首页 趣味语文古诗词正文

妾薄命·为曾南丰作(qie bo ming wei ceng nan feng zuo)

阿尔法趣味语文网 古诗词 2021-08-16 10:32:57 19 0 悼亡诗

 zhǔjiāshíèrlóushēndāngsānqiān

 láiqièbáomìngshìzhǔjǐnnián

 wèizhǔ寿shòuxiāngsòngnányángqiān

 rěnzhezhǔshangwèirénzuòchūnyán

 yǒushēngdāngchètiānyǒulèidāngchèquán

 zhěkǒngzhīqièshēnzhǎnglián

 luòfēngshānkōnghuāhóng

 juānshìdàilǎohuìqièzhōng

 shàngrěnbǎisuìdāngqióng

 tiānkuānqièshēnróng

 zhěyǒuzhīshāshēnxiāngcóng

 xiàngláimínghánqióng

 wén

 zhǔjiāguìháohuágāolóuliányúnshòudàozhǔdekànzhòngchǒngàishēn

 láizibáomìngdezhīyǒuduōshǎojīnlúndàoshìfèngzhǔnéngjǐndetiānnián

 zhèngzàiqīngmànwèizhǔzhù寿shòuránjiānsòngbìnnányánglèiliánlián

 zěnrěnxīn穿chuānzhezhǔwèizuòdeshangwèibiérénbànqiángzuòhuānyán

 bēitòngjiàoshēngchèyúntiānlèixiàdàohuángquán

 derénkǒnghuìzhīdàoshìzhèyàngchóuchànglián

 cánluòqiūfēngzàinéngchuīhuízhīkōngkuàngdeshānzhōnghuāérkāifàngpiàncǎnhóng

 shǒu西guīháidàiniánlǎoshòudàodeēnhuìquèshìjǐnqióng

 wángdetòngháinénggòurěnshòugǒuhuóshìshàngdecǎnwèishínénggòugàozhōng

 shuíshuōtiāngāo广guǎngzhǐguònéngshìxiāngróng

 derénguǒyǒuzhījuédìnghuìshāshēndàoxiàxiāngcóng

 xiānqiánfánhuázhījīnshìpàihuāngliángzhǐyǒuxiāoxiāoliángdeshuàimíngshēngbànsòng

 zhùshì

 qièbáomìngjiùduōxiěhuānjiǔliángrényuǎnbiéfǎnděngyuánshīyǒuzhùyún:“wèicéngnánfēngzuò。”céngnánfēngshīréndelǎoshīcénggǒng

 shíèrlóuzhǐzháiháohuálóutáigāojùn

 shēndāngsānqiānwèiměimàoérshòuchǒngàiréndāngsuǒyǒurén

 jǐnniánnéngdàoshēngmìngdejǐntóu。《zhuāngzi·yǎngshēngzhǔ》:“yǎngqīnjǐnnián。”

 wèizhǔ寿shòuwèijūnzhù

 nányángqiān:《hànshū·yóuxiáchuán》:yuánshèwèinányángtàishǒuyuánshèzhǒngshěmǎikāidàobiǎoshǔyuēnányángqiān”。dàizhǐ

 chūnyán(yán):bàn

 chètiānxiǎngchèyúntiān

 chèquánxiàhuángquán

 zhǎngliánchóuchàngbēishāngxiūzhǐ

 juānshìyóushì

 shàngrěn:《sānguózhì·wèishū·míngzhùyǐnwèishìchūnqiū》:wèimínglínzhíxuānwángshǒutàiziyuē:“nǎirěnzhènrěndàijūn。”

 bǎisuìzhǐhuózhederénshèngxiàdesuìyuèdāngqióngzěnme

 shāshēnxiāngcóngwèishāhòuzàiyīnshìxiāngcóng

 hánqióng(qióng):qiūtiāndeshuài

 chénshīdàodeyánshīqièbáomìnggòngyǒuliǎngshǒushīrénbiǎogǎnqíngdefāngshìshìduōyàngdewèishìqièbēidàozhǔréndekǒuwěnshūxiěleduìlǎoshīcénggǒngdedàoniànyàoshìyuánshīxiàyǒushīrénzhù:“wèicéngnánfēngzuò。”hòushìdezhěhuìwèizhèshìshǒushìqièdeāi

 zhìchénshīdàocénggǒngdeguānsòngrénshàngshuōdàichuáncǎicénggǒngguòzhōudāngshídezhōutàishǒusūnshēnjiànchénshīdàoqiánwǎngjiànsuīránsòngleshǎodàncénggǒngquèyánchénshīdàohěncánkuìhòuláisūnshēnwèncénggǒngshuō:“qiěshǐshùnián。”chénshīdàoyīnyánérzhōngshēnshīshìcénggǒngzhìhòuláizàiguòliùtángshīzhōngháishuō:“xiàngláibànxiāngjìngwèicéngnánfēng。”(jiànchénquèjiùwén》)zhèzhǒngzàizhǐshìxiǎoshuōjiāzhīyánshícéngchéndeshīshēngguānzàishǐshūshàngyǒumíngwénzài,《sòngshǐzhōngchénshīdàoběnchuánshàngshuōniánshíliùzǎowéncénggǒnggǒngjiànzhīwénzheshírénwèizhīzhīliúshòu。”yuánfēngniánjiān(1078-1085),cénggǒngdiǎncháoshǐshìjiànchénshīdàowèishǐcáiránérzhōngyīnwèicéngdēngérwèihuòzhǔnyīnérchénshīdàoduìcénggǒngyǒuhěnshēndezhīzhīēn1083niányuánfēngliùnián),dāngtīngdàocénggǒngdexùnhòuxiěxiàlezhègǎnqíngchéngzhìdedàoshī

 shǒushītuōshìqièzhīkǒuxiězhǔzhībēibìngbiǎoleyuànzhuǎnshìréndezhēnxīnèryánshòuzhǔréndechǒngài,“shíèrlóuzhǐshíèrzhòngdegāolóubàozhàodàichénwángjīngluòpiānzhōngyǒufènglóushíèrzhòngchuāngzhīzhèshìxíngrónggōnglóudegāojùnháohuá。“shēndāngsānqiānbáizhǎnghènzhōnghòugōngjiāsānqiānrénsānqiānchǒngàizàishēnderángàikuògèngwèijīngliànsuǒchénshīdàoshīzuìquánwēidezhùshìzhěrènyuānshuōjiǎnérjǐn”。zhèzhèngxiànlechénshīdàoshīgōngduànliànshàndiǎnhuàqiánrénshīdediǎn

 “láièrdǒuránzhuǎnzhézhǔréngōngbēitànnéngzhìshìfèngzhǔrénshàngèrliánwèiyáng。“wèizhǔ寿shòuchéngshǒuèr,“xiāngsòngnányángqiānchéngsānliǎnghàndàiyuánshèzàinányángwèiqīnzhìbàndechēngwèinányángqiān”,yīnérhòushìfànzhǐèrgàikuòdeyánzhuāzhùdiǎnxíngshìjiàngòuchéngxiānmíngduìzhàoběnláiwèizhùdǎozhǔrénzhǎng寿shòuérpiānpiānzhuǎnshùnjiānquèwǎngfénwèisòngzàngliǎngzhōngxiàngfēngshànjiézòutiàodòngjiànshīrényòngdejiǎnliànchénshuōèrgàiyánchūwèi寿shòujīnnǎixiāngsòngnányángqiānnǎijiǎgàndànérzhuǎnzhě”(《怀huái》)。liúdedàijìngānjiārényuàndàozǎixiāngyuánhéngshuō:“xiǎoláixíngménwàizuóhuátángrén。”shìxiěāiláishēngdebiànhuànchángjìngèrlüètóngránérchénshīdàodezàogèngwèigāoníngliàn

 báiyànzilóushīshuō:“diànyūnluóshānshìyānhuízheshānráncóngshang》,diézàikōngxiāngshínián。”shīzhōngrěnzheèrbáishīyùnxiāngjìndànbìngfēifànyǒngnánzhīqíngérlìngyǒuhěnshēndeběisòngzhōngzhèngzhìshàngfēngyúnbiànhuànyuányòudǎngbiànpàilúnfānzhǎngquánsuǒbānshìréndōuhuìyánshīshēngguānmiǎndǎngtóngshòudàoliánlèixiēyánshìzhīsuízhúliúzhōuquánguìchénshīdàoshīzhèngshìduìzhǒngfēngdepànwèndàonándàorěnxīn穿chuānzheqiánzhǔrénzideshangréndehuānxiàoféng

 zhíshūxiōngqiāngbēikǎiyǒngérchūránérzhězhīzhǐyǒushēngzhěāiliánzhěngshǒushī便biànzàishēngāiyǒuzhīzhīdeduìzhàozhōngjiéshù

 èrshǒushìshīshǒudezhǔdeyánshēnbiǎoleshāshēnxiāngcóngdeyuànèrshǒuguànzhùfànshìdàishīpíngjiàshuō:“biébàoértiānróngshēnsuīwèièrshīmàixiāngchéngzuìwèiróngqià。”

 “luòèrxiějǐngxìngránwèiqióngshīréndeyòngzhìshǎoyǒusāncéngèrchéngshàngwénxiāngsòngnányángqiānérláixiěyuánjǐngxiàngqiěxìngxiàwényòuxiěcǎnzhīzhuàngpiāolíngzhīluòxuànlànzhīhónghuāxiāngchènjiànshāndekōngkuàngliáoxiějǐngzhuàngnéngchuánshénbìnghōngtuōchūcāngliángdefēnrènyuānshuō:“liǎngjǐnqiūyuáncǎnxiàng。”èrèrxiějǐngxìngzhōngyòudàiyǒuluòzhǐshìzhīrénérhónghuāzhǔréngōngdànluòpiāobàihuādejiāoyànchéngkōngpānyuèdàowángshīshuō:“luòwěishāngāidàifén。”zhèshǒushīluòréndezhǎngshìránérdeshēnyuǎnchénshīdàoshīchénshèngzànqièbáomìngzhōngzhèliǎngshuō:“chénhòushānluòfēngshānkōnghuāhóng’,xìngzhōngérjuézhēnshīrénzhīxìngérzhě。”(《怀huái》)sān

 “juānshìxiàliúzǒurányǒngchūshīzhōngshuōzhǔréndàiniánlǎoshìéryīnérduìdeēnhuìwèinéngdàotóuxiǎngláishàngrěnshòuérjīnhòuqióngdeshēngzěnyàngguòruòdeshìjièquèróngzhǔréngōngwēiruòdeshēnshìchūlezuìhòudexīnshēng:“zhěyǒuzhīshāshēnxiāngcóng。”jiāndìngzhēngzhēngshìyáncéngcéngxiāngwǎnchàngchúnfèizhōngliúchūláijuéqiǎnwéigǎnzhēnchéng

 zhìgǎnqíngdelièjiāquánshībiǎomiànshàngyīngjiáránérzhǐleránérxiàngláièrzhuǎnāiwǎndeqíngdiàojiéshùqiánshēngdǐngfèi姿suōdefāngzhǐliúxiàdeshuàidebēimíngyóubiǎoleshèngshízàirénlóukōngdegǎnkǎibiànqiánwénzhíbēnfàngdeqíngsuìlìngshīshēnyuǎnmiǎnlelǎnzhèwěidezhèngshīshǒudekāitóushíèrlóushǒuwěixiāngyīngbiǎoxiànlezuòzhědejiàngxīn

 《qièbáomìngxiàngláishìbèirènwèishìchénshīdàodedàibiǎozuòhòushānshīwèiguānyuányīn便biànzàishīzhōngxiànlechénshīdàoshīdefēngchénshīdàoshīdejiāchùzàigāoéryǒuzhēnqíngduànliànérdànchūzhīzhèshǒushīzàopíngdànbiǎomiànshàngméiyǒuyòngdiǎnzuòjiānshēnzhīzhǐshìzhíchénxiōngshíshàngquèláirènyuānpíngjiàshuō:“huòhòushānzhīshīfēiguòledànyòngzhízhuīsāo》、《》。”wèideshīpǐnwèishìmíngbáizhōngyòngdezhèzhèngshuōmíngchénshīdàodeshīzàipíngdàndebèihòuyǒuzhecǎndànjīngyíngdexīn

 chúlepíngdàndiǎnjīngliànnóngsuōshìchénshīdàoshīdexiǎnzhediǎnshīzhōngluòfēngshānkōnghuāhóngděngdōujiǎnliàndebiǎolefēngdeyùnqiánrénsuǒpíngyǒushǎoshèngduōduōdediǎnliúxūnyǐntōngshuōchénshīdàofèizhǎngfángsuōzhīsuīxúnzhàngzhījiānyǒuwànshānzhīshì”。

 ránérshīzuìchūzhīchùháizàiyòngxìngxiàngzhēngdeshǒunánzhīqíngxiěshīshēngzhībiéfēngfànzhèzhǒngshǒuzhuīdàoshījīngzhōngdexìng,《chǔzhōngdeměirénxiāngcǎozhèzàidiǎnshīzhōngshìjiànxiāndeyīnwèinánzhīqíngzuìgǎnrénzhèngmíngrénhǎojìngsuǒshuō:“qíngshénnánshēngyīnnánzhěgǎnfántuōxìngnánzhědòngzhīyīnxìngqíngzhīshǐfēijǐnnánzhīshì。”(qiānlínshìyǐntuōnánzhīqíngérshíjūnchénpéngyǒushīshēngzhīdezuòpǐndàidōuyǒudànchénshīdàoshīyǒumíngxiǎnxuèyuánguāndetuīzhāngdejiéyíndōngpíngkōngshīdào》,shīzhōngshuō:“jūnzhīqièyǒuzèngqièshuāngmíngzhūgǎnjūnchánmiánzàihóngluóqièjiāgāolóuliányuànliángrénzhímíngguāngzhījūnyòngxīnyuèshìshìtóngshēngháijūnmíngzhūshuānglèichuíhènxiāngféngwèijiàshí。”shīshìzhāngwèituīshīzhīpìnérzuòchénshīdàoshīsuǒshùzhīshìsuīrántóngdànshūxiěshǒuduōxiāngtōngzhīchùsuīránhòushìyǒurénduìzhítóngjiànwèishīzhōngxiánlún”(chényǎnsòngshījīnghuá》),ránérzuòwèishīzhīzuòwèibiǎogǎnqíngdezhǒngfāng,《qièbáomìngháishìyǒuxīnyǒuzhēnqíngde

 yuánfēngniánjiān(1078-1085),cénggǒngdiǎncháoshǐshìjiànchénshīdàowèishǐcáiránérzhōngyīnwèicéngdēngérwèihuòzhǔnyīnérchénshīdàoduìcénggǒngyǒuhěnshēndezhīzhīēn1083niányuánfēngliùnián),dāngtīngdàocénggǒngdexùnhòuxiěxiàlezhègǎnqíngchéngzhìdedàoshī

 chénshīdào(1053~1102)běisòngguānyuánshīrénchánghàohòushānshìhànpéngchéngjīnjiāngzhōurényuányòuchūshìděngjiànwénxíngwèizhōujiàoshòushìtàixuéshìyǐngzhōujiàoshòushūshěngzhèngshēngānpíndàoményínyǒuménchénzhīchēngchénshīdàowèiménliùjūnzizhījiāng西shīpàizhòngyàozuòjiānéngfēngshīxiāngjìnǎoqiàojīngjǐngjiànzhǎngdànshīcúnzàizhenèiróngxiázhǎijiānzhībìngzheyǒuhòushānxiānshēng》,yǒuhòushān》。

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37515.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 19人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org