首页 趣味语文古诗词正文

金缕曲·亡妇忌日有感(jin lyu qu wang fu ji ri you gan)

阿尔法趣味语文网 古诗词 2021-08-16 10:23:46 26 0 悼亡诗

 hènshíkōngjiēhángèngxiēzànghuātiānsānzàiyōuyōuhúnmèngyǎoshìmèngjiǔyīngxǐngliàojuérénjiānwèitáichénlěngqīngqīngpiànmáichóuchāidiànyuējìngpāo

 zhòngquánruòyǒushuānghǎozhīniánláishuíxiāngzhōngxiāochéngzhuǎnrěntīngxiāngxiánzhòngdàijiéshēngzhīháiliǎngrénbáomìngzàiyuánqiānshèngyuèlíngfēngqīnglèijǐnzhǐhuī

 wén

 zhèchóushénmeshíhòucáishìjǐntóuluòzàikōngkōngtáijiēshàngdezhōngzhǐzhùwǎnqīnglěngzhèngshìshìzànghuādetiānérzhěngzhěngsānniánzòngránshìchǎngmèngzǎojiùyīnggāixǐngláiledìngshìjuérénjiānméiyǒuwèibashēnchùdehuángquánsuīlěnglěngqīngqīngdànnéngmáizàngsuǒyǒudechóuyuàndàoshìleqīngjìngzhīérmenshēngshēngshìshìdeyuēdìngjiùzhèyàngbèipāo

 guǒshūxìndàohuángquángāiduōhǎohǎoràngzhīdàozhèxiēniánguòzěnyàngshìshuízàishēnpángzhàoshēnleréngránniǎnzhuǎnfǎnshuìrěnzàidànzòuāiyuànwǎndeqínxiánràngmenláishēngzàijiéwèizhībajiùzhēndeyǒuláishēngmenliǎngréngránzhǎngxiāngshǒuérjīndelèishuǐjīngliújǐnzhǐqiánshāochénghuīpiāodìng

 zhùshì

 jīnpáimíngyòumíngxīnláng》《yànfēi》,zuòpáimíngbǎishíliùqiánhòupiànliùyùn

 zànghuātiānzhǐchūnluòhuāshíjiézhìshìnóngyuèzhèbiǎoshílìngyòuànzizhīwánghuāzhīdiāoxiè

 táizhǐfén

 chāidiànyuēchāidiànjīnchāi”、“diàn”,zishìànzhǐàirénjiāndeméngshì

 zhòngquánhuángquán”、“jiǔquán”,zhǐshēngliǎng

 shuāngshūxìndiǎnchū

 xiāngxiánxiānglíngzhīxiánchuánshuōshùnzhīfēizixiāngshuǐérwánghòuwèishuǐshéndàishīzhōngchángyòngqíndàizhǐzhèzhǐlánrěnzàidànzòuāiyuànwǎndeqínxiánfǒuhuìgōudàowángdeāi

 《jīn·wángyǒugǎnshìlánxìngdàowángzhōngdedàibiǎozuòdàowángyǒushíshǒuzhīduōjiēxuèlèijiāochīyóuchēngjuéchàngcóngkōngjiēzhòngxiàzànghuāxiěláiyǐnshāngchūnzhīgǎndàowángzhīyòutáiyōuyuǎnyīnxùntōngzhìláishēngnángǎnqíngcéngcéngjìnzuìhòuwànniànhuīshēngláishìwèiquánshíxiāngjiānshíjǐngsuǒjiànsuǒróuwèiwǎngshìmíngmíngxuánxiǎngjiānlánāigǎnwányàn”、“lìngrénnéng”,jiànbān

 :“hènshí?”nǎihuàyòngzhībosuànzishuǐshíxiūhènshíchéngtóufǎnwèndàochūrénxīnzhōngduìshìzhīshēnqièmiánzhǎngqióngjǐndeāizuòzhěhènxīnhūnsānniánjìngchéngyǒngjuéhuānzhōngérāixiànyòuhènréntiānxuánxiāngjiànyóuzhíwángzhèzhǒngchóuhèngèngyǒuzēng。“kōngjiēhángèngxiēzànghuātiānsāngèngxuànrǎnchūdàowángdehuánjìngfēnwéi。“kōngjiēèrhuàyòngwēntíngyúngènglòuzixiàquèwēnyuē:“tóngshùsāngèngdàoqíngzhèngshēngshēngkōngjiēdàomíng。”néngqīngtīngdàotíngxiēzhīhòucánkōngjiēzhīshēngderéndìngyǒuzhemènnánpáidexīnshìwēnfēiqīngshìwèiqíngsuǒlánróngruòwèisàngzhītòngbiézhīshāngtòngrányuǎnguòshēnggèngshénshìnóngyuèsānshíshíshìxiàtiānzhēngdòuyàndebǎihuādōudiāoxièchēngzànghuātiān”。chùyǒuliǎngcuòdāngzhùmíngshǔxiàquèchēnghángèng”,fēirántiānsuǒzhìnǎiliángzhīxīnjìnggǎnshòu使shǐránèrshìrénwèiluòhuā”,érchēngzànghuā”,“zàngluòpíngxiāngtóngfēiyùnsuǒxiànrénfāngwèizàng”,yòngzànggèngqièshìzhīchūnhuāyàngměiyàndejiāoquèluòhuāyànglíngluòchéngniǎnzuòchén”。jīnzhīzànghuātiān”,zhěngzhěngsānnián仿fǎngmèngchǎngdànguǒzhēnshìmèngzǎogāixǐngle。“táichénlěngqīngqīngpiànmáichóuèrchéngshàngláirénjiānwèidàopóuhuángrénshìkāisuījuélěngqīngquènéngjiāngchóumáizàngtáixuémáichóuzhǐshìzàngzàojiátúnyíng。“chāidiànyuējìngpāoèrzàicóngshēntòngshēngwèiyīnjuérénjiānwèiérshǒuguīquèliǎdāngniánbáitóudàolǎodeshìyánjìng使shǐréntòngshēnghuózàirénjiānshíchángchāidiànzuòwèidìngqíngzhībiǎoshìduìàiqíngdezhōngchéngchāiwèidàideshǒushìzhīnǎishuāngdiànjīnhuāwèizhūbǎoxiāngqiàndeshǒushìyóuliǎngpiànchéngshàngpiànxiěrénduìwángdeshēnqiè怀huáiniàn

