首页 趣味语文古诗词正文

美女篇(mei nyu pian)

 měiyāoqiěxiáncǎisāngjiān

 róutiáofēnrǎnrǎnluòjiānjiān

 rǎngxiùjiànshǒuhàowànyuējīnhuán

 tóushàngjīnjuéchāiyāopèicuìlánggān

 míngzhūjiāoshānjiānnán

 luópiāopiāoqīngsuífēnghái

 pànguāngcǎizhǎngxiàoruòlán

 xíngyòngjiàxiūzhěwàngcān

 jièwènānnǎizàichéngnánduān

 qīnglóulíngāoménjiézhòngguān

 rónghuá耀yàocháoshuílìngyán

 méishìsuǒyíngshíān

 jiāréngāoqiúxiánliángnán

 zhòngrénáoáoānzhīsuǒguān

 shèngniánchùfángshìzhōngzhǎngtàn

 wén

 róngmàoměixìngwénjìngdeniángzhèngzàixiāngjiānchàkǒumángzhecǎisāng

 sāngshùdezhītiáoróuróudechuíbǎicǎixiàdesāngjiānjiānpiāoluò

 wǎndexiùjiàndeshǒujiébáideshǒuwànshàngdàizhejīndeshǒuzhuó

 tóushàngchāzhequèxíngdejīnchāiyāoshàngpèidàizhecuì绿deshí

 shēnshàngdemíngzhūshǎnshǎnguāngshānbǎozhūdiǎnzhuìjiān

 luójīnzàichūnfēngpiāoqīngbáodeqúnshāsuífēngxuánzhuǎn

 huíshǒupànliúxiàréndeguāngcǎizhǎngzhǎngqīngqīngshū仿fǎngruòlánhuādefāngxiāng

 gǎnderéntíngxiàchējiàkěnzǒukāixiūderénmenshǎkànshíwàngleyòngcān

 yǒuréntīngzhèniángjiāzhùdejiājiùzhùzàichéngdezhèngnánmén

 qīngdelóujǐnlíngāodezháiményòngdeshìliǎngdàoménshuān

 niángderóngguāngxiàngzǎochéndetàiyángshuíàidòngrénderóngyán

 méiréngànshénmelenewèishénmeshísòngláipìndìngxiàhūnyuē

 niángpiānpiānàipǐngāoshàngderénxúnqiúxiándezhàngshízàihěnkùnnán

 zhòngrénláolùnfēnfēnzěnzhīdàokànzhōngdedàoshìshénmeyàngderén

 qīngchūnniánhuázàiguīfángliúshìbànchuánláishēngshēngdezhǎngtàn

 zhùshì

 běnpiānshì·xíngměishèngniánchùfángshìsuīyǒucáiérshīzhǎn

 yāoyāoráo

 xiántóngxián”,zhǐyōu

 rǎnrǎndòngmào

 rǎngxiùxiùzi

 yuēchánshù

 jīnjuéchāiquèxíngdejīnchāi。“jué”,tóngquè”。

 lánggānxíngzhuàngxiàngzhūzideměihuòshítóu

 nánzhūchuánshuōshìjīnchìniǎosuǒchéng

 háiyīnxuán”):zhuǎn

 xiàokǒuchūshēngjīnzhǐchuīkǒushào

 chéngnánduānchéngdezhèngnánmén

 qīnglóushìqīngdelóuzhǐxiǎnguìzhījiāqīnglóuwèiyuàndetóng

 zhòngguānliǎngdàoméndehéng

 lìngyánměimào

 zhǐguīzhāngshùdàiyòngláidìnghūnxíngpìn

 zhōngbàn

 “měiyāoqiěxiáncǎisāngjiān。”zhèshìjiāodàiréndiǎnrénshìměiniángderóngmàoyànxìngxiánjìngdiǎnshìjiān”,chàkǒuzàicǎisāng。“jiānshìláiwǎngxíngrénjiàoduōdefāngzhèjiùwèixiàwénxíng”、“xiūzhědeqīngdàozuòdiàn。“róutiáofēnrǎnrǎnluòjiānjiān。”jǐnjiēcǎisāng”,xiěróunèndesāngzhīqīngqīngyáodòngcǎixiàdesāngjiānjiānpiāoluòzhèmíngshìxiěsāngshùànshìxiěměicǎisāngdeyōuměidòngzuòjǐngdemiáoxiěduìbiǎoxiànrénlehōngtuōzuòyòng

