首页 趣味语文古诗词正文

思旧赋(si jiu fu)

阿尔法趣味语文网 古诗词 2021-08-16 10:34:04 20 0 悼亡诗

 kāngānzhǐjiējìnrénbìngyǒuzhīcáiránzhìyuǎnérshūxīnkuàngérfànghòushìjiànzōngzhúmiàolíndāngjiùmìngshìyǐngsuǒqínérdànzhīshìjiāng西màijīngjiùshíbáoyuānhánbīngránlínrényǒuchuīzhěyīnliáoliàngzhuīnǎngyóuyànzhīhǎogǎnyīnértànzuòyún

 jiāngmìngshìyuǎnjīngsuìxuánfǎnérběi

 huángfànzhōujīngshānyángzhījiù

 zhānkuàngzhīxiāotiáojiàchéng

 jiànèrzizhīqióngxiàngzhīkōng

 tànshǔzhīmǐnzhōubēimàixiùyīn

 wéi怀huáijīnxīnpáihuáichóuchú

 dòngcúnérhuǐxíngshénshìyān

 zhīshòuzuìtànhuángquǎnérzhǎngyín

 dàoshēngzhīyǒngyǐngérdànqín

 tuōyùnlǐnghuìmìngcùnyīn

 tīngmíngzhīkāngkǎimiàoshēngjuéérxún

 tíngjiàyánjiāngmàisuìyuánhànérxiěxīn

 wén

 kāngāndexíngzhǐxiāngjìnmendōuyǒushòushùdecáiqíngshìkāngdezhìxiànggāoyuǎnérshūkuòāndexīnxiōngkuàngérháofàngzhīhòuyīnwèixiēshìqíngérbèishākāngjīngtōngsuǒyǒudeduìyīnyóugāomiàodānglínxíngzhīshíhuítóukànlekàntàiyángdeyǐngziyàoguòqínláidànzòuzhèngzhíjiāngyào西xíngguòmenjiùdesuǒdāngzhīshítàiyángjiànjiànjìndechénluòzhīhánlěngdebīngshuāngyuèxiǎnchūliángdeyàngzilínyǒurénchuīchuīchūdeshēngyīnliáoliàngbēicuīzhuī怀huáiwǎngyóuwányàndeqíngfēnbèizhèshēngchùdòngjìnshēnshēntànsuǒxiěxiàzhèyàngde

 fèngmìngqiánwǎngyáoyuǎndeshàngjīngyòuhuíshēnxiàngběiérfànzhōuguòhuángguòzàishānyángdekàndàoxiāotiáodekuàngzàichéngjiǎoxiàtíngxiàdechēzhòngèrrénliúxiàdejīngguòshēnxiàngzhōngdekōnggǎntànshǔdeshēngshēnqièāimǐn西zhōudezōngmiàobēishāngmàixiùdediàozipiāodàngzàiyīncháodefèiyīnwèidàolǎodeāichóuér怀huáiniànderéndexīnpáihuáiérchóuchúliángdòngdōucúnzàiérméiyǒuháosǔnhuǐréndexíngróngjīngshényuǎnshìzhīsuǒdāngniánshòuzuìbèishāwèizhenéngzàiqiānhuángquǎnchūshàngcàiménlièérliànliànshětànzhǎngyínāidàoshēngjiāngyàoyǒngshìjiāndezuìhòuhuíyǐngzàidànxiǎngmíngqínrénshēngdeyuánfēnzāoliáoshùnjiāndelǐngshèngxiàdeměihǎoshēngmìngtuōgěizhǐyǒucùndeguāngyīntīngdàozideshēngyīnshuǎnglǎngkāngkǎi仿fǎngshēngjuéshìdeqīngyīnzhònglíndechējiàjiāngzhòngxīnchéngshìzhíxiěxiàdexīnqíng

 zhùshì

 ānzhòngdōngpíngjīnshāndōngdōngpíngxiànrénshēngniánxiángwèijǐngyuánsānniánshìmàoměiānzhīxiōngxùnzhīyǒurǎnshìxiōngfǎnānxiàokāngbiànzhōnghuìkāngyǒuchènjìnchánzhāozhāohòubìngshāèrrénzhǐzhùdefāng

 zhīcáiyǒucáinéngdànshòubàn

 zhìyuǎnérshūzhìxiànggāoyuǎndànshūrénshì

 xīnkuàngérfàngxīnxìngkuàngyóushì

 shìjiànyīnshìzhǐèrrénbèizhīshìxiángjiànhòuwénxíngshìjiànyīnjiànshìérbèijiāxíng

 zōng广guǎngzōngzōngchùzhǐ广guǎngzhǎnghěnduōnéng)。

 zhúzhǐxiánzhúzhǐguǎnchùyǐnshēnwèiyīn

 jiùmìngjiù

 kàn

 shìjiāngjiāngyàomàixíng

 báojìnyuānchuánshuōzhōngdeluòzhīchù

 liáoliàngjīnliáoliàng

 nǎng(nǎng)cóngqiányóuyànchūyóuhuì

 jiāngmìngfèngmìngshìwǎng

 xuánfǎnxuánhuífǎntóngfǎn”;xuánfǎnhuíláizhǐcóngluòyánghuíxíng

 

 shānyángkāngyuánzhùzàishānyángshānzhīxià

 jiàchējiàchéngchéngdejiǎo

 èrzizhǐkāngān

 jīngqióngxiàngyǐndexiàng

 mǐn(mǐn):tōngmǐn”;tóngqíngshǔ(shǔ):《shījīngzhōnggǎntànzhōucháowángdeshī

 yīnyīndōujiùzhǐzàijīnnánānyángshìxiǎotúncūnmàixiùzhǐmàizixiùérwèishí

 wéiniànzhǐshàngwéndezhōushāngjiùshì怀huáijīnzhǐyǒugǎnrénshìér怀huáiniànkāngān

 yānwǎng

 shòuzuìshòuyīnzuìsuǒjiādexíng

 yíntàn

 juébié

 yùnmìngyùnzāolǐnghuìduìmìngyùndelǐngjiě

 mìngshèngxiàdeshēngmìngcùnyīnduǎndeshíguāngzhǐlínxíngqiándepiàn

 míngzhǐzhōngsuǒshuōdelínrénzhī

 xún

 jiàchēyánzhùjiāngmàijiāngyàochū

 yuánhànxiěxīnmiáoshùdexīnjìng

 zhèpiānwénshìwèijìnshídewénxuéjiāxiàngxiùwèi怀huáiniànyǒukāngānsuǒzuòfēnwèiyánzhèngwénliǎngfēnxíngjiānzhíchénzhíchúleduìwángyǒudechéntòngdàoniànzhīwàiduìdāngshíhēiànzhèngzhìnánmíngyándebēifènliúzhōngwèiqíngzhēnqièbēifènjiāojiāqíngjǐngyáoshēn

 “yánxiěxiàngxiùjīngguòjiùshíwénlínrényīnjìnkāngzhīqiándànqíndeyàng。“líndāngjiùmìngshìyǐngsuǒqínérdànzhī”,dāngshíwángyǒukāngkànkànyǐnglínxíngjiāngdào便biànsuǒqíndànlezhǐyǒuhuìdànde广guǎnglíngsàn》。yuǎnérshūdecóngróngduìlínxíngqiánshìguīdeyīngyǒnggàiduìshāzhěmiǎoshìdeshénqínghuólínghuóxiànzàiqiánjìnshūzài:“kāngjiāngxíngdōngshìtàixuéshēngsānqiānqǐngwèishīkāngshìyǐngyuēyuánxiàochángcóngxué广guǎnglíngsànměijìnzhī广guǎnglíngsànjīnjué’,hǎinèizhīshìtòngzhī。” suǒshuō,《广guǎnglíngsànshìkānglíndāngjiùmìngsuǒqínérdànchūdejuéxiǎngshìkāngzuìhòuxiǎngdeníngjiéshìmenlejiěkāngshēngmìngshídeguānjiànyǒurénshuōkāngzhuāngzidexiǎngderénshēngjìngjièrénjiānhuàle”(luózōngqiáng),yīnwèiqínshēngduìkāngláishuōcéngjīngníngzhechéngyúnfēilóngéryóuhǎizhīwài”(《zhuāngzi·xiāoyáoyóu》)deshénxiānqíngjiéyǒulezhèyàngdexīntàikānghuìrénshēngzhīshàngdàoyǒuduōshǎojǐnréndefāngmìngcùnyīn”,wàngdànzòugǎntiānzhìdeyīnràngqínshēngchāoyuèrénshēngkùnjìngdeshīxìngjìngjièchuànghuàzhǒngběnránzhǎnzhǒngkōngchuánxiǎngzhǎngxiàojiǔjuézuòzhězhèyàngxiěkāngcǎnzāoshāhàishíxìngdedòngrénbiǎoxiàndeshìsòngwángyǒudecáifēng

