首页 趣味语文古诗词正文

锦堂春·坠髻慵梳(jin tang chun zhui ji yong shu)

阿尔法趣味语文网 古诗词 2021-08-13 17:57:13 46 0 闺怨诗

 zhuìyōngshūchóuélǎnhuàxīnshìshìlánshānjuéxīnláiqiáojīnkuānrènzhèshūkuángxiàxiàngrénqiàoxiánfāngróngzhěngdùnnènqīngzhēngrěnxīnān

 qiánguòlejiùyuēshéndāngchūzhuàntōujiǎnyúnhuánshíguīláixiāngshēnguāndàiyàoyóuyúnchánxiùqīntónghuānjǐngèngshēnkuǎnkuǎnwènjīnhòugǎngèngduān

 wén

 zhuìluàndetóuxīnshūjǐnsuǒdechóuméilǎnmiáohuàxīnlíngluànshìshìshùnjìnláijuéqiáoxiāoshòushēnshàngdejīnxiǎnkuānsōngleduōzhīdàojīnzhèfēngliúdelàngzixīnduìzhíshìshìruòděngxiányīnggāizhěnghǎoměideróngyánzhèyàngqīngqīngchūnniánhuázěnnéngānxīn

 yòucóngqiányàngguòlexiāngyuēdeguīránzhèyàngwèidāngchūyàopiànjiǎnxiàliǔxiùxiāngzèngděngdàoshénmeshíhòuhuíláiyàojǐnjǐnguānzàijiāménwàiděngdàoxiǎngyàohuānàishíyàojǐnchányuānyāngxiùbèitóngchuánggòngzhěnděngdàogèngshēncáimànmànwènjīnhòuháigǎnzhèyànglàishīyuēma

 zhùshì

 jǐntángchūnpáimíng,《zhāngzhùlínzhōngshāng”。shuāngdiàobǎishàngxiàpiànshípíngyùn

 zhuì(jì):xiàchuídeyōnglǎn

 chóuéchóuméi

 shìshìshìshìfánshìhándān》:“zhǎngniánshìshìjiēpāojǐnjīnlánbiānzànyǎnmíng。”lánshānshuāijiǎnxiāochénzhǐxīnqíngluò

 xīnláijìnláiqīngzhàofènghuángtáishàngchuīxiāo·xiānglěngjīn》:“xīnláishòufēigànbìngjiǔshìbēiqiū。”

 jīnkuānwèishēnxiāoshòulejīnzhuìjīndefànzhǐpiàoliàngdezhuāng

 rènzhīdàoshūkuángkuángfàngdeyàngzizhǐkuángfàngderénliúdòuyuánwàixīn》:“yánduīànrènshīrénzàijiān。”xiàxīnzhōng

 “xiàngrénwèiruòshìdebiérénshuōxiàoxiánliáoqiào(qiào):guài(pì)xiánruòshìdǒngjiěyuán西xiāngzhūgōngdiàojuǎnsān:“rénláishìqiáozhāngshēngshēn使shǐxiēérshìxiányānjiànshízheshānzixiùéryānlèi。”

 zhěngdùnzhěngbáixíng》:“chényínfàngchāxiánzhōngzhěngdùnshangliǎnróng。”

 wèideběn

 zhēngrěnzěnrěnbáihuáyángguāntáohuāshí》:“zhēngrěnkāishítóngzuìmíngcháohòukōngzhī!”

 shénwèishénmezhuànpiàn

 jiǎnyúnhuán(huán):dàiqíngrénbiéfāngchángjiǎnxiāngzèngyúnhuánziyúndehuán

 yóuyún(tì)chánmiánnánhuānàidǒngjiěyuán西xiāngzhūgōngdiàojuǎn:“sāntíngláishìguīyuànxiāngzhébànláishìyóuyún。”

 xiùqīnxiùhuābèizi

 gèngshēnshēnjiùshífēnzuògèngměigèngyuēliǎngxiǎoshíkuǎnkuǎnhuǎnhuǎnmànmànjiāng》:“穿chuānhuājiádiéshēnshēnjiàndiǎnshuǐqīngtíngkuǎnkuǎnfēi。”

 gèngzàiduānlàimènghànqīngluósānzhé:“zhèduāndezéijiānhuájiānglǎo。”

