首页 趣味语文古诗词正文

祝英台近·晚春(zhu ying tai jin wan chun)

阿尔法趣味语文网 古诗词 2021-08-13 17:54:54 18 0 闺怨诗

 bǎochāifēntáoyānliǔànnánshàngcénglóushíjiǔfēngduànchángpiànpiànfēihóngdōurénguǎngèngshuíquànyīngshēngzhù

 bìnbiānshìhuāboguīcáizānyòuzhòngshùluózhàngdēnghūngěngyànmèngzhōngshìchūndàichóuláichūnguīchùquèjiědàijiāngchóu

 wén

 jiāngbǎochāibāiwèiliǎngjiébiézàitáokǒunánàndànliángyānlóngzhàozhechuíliǔdēngshàngcéngcéngdegāolóushítiānyǒujiǔtiānfēnghàozhòupiànpiànpiāofēidehuābànlìngrénduànchángbēichóufēngcuīhuāquánméirénláijiùgèngyǒushuíquànhuángyuānérjiāngshēngxiū

 qiáoqiáozānzàibìnbiāndehuāyònghuābànshùjiāngrénguībocáizānshànghuāyòuzhāixiàzhòngshùhūnàndedēngguāngyìngzhàozheluózhàngmèngzhōngbēizhegěngyànnánshìchūntiāndedàoláigěidàiláiyōuchóuérjīnchūntiānyòuguīxiàngchùquèdǒngjiāngyōuchóudàizǒu

 zhùshì

 bǎochāifēnchāiwèidàizānshǒushìfēnwèiliǎngqíngrénfēnbiéshízhíwèiniànbǎochāifēnbiézhī

 táozàinánjīngqínhuáiqīngliúzhīchùzhèfànzhǐnánsòngbiézhīchù

 nánshuǐbiānfànzhǐsòngbiédefāngjiāngyānbié》:“sòngjūnnánshāngzhī。”

 fēihóngluòhuā

 huāboguīyònghuābàndeshùzhànbozhàngguīláide

 kànxiéshì

 zhèshǒushìxiěshēnguīzichūnshíjié怀huáirénniànyuǎnchóuchàngdexiāngzhīqíngzuòzhěyòngzhédùncuòdezhízhedeniànbiǎoshēnshēngdòngchuánshéndefēngzàixīnzhōngshìbiédeshěnqiāndetiánshuōcéngshuō:“jiàxuānyángfènwèigōngzhìbǎochāifēntáoxiáwēnróuhúnxiāojǐnrénliǎzhēn。”shínéngkāngkǎizònghéngyòunéngxiáwēnróushànháofàngzhǎngwǎnyuēzhèngshìxīnzuòfēngcáiduōyànghuàdejiāfēngdebiǎoxiànzhǐguòzhèshǒuzuògǎnqíngbiǎoxiàngèngwèile

 zhèshìshǒuyǒuzhèngzhìnèihándezuònǎirénjiǎtuōzishuōshāngchūn怀huáiniànqīnréndechóuduìguózhǎngfēnlièdebēitòng。《liǎoyuánxuǎnyún:“yǒusuǒtuōérjièguīyuànshūzhì!”

 shàngpiàntóu:“bǎochāifēntáoyānliǔànnán。”xiěduìqíngrénzàiyānméngdeyángliǔànbiānqíngqièfēnchāizèngbiédeqíngjǐngzhèxiàngzhěànshìqíngrénbiéshìtòngdemeguónánběirénmínzhǎngjiǔfēnrénwèiduànláiwǎngshìgèngwèitòngmazhèshìguódàiwénxuéjiāchángjiàndexiāngcǎoměirénzuòwèigǎnqíngxuānxiètuōdezhǒngshùshǒuxīnchénglezhèzhǒngshùshǒu

 “shàngcénglóushíjiǔfēng。”qíngrénfēnshǒuhòudēnglóuyuǎntiào怀huáiniànrénshì使shǐrénshènggǎnqíngzàilegèngkuàngyòuzǒngshìshíyǒujiǔdàofēnghuìmíngdeshíjiéneguāfēngxiàsuīnéngdēnglóuérnéngyuǎnwàngzhèshì使shǐréntòngchǔdeyuányīnfēnghuìmíngrándeyīnlěnggèngjiāshēnréndeqíng怀huáizhèyòushì使shǐréntòngdeyīnzhǐhuàjiùyǒuduōcéngháncéngcéngshēnduìyìngchènlìngrénrěn!“duànchángpiànpiànfēihóngdōurénguǎngèngshuíhuànliúyīngshēngzhù。”luòhuāyàopiāolínglebayīngyàojiàohuànlebadàndōubǎituōxīnzhōngjuédeyōuchóujiǎnzhíjiàorénduànchánglezhèshìděngshēnchénzhédechùa,“dōuréngèngshuíhuàn”,jiāqiánglezhǒngqīngchùxúnqiúzhīyīndefēnwéixīnnánguīhòuduōniánliúdìngbàoguózhīzhìnánchóutiānwànchùyǒuzhīyīnzhèngshìzhèzhǒnggǎnqíngma

 xiàpiàn,“bìnbiānshìhuāboguīcáizānyòuzhòngshù。”zuòzhějīngxīnxuǎnyǒudiǎnxíngdejiéguīzhōngshǎopànwàngyóuziguīchéngdexīnzhuàngtàihuólínghuóxiànmiáohuìlechūláitóushàngdehuādiànxiàláihuābànhuābànshùguòxiāngxìnxīnzhōngdezhànbohuābàndàibiǎoyóuziguīchéngdechénghuābànyǒushùxiāngxìnyóuziguīchéngyǒudìngzhǔnxīnyīndàolemǎndànshìshùguòhòuyòudàishàngdàishànghòuyòufàngxīnzàixiàzhòngshùzhèzhǒngfǎndedòngzuòzhébiǎoxiànleguīzhōngshǎodegǎnqíng

