首页 趣味语文古诗词正文

声声慢·寻寻觅觅(sheng sheng man xun xun mi mi)

阿尔法趣味语文网 古诗词 2021-08-13 17:47:13 15 0 闺怨诗

 xúnxúnlěnglěngqīngqīngcǎncǎnzhànuǎnháihánshíhòuzuìnánjiāngsānbēiliǎngzhǎndànjiǔzěnwǎnláifēngyànguòzhèngshāngxīnquèshìjiùshíxiāngshí

 mǎnhuánghuāduīqiáocuìsǔnjīnyǒushuíkānzhāishǒuzhechuāngérzěnshēnghēitónggèngjiāndàohuánghūndiǎndiǎnzhèzěnchóule!(shǒuzhechuāngér zuòshǒuzhechuāngér

 wén

 xúnxúnquèzhǐjiànlěnglěngqīngqīngzěnràngréncǎnbēiqiūtiānzǒngshìránbiànnuǎnyòuzhuǎnhánlěngzuìnánbǎoyǎngxiūsānbēiliǎngbēidànjiǔzěnmenéngzhùbàngwǎndehánfēngjǐnchuīxíngyàncóngtóudǐngshàngfēiguògèngràngrénshāngxīnyīnwèidōushìdāngniánwèichuánshūxìndejiùxiāngshí

 yuánzhōnghuāduīmǎndōujīngqiáocuìkānjīnháiyǒushuíláicǎizhāishǒuzhechuāngqiánrénzěnmeáodàotiānhēitóngshànglíndàohuánghūnshífēnshēngháishìdiǎndiǎnzhèbānguāngjǐngzěnmenéngyòngchóulejié

 zhùshì

 xúnxúnwèixiǎngshīdeqièdōuzhǎohuíláibiǎoxiànfēichángkōngchàngwǎngmángshīluòdexīntài

 cǎncǎnyōuchóumèndeyàngzi

 zhànuǎnhái(huán)hánzhǐqiūtiāndetiānránbiànnuǎnyòuzhuǎnhánlěng

 jiāngjiùshífāngyánxiūyǎngdiàozhī

 zěnduìdǎngwǎnběnzuòxiǎo”。

 sǔnbiǎoshìchénggāo

 kān

 zěnshēngzěnyàngdeshēngzhù

 tónggèngjiānànyòngbáizhǎnghèn》“qiūtóngluòshíshī

 zhèzhèguāngjǐngzhèqíngxíng

 zěnchóulechóuzěnmenénggàikuòjǐnne

 jìngkāngzhībiànhòuqīngzhàoguójiāwángshāngrénshìzhèshídezuòpǐnzàiméiyǒudāngniánzhǒngqīngxīnrénqiǎnzhēnchàngérzhuǎnwèichénwǎnzhǔyàoshūxiěduìwángzhàomíngchéngde怀huáiniàndānliángdejǐngkuàng便biànshìzhèshídediǎnxíngdàibiǎozuòpǐnzhī

 zhèshǒu便biànxúnchángliányòngdiédànzàitiánfāngmiàn使shǐzàishījuéjǐnyǒudànhǎochùjǐnzàizhèdiéháiyīnměisòngshìyòngláiyǎnchàngdeyīnyīndiàoxiéshìhěnzhòngyàodenèiróngqīngzhàoduìyīnyǒushēnzàosuǒzhèdiélǎnglái便biànyǒuzhǒngzhūxiǎozhūluòpándegǎnjuézhǐjué齿chǐshéyīnláihuífǎnyínchàngpáihuáiwǎnzhuǎnchǔyǒutīngdàoshāngxīnzhīderénzàishēngqīngránérháiwèikāikǒujiùjuénéng使shǐtīngzhònggǎnjuédàodeyōushāngérděngshuōwánlezhǒngshānggǎndeqíngháishìméiyǒusànzhǒngmíngmiàodechóuzàixīntóukōngzhōngmànkāiláijiǔjiǔsànwèiqióng

 xīnqínghǎozàijiāshàngzhèzhǒngzhànuǎnháihántiānrénliánjuéshuìzheleguǒnéngchénchénshuìmeháinéngzàiduǎnzàndeshíjiānnèitáotòngshìyuèxiǎngmiánjiùyuènánmiánshìrénjiùhěnránxiǎngwángláichuángdiǎnjiǔnuǎnnuǎnshēnzizàishuōbashìhánlěngshìyóuyǐndeéryǐnjiǔpǐncháyàngrénzhǐhuìjuéfēnwàiliáng