 liǔyǒngshìwèidàiyǒunónghòushìmínshíderéndeduōqíngdōushìdexīnwèiláimiáoxiěàiqíngshìzhèshǒujǐntángchūnjiùshìzhōnghěnyǒudàibiǎoxìngdezuòzhīdechuàngzuòniánfènzànkǎoyīnwèinèiróngshèyīnggāishìzuòliǔyǒngwèichūshìzhīqián

 zhèshìshǒuguīyuànzhǔréngōngshìwèiduìqíngrénàiyòuhèndekāipiān,“zhuìyōngshūchóuélǎnhuàduìǒuzhíjiēbiǎoxiànzhèwèidejīngshénzhuàngtàisōngsànleérquèyōngshū”;éméijīnghánchóuzhǎnleéryòulǎnhuà”。qiānzàibàorènānshūzhōngshuōshìwèizhīzhěwèiyuèzhěróng”,zhǔréngōngméiyǒuxīnqíngshūzhuāngbànshìshìyuèzhěyǒuguān。“xīnshìshìlánshānshìduìqiánmiàndezǒngjiémiáoshùxīnjiāxiāochénjuàndàirènshìqíngdōuxīnzuòlezhèsānyóuwàidàonèizhǔréngōngdexíngwèiyuánxīnjiācóngérjiēshìlezhǔréngōngdexīnzhuàngtàifánshìdōujīngshénláizuòzhǐshūzhuāngbànshìnèixìnglánshānwàimiànróngqiáoleshēnxiāoshòule。“jīnkuān”,shangbiànkuānle便biànshìshēnshòuxiàledezhèngrénměidàikuānsōngbiǎoshìshēnxiāoshòuliǔyǒngdiéliànhuā·zhùwēilóufēngyǒudàijiànkuānzhōnghuǐwèixiāorénqiáozhī

 shàngzàoleshénqíngqiáoxīnfánluàndexìngxíngxiàngzàixiěshàng沿yánletángdàiláiduìlǎnměiréndelèixínghuàmiáoxiěwēntíngyúnxiàdelǎnhuàéméinòngzhuāngshūchí”(《mán·xiǎoshānzhòngdiéjīnmíngmiè》)hěnxiāngshìdànjiēxiàláideliǎngjiùchōngchūlelèixínghuàdejiùchéngwèizhèzisuǒyǒudebái。“rènzhèshūkuángxiàxiàngrénqiàoxián。”xiǎngláiqīngkuángdelàngzidìngyòuzàiwàimiànruòshìtóngbiéréndiàoxiàozǎodiūzàinǎohòulezhǔréngōngzhīsuǒxīnshūzhuāngxiāoshòuqiáodōushìyīnwèishūkuángde。“rènbiǎomíngfēichánglejiězhèxīnrénfēngliúqīngkuángdexìngqíngànshìlezhèbānshìleyòngzhèlǐngchūyǒubiǎodegōngnéngshénzhìzheqiánghuàdezuòyòngzhèrénshìzikǒuwěnyòngláibiǎoziyuànhèndexīnqíngzhìzuòzhějiāngshūqíngzhǔréngōngniànyuànhèndeduìxiàngdiǎnmíngleduìfāngduìdetàimíngle

 shìmínjiàozhùzhòngxiànshíderényuàntīngrénbǎidemìngyùnsuǒzhōngdezibìngyīnzhèshūkuángdeniánqīngrénérzhǎngjiǔchényōushāngzhīzhōngyàojìnxíngkàngzhēngshénzhìcǎizhǒngbàoxíngdòng。“fāngróngzhěngdùn”,zhèshìgānxiàngmìngyùndezhèkāipiānèrzhàoyīngyóufāngróngzhīzhǔréngōngduìderóngmàoháishìhěnyǒuxìnde。“nènqīngzhēngrěnxīnān”,zhèshìshàngpiàndexiǎojiéshìzhejiāngyàoxièqiāngpíngdeyuànhènzhìshàngpiànzàizhǔréngōngjuéxīnzhènzuòláideshíhòujiéshùlezhèànshìlexiàpiànzhǎnde线xiànsuǒ