 xiàpiànkāitóurénwàngnénglejiěshìwánghòudeqíngkuàngzhèdāngránshìrénhòujīngshénháiyǒuyōumíngdeyīnjiānshìjièwèiqiándeshídàixiàn使shǐránwèichángshìréndejīngchéngsuǒzhìránhòufēi。“zhòngquánruòyǒushuānghǎozhīniánláishuíxiāng?”“zhòngquán”,huángquánjiǔquánchēngyīnjiānshuāngzhǐshūxìnyǒucóngyuǎnfāngláishuāngérpēngzhōngyǒuchǐshūzhīshīhòushìshuāngzhǐshūxìntǎngnéngjiǔquánzhīxiàdewángtōngxìndìngwènwènzhèniánshēnghuóshìshìshuírénbànnǎiyóushēngqiánzhīēnàiliánxiǎngsuǒrénzàilìngliǎngshǒuwèiqìnyuánchūndedàowángzhōngshuō:“xiùxiánshíbìngchuīhóngdiāolánchùtóngxiéyáng。”yòuyuē:“zuìxiāngkànjiāoédàoshǒujiǎnyíndēngchá。”yóushēngqiánēnàiérguānxīnàirénhòudeshēnghuózhōngàizhīqíngwèishēnsuǐrénzhōngniǎnzhuǎnfǎnnánchéngmiánzhòngxiāngqínxiāoqiǎnyòurěntīngzhèqínshēngyīnwèizhèshìwángderénzhǐhuìdàobēixiāochóu”“chōudāoduànshuǐdezuòyòngérshìxiāngxiányuánzhǐxiāngfēizhīqínzhēnguānyǒuxìngcǎisāngziyún:“fēnmíngkāishíhòuqínjìngdōngxiāng,……xīnliángdànyuèshūlíngmèngchǎng。”yóukànchūshìzàichángzàidōngxiāngqínqíndànqínshāoxìnnándànqínyòurěnrénzhǐhǎopànwàngláishēngréngnéngjiéwèizhīshūchóngsuǒzhuànshìzhìxìnghòu,“dàowángzhīyínshǎozhīzhīhènyóuduō。”rénjǐnshìdāngzuòqīnréndāngchéngzhìyǒuzàifēngjiànhūnyīnzhìxiàzhèshìnánderénjiéshēngzhīdeyuànwàngréngnéngshíxiàn:“háiliǎngrénbáomìngzàiyuánqiānshèngyuèlíngfēng。”rénshénzhìdānxīnliǎngrénjiùbáomìngláishēngderéngnéngzhǎngjiǔyuánqiānzhǐyuánfènshǎoshèngyuèlíngfēnghǎojǐngzhǎngzhīzhìnéng使shǐrénshānránlèixiàxīnhūnsānnián便biànshēngkuí使shǐréntòngduàngānchángérwàngláishēngzhèxiànshíshìtàicánlemazàifēngjiànzhìxiàhūnyīnàiqíngwèichǔhěnshǎoměimǎndenánliǎngduìēnàiwǎngwǎngbèitiānzāirénhuòsuǒchāisànduōchīqíngnánzhǐxùnqíngnéngguǐhúnxiāngrénwàngláishēngzàijiézhīshìjìnledànyòuzhīwàngjiéwěiqīnglèijǐnzhǐhuīèrwàijué

 kāngshíliùnián(1677niánshìyīnnánchǎnxìngshìzhèshǒuzuòkāngshíjiǔnián(1680niánnóngyuèsānshíwèishìwángsānzhōuniánzhīshí

 lánxìng(1655-1685),mǎnzhōurénróngruòhàoléngjiāshānrénqīngdàizuìzhemíngrénzhīshīlánzàiqīngdàizhìzhěngzhōngguótánshàngdōuxiǎngyǒuhěngāodeshēngzàizhōngguówénxuéshǐshàngzhànyǒuguāngcǎiduódeshēnghuómǎnhànróngshíguìjiātíngxìngshuāiyǒuguānliánwángcháoguóshìdediǎnxíngxìngsuīshìcóngwángquèxiàngwǎngjīngpíngdànshūdeshēnghuóhuánjìngbèijǐngjiāzhīréndechāocáihuá使shǐshīchuàngzuòchéngxiànchūdexìngxiānmíngdeshùfēngliúchuánzhìjīndelánhuālìng·juéjué》——“rénshēngruòzhǐchūjiànshìqiūfēngbēihuàshànděngxiánbiànquèrénxīnquèdàorénxīnbiàn。”jìngshìzhòngduōdàibiǎozuòzhī

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37483.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 26人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org