首页 趣味语文古诗词正文

浣溪沙·小院闲窗春色深(huan xi sha xiao yuan xian chuang chun se shen)

阿尔法趣味语文网 古诗词 2021-08-13 17:58:11 72 0 闺怨诗

 xiǎoyuànxiánchuāngchūnshēnzhòngliánwèijuǎnyǐngchénchénlóuyáoqín。(chūnshēn zuòchūnshēn)

 yuǎnxiùchūyúncuībáofēngchuīnòngqīngyīnhuāxièkǒngnánjìn

 wén

 xiǎoyuànyǎnyìngzàichūnshēnshēnde绿shùfánhuāzhōnglóushàngxiǎochuāngxiányǎncéngcénghòuzhòngdeménliánméiyǒujuǎnyōuàndeguīfángzhōngxiǎnànyǐngchénchénkàozhelángānchóuqíngrénshuōzhǐhǎoxīnzàiyānnòngzheqínxián

 yúnsuīxīnquècuīzǎojiàngwēifēngchuīzhōngdeqīngfēngchuīdòngzhenòngzheàndàndeqīngyúnyuànzidehuājiāngdiāoxièkǒngliánzhèxiéfēngdōunánchéngshòuzhēnràngrénshāngjǐng

 zhùshì

 huànshātángjiàofāngmíngyīnchūnqiūshírén西shīhuànshāruòérmínghòuyòngzuòpáimíngyòumínghuànshā”“xiǎotínghuāděngchūnjǐng:《cǎotángshī》(yángjīnběnděngzuòchūnjǐng”。

 xiánchuāngdiāohuālándechuāngzixiánlánxiánchuāngbānyòngzuòyōuxiánzhī。“yǒuxiēbǎnběnzuò

 zhòngliáncéngcéngliánchénchénzhǐguīfángyōuànzhǐshēnsuì

 nòngyáoqínshìdeqínqínzuòwèiqíndeměichēngfànzhǐqín

 yuǎnxiùyuǎnshānxiùshānfēngbáojiāngluòbáozhǐhuánghūn

 qīngyīnàndàndeqīngyún

 “huāwèihuāshèngkāizhīzhèngchūnnóngzhīshíérdediāoluò使shǐrénwèizhīwàishānggǎnshénzhìnánjìnshòunánjìnnánzhǐ

 zhèshìshǒuchūnxiěshēnchùguīdezhǔréngōngmiànduìjiāngshìdechūnliáonòngzheyáoqínkànyuǎnchùyúnxiùtīngqīngfēngjuéhuāxièshèngwǎnquánshàngpiànzhǔyàomiáoxiěhuánjìngxiàpiànzhezhònghuàjǐngtōngguòcóngshìnèidàoshìwàidejǐngmiáoxiěyòngqíngjǐngjiāoróngdeshùshǒuhányùndezhìxiěchūzhǔréngōngshāngchūn怀huáiréndechàngqíng怀huáibiǎoxiànlezhǔréngōngjiéránchùdexīnjìng

 deshàngpiànzhǔyàomiáoxiěhuánjìngxiàpiànzhezhònghuàjǐng

 “xiǎoyuànxiánchuāngchūnshēnzhōngdexiǎoyuàndiǎnmíngzhōngzhǔréngōngsuǒzàizhīzhèxiǎoyuànyīnzàichūnshēn绿shùfánhuāzhōngtiānkuàihēilelóushàngchuāngzizhíxiányǎnzhetíngyuànzhōngwèijiànrénláiwǎngchuānglíngjiānméiyǒuyàn穿chuānliánxiǎnliáokuòluòzhēnwèishēnguīshìhǎi!“zhòngliánwèijuǎnyǐngchénchénxiěshǎoshēnchùzhèshēnyuànzhīzhōnggǎndàolíngcénnányánrènliánchuíyīnshìzhòngliánshìnèiguāng线xiànàndànchénchénshìxíngróngshìnèishēnsuìzhèyǐngchénchénshìshuōyángtóuyǐnghěnzhǎnghěnzhǎngérshìshuōshìnèiyīnàngèngjuéhēiyǒuyǒudezhèliǎngzhōngdexiǎoyuànxiánchuāngzhòngliánwèijuǎn”,shìcóngwàimiànkànchūdeshíjǐngshìjiùnèimiànjiàndàodexiànzhuàngbìngfēiliǎngchùzhǐshìfāngdewéntōngguòhuánjìngmiáohuìzhǔréngōngyīnchūnlánshānyōuguīshēnsuìérchǎnshēngdechóutǒngtǒngxiànlechūlái