 “rǎngxiùjiànshǒuhàowànyuējīnhuántóushàngjīnjuéchāiyāopèicuìlánggānmíngzhūjiāoxiūshānjiānnánluópiāoyáoqīngsuífēngháipànguāngcǎizhǎngxiàoruòlán。”zhǔyàoxiěměiréndeshìxiědàoshénqíng。“rǎngxiùèrshàngchéngróutiáoèrměicǎisāngránwǎnxiùwǎnxiùfāngnéngjiàndàojiébáideshǒuwèilecǎisāngshǒugāozhèyàngyòujiàndàodàizhejīnshǒuzhuódejiébáiérguāngdeshǒuwànyòngjīngdāngjǐngrányīnwèishìcǎisāngsuǒxiānxiěměideshǒuwànránhòuxiědàotóuyāotóushàngchāzhequèxíngdejīnchāiyāoshàngguàzhecuì绿deshíshēnshàngpèizhemíngzhūháidiǎnzhuìzhebǎozhūhóngdeshānshàngxiěměishēnshàngdezhuāngshìpǐnduōwèijìngtàidemiáoxiě。“luóèrxiěměiqīngbáodeluóshàngjīnsuífēngpiāodòngshìdòngtàidemiáoxiědòngjìngjiémiáoxiěměideshìxiěchūměiēdeshēn姿qīngyíngdetàixíngxiàngshífēnxiānmíng。“pànèrjīngmiàodegōulēiměishénqíngměidepàndōugěirénliúxiàréndeguāngcǎizhǎngxiàoshíchūdefēnfāngyōulán使shǐréngǎndàojiànrénwénshēngnéngwèizhīqīngdàomasuǒ,“xíngyòngjiàxiūzhěwàngcān”。xíngderénjiàndàoměitíngchēzǒulexiūderénjiàndàoměiwànglechīfàncóngmiànmiáoxiěměideměimàoyīnggāizhǐchūcáozhídezhèduànmiáoxiěxiǎnránshòulehànshàngsāngdeyǐngxiǎng。《shàngsāngmiáoxiěluódeměimàoshìzhèyàngxiěde:“luócánsāngcǎisāngchéngnánqīngwèilóngguìzhīwèilónggōutóushàngduòěrzhōngmíngyuèzhūxiāngwèixiàqúnwèishàngxíngzhějiànluóxiàdānshǎoniánjiànluótuōmàozhexiāotóugēngzhěwàngchúzhěwàngchúláiguīxiāngyuànyuàndànzuòguānluó。”zhèshìmiáoxiěluódeměibìngzhíjiēmiáoxiěderóngmàoérshìmiáoxiěyòngde(“lóng”“lónggōu”)穿chuāndàideshì(“duò”“míngyuèzhū”“xiàqún”“shàng”)zhīměixíngzh씓shǎonián”“gēngzh씓chúzhězhǒngrénjiàndàoluóhòudefǎnyīngcóngzhèngmiànmiànláihōngtuōluódeměizhèxiēmiáoxiěměipiāndemiáoxiěduìláièrzhězàinèiróngshàngsuīránběnxiāngtóngdànshìxiěquèjǐnxiāngtóngbiǎoxiànlecáozhíshīdexiēbiànhuàzhǎn

 “jièwènānnǎizàichéngnánduānqīnglóulíngāoménjiézhòngguān。”jiāodàiměidezhùchùdiǎnmíngdegāoguìménměizhùzàichéngnánjìndegāolóu。“qīnglóu”“gāomén”“zhòngguān”,shuōmíngshìtōngrénjiādeérérshìjiāguīxiù。“rónghuá耀yàocháoshuílìngyán?”měideróngguāngtóngzǎochéndeyángguāngshuíàideměimàoneshàngxiěměiróngmàozhīměiqiánbànshǒuguānxiàshuōrénwèizhīqīngdàoyǐnxiàwénzhèxiěměigāoguìdeménměideróngyánshìyǐnshīréndeshēnfèncáinéngyǒucáinéngérméiyǒushīzhǎndehuìsuǒwèinéngkǎitànyīngxióngyòngzhī

 “méishìsuǒyíngshíānjiāréngāoqiúxiánliángnánzhòngrénáoáoānzhīsuǒguān。”méiréndōugànshénmelenewèishénmeshísòngláipìndìngxiàhūnyuēneshīrénduìméiréndeguàifǎnyìnglenèixīndepíngméirénláixíngpìnzhèshìguānshàngdeyuányīnérměiàideshìpǐngāoshàngderényàoxiǎngxúnqiúxiándezhàngshízàihěnkùnnánzhèshìměizhǔguānshàngdeyuányīnzhèshìzhìshìyǒuxiǎngdànnánshíxiànměidexiǎngshìbānrénsuǒnéngjiědeérchǎochǎorǎngrǎnglùnfēnfēnmenzhīdàokànshàngdeshìzěnyàngderénzhèshìbānrénlejiězhìshìdexiǎng。“shèngniánchùfángshìzhōngzhǎngtàn。”měizhèngdāngqīngchūnshèngniánérguīzhōngyōuchóuyuànhènshēnmiánchūzhǎngzhǎngdetànzhèshìzhìshì怀huáicáidemèn

 zhèshǒushītōngpiānyòngshìzhōngguódàishīdechuántǒngshǒu,《shījīng》、《chǔduōyòngzhī。《měipiānjuédàiměirényǒuxiǎngyǒubàodezhìshìměijiàzhìshìde怀huáicáihánwěiwǎnwèishēnzhǎngshíměisuǒzhīzhìshìjiùshìcáozhí

 cáozhíshìyǒuzhèngzhìxiǎngderénwàngzàizhèngzhìshàngyǒusuǒzuòwèidànshìzàicáozidehàixiàguòzhetóng"quānláozhīyǎng"deshēnghuóyǒucáinéngdàoshīzhǎndehuìshìxiěxiàlezhèshǒuměipiān》。

 cáozhí(192-232),zijiànpèiguóqiáojīnānhuīshěngzhōushìrénsānguócáowèizhemíngwénxuéjiājiànānwénxuédàibiǎorénwèicáocāozhīziwèiwéncáozhīshēngqiáncéngwèichénwángshìhòushìhào”,yīnyòuchēngchénwánghòurényīnwénxuéshàngdezàoérjiāngcáocāocáochēngwèisāncáo”,náncháosòngwénxuéjiāxièlíngyùngèngyǒutiānxiàcáiyǒushícáozijiànzhàndòudepíngjiàwángshìzhēnchánglùnhànwèiláièrqiānniánjiānshījiākānchēngxiāncáizhěcáozhíbáishìsānréněr

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37529.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 17人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org