 duānzhebēidànjiǔérzàizhètiānànyúnlěngfēngzhèngjìndeshíjiéquèrántīngdàoyàndeshēngbēimíngzhǒngāiyuàndeshēngyīnzhíhuàtiānzàihuàlerénwèideshāngkǒutóubáiyuānyāngshībànfēiréngǎntànāiyànérjiàozhèyàngliángyōuyuànnándàoxiàngyànglǎoniánshīǒulemanándàoxiàngyàngshēngyàorénmiànduìwàncéngshānqiānshānxuěmaluànxiǎngzhīxiàlèiguāngméngzhīzhōngránjuézhǐyànzhèngshìqiánwèichuánqíngshūdezhǐnàihuāluòshìcéngxiāngshíyànguīláijiùchuánqíngxìn使shǐréngzàiérqiūniángxiāolángshēngxiāngrénguǐshūleshìrénfēishìshìxiūlèixiānliúzhèmiàoxiǎngbāohánzhexiànshuōdeāichóu

 zhèshíkànjiànxiēhuācáijuéhuāérqiáocuìkānzàidāngniánzhǒngdōngjiǔhuánghūnhòuyǒuànxiāngyíngxiùdezhìlerénxiǎngwǎngzhàngzàishìshídeziduōmeměihǎoshīchàngzhěngjīnnezhǐshèngxiàrénzàishòuzhèbiāndedejiānáoleránrénmiànquánfēi。“jiùshítiānjiùshízhǐyǒuqíng怀huáishìwǎngshí。”duìzheyàncángènggǎnliángshǒutuōxiāngsāizhūlèiyíngkuànghuánghūnáibáizhòuduìzhezhèyīnchéndetiānrényàozěnyàngcáinéngáodàohuánghūndeláilínnemànzhǎng使shǐbiàngèngjiārénliánshíjiānjuékāishǐbiànmànlái

 hǎoróngděngdàolehuánghūnquèyòuxiàláidiǎndiǎndebiānchóuxiàrénxīngèngfánlezàikàndàowàiliǎngtóngsuīránzàifēngzhōngquèxiāngchíxiāngkàoliǎngxiāngduìrényàoliángduōle

 fēngzhòuyàncántóngyǎnqiándeqiè使shǐréndeāiyuànzhòngzhòngdiédiézhízhìjiāzhīzěnyàngxíngróngnánbiǎochūláishìrénzàiyòngshénmeduìshénmexuànrǎnshénmexìnglezhíjiéledāngshuō:“zhèzěnchóule?”jiǎndānzhíbáifǎnérgèngjuéshénmiàogèngyǒuyùnwèigèngkānjuéxiāngxíngzhīxiàliándewènjūnnéngyǒuduōchóuqiàshìjiāngchūnshuǐxiàngdōngliúshāojuéshījiāngchūnshuǐsuīránqióngjǐndànjìngháixíngróngchūérréndechóufēisuǒnéngxíngróngránshāoshèngchóu

 qiánrénpíngduōkāiduānsānyòngliánchuàndiéwèidànzhǐzhùzhècéngmiǎnshīzhīxiāngzhōngxiězhǔréngōngzhěngtiāndechóuxīnqíngquècóngxúnxúnkāishǐjiàncóngchuáng便biànbǎiliáolàiyǒusuǒshīshìdōngzhāng西wàng仿fǎngpiāoliúzàihǎiyángzhōngderényàozhuādàodiǎnshénmecáinéngjiùshìdewàngzhǎodàodiǎnshénmeláituōdekōngxiàwénlěnglěngqīngqīng”,shìxúnxúndejiéguǒdànsuǒhuòfǎnbèizhǒngqīnglěngdefēnlái使shǐgǎndàocǎnyōushìjǐnjiēzhezàixiělecǎncǎn”。jǐnsānzhǒngyóuchóucǎnérdefēnwéilóngzhàoquánpiān使shǐzhějìnwèizhīpíngníngshénzhènǎishìbǎigǎnbèngzhōngzhīwèikuàisuǒwèinéngdejiéguǒ

 “zhànuǎnháihánshíhòuzhèshìdenándiǎnzhīzuòqiūtiāndànqiūtiāndehòuyīnggāishuōzhàhánháinuǎn”,zhǐyǒuzǎochūntiāncáinéngyòngshàngzhànuǎnháihán”。zhèshìxiězhīchénérfēixiězhīhòuqiūqīngchéncháoyángchūchūyánzhànuǎn”;dànxiǎohányóuzhòngqiūfēngbiānyánháihán”。zhìshíhòuèryǒurénwèizàihànzhōngyīngjiěwèijiéhòu”;dànliǔyǒngyǒngyún:“xūnfēngjiěyùnzhòujǐngqīngxīnshíhòu。”yóuyīnérxīnshǔjiàoduǎnzàndeshíjiānjiànshíhòuzàisòngshíxiàndàihànshūle。“zuìnánjiāngshàngwénxúnxúnxiāngyīngshuōmíngcóngqīngzǎojiùzhīshìhǎo