 zàizhèchóumènshíjiāngshìzěnyàngcénqiǎnchóu怀huáidenexìnzǒuxiànglóuqiánpínglóuyuǎntiàowàngzàikāikuòderánjǐngxiàngzhōngxúnqiúxiēwèiránérquèzhǐjiànbáiyúncuīfēngnòngyīntiānzhuǎnànjiānglíntóngdeyīnchénmèndexīnqíngyàngfǎnérzēngtiānnǎofánmènláikāishǐzhànzàilèngjiēzhezuòxiàláidànqínlái:“lóuyáoqín。”zhèjiùshìnàishíbǎituōxīnqíngnǎofánzàokāndezhǒngxiàshídòngzuòshìshíshàngzhōngzhǔrénbìngfēiyǒuliànqínzhǐguòshìjièchúshuōchóu怀huáisuǒxiàngmáozhènhòutínghuāzhōngdeshǎolányáoqīngshànyàngqīngsōngmíngkuàiféngyánzuòōuyángxiū)《diéliànhuāzhōngdeyǒulèiyǎnlóupínyàngchǔjǐnguǎnzhèyàngdàndexiánchóumènzhōngméiyǒubèiqínshēngzǒujīngshénjiāsuǒjiětuō。“lóuxíngxiàngxiěchūleyóuchóujìnérxiànshénhúncuòdejīngshénzhuàngtài。“èrgèngshēnqièbiǎoledenányándexīnqíng

 guòpiànliǎngduìqiánduànjiéjǐnliánshìzàilóuqiánsuǒjiàndeshíjǐngcóngzhèngmiànjiēshìchóuzhīyóu:“yuǎnxiùchūyúncuībáowèiyuǎnjǐngzhèshìshuōmiànshuǐlěngérchéngyúnlóngzhàofēngluánbáitiānjīngtàiyángzhēngzhújiànxiāosànfēngluánzàixiànérshānxuézhōngyúnzhàokùnnányàodàojiāngluòshícáirǎnrǎnshēngtáoyuānmíngguīláiyún:“yúnxīnchūxiùniǎojuànfēiérzhīháijiùshìxiěbàngwǎnjǐngxiàngyúncuībáo”。báojiāngluòshízhīwèi。“fēngchuīnòngqīngyīnwèijìnjǐngshìshuōbàngwǎnshífēntiānjiànànǎichénchénérwēifēngchuīhuāfēijiànhǎoshìqīngyīnxiāngnòngyúnnòngqīngyīn”。

 qiánzhōngzhecuījiālejiànglínhòuzhōngyòngnòng使shǐqīngyīnzhuǎnnóngróngchéngpiàntiānbiànhēishēngdòngyòuxíngxiàngzàichóurénxīnshàngjiāgàilecénghòuhòudeyīnyǐngchóu怀huáinánqiǎndàiyán

 zuìhòuhuāxièkǒngnánjìnshìchéngchūnshēnérláiànjiéhòuhuāluòhòuqīngmíng”(yànshūzhènzizhōngxiāngyīnhuāxièzǒngkuòhuánjìngjǐngkǒngnánjìngàishùluòchóuzhōngzhǔrénchóuzhīyóuzhìdàochūchūcáijiāngwēidejǐngyōumiǎodegǎnqíngwèiqiǎomiàoérxiéjiélái使shǐyóuchūnyǐnnánzhuōdechōuxiàngdechóujiùchénglejiēchùdexíngxiàng

 xiǎoxiánshēnzhèngshìkōngguīxiězhàoérchūnshēnnóngwèixièlòuzhòngliánjuǎnrènànyǐngchénchénchūnqíngzàodònggèngnéngxíngzhīyánzhǐtuōzhīyáoqín

 “shēnshìshàngpiànzhīyǎnguīshēnchūnshēnqíngshēn,“lóu”,shuōsāncáng,“shíshēngshèngyǒushēng”,yùnwèizhīshēnqínggèngyǒuxiàndeyùnwèi

 xiàpiàndàngtiānyóushìnèiérshìwài。“yuǎnxiùchūyúnjiàntáoyuānmíngguīlái》:“yúnxīnchūxiùniǎojuànfēiérzhīhái。”yúnchūyúnguīshíguāngsuízhīrěnrǎnérshìjuéwǎnjǐngcuīláigèngjiānfēngchuīqīngyīn,“nòngzhǐfēngzhīnòngqīngyīnháizhǐshíjìngzhōngrénzhàháichóudeqínggǎndòngjiéréngjiéxuézàifēngcuīhuāxiènánjìndeyōushàng

 dàishīpíngjiāpíngliàn”,“dànzhōngzhì”(shěnfēiběncǎotángshī》)。xiěguīzhōngchūnyuànzhīyòujièxīnzhīyúnfēngshūwēiyīndànhuàhuàwēiwēidòuzhèzhǒngwǎnyùndechuánqíngfāngshìshìchuántǒngshīdeshěnměiqíngde

 qīngzhào(1084nián3yuè13~1155nián5yuè12hàoānshìhànshāndōngshěngnánzhāngqiūrénsòngdàinánběisòngzhījiāorénwǎnyuēpàidàibiǎoyǒuqiāncáizhīchēngsuǒzuòqiánduōxiěyōuxiánshēnghuóhòuduōbēitànshēnshìqíngdiàogǎnshāngxíngshìshàngshànyòngbáimiáoshǒujìngyánqīnglùnqiángdiàoxiéchóngshàngdiǎnchūbiéshìjiāzhīshuōfǎnduìzuòshīwénzhīzuònéngshīliúcúnduōfēnpiānzhānggǎnshíyǒngshǐqíngkāngkǎifēngtóngyǒuānshìwén》《ān》,sànhòurényǒushùběnjīnyǒuqīngzhàoxiàozhù》。

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37446.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 72人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org