshèhuìdànbìngràngrénjuézhòng。《shìsànwényǒuzhéxīndeshìqíngjiéyǒurényǒuduìhuàmiáoxiěxiǎoshuōcǎi;《shīdeyánjiàozhìshùtáoyuánshèhuìdeqíngxínggèngjiāxiáng。《shìréndejīngwèi线xiànsuǒchùchùxiěrénsuǒjiànzuòzhědexīnqíngtàiyǐncángzàiwénběnzhīhòuérshīyóushīrénzhíjiēshùtáoyuándeshǐzhuàngtàibìngzhíjiēshūdegǎnkǎiyuànwàngèrzhěxiāngyìngzhàochōngfēnxiǎnshìtáohuāyuándexiǎngshěnměi

 yǒurénrènwèitáohuāyuánshīzànměi”,yàozhìhuìshìzhǒngxiāodào退tuìdebiǎoxiànzhèshíshìméiyǒuzhēnzhènglǐnghuìshīrénxiězuòdeběnsuǒwèi”,suīshìzhǒngtuōbiǎoshìxiàngwǎngdàishèhuìdechúnérbìngfēishìyàokāishǐdedàochēsuǒwèiláozhìhuìshíshìduìshìshēnghuózhōngdeěrzhàgōuxīndòujiǎobiǎoshìzēngèfǒudìngzhèngqiánrénsuǒzhǐchūdetáoyuānmíngshìyǒuzhìtiānxià”“wèiwèiérnéngwèiderényǒudexiǎngbàoérshíxiànzhècáishìdexiǎngběnzhì

 shīzuòtáoyuānmíngwǎnniányuēwèináncháosòngyǒngchūsānnián(422niándezuòpǐnyuánsānnián(421nián),liúcǎiyīnmóushǒuduànyòngjiǔshāhàijìngōngtáoyuānmíngjièzhùchuàngzuòláishūxiěqíng怀huáizàolezhuóhēiànshèhuìxiāngduìdeměihǎojìngjiètuōdezhèngzhìxiǎngměihǎoqíng。《táohuāyuánshījiùshìzàizhèyàngdebèijǐngxiàchuàngzuòde

 táoyuānmíngyuē365~427nián),yuánliàngwǎnniángèngmíngqiányuānmíngbiéhàoliǔxiānshēngshìjìngjiéshìchēngjìngjiéxiānshēngxúnyángcháisāngjīnjiāng西jiǔjiāngréndōngjìndàoliúsòngchūjiéchūdeshīrénjiāsànwénjiābèiwèiyǐnshīrénzhīzōng”、“tiányuánshīpàizhī”。shìjiāng西shǒuwèiwénxuéjiàngcéngrènjiāngzhōujiǔjiànwēicānjūnzhènjūncānjūnpéngxiànlìngděngzhízuìchūshìwèipéngxiànlìngshíduōtiān便biànzhíércóngguīyǐntiányuánshìzhōngguówèitiányuánshīrénbèichēngwèijīnyǐnshīrénzhīzōng”,yǒutáoyuānmíng》。

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37531.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 69人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org