首页 趣味语文古诗词正文

谷风(gu feng)

阿尔法趣味语文网 古诗词 2021-08-13 17:46:50 62 0 闺怨诗

 fēngyīnmiǎnmiǎntóngxīnyǒucǎifēngcǎifēixiàyīnwéiěrtóng

 xíngdàochíchízhōngxīnyǒuwéiyuǎněrbáosòngshuíwèigānyàněrxīnhūnxiōng

 jīngwèizhuóshíshízhǐyàněrxīnhūnxièshìliánggǒugōngyuèhuánghòu

 jiùshēnfāngzhīzhōuzhījiùqiǎnyǒngzhīyóuzhīyǒuwángmiǎnmiǎnqiúzhīfánmínyǒusàngjiùzhī

 néngfǎnwèichóujiǎyòngshòukǒngěrdiānshēng。(néng zuònéng)

 yǒuzhǐdōngyàněrxīnhūnqióngyǒuguāngyǒukuìniànzhělái

 wén

 shānláifēngxùnyòuměngyīnyúnqīnggòngmiǎnjiétóngxīngāidòngxiāngróngcǎizhāiluóbomànqīngnándàoyàoyàogēnwǎngliángyánxiūpāodàofēn

 màichūménmànténgténgjiǎoérdòngxīnrěnqiúsòngyuǎnqiúsòngjìnzhījǐnsòngdàofángménshuíshuōcàiwèizuìzàikànláitiánmenxīnhūnduōkuàiqīnxiōngqīnmèinéng

 wèishuǐjīngjīngshuǐhúnjīngshuǐsuīhúnqīngmenxīnhūnduōkuàizhīliánxīntòngyàodàoláiyàozàilǒukāiránxiànzàirónghòushìérshuíláicǎi

 hǎoguòshuǐshēnguòjiùyòngchuányòushuǐqīngqiěqiǎnjiùyóuyǒngdàoduìànjiāzhōngyǒuzhèméiyǒuwèijǐnxīnláibèibànzuǒlínyòushěyǒuzāinánbēnzǒujiùzhùchíyán

 àidàogāidāngchóujiādehǎoxīncǎijiùxiànghuòméirénmǎicóngqiánhàijiāpínqiónghuànnángòngjīngyíngjīnjiājìngyǒuhǎozhuǎnxiányànchóng

 bèihǎogàncàiyāncàizhùcúnláihǎoguòdōngmenxīnhūnduōkuàiláidǎngqióngshēngèhuózhònghuódānchéngdāngchūqíngquánniànwǎngēnàichǎngkōng