 xiàmiàndesānbēiliǎngzhǎndànjiǔzěnwǎnláifēng”,zhèngshàngwénzhànuǎnháihánxiāngrénchénmǎoshíyǐnjiǔyòuchēngtóumǎojiǔ”。zhèshuōyòngjiǔxiāochóushìshìdezhìxiàwényànguòdeyàn”,shìnánláiqiūyànzhèngshìwǎngzàiběifāngjiàndàodesuǒshuōzhèngshāngxīnquèshìjiùshíxiāngshíle。《tángsòngxuǎnshìshuō:“yànwèixiāngshíquèyúnjiùshíxiāngshízhě怀huáixiāngzhīzhàohántáng》:‘xiāngxīnzhèngxiànyànnánlóu。’jìnzhī。”

 shàngpiàncóngrénxúnzhexiědàojiǔnánjiāochóufēngsòngyànshēngfǎnérzēngjiālexiāngdechóuchàngshìxiàpiànyóuqiūgāokōngzhuǎnjiātíngyuànyuánzhōngkāimǎnlehuāqiūzhèngnóngzhèmǎnhuánghuāduīshìzhǐhuāshèngkāiérfēicányīngmǎn。“qiáocuìsǔnshìzhǐyīnyōushāngérqiáocuìshòusǔnshìzhǐhuāwēidiāoxièzhèngyóuxīnkànhuāsuīzhíduīmǎnquèxiǎngzhāishǎngzhècáishìjīnyǒushuíkānzhāidequèjiěránérrénzhāihuāhuādāngwēihuāsǔnzhāikānzhāilezhèxiěchūlexīnzhāihuādemènyòutòulehuājiāngxièdeqíng怀huáitángrénqiūniángsuǒchàngdeyǒuhuākānzhézhízhédàihuākōngzhézhīyàoshēnyuǎnduōle

 cóngshǒuzhechuāngérxiàxiězuòliáonèixīnmènzhīzhuàngxúnxúnsānyòujìncéng。“shǒuzhezhānghuìyánxuǎnduànliánshàngwénqínguānzuòmíngshì)《zhètiānxiàpiàn:“duìfāngzūnānpáichángduàndàohuánghūnnéngzhìdēngérlehuāshēnmén”,jìngxiāngjìndànqíncóngrénduìhuánghūnyǒuxiǎngzhǔnbèifāngmiànzhecóngfǎnmiànshuōhǎoxiàngtiānyǒukěnhēixiàláiér使shǐrényóuwèinánguò。“tóngliǎngjǐntuōtāihuáihǎiérqiějiānyòngwēntíngyúngènglòuzixiàpiàntóngshùsāngèngdàoqíngzhèngshēngshēngkōngjiēdàomíngliǎngzhǒngnèiróngróngérwèigèngzhíérqínggèngqièzuìhòuzěnchóulezuòshōushìjìngzhīxìnláihuòyánchóuyǒuqiānwànhuòyánchóujiānghǎifēnbiéjiànqínguān),zǒngzhīshìyánduōzhèquèhuàduōwèishǎozhǐshuōfēnmángjǐnyòngchóubāokuòjǐnmiàozàiyòushuōmíngchóuzhīwàigèngyǒushénmexīnqíngjiáránérzhǐ仿fǎnglelezhībiǎomiànshàngyǒushuōháixiūzhīshìshíshàngqīngxièlínjǐnzhìle

 zhèshǒubāobiézhīmànxiāngguānqíngshìzhúshuōláiquèshǐzhōngjǐnkòubēiqiūzhīshēnliùcháoshūqíngxiǎozhīshénsuǐérjiējìnkǒudeqīngxīndeyánxīnshēngyùnyòngqīngdeyīnxìngyánjìnxíngshūqíngyòuquèxiànleshēngjiādejiǎdiāoshìdeběnchéngshǔxìngdeshūqíngmíngzuò

 shìqīngzhàohòudezuòpǐnxiězuòshíjiāndàikǎoyǒurénrènwèizuònánhòuzhèngzhíjīnbīngqīnběisòngmièwángzhàngshìliánchuànde使shǐchángjǐnleguójiāwángdiānpèiliúdetòngwángguózhīhènsàngzhīāishuāngzhīníngxīntóupáiqiǎnshìxiěxiàlezhèshǒushēngshēngmàn》。yǒurénrènwèishìzhōngniánshísuǒzuò

 qīngzhào(1084nián3yuè13~1155nián5yuè12hàoānshìhànshāndōngshěngnánzhāngqiūrénsòngdàinánběisòngzhījiāorénwǎnyuēpàidàibiǎoyǒuqiāncáizhīchēngsuǒzuòqiánduōxiěyōuxiánshēnghuóhòuduōbēitànshēnshìqíngdiàogǎnshāngxíngshìshàngshànyòngbáimiáoshǒujìngyánqīnglùnqiángdiàoxiéchóngshàngdiǎnchūbiéshìjiāzhīshuōfǎnduìzuòshīwénzhīzuònéngshīliúcúnduōfēnpiānzhānggǎnshíyǒngshǐqíngkāngkǎifēngtóngyǒuānshìwén》《ān》,sànhòurényǒushùběnjīnyǒuqīngzhàoxiàozhù》。

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37409.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 15人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org