首页 趣味语文古诗词正文

点绛唇·蹴罢秋千(dian jiang chun cu ba qiu qian)

 qiūqiānláiyōngzhěngxiānxiānshǒunónghuāshòubáohànqīngtòu

 jiànláichǎnjīnchāiliūxiūzǒuménhuíshǒuquèqīngméixiù

 wén

 dàngwánqiūqiānyōngjuànláizhěngxiàxiānxiānshǒushòushòudehuāzhīshàngguàzhejīngyíngdezhūhuāérhánbāodàifàngyīndàngguòqiūqiāncéncénxiānghànshèntòuzhebáobáodeluó

 jiànyǒurénláidàohuāngshàng穿chuānxiézhǐ穿chuānzhezichōushēnjiùzǒuliántóushàngdejīnchāihuáluòxiàláihánxiūpǎokāikàoménhuítóukànmíngmíngkàndeshìrénquèyàoxiùxiùménqiándeqīngméiyǎngài

 zhùshì

 diǎnjiàngchúnpáimíng

 chùzhǐqiūqiān

 yōnglǎnjuàndàideyàngzi

 chǎnzhèzhǐpǎodiàoxiézizhejīnchāiliūwèikuàipǎoshíshǒushìcóngtóushàngdiàoxiàlái

 ménhuíshǒuzhèzhǐshìkàozheménhuítóukànde

 shǔcúnzhīzuòruòquèwèiānzuòpǐndāngwèiqīngzhàozǎoniánzuòpǐnxiějǐnshǎochúnqíngdeshéntài

 shàngpiàndàngwánqiūqiāndejīngshénzhuàngtàirénxiědàngqiūqiānshídehuānérshìjiǎnleqiūqiānhòushājiāndejìngtóu

 quándòngzuòsuītíngzhǐdànréngxiǎngxiàngchūshǎodàngqiūqiānshídeqíngjǐngluóqīngyángxiàngyànziyàngkōngzhōngfēiláifēimiàojìngzhōngjiàndòng。“láiyōngzhěngxiānxiānshǒu”,“yōngzhěngèryòngfēichángqiàqiècóngqiūqiānshàngxiàláihòuliǎngshǒuyǒuxiēquèyòulǎnshāowēihuódòngxiàxiěchūshǎodejiāohān。“xiānxiānshǒuchūshīshíjiǔshǒu》:“ééhóngfěnzhuāngxiānxiānchūshǒu。”jièxíngróngshuāngshǒudenènróuměitóngshídiǎnchūréndeniánshēnfèn。“báohànqīngtòu”,shēn穿chuānqīng”,jiùshìluóshangchūshìyóugàndàngqiūqiānshíyòngchūleshēnbáohànéshàngháishènyǒujīngyíngdehànzhūzhèfènjiāoruòměideshéntàiqiàjiāonènróuruòdehuāzhīshàngzhuìzhejīngyíngdezhū。“nónghuāshòubiǎomíngshíjiānshìchūntiāndezǎochéndiǎnshìhuāyuánhōngtuōlerénjiāoměidefēngmàozhěngshàngpiànjìngxiědònghuārénshēngdòngxíngxiànggōulēichūshǎodàngwánqiūqiānhòudeshéntài

 xiàpiànxiěshǎozhàjiànláideqíngtàidàngwánqiūqiānzhènglèiyuàndòngdànránhuāyuánchuǎngjìnláishēngrén。“jiànlái”,gǎndàojīngchàláizhěngzhuāngmánghuí

 “chǎn”,zhǐlái穿chuānxiézijǐnjǐn穿chuānzhezizǒu。“jīnchāiliū”,shìshuōtóusōngsànjīnchāixiàhuázhuìxiěcōngmánghuángshídebiǎoqíngzhōngsuīwèizhèngmiànmiáoxiězhèwèiránláidàoderénshìshuídàncóngréndefǎnyīngzhōngyìnzhèngdìngshìwèipiānpiānměishǎonián。“xiūzǒusānshídenèixīngǎnqíngwàidòngzuòzuòlejīngquèdemiáohuì。“xiūzhěhánxiū:“zǒuzhězǒuránérgèngmiàodeshìménhuíshǒuquèqīngméixiùèrjīngzhàndemiáohuìlezhèwèishǎojiànyòuxiǎngjiànxiǎngjiànyòugǎnjiàndewēimiàoxīnzuìhòuzhǐhǎojièxiùqīngméizhèjiéyǎnshìxià便biàntōutōukànyǎnxiàpiàndòngzuòxiěxīndòngzuòcéngfēnmíngzhéduōbiànshǎojīngchàhuánghánxiūhǎoàiliàndexīnhuódòngshēnghuàchūláitángrénhán竿gānliánzhōngxiěguòlèishìdeshī:“jiànláixiàozǒushǒucuōméiziyìngzhōngmén。”dànxiāngzhīxià,“xiàozǒujiànqīngbáo,“xiūzǒuxiànshēnzhì:“shǒucuōméizizhǐnéngbiǎoxiànān,“quèqīngméixiùmiáohuàjiǎoshì:“yìngzhōngménshìpángruòrénérményǒusuǒdàijiāhuíshǒushǎokuīrénzhītàiwǎnrányǎnqián

 zhèshǒuxiěshǎoqíngkuàngxīntàisuīyǒusuǒběndànquènéngqīngchūlánérshènglánhuòjǐnqíngcóngzhī