 guòpiànlàngziwéiyuēguīpiànledezhōngzhēnyuànfènzhīqíngtuīxiàngledǐngdiǎn。“qiánguòlejiùyuē”,yòuxiàngcóngqiányàngbèiméngshīyuēguī。“qiánshuōmíngshìxìnshǒunuòyánle。“shéndāngchūzhuàntōujiǎnyúnhuán”,dàinánxiāngbiézhīshíyǒudìngméngyuēzijiǎnzèngdezèngdeshìwèileràngnánzijiànjiànrénlìngwàiháiyǒuchánzhùnánzizhīxīndeshénnǎohènzhīxiàpánsuànzheyǒutiānguīláiyàoshèshōushíjiàoxùn

 dechéngbànyǒusānzhòu:“shíguīláixiāngshēnguān”,děngdàohuíláideshíhòujiāngguīfángdeménjǐnjǐnguānzhùràngjìnláièr:“dàiyàoyóuyúnchánxiùqīntónghuān”,ràngjìnbèiduìdeyàoqiúcǎi使shǐyàoxiéduìfāngfǎnshěngsān:“jǐngèngshēnkuǎnkuǎnwènjīnhòugǎngèngduān。”tīngrènshíjiānjiāngchízhōngguòděngdàidàogèngshēnjiùshìbàndeshíhòucáiyáncóngtóudàowěiyǒutiáoyǒumànmànshùluòdeshūkuángyàohuǐguòrèncuòháiyàobǎozhènghòunéngzàilàishuǎngyuēzhèxiēdōushìzhǔréngōngàihènjiāocuòchōngmǎnwàngkuàidexiǎngxiàngtiēqièrénxīnxìngmiáoxiědeqíngjǐngtóngshàngyǎnlechūzhījiāndòudeqīngzhìquánránérzhǐzhìzhèzishìfǒuhuìhuòzěnmeyàngshíshīxīnzhōnghuàzhōngzàiduōyán

 zhèshǒuyòngdàiyánxiězhǔréngōngdexīnhuódòngjiéhuàāchéngjiāngyīnàishēnérhèndeqíngzhuàngxiělínjǐnzhìshēngkǒuxiàozàizhèshǒuzhōngliǔyǒngzàolewèichuántǒngwénrénshīzhōngdexìngjiǒngdeshìjǐngzixíngxiàngqiángyǒushǒuduàngǎnkàngzhēngdediàosuīshuōshàngyǒuduōgāodànqíngzhēnwèinóngháoshètàoyóukànchūliǔyǒngduìfēngchénzidelejiěshǎngàiliǔyǒngzàizhèyòngxiěshìdejiùshìwèilegěirénkànyánshàngzhǔyàoyòngqiǎnjìndebáihuàshénzhìshìjǐngshìshì”,“rèn”、“qiào”、“nèn”、“zhēng”、“zhuàn”、“duānděngbiǎoxiànhěnqiángdetōngwénxuéyánjiégòushàngzhǔyàocǎiyòngshìmínsuǒwénjiàndeqiǎnxíngjiégòufāngshìyǒujiéyǒuqíngjiénénggòujǐnjǐnzhuāzhùzhě

 liǔyǒng,(yuē987niányuē1053niánběisòngzhemíngrénwǎnyuēpàidàibiǎorénhànchóngānjīnjiànshānrényuánmíngsānbiànjǐngzhuānghòugǎimíngyǒngqīngpáixíngyòuchēngliǔsòngrénzōngcháojìnshìguānzhìtúntiányuánwàilángshìchēngliǔtúntiánchēngfèngzhǐtiánliǔsānbiàn”,shēngjīngzuòbìngbáiqīngxiāngduōmiáohuìchéngshìfēngguāngshēnghuóyóuzhǎngshūxiěxíngzhīqíngchuàngzuòmànduōhuàqíngjǐngjiāoróngyántōngyīnxiéwǎnzàidāngshíliúchuán广guǎngfànrénchēngfányǒujǐngshuǐyǐnchùjiēnéngliǔ”,wǎnyuēpàizuìdàibiǎoxìngderénzhīduìsòngdezhǎnyǒuzhòngyǐngxiǎngdàibiǎozuòlínlíng》《shēnggānzhōu》。

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37444.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 46人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

最近发表

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org