 “luózhàngdēnghūngěngyànmèngzhōngshìchūndàichóuláichūnguīchùquèjiědàijiāngchóu。”xiě使shǐhūnránshuìzhīhòuháigěngyàndāoniànchūntiāndàoláiyōuchóusòngláilezěnmechūntiānquèyōuchóugěidàizǒunezhèjiùshìshuōjiébiànleyuǎnfāngdeyóurénazěnmeháihuíláinemiáoxiěniànyuǎnrénguīláizhīqíngzhēnshìjiālezuòzhěréngǎnqíngjìngxiěérchánmiántóngshěnqiānsuǒxíngróngde使shǐrénhúnxiāojǐn”,shùdemèijìngshìmeqiángliè

 shàngpiànxiěxíngrénhòudeliángkāipiānsāndiǎnmíngbiéshídejiéchèntuōbēidexīnqíngzhōngèrxiěbiéhòudeniànyóuéryǐndexīn。"duàncháng"sānxiěchūnhuāluòrénàiyīngshēngmíngzhuànrénquànyóuérgèngzēngtiāndechóuxiàpiànxiěpànguīdeqièxīnqínghuàntóusāntōngguòzhànboguīdeshéntàiláihuàzhǔréngōngdexīnhuódòngzhōngèrxiěmèngzhōngxiāngzhīqíngsānyuànchūnzuòjié

 zhèshǒuyǒuliǎngzhízhùdediǎnshìshàntōngguòdòngzuòláihuàrénxīnhuódòngzhōngzhòngmiáoxiězhǔréngōngpànwàngzhàngzǎoguīláidejiāoxīnqíngzàixiěshàngzuòzhěshělebānchángyòngdejǐngshūqíngdeshǒuérshìtōngguòdòngzuòdemǒuxiējiéláixiànréndenèixīnhuódòng:"bìnbiānshìhuāboguīcáizānyòuzhòngshù。"chūxiànzàizhěmiànqiándezhèwèizhǔréngōnggānggāngchāzàibìnbiāndexiānhuāzhòngxīnzhāixiàlái,,bànbàncóngtóushùtǎnāndexīnqíng便biànyuèránzhǐshàngshénzhìliánzhèwèizhǔréngōngdejiāoxīnqínghuólínghuóxiànlezhèshìèrshìtōngguòmèngzhōngdeláibiǎoshìduìchūntiāndeyuànhènzhèjiùbānde"yuànchūn"gèngjiāshēncéngtōngguòmèngzhōngháijìnshuōmíng"huāboguī"zhǐguòzànshíxīnlíngshàngdemǒuzhǒngānwèibìngfēiyǒuquèshídepíngfǎnguòláizhè"mèngzhōng?quot;yòujìnhōngtuōchūpànguīzhīqíngdeqièzàijiégòushàngjiéwěiyòuqièzhàoyīngkāipiānyīnqíngrénfēnbiéshíshì"yānliǔànnán"dechūntiānsuǒshuō"shìchūndàichóuláichūnguīchùquèjiějiāngchóudài!"

 zhèshǒutōngguòérzhīqíngtuōlejiāguózhīchóuzuòzhěmǎndeyuànhènquèshuōshìjiù使shǐrényòngdexiǎngxiàngláijiāchōnghuīle

 zhōnghěnshǎoyòngdiǎnbìngqiǎnjìndekǒujīngchùxìnxiěláiqièzhǔréngōngdeshēnfènyòuqièshēngqíngkǒuwěnzhèshǒuzàixīnzhōngshìbiédeshěnqiānzàitiánshuōzhōngshuō:"jiàxuānyángfènwèigōngzhì'bǎochāifēntáo'xiáwēnróuhúnxiāojǐncáirénliǎzhēn。"zhèduànhuàshuōmíngzhèshǒushìdàiyǒuwǎnyuēdediǎndede

 xīn(1140-1207),nánsòngrényuántǎngǎiyòuānbiéhàojiàxuānhànchéngjīnshāndōngnánrénchūshēngshízhōngyuánwèijīnbīngsuǒzhàn。21suìcānjiākàngjīnjūnjiǔguīnánsòngrènběijiāng西nánjiànzhèdōngān使shǐděngzhíshēngzhǔkàngjīncéngshàngměiqínshílùnjiǔ》,tiáochénzhànshǒuzhīshūxiěhuīguójiātǒngdeàiguóqíngqīngzhuàngzhìnánchóudebēifènduìdāngshízhízhèngzhědeqiúduōqiǎnyǒushǎoyínyǒngguóshāndezuòpǐncái广guǎngkuòyòushànhuàyòngqiánréndiǎnfēngchénxióngháomàiyòuróumèizhīchùyóuxīndekàngjīnzhǔzhāngdāngzhèngdezhǔpàizhèngjiànhòubèidànluòzhí退tuìyǐnjiāng西dài

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37436.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 18人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org