 “zhǔwénshíxiāngjiānjièjǐngshūqíngchǔbēichuànghányǒngjǐn。“huángfànzhōujīngshānyángzhījiùzhānkuàngzhīxiāotiáojiàchéngjiànèrzizhīqióngxiàngzhīkōng。”chùyòng”、“jīng”、“zhān”、“”、“jiàn”、“děngdòngfāngmiànzuòzhědewéijiāndechùjìnglínjǐnzhìbiǎoxiànchūláifāngmiànyòushìtōngguòdìngshíjiāndedìngjǐngqíngshū怀huáixùnshuōxiàngxiùxiějiùshìwèilewàngquèdeniàn”。xiàngxiùràoduànyuǎndàoshānyángshìwèilepíngdiàohǎoyǒuérpíngdiàoyòushìwèilegàobiézhèshìyīnwèizuòwèizhúlínxiánzhīdexiàngxiùkāngbèihàihòuzàishìdegāoxiàyīngzhēngdàoluòyángérdāngniánkāngcéng沿yánzhezhètiáowǎngfǎnshānyángluòyánghánfēnglǐnlièwǎngshìyān……jīnhǎopéngyǒukāngcéngjīngcúnzàidefāngshìrénfēi。“tànshǔ》”、“bēimàixiù》”、“dòngcúnérxíngshénshì”。 qíngjǐngréngránshìluòyīnshēngdànkānghòudeérqiānxiāngchùzhǐliúxiàlezuòkōngzháisuīrándòngháiméiyǒuhuǐhuàiérzhǔrénjīngxíngshénshìyuǎnyuǎnwàngyóuhuāngzhǒngyàngliángzhèxiēxiànshíwǎngshìgōuxiàngxiùdeshānggǎnxiàngxiùxiǎngshǐshàngbèiyāozhǎndeyuānànlínxíngduìérzishuō:“ruòqiānhuángquǎnchūshàngcàidōngménzhújiǎo?”(《shǐ》)duìérziguānhuángquǎndeduànlínbiétánhuàzhīlìngrénsuānzhèshìxuèlèideyuànfènkòngxiàngxiùyòngyǐnlèiwèikāngmíngpíngyòuyǐngérdànqínzhīshìrányuǎnchùchuánláileliáoliàngérduàndeshēngyuánláishìshēngdelínrénchuīleshǒushānggǎndezizàizhèhánlěngdehuánghūngèngshìqìnrénfèideliángshì,“tīngmíngzhīkāngkǎimiàoshēngjuéérxún”。kāitóuzhōngmiáoxiědekāngdeshēnyǐngyīnliánzàiyáoxiāngyīngtóngshíxíngchéngleqíngjǐngjiāoróngdeqíngshǒuxùncéngjīngshuōguò:“qīngniánshíxiàngzijiù》,hěnguàiwèishénmezhǐyǒuliáoliáodexínggāngkāitóuquèyòushālewěiránérxiànzàidǒngle。”yuánlái,“yínméixiěchùdexīnjìngduōmezhīxiāngshìyǒuréncéngpíngshuō,“xiàngxiùzuòjiùjiāguówànduānshēngbiànluànshèngshuōránérjiézhěshuōháixiūxiūyòunánzhǐ”。zhèjiùshìshūqíngxiǎodòngrénxīnxiánzhīchù——“duǎnwēiyánnéngzhǎng”(cáoyànxíng》)zuìhǎodequánshìba

 zàiliúdechóutiānyángzhōuchūféngshàngjiànzèngzhōngyǒuyīngyòng怀huáijiùkōngyínwéndàoxiāngfānshìlànrén

 zǒngzhī,《jiùhándebiǎoshùduìyǒuréndeshēnqínghòuyòngjiǎnduǎndeyǐnhuìzhédebiǎoāishāngfènzhīqíngyóushìshānyánglíndediǎnāiyuànfènmènqíngjuànyuǎnjīngchéngwèihòushìwénxuéshěnměidexiàngzhī

 xiàngxiùyuē227-272nián),zinèi怀huáijīnnánzhì西nánrénwèijìnzhúlínxiánzhīguānzhìhuángménshìlángsànchángshìxiàngxiùhǎoshūkāngānděngrénxiāngshànyǐnshìjǐngyuánnián(263niánkāngānbèishìhàihòuxiàngxiùyīngběnjùndejùnshàngdàoluòyángshòuzhāojiējiànrènsànshìlánghuángménsànchángshìsànchángshìrènkǎiděngxiāngshànxiàngxiùtánlǎozhuāngzhīxuécéngzhùzhuāngzi》,“miàozhìchàngxuánfēng”(《shìshuōxīn·wénxué》)。zhùwèichéng便biànguòshìguōxiàngchéngzhuāngzichéngshūzhuāngzizhùsānshísānpiānlìngzhejiù》、《nánshūyǎngshēnglùn》。

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37519.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 20人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org