 jìngkāngzhīluànqiánrénqīngzhàodeshēnghuóshìxìngměimǎndezhèshídezhǔyàoshìshūxiěduìàiqíngdeqiánglièzhuīqiúduìyóudewàngfēngběnshàngshìmíngkuàide。《diǎnjiàngchún》(“qiūqiān”)hěnnéngjiùshìzhèshízhōngdezǎozuòpǐn

 zhèshǒudeshàngpiànyòngyōngzhěngxiānxiānshǒu”、“nónghuāshòubáohànqīngtòu”,gěizhěmiáohuìchūshēnjiāoxiǎoéjiānbìnjiǎoguàzhehànzhūqīngtòuchūxiānghàngāngxiàqiūqiāndehuāshǎotiānzhēnhuóhāntàidejiāoměixíngxiàngjǐnjiēzherénzhuǎnguòfēng使shǐjìngdejìngfēngchuīlàngxiěshǎoránxiànyǒurénláileránérráncōngcōngmángmángliánxiézishàng穿chuānguāngzhezihàixiūcháojiùpǎotóushàngdejīnchāihuáluòlezhèfēngjiànshèhuìshēnguīshǎodelìngzhǒngxīnxíngdòngjiùshìzàifēngjiànjiàoshùxiàdezūnshǒusuǒwèidexīnxíngdòngzhēnxiěchūláiledànshìhàixiūpǎodàoménbiānquèméiyǒuzhàochángduǒjìnérshìménhuíshǒuquèqīngméixiù”。

 qīngzhàozhèliǎngduǎnzhūzhōngdelànjuéhóngrōngxiàoxiàngtánlángtuòyàngchénggōngxiěchūleshǎodeqíngtàitóngshíqīngzhàozhèliǎngduǎnháishēngdòngbiǎoleshǎodenèixīnshìjièxiùqīngméishìzhēndexiùérshìyòngbiǎoxiànruòshìláizhēyǎndejǐnzhāngzhèōuyángjiǒngmíngcháozhōngde:“shíliúqúndàijiāngxiānxiānzhǐtōuniǎnshuāngfèngjīn线xiàn。”huǎngchōngzhīchuányán·shàngyuánzhōngdejiāoliūrénshǒuniǎnméishuō”,dōuyǒulèishìzhīchùzhèjīntiānxiànshíshēnghuózhōngniánqīngdeniángbǎinòngbiànshāoshǒujuànděngláiyǎnshìdehàixiūjǐnzhāngshìlèishìdezhìhuíshǒu”,ōuyángjiǒngnánxiāngzizhōngshuǐshàngyóurénshāshànghuíxiàozhǐjiāolínzhùdehuí”,xúnnánxiāngzizhōngxiānyáozhǐhuāshēnchùzhēnghuíkǒngquèshuāngshuāngyíngdehuíyàngsuīránmensuǒbiǎoxiàndenèiróngbiǎodegǎnqíngbìngwánquánxiāngtóngdànmendōushìjiǎndāndehuítóukàndedòngzuòbiǎoxiànjiàodenèixīnhuódòngdeqīngzhàozhèliǎngduǎnzhōngdehuíshǒushìshǎoduìláirénjiǎoleyóuwándekuàiyàokànkànjiǎodeláirénshìshuíyàokànkànnòngmelángbèideshìshuíshìshénmeyàngderénzhèbiǎoxiànledetiānzhēnyǒnggǎnbiǎoxiànleduìfēngjiànjiàoshùqīngshìdemiànzhèzhǒngxiǎnggǎnqíngjiùnèiróngláishuōyuǎnyuǎnchāoguòlezhèshēnghuómiàndemiáoxiě

 zàiqīngzhàozhīqiánsuīránjuéduōshùdōushìxiědànshìnénggòumiáohuìchūdexíngxiàngbìngxiěchūdenèixīnshìjièérqiěyǒudìngdequèduōqīngzhàozhèshǒudiǎnjiàngchúnyánzhìxíngxiàngshēngdòngzhēndànyǒuxīnmiáoxiěérqiěyǒudìngdeshēndequèshìshǒuxiěfēngjiànshèhuìdeshǎoréndexiězhàodehǎozuòpǐnqīngzhàodezhemíngzuòjiǎnméi》(“hóngǒuxiāngcándiànqiū”)、《zuìhuāyīn》(“báonóngyúnchóuyǒngzhòu”)、《língchūn》(“fēngzhùchénxiānghuājǐn”)、《shēngshēngmàn》(“xúnxún”)děngwánquánměi

 qīngzhào(1084nián3yuè13~1155nián5yuè12hàoānshìhànshāndōngshěngnánzhāngqiūrénsòngdàinánběisòngzhījiāorénwǎnyuēpàidàibiǎoyǒuqiāncáizhīchēngsuǒzuòqiánduōxiěyōuxiánshēnghuóhòuduōbēitànshēnshìqíngdiàogǎnshāngxíngshìshàngshànyòngbáimiáoshǒujìngyánqīnglùnqiángdiàoxiéchóngshàngdiǎnchūbiéshìjiāzhīshuōfǎnduìzuòshīwénzhīzuònéngshīliúcúnduōfēnpiānzhānggǎnshíyǒngshǐqíngkāngkǎifēngtóngyǒuānshìwén》《ān》,sànhòurényǒushùběnjīnyǒuqīngzhàoxiàozhù》。

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37525.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 31人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org