首页 趣味语文古诗词正文

齐桓公伐楚盟屈完 / 齐伐楚盟于召陵(qi huan gong fa chu meng qu wan qi fa chu meng yu shao ling)

 hóucàichéngzhōuyòudànggōnggōngbiànjìnzhīgōngguīzhīwèizhījuécàirénjiàzhī

 niánchūnhóuzhūhóuzhīshīqīncàicàikuìsuìchǔchǔzi使shǐshīyányuē:“jūnchùběihǎiguǎrénchùnánhǎiwéishìfēngniúxiāngjūnzhīshè?”guǎnzhòngduìyuē:“zhàokānggōngmìngxiānjūntàigōngyuē:‘hóujiǔshízhēngzhījiāzhōushì。’xiānjūndōngzhìhǎi西zhìnánzhìlíngběizhìěrgòngbāomáowánggòngsuōjiǔguǎrénshìzhēngzhāowángnánzhēngérguǎrénshìwèn。”duìyuē:“gòngzhīguǎjūnzhīzuìgǎngònggěizhāowángzhījūnwènzhūshuǐbīn。”(zhēng tōng zhēng)

 shījìnxíng

 xiàchǔzi使shǐwánshīshī退tuìzhàolínghóuchénzhūhóuzhīshīwánchéngérguānzhīhóuyuē:“shìwèixiānjūnzhīhǎoshìtónghǎo?”duìyuē:“jūnhuìjiǎozhīshèshōuguǎjūnguǎjūnzhīyuàn。”hóuyuē:“zhòngzhànshuínéngzhīgōngchéngchéng!”duìyuē:“jūnruòsuízhūhóushuígǎnjūnruòchǔguófāngchéngwèichénghànshuǐwèichísuīzhòngsuǒyòngzhī!”

 wánzhūhóuméng

 wén

 huángōngréncàizàiyuánlínzhōngchéngzhōuyóuwáncàihuǎngdòngxiǎochuánhuángōngxiàliǎndōubiànlezhǐcàicàiquètīnghuángōngzhīxiàrànghuídàolecàiguódànméiyǒushuōduànjuéguāncàidecàihóuquèrànggǎijiàle

 gōngniándechūntiānhuángōnglǐngzhūhóuguódejūnduìgōngcàiguócàiguókuìbàijiēzheyòugōngchǔguó

 chǔchéngwángpài使shǐjiédàozhūhóuzhīshīduìhuángōngshuō:“nínzhùzàiběifāngzhùzàinánfāngshuāngfāngxiāngyáoyuǎn使shǐshìniúpìnxiāngyòuxiāngméixiǎngdàonínjìnlemendeguózhèshìshénmeyuán?”guǎnzhònghuíshuō:“cóngqiánzhàokānggōngmìnglìngmenxiānjūnjiāngtàigōngshuō:‘děngzhūhóujiǔzhōuzhǎngguāndōuyǒuquánzhēngtǎomencóngérgòngtóngzuǒzhōuwángshì。’zhàokānggōngháigěilemenxiānjūnzhēngtǎodejiāngdōngdàohǎibiān西dàohuángnándàolíngběidàomenyīngdāngjìngòngdebāomáoméiyǒujiāozhōuwángshìdegōngshàngméiyǒuyòngláishènjiǔzhādedōng西láizhēngshōugòngzhōuzhāowángnánxúnméiyǒufǎnhuíláicháwènzhèjiànshì。”chǔguó使shǐchénhuíshuō: “gòngpǐnméiyǒujiāoshìmenguójūndeguòcuòmenzěnmegǎngōnggěinezhōuzhāowángnánxúnméiyǒufǎnhuíháishìqǐngníndàoshuǐbiānwènwènba!”shìjūnqiánjìnlínshízhùzhāzàixíng

 zhèniánxiàtiānchǔchéngwángpài使shǐchénwándàojūnzhōngjiāoshèjūnhòuchèlínshízhùzhāzàizhàolíng

 huángōngràngzhūhóuguódejūnduìbǎikāizhènshìwántóngchéngliàngzhànchēguānkànjūnrónghuángōngshuō:“zhūhóumennándàoshìwèiérláimamenguòshìwèilechéngmenxiānjūndeyǒuhǎoguānlementóngmenjiànyǒuhǎoguānzěnmeyàng?”wánhuíshuō:“chéngméngnínhuìlínguóbìngwèimendeguójiāqiúrěnjiēmenguójūnzhèzhèngshìmenguójūndexīnyuàn。”huángōngshuō:“lǐngzhèxiē zhūhóujūnduìzuòzhànshuínénggòudǎngmenràngzhèxiējūnduìgōngchéngchíshénmeyàngdechénggōngxià?”wánhuíshuō:‘guǒnínyòngrénláiānzhūhóugǎnshùnguǒnínyòngdehuàmechǔguójiùfāngchéngshāndāngzuòchéngqiánghànshuǐdāngzuòchéngníndebīngsuīránzhòngduōkǒngméiyǒuyòngchù!”