 zhùshì

 bèi(bèi):zhōngguózhōudàizhūhóuguómíngzàijīnnánshěngtāngyīnxiàndōngnán

 fēngdōngfēngshēngzhǎngzhīfēngshuōláidefēngwèishèngzhīfēng

 shūmàoshuōféngliánduànmào’。

 yīnwèiyīnwèirùnbǎiyīnggāiměishuōméiyǒuqíngzhībàozhǐ

 miǎn(mǐn)miǎnqínmiǎn

 fēng(fēng):mànjīnggēnshí

 fēiluóbozhīlèi

 xiàzhǐyàoyàogēnliànxīnrénérjiùrényòngxiàzhǐgēn

 yīnzhǐzhàngcéngduìshuōguòdehǎohuà

 chíchíchíhuǎnxíngmào

 zhōngxīnxīnzhōngyǒuwéixíngdòngxīnxiāngwéibèi

 shìěrjìn

 báozhù

 (jī):zhǐménkǎn

 (tú):cài

 càishuōtiáncài

 yànkuàihūnhūn”。

 jīngwèimíng

 shí(shí)shíshuǐqīngjiàn

 zhǐ(zhǐ):shuǐzhōngxiǎozhōushuō

 xièjièshuōjié

 shìwǎngliángshuǐ

 :“dejiǎjiègǎoluànshuōkāi

 gǒu(gǒu):dezhúlǒu

 gōngshēnyuèróng

 huángxiálái

 (xù):yōuhòuzhǐzǒuhòudeshì

 fāngzichùzuòdòng

 wáng(wú):tóng”。

 mínrénzhèzhǐlínrén

 (pú)(fú):shǒuérxíngchùzhǐjǐn

 néngnǎi(xù):hǎoài

 chóu(chóu):tóngchóu”,chóurén

 jiǎ(gǔ):màiyòngzhǐhuòshòumàichū

 zhǎngkǒngshēngkǒng

 (jū):qióngshēngkùnqióng

 diānjiānnánhuànnán

 chóng

 zhǐguòdōngdeměiwèigàncàiyāncàizhǐgānměi

 dǎng

 qióngjiǒngkùn

 yǒuguāng(guāng)yǒukuì(kuì):guāngguāngkuìkuì”,shuǐliútuāndeyàngzichùjièréndòng

 jǐn(yí):liúgěi

 (yì):láodegōngzuò

 shǒushuōwéi

 láizhùshuōshì(jì):ài

 zuòwèishèhuìwènzhàngyīnjìngbiànhuàhuòyòngqíngzhuānérjiézhīzàishījīngzhèhànwénxuéshǐshàngzuìzǎodeshīzǒngzhōngduōyǒufǎnyìng,《wèifēng·mángshìpiān,《bèifēng·fēngyòushìpiāntóngyàngshìyòngdekǒuwěnchénshùbèidetòngwèifēng·mángxiāng,《bèifēng·fēngzhōngdezizàixìngshàngqiánzhějuéjuéguǒduànyīnzàihuíwǎngshìshùshuōqíng怀huáishíyuànérbìngméiyǒuduìxīnhànjìnxíngzhíjiēdeqiǎnránérzàishùfēngshànggèngnéngxiànbèikǒngzichēngdàodewēnróudūnhòudeshījiàochuántǒng

 cóngquánshīdeshuōláikànzhèwèizidezhàngyuánláishìpínqióngdenóngmínzhǐshìyóuhūnhòuliǎngréndegòngtóngyóushìniánqīngzidexīnláocāochícái使shǐzimànmànhǎoguòleláidànshìzhèzhǒngshēnghuózhuàngkuàngdegǎishànfǎndàochénglezhàngdeyuányīnzhèxīnhàndànniànhuànnánzhōngdezāokāngzhīxiāngfǎnquèxīnyànjiùdāngzuòchóurényǒuxúnzhǎochàdòngzhéquánjiǎoxiāngjiāzuìhòuzhōngzàiyíngqīnzàihūnzhījiānggǎnchūlejiāménshīzhōngdejiùshìzàizhèzhǒngqíngxíngxiàqīnglexīnzhōngdemǎnqiāngyuān

 zhèshǒushīzàishūqíngfāngmiànzuìzhùdeyǒuxiàdiǎnshǒuxiānshìxuǎnlezuìnénglìngrénxīnsuìdeshí使shǐyòngduìdeshǒuxiànlezhàngdeqíngbèideliángzhèshíjiùshìxīnrénjìnménjiùrénjiāduìyòngqíngzhuānwèiměihǎoshēnghuóxiànchūleqièdeziláishuōméiyǒuzhègèngràngrénāiyuànjuédeleshīyóuqièfēichángqiǎomiàozhuāzhùlefǎnyìngzhèchūrénshēngbēidezuìjiācóngérwèizhěngshǒushīdeshūqíngzhǎnkāigōnglechǔérfāngmiànyàněrxīnhūnxiōngdenàoqīnlìngfāngmiànyuǎněrbáosòngdejuéqínglěngdànxíngchénglezhǒnggāoxiānmíngdeduìgèngchūlebèizhīréndechóuzhǒngdiǎnxíngdeāiyuànfēnbèixuànrǎnshífēnnóngliè

 shìjièyòngshēngdòngdeyánshìbiǎoqíngyǒunóngdeshēnghuóquánshīgòngfēnliùzhāngměizhāngdōuyǒuhánjǐndemiàozhāngshǒu便biànfēngyīnláibiǎoxiànzhàngdejīngchángcǎiláimànjīngluóbodegēnjīngbèiláiànshìdiūlegēnběnshìbǎowèifèizhèzhǔyàoyòngyánshìèrzhāngzhuǎnyòngshíwèitiánláifǎnchènrénzàijiànlezhàngxīnhūnshínèixīndechéngyuǎnzàicàidewèizhīshàngzhèyòushìzhǔyàoyòngbiǎoqínglìngsānzhāngdejīngwèizhuóshíshízhǐ”,shìyòngjīngshuǐyīnwèishuǐliúