首页 趣味语文古诗词正文

李夫人赋(li fu ren fu)

阿尔法趣味语文网 古诗词 2021-08-16 10:25:08 63 0 悼亡诗

 měiliánjuānxiūmìngcháojuéérzhǎngshìxīnguānyánzhùmǐnguīxiāngcǎnhuìyǐnchùyōuér怀huáishāngshìshānjiāoyǎnxiūzhīyángqiūcǎnlèiguìzhīluòérxiāowángshénqióngqióngyáojīngyóuérchūjiāngtuōshěnyīnkuàngjiǔfānhuázhīwèiyāngniànqióngzhīháiwéiyòumiǎozhīxiāngyánghánsuīfēngfāngzhāngderóngpiāopiāoyáozhuāngyànyínyǎnéryíngliánliúshìéréyánggǎnérxīnzhúbāohóngyánérmínghuānjiēxiábiéxiāomèngzhīmángmángqiānhuàérfǎnfàngfēiyánglíngzhīfēnfēnāipéihuíchóuchúshìyuǎnsuìhuāngérchāo西zhēngxièjiànjìnyínchǎngyīnruòliúzàixīn

 luànyuējiāxiáhánguāngyǔnzhūróngrōngjiāngānchéngfāngshílóngshèngniányāoshāngzizēng洿chàngbēichóuxuānzhǐxiàngyīngyúnqiáoyántàitànzhìziliúyánsuǒshìrénzhěshìyuēqīnwǎngláishēnxìnzhāozhāojiùmíngmíngxīngōngtíngāizāixiǎnghúnlíng

 wén

 de姿róngxiānruòérměihǎoatànxìngmìngduǎnzànzhǎngjiǔzhuāngshìlexīngōngjiǔjiǔdàizheaquèxiāoshīleshēnyǐngzàihuíguīxiānghuāngcǎocóngshēngpiànliángjǐngxiàngashēnchùyōuànzhīlìngshénshāngchētíngzàilíngpángazhǎngmànmànshítiānmíngqiūhánliánglìngxīnzhōngcǎntòngaréndeguìzhīyǔnxiāngxiāodelínghúnliànzheyuǎnfāngdeajīngshéntuōfāngmànyóuzhǎngqíngxiàdeatònghuāróngfánhuázǎoshìtiāndejǐntóugàibìngyáoyuǎnaxiǎngniànpiānpiānchángyángdeshēn姿huāruǐzhànfàngděngdàizhechūnfēngaqìnréndefēnfāngjiānóngmíngliàngdemiànróngwǎnshùnānxiángapiāoyáofēngzhōngquègèngjiāduānzhuāngyànérfēifēiláizhǐyíngliángaměiliúpànéméiqīngyángyǒusuǒgǎnxīnzhōngzhuīxúnzheaquèjiānghóngyánshēnshēnyǎncángxiānghuìhuānqīnyòuzhōngfēnashēncóngmèngzhōngjīngxǐngxīnxiàmángránránshìzàihuízhuǎnahúnfàngrènzàixiāoyáopiāomiǎodìngapáihuáizhùxīnāidàoyuèláiyuèyuǎnahuǎngzhōngpiāorántónghóng西zhuìshàshíjiànlezōngqièjiànjiànménglóngláijìngqiāoqiāozàiméiyǒuleshēngyīnduìdeniànliúshuǐjuéxīnguǒyǒngyuǎnchuàngshāng怀huái

 jiéshuōjiāguāngcǎizhàorénquèxiānhuābāndiāolíngxiēbēijiànzhībèinéngxiāngzhèngdāngdǐngshèngniánhuáquèyāozhéérwángxiōngxiǎoérxiūlèijiāoliúbēichóujiézhōngāishēngjuéěrmendeāitòngzhīxiǎozhēnlìngrénnàitànyōushāngshòusǔnyòuāiliánniányòudexiǎoérāichuàngxīnzhōngdìngshìyǒusuǒrénzhěshìnándàoduìdàiqīnháiyàoshìyánsuīcóngfǎnháishìyàobiǎobáidechéngyuǎnguāngmíngderénshìqiánwǎnghūnàndeyīnjiānjiànglíndàolexīngōngzàiwǎngdetíngyuànbēiatànzhōngxiǎngniànzhedehúnlíng

 zhùshì

 liánjuānxiānruòmào(hù):měimào

 cháo(jiǎo)juéjuémiè

 shìxīnguānzhuāngshìxīngōng殿diànyánzhùyǐnjǐngdài

 mǐnmiè

 huìhuāngwèitiánzhěngzhìércǎocóngshēng

 shānjiāozhǐshānlíng

 yǎnyǒutíngliúdeyángzhǐtiānmíngliàng

 cǎn(cǎn):tóngcǎn”。wànfēnbēiliáncǎn

 qióng(qióng)qióngyōudeyàngzideyàngzi

 jiāng(jiāng):tóngjiāng”。

 shěnyīnzhèzhǐzàixiàkuàngtóngkuàng”。

 wèiyāngwèibàn

 qióngwèitiānzhījǐntóu

 yòumiǎo(miǎo):yǎotiǎoměihǎomàoxiāngyángyóuyánpáihuái

 suī(suī):huāruǐ(fū):sàn

 xiāngérlèi

 dedequèróngxiándeyàngzi

 tóng”。

 yàntóngyàn”。yínyǎnfàngzòngérshē

 éyángéméiyángdòng

 gǎngǎndòngdòng

 xiá(xiá):qīnjìn

 (wù):shuìxǐng

 qiānhuàbiànhuà

 péihuítóngpáihuái”。

 huāngtónghuǎng”,yǐnyuēérbiànshí

 西zhēngtàiyáng西xià

 xièshūzhījiān

 jìnyín(jìnyín):zhújiànchǎnghuǎng(chǎnghuǎng):zhēnqièchǎngtōngchǎng”。

 (dá):āidào

 luàntōngchángzhǐpiānzǒngkuòquánpiānzhǐdeduànwén

 jiāxiájiāhánbāocáng

 (xì)rōngzhǐwèipǐnxìngbēijiànzhě

 (xī):chōuzhīshēng

 洿(wū)lèiliúmǎnmiàn

 (wū)gěngyàn

 xiàngtōngxiǎng”。

 qiáoyán(qiáoyán):qiáocuìyōushāngxiāoshòu

 liú(liú)bēishāngyōushāng

 “rénzhěèrxíngróngrénzhěwèiqīnshījiāēnhuìfǎn

 zhāozhāoguāngmíngzhǐyángjiān

 míngmínghūnànzhǐyīnjiān

 hànshì西hànwéiwèiyǒuzuòpǐnchuánshìdehuánghànshū·wénzhìzài:“shàngsuǒzàoèrpiān。”yánshīzhùyún:“。”zhèèrpiānzhōngdepiānyīngshìhànshū·wàichuánzàiderén》,érlìngpiānwèizhīzhǐyóuhànshū·wénzhìzhīzheyìnzhènghàndejīncúnzuòpǐnnánxiànhànjǐnhǎoérqiěháiqīnzhìderénshìzhōngguówénxuéshǐshàngdàowángdekāishān

 fēnzhèngwénluànliǎngfēnzhèngwénzhǔyàotōngguòhuànxiǎngzhuīshūduìwángfēiréndemiánmiánshāngtòngdekāitóu:“měiliánjuānxiūyānmìngcháojuéérzhǎngshìxīngōngyánzhùmǐnguīxiāng。”xīngōngzhùérměihǎoshēngmìngshìjiùzàinénghuíláizhèmíngcháogèngluòrénshíguī”(《xiè》)deduìshēngmìngshìdebēitòngnàiyǒutónggōngzhīmiàobiǎomíngzàiāidàoréndetóngshíduìshēngmìngdeduǎnzànjìnxíngleshēnchénkǎojiēxiàláidecǎnhuìyǐnchùyōuér怀huáishāngliǎngshìduìrénshēnchùzhōngcǎnjìngkuàngdexiǎngxiàngzàixiěshāng怀huáiréndezǎoshìérshìxiěréndewánghúnzàishìzhōngwèiniànérxīnshāngzhèzhǒngjìncéngdexiěxiǎngxiàngdǎnbèijiāshūledejǐnāishāngérqiūcǎnlèiguìzhīluòérxiāowáng”,yǎnqiánqiūjǐngshūxīnzhōngāiqíngzàichuánchūduìàifēizǎoshìdeshāngtòngzàizhèzhǒngshāngdàodexīnyǐndǎoxiàzuòzhěxiǎngxiànglínghúntuōròuxúnzhǎoréndezōngjiàndàolehánsuīfēngfāngzhāngderóngpiāopiāoyáozhuāngderénshénxiǎngxiàngmèngshìhuànjiànhànduìrénniànzhīmíngxīn

 jiēxiàláideyànyínyǎnéryíngliánliúshìéréyánggǎnérxīnzhúbāohóngyánérmínghuānjiēxiábiéxiāomèngzhīmángmáng”,yóumíngmíngxiǎngxiàngzhuǎnduìwǎnghuānshēnghuódezhuīyóuduìwǎngdezhuīyòuhuídàoyǎnqiánshìmèngfēimèngdehuànjìngzhōngzàifānhuànjìngzhōngréndeshēnyǐngshìqiānhuàérfǎn”,huòāipéihuíchóuchú”。rénlínghúnderěnláibiǎozuòzhěduìrénlínghúnguīláideqiánglièpànránrénnéngshēngzuìzhōngzàirénlínghúnhuāngér”、“xièjiàndehuànjìngzhōngzàihuídàoyǎnqiányīnyángxiāngdecánxiànshí,“ruòliúzàixīn”,xiànshāngtòngliúshuǐliánmiánjué

 luànzàishūxiěleduìrénzǎoshìdexiànbēitòngbiǎoshìjiānglínzhōngsuǒtuōxiànleduìréndepiànshēnqíngluànzhōngcóngzizēngdàosuǒshìduànmiáoxiěleshāngdàoréndechǎngjǐnggǎnrénzhèduànduìrénxiōngzhìzishāngdàoréndeāitòngchǎngjǐngjìnxíngmiáoxiěrénqíngwèicóngzhōngnánxiànhànsuīwèidàixióngzhǔyǒutōngrénzhēnzhìgǎnqíngdemiàn

 《rénzàihànshíshénzhìzhěnghàndàidōushìdezhòngyàoshūqíngzuòwénxuéshǐróngshì

 ,《rénshìzhōngguówénxuéshǐshàngpiāndàowángzàicáifāngmiànyǒukāijīncúnzhīqiándedàowángwénxuéyǒushījīngdebèifēng·绿tángfēng·shēng》,dànjiēshīxíngshìchūxiànérwénxuéshǐshàngdepiāndàowángfēirénshǔgāorènwèiluànduànxiěqīnqièwèihòushìdàowángzhīzuòsuǒ”。shí,《rénjǐnjǐnzàixiězuòshǒushàngwèihòushìdàowángzhīzuòsuǒ”,gèngzàidàowángcáishàngyǒukāizhīgōnghànrénzhīhòudàowángzuòduàncáodàotiān》、cáozhízi》、wángcànshāngtiān》《yǒu》、cáomáoshānghún》、pānyuèdàowáng》、náncháosòngliúhànrén》、jiāngyānshāngàizi》《shāngyǒurén》、sòngrénchùquándàowángděngjiēshǔlèizhòngduōdàowángzuòdechūxiàn使shǐdàowángchénglezhōngguódàidezhòngyàocái

 èr,《réndeshùshǒuwèihòushìdàowángwénxuégōnglejièjiànshìrénguìzhīluòérxiāowángrénzhīzhèshǒuwèihòushìdàowángshīsuǒyīnpānyuèdàowáng》“hánfēnhuázhīfānglièpiānlíngluòércóngfēng”、liúhànrén》“niànguìzhīzhīqiūyǔnyáohuázhīchūnjiǎn”、liángjiǎnwénshāngměirénshī》“xiāngshāoyǒuxiēhuāluòháishí”、yīnkēngfánjìnlíngshāngqièshī》“huàliángcháojǐnfāngshùluòhuā”、chùquándàowáng》“xìnyóuzhīhuǐshěnhuāzhīzǎoluò”,děngděngzhèxiēdōushìhuāluòqièdewángshìduìrénzhōngguìzhīluòréndechéngèrshìrénhuànjuéshūāiqíngjiāngxīnhuànjìngyǎnqiánshíjǐngxiāngjiédeshùshǒuwèihòushìdàowángshīsuǒchéngzàirénzhīqián,《bèifēng·绿dàowángzhǔyàotōngguòshāngrénbiǎoxiànzuòzhěāi;《tángfēng·shēngdàowángzàishāngréndetóngshíduìwángrénfényíngdecǎnjǐngxiàngjìnxíngmiáoxiěshūxiězuòzhěměiwángshuíchùdebēishāngérréndàowángchōngfēnyòngzhǎngchéndeyōushìzhǎnxiànlehànshāngdàorénshíchǎnshēngdezhǒngzhǒnghuànjìngbiǎoxīnzhōngdejǐngǎnshāngzàimiáoxiěxīnhuànjìngdetóngshí,《rénháizàiluànzhōngmiáoxiěleshāngdàoréndeyǎnqiánshíjǐngjìnxiěchūleduìwángfēidexiànbēizhèshíxiāngjiāndeshūqíngfāngshì使shǐquánzàiāishāngbǎizhuǎndetóngshíchōngmǎnzheshénhuàn。《réndezhèshùchuàngwèihòushìtónglèicáiwénxuésuǒjiēshòupānyuèdàowáng》:“shénpiāoérfǎnxíngānérjiǔānshízhìbiǎoqiānhuáyán。……yáněrlínhòutíngrénkōngshìwànglíngzuòwéipiāopiāodēngyíngyíngdēngyíngyíngwéipiāopiāoruòcúnwèigǎirénhuàkuìshēngchénjiǔtíngzūn”,xiǎngxiàngwánglínghúndepiāofǎnzhuāngbànbìngjiāngzhèxīnhuànjìngkōngshì”、“rénhuàdeyǎnqiánshíjìngjiéláibiǎolejǐndàoniànzhīqíngyòujiāngzǒngfèngdōnggōngjīngfēijiù殿diànshī》“yóukuīchuāngchùháijiěpèishítáishēngzǎoyànyǒuyánchíruòlìngguījiùyuèzhàojiàn”,chùquándàowáng》“qiāokōngguīzhīcénxiǎngyīnróngmíng。……怀huáipíngshēngzhīhǎojìngqiǎnquǎnérnánshěhúnmèngzhījiēzhǎngsōng广guǎngsuīliúhànhàobēizhīxiě”,dōushìjiāngyǎnqiánshíjǐngxīnhuànjìngjiéláishūxiěduìwángréndeniànzhèxiēdōukànchūrénduìhòushìdàowángshīshùshǒudeshēnyuǎnyǐngxiǎng

 sān,《rénshìhàndàishūqíngzuòdexiāndǎozàirénzhīqiánsāochéngwèihànrénshūqíngdezhǔyàowéndànduōshìzàidàiyuányánzhībiǎoréndeqíng怀huáijiǎdediàoyuán》《shì》、yándeāishímìngděngqínggǎnsuīzhìdànzhōngcéngérrénsuīwèisāodànzhíshūzuòzhězàirénhòudenèixīngǎnshòuzhèzhǒngshūqíngshǒujǐnjiàojièdàirényánláishūqíngyàoránqīnqièduōérqiěkāilehàndàishūqíngzuòdexiānzhèzhǒngqínggǎndezhíjiēshūshìduìshījīng》“qíngdòngzhōngérxíngyán”(《máoshī》)jīngshéndechéngshìduìsāofènshūqíngchuántǒngdehóngyáng。《rénzhīhòusuīdàiyuányándesāoréngyǒuzuòdànshūqíngzuòzhìdōnghànzhújiànwèiwèiguānbiéshìhànwèijìndeshāngdàoběnshàngdōushìzhíshūxiōngdezuòzhèshìréndǎoxiāndejiéguǒ

 ,《rénwèiwèijìnshídàirénshēngmìngshídebiànjuéxǐngkāilexiānhànrénzàichéntòngshāngdàoréndetóngshíxiànchūduìshēngmìngshìdekǎozhèhàndeshìjièguānbiànhuàyǒuguānshǐ·fēngchánshūhànshūzhī》《jiāozhìděngzàiyuánshòuniángōngyuánqián118niánhànlechǎngbìngzhīhòushēngǎndàoshēngmìngdecuìruòcóngzhújiànchénshénxiānzhèzhǒngbiànhuàtóngyàngxiànzàideqiūfēngrénzhōngzàizhèduìgōngdeqiúdàngráncúndàizhīérdeshìduìshēngmìngdesuǒzhuīwènduìshēngmìngcúnzàidezhēnshìàiliànhàndezhèlèizuòpǐntóngshídàichūxiàndezhànchéngnán》、sūngōngzhǔdebēichóuděngzuòpǐndàotòuchūhàndàiwénxuéchuàngzuòdeshànbiàncóngwèigōngsòngrùn鸿hóngdezhǔzhúzhuǎnxiàngshūxiězhēnqíngkǎoshēngmìngdezhǔzhèzhǒngkànshìzhuǎnxiàngtuítángdewénxuéfēngshàngbiànhuàshíshàngxiànle西hànrénshēngmìngshídezhújiànjuéxǐngwèiwèijìnshídàirénshēngmìngshídebiànjuéxǐngkāilexiānzhīzhòngzhíhòurénzàiyánjiū西hànwénxuéshígěichōngfēnzhòngshì

 hànyuánfēngsānniángōngyuánqián108niánzhīhòutàichūyuánniángōngyuánqián104niánzhīqiándeqiūtiānrénshíhànzài49suìdào53suìzhījiānduìrénzhīfēichángbēitòngshǐshūchēngyīnniànrén”,“yòuwèizuòshāngdàorén”。

 hànliúchègōngyuánqián156niánqián87nián),西hànde7wèihuángjiéchūdezhèngzhìjiāzhànlüèjiāshīrénliúchèkāihàncháozuìbǎnzàilǐngjūnyǒujiànshùhànshèngshìshìzhōngguóshǐshàngdesānshèngshìzhīwǎnniánqióngbīngyòuzàochénglezhīhuòzhēngniánliúchèxiàzuìzhàogōngyuánqián87niánliúchèbēngzhàgōngxiǎngnián70suìshìhàoxiàohuángmiàohàoshìzōngzàngmàolíng

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37488.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 63人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org