首页 趣味语文古诗词正文

寿楼春·寻春服感念(shou lou chun xun chun fu gan nian)

阿尔法趣味语文网 古诗词 2021-08-16 10:23:15 41 0 悼亡诗

 cáichūnshānxúnfāngjīndāoshǒutóngzàiqíngchuāngyīnfēngcánzhàohuāxiéyángshuíniànjīnshangshǎoniánxiāoshūkuángdàntīngtiāodēngchuángbìngjiǔduōmèngshuìshízhuāng

 fēihuāliángxiāozhǎngyǒulánjiùjīnxīnqiāngzuìhènxiāngyúnrénsànchǔlánhúnshāngshēnshìchóuwèixiāngsuànxiāoyóuféngwéilángjìnhánshírénjiāxiāngwèiwàngpíngzǎoxiāng

 wén

 xiǎnghuànjiànchūnshānshǎnghuālejiébáideshǒuzhejiǎndāotóngzàiqíngchuāngcáijiǎnchūnshāndeqíngjǐngjǐngguòduōniánchūnfēngzhàoyàngliǔ绿huākāirénzàishuínéngxiǎngdàojīnshangdāngniánshǎoniánshūkuángqīngxiāoshíguāngxiànzàizhǐtiāodēngtīngchuáng.zuìjiǔjīngchángmèngdàoshuìshídezhuāngmào

 chūnfēihuāluòwǎnxiǎnshífēnmànzhǎngyǒujiùyǒuxīnqiāngyīndōufēichángměihǎodànnánjiùréngòngshǎngzuìhènrénshēngbiéránxīnshāngshēnzàizhōngchóuwèixiāngxiāoshēngnéngwéigāozàihuìhòuyóunénghuàwèiàiréntuányuánshíjìnhánshínánwàngdāngniándeměihǎowǎngshì

 zhùshì

 寿shòulóuchūnpáimíngshǐshuāngdiàobǎilíngqiánhòupiànliùpíngyùngòngchùduìzhàngshēngqíngquánzuòyīnduōliányòngsānzhìpíngshēngǎowèizhōngjǐnyǒuzhīdiào寿shòulóunéngshìzuòzhěsuǒdemíngchēng

 chūnchūn穿chuāndegǎnniànniàn

 xúnfāngyóushǎngměijǐng

 jīndāojiǎndāodeměichēngshǒujiébáideshǒu

 (yī):tōng”,xiékào

 “yǒulánèr:“lán”、“jīndōushìduìdeměichēngxīnqiāngzhǐxīnxīndiào

 chǔlánchǔxiāngcǎodàizhǐměirén

 “suànxiāozhǐwéigāoxiāohuándìngqíngshìyīnyuánshìyúnyǒuzàiwéigāoyóujiāngxiàqīngxiāoyǒuqíngyuēniánzàihuìliúzhǐhuánniánzhìxiāojuéshíérhòuzhēnxiāozhōngzhǐròuyǐnhuán

 hánshíjiélìngmíngqīngmíngjiéqiántiānhuòshuōqīngmíngqiánliǎngtiān)。xiāngchuánjìnwéngōngdàojièzhītuīshìjièzhītuībàofénjiùdìngshìjìnhuǒhánshíjiéhòulìngliǔzhīhuǒwèiyǐnshíwèixīnhuǒ”。

 píng(pín)zǎoxiāngshíguìshǎochūjiàqiányàodàozōngmiàoshòujiàowèizhīdàojiàochéngzhījiùzàizōngmiàozhǔchízhīshíchénshèzhīzhōngyǒucǎiláidepíngzǎo。《shījīng·zhàonán·cǎipíng》:“cǎipíngnánjiànzhībīncǎizǎoxínglǎo。……diànzhīzōngshìyǒuxiàshuíshīzhīyǒu。”“píngzǎoxiānghòuláiyǐnshēnzhǐxīnhūndewēnxīnzi

 shǐshíniánwèishǐqīngfēn”,gǎnqíngshénzhèshǒudàoniànwángdetòngqièzhīqíngchùxiāngdezhīgǎnróuzàigǎnrénzhìshēn

 shàngpiànwèijiùxiěshíjìnhánshízhīzhèngdāngyīngyànbǎihuāzhēngyándeshíjiéhuànshàngchūndàojiāowàiqīngshǎnghuāshìdàiwénréndeshǎngxīnshìshíxúnchūn”,ránnánliánxiǎngdāngniánzizàiměizhíqīngmínghánshízǒngyàowèicáijiànchūn。“cáichūnshānxúnfāng便biànyóuluò。“jīndāoshǒutóngzàiqíngchuāng”。zhèliǎngyònglǐngliǎng。《shīshíjiǔshǒuwèiééhóngfěnzhuāngxiānxiānchūshǒu。”“shǒuèrànshìchūdexiánhuìwēnróulínchuāngzuòzhěkànzheziwèiwàichūshǎnghuāzhǔnbèishangzhèshìpíngchángdejiātíngshēnghuójiǎnyǐngjìngxiéměimǎn。“shíniánwèishǐqīngfēndezhōngchāisànle。“yīnfēngcánzhàohuāxiéyáng”,qiánhuàyòngxièdàoyùnyǒngxuěshī:“wèiruòliǔyīnfēng。”zhèjiāngliǔgǎizuòcánbìngzhīxiéyáng”,tòuchūzhǒngxiāoliángxiàngcánbèifēngchuīnánxúnànshìzidewángcántòuchūrénduìrénshēngduǎndegǎnkǎizihòuchūnfēngliǔzhàoyàng绿huāzhàoyàngkāiérrénfǎnle。“shuíniànjīnshangèrzhàoyīngxiǎnshìchūméijiégòuzhīzhěnqíngběnshìyīnxúnchūnér,“jīnshanggōuchóucháng使shǐzuòzhěxiànshēnshēndehuízhīzhōng。“shǎoniánxiāoshūkuángchūbáidàishūshībǎiyùnwēizhīshīdeshūkuángshǔniánshǎoxiánsànwèiguānbēi”。zhōngniánsàngguǎhuānshǎoniánháoxiāodàijǐnshàngjiésānyòuyònglǐngdànlǐngsānhuàmèngjìng。“tīngtiāodēngchuángbìngjiǔèrmíngxiǎnshìjièyòngzhùdàowángzhètiān·zhòngguòchāngménwànshìfēizhōngkōngchuángtīngnánchuāngshuítiāodēng。“duōmèngshuìshízhuāngnǎishìxiěshíqíngshàngpiàntōngguòduìwángsuǒsuìwǎngshìdehuíqīngzuòzhěduìdewǎngqíngshēn