 hòuláiwándàibiǎochǔguózhūhóuguódìngleméngyuē

 zhùshì

 zhūhóuzhīshīzhǐcānqīncàidesòngchénwèizhèngcáoděngzhūhóuguódejūnduìcàizhūhóuguómíngxìngzàijīnnánnánshàngcàixīncàidài

 chǔzizhǐchǔchéngwángjiègēn

 běihǎinánhǎifànzhǐběifāngnánfāngbiānyuǎndefāngshízhǐhǎixíngróngliǎngguóxiāngshényuǎn

 wéishì使shǐfēnggōngchùchùzàiqíngxiāngzhuīzhúyǐnyòuzhèhuàdeshìshuōyóuxiāngyáoyuǎnsuīyǒuyǐnyòuxiānggàn

 liàoméiyǒuxiǎngdàoshètǎngshuǐérguòzhèdeshìjìnwěiwǎnzhǐqīn

 zhào(shào)kānggōngzhàogōngzhōuchéngwángshídetàibǎo,“kāngshìshìhào

 xiānjūndejūnzhǔgōngtàigōngzhǐjiāngshàngshìguódekāiguójūnzhǔ

 hóugōnghóuzinánděngjuéwèidezhūhóu

 jiǔjiǔzhōudezhǎngguānhóujiǔfànzhǐguózhūhóu

 shízhēngzhīzhēngmen

 mínglǐngjiāng

 hǎizhǐhǎihuánghǎihuáng

 língmíngjīnshāndōngdelíngguān

 míngguódeběijìngzàijīnshāndōngxiànjìn

 gònggòngbāoguǒshùmáojīngmáojìngònggòngtónggōng”,gōnggěi

 suōjiǔshènjiǔzhāshídeshìzhījiǔdàozàishùmáoshàngshènxiàjiùxiàngshényǐnleyàngzhèngxuánshuōjiànzhōudiānshīzhù)。

 guǎréndàijūnzhǔchēngzhēngwènzhuīwèn

 zhāowángzhōuchéngwángdesūnzizhōuzhāowángwènwèn

 jūnduìlínshízhùzhā

 xíng(xíng):shānmíngzàijīnnányǎnchéngxiànnán

 wánchǔguódàoshījūnduì

 zhào(shào)língchǔguómíngzàijīnnányǎnchéngdōng

 (gǔ):shànzhūhóudeqiānchēng

 huìēnhuìzhèzuòbiǎoshìjìngde

 jiǎo(yāo):qiúběnshìxúncháxúnluó(jiào)。

 (yì):duìguójiādeqiānchēng

 zhèzuòbiǎoshìjìngde

 zhòngzhǐzhūhóudejūnduì

 suí(suí):ān

 fāngchéngzhǐchǔguózài běijìngxiūzhùdechǔzhǎngchéng

 méngdìngméngyuē

 wénzàishùchūnqiūshídàichǔliǎngguódezhèchǎngwàijiāodòuzhēngshíbìngshìyòngshùyánláishùdeguòchéngérshìchūchǎngrénfàngzàishuāngfāngdemáodùnchōngzhōngbìngtōngguòmendexìnghuàyánjiāofēngfāngshìzhèchǎngwàijiāodòuzhēngyǐnxiàngshēnzhídàoshuāngfāngchéngtuǒxiédìngméngyuēzhèyàng使shǐmenmíngbáilezhèchǎngwàijiāodòuzhēngdexìngzhìguòchéngyòuràngmenkàndàoleqíngmàodewèishǐrénchǔguóliǎngwèi使shǐzhěbiéshìzuòwèichǔchéngwángmìngquánquándàibiǎodewánchénwěnlěngjìngbēikàngdewàijiāofēngjiānguǒgǎnwèiwēisuǒdewàijiāofēngfànzhìlíngmǐnsuíyīngduìdewàijiāozhìhuìdōugěimenliúxiàleshēnyìnxiàngérzuòwèizhèngzhìjiādeguǎnzhòngshúshǐānshìnéngshuōchūláidewàijiāocáiqínghuángōngzhǒngsuīránjiāohéngdàoruǎnyìngjiānshīquèshīshēnfèndezhǔxíngxiàngdōuràngmenguònánwàngzǒngzhīyuèxīnshǎngwénxiàngshìshǐdàoxiàngshìkànchǎnggāocháodiéjīngcǎifēnchéngdewàijiāodòuzhēnghuà

 wénzuòwèiwàijiāodòuzhēngdeduànshǐsànwénzàiyándeyùnyòngshàngdàolehuǒchúnqīngdeshùjìngjièshuāngfāngchūchǎngrénsuīrán使shǐyòngdedōushìqíngmàodewàijiāolìngdànbìngjuézuòzuòshēngyìngérqiě使shǐzhēnfēngxiāngduìjīngāng使shǐduōduōrényányóushìchǔguóliǎngwèi使shǐzhědeyángèngshìróuzhōngyǒugānggāngzhōngyǒuróu

 wényǒudexuǎnběnwèihuángōngchǔ》,yuǎnhuángōngchǔméngwánwèihǎoyīnwèisuīránduōlesānquèjiàoqièwéndezhōngxīnnèiróngzhègěimenshìquèshíshìwénzhāngdeyǎnjīngchuāngzi

 qiūmíngxìngjiāngshìqiūmíngmíng),huáxiàrénshēngqián502niánqián422niánxiǎngnián80suìqiūgōngyìndehòudàiběnmíngqiūmíngyīnxiāncéngrènchǔguódezuǒshǐguānzàixìngqiántiānzuǒchēngzuǒshǐguānqiūmíngxiānshēngshìchēngzuǒqiūmíng”,hòuwèiguótàishǐzuǒshìshìwèiguótàishǐzhìqiūmíngyuēkǒngziqián551-479)tóngshíérniánbèishāowǎnshìdāngshízhemíngshǐjiāxuézhěxiǎngjiāzheyǒuchūnqiūzuǒshìchuán》、《guóděngzuǒqiūmíngdezuìzhòngyàogòngxiànzàisuǒzhechūnqiūzuǒshìchuánguóèrshūzuǒshìjiāshìwèitàishǐzuǒqiūmíngyòukǒngzizhōuguānshūzhōushǐ”,shúzhūguóshǐshìbìngshēnjiěkǒngzixiǎng

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37528.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 66人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org