 xiàpiànzhíshūxiōngzhòngzàibiǎoduìwángmiánhòuchìdeshēnzhìgǎnqínghuàntóushìzhéyāoliù,“fēihuāzhàoyīngcán”,“liángxiāozhàoyīngduōmèng”,使shǐshàngxiàpiànmàijǐnjǐnxiāngliányòuyǒurénlóukōngxìnglánshānzhīwèi。“yǒulánjiùjīnxīnqiāng”,yǒulǐngliǎngzhèliǎngwénjiànshuōmíngwángjīngyīnyīnsuīměinánjiùréngòngshǎngjìnshāng怀huáinánrénrányǐnxià:“zuìhènxiāngyúnrénsànchǔhúnshāng。”rénqīngniánshícéngzàijiānghàndàishēnghuóguòxiěàiqíngdeduōzuòpǐnchángchángdàishàngchǔ”“xiāngděngyǎnzhègàiyǒuliǎngzhǒngnéngshìjiéhūnshìzàichǔèrshìmíngxiāngyúnzhīlèizàizhè,“xiāngyúnrénsànchǔlánhúnshāngèrwèiduìwénxiězizhīzhībēiguānzuìhènèrshìxiěréndetòngzhīqíng。“shēnshìchóuwèixiāngèrgèngtuījìnlecéngbiǎoxiànledeshēnshìzhīgǎn。“suànxiāoyóuféngwéilángyòngwéigāodiǎnxiāoshēngnéngwéigāozàihuìhòuyóunénghuàwèiwéigāotuányuánduìzhàogǎntànziwánghòuzàiyuánzhònghuìlehòujiéjìnhánshírénjiāxiāngwèiwàngpíngzǎoxiāngèrdiǎnchūshíjiélìngyòuànchūwánggòngtóngyǒuguòdeměihǎowǎngshìrénhánshífénjiànrénjiāchūyóuqīngcǎifāngcǎoyóuxiǎngwǎngxīnhūnzhīláijǐngxiěāiqíngjiànāizhīshēnqiè

 《寿shòulóuchūnnǎiméiběnláishìshìzhìmǎndexīnjìngdànchēqīngqiújǐnshíhuànláijiārénpànzhèngshìguìjǐngxiàngliángxīnjìngliǎngxiāngduìrányǐnrénxiànshānggǎnshùdiǎnzhǔyàobiǎoxiànzàiyùnfāngmiànchōnglezhīzhōngshēngyòngdejièzhōngchángchūxiànpíngshēngpíngshēngxiāoshūkuáng”,“yóuféngwéilángjūnwèipíngshēngércáichūnshānxúnfāngshìpíngshēngzhèshìduìdedǎnzhèzàiwǎnyuērénzhōnggèngshìhǎnjiàndezhèshìshǐduìwǎnyuēdezhǎnèrduōyòngpíngshēngǎoquánbǎilíngpíngshēng便biànzhànleliùshíǎodiàopíngshēng使shǐshēngyīnshūpínghuǎnzhíjiēyǐngxiǎngdàodeshùfēngzhèngjiāoxúnsuǒshuō:“diàopíngshúyīnshēngǎoyīnhuǎnfánshēngyínhuǎnshùěr……mèngchuāngshǐméiděngwǎngwǎngyòngzhǎng……éryīnhuǎnwèidùncuò。”(《diāolóuhuà》)sānyùnyòngshuāngshēngdiéyùnzhè使shǐdejiézòugèngwèishūhuǎnshēngqínggèngwèichōngmǎnyīnshìshūchánmiánāiyuàndedàowángzhīqíng

 zhèshǒuwèishǐdàoniànwángsuǒzuònéngzuòrénrènzhōngshūshěngtángshòuhántuōzhòuzhòngyònghòuchuàngzuòniánfènnánquèkǎo

 shǐ1163~1220?niánbāngqīnghàoméibiànnánkāifēngrénshēngwèizhōngzǎoniánrènguòliáohántuōzhòudāngguóshíshìzuìqīnxìndetángzhuànwénshūhánbàishǐqiānliánshòuqíngxíngpínkùnzhōngshǐdeyǒngwèizhǎngzhōngshēnshìzhīgǎnháizàiníngzōngcháoběixíng使shǐjīnzhèfēndeběixíngchōngmǎnlechéntòngdejiāguózhīgǎnjīnchuányǒuméi》。cún112shǒu

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37481.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 41人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

最近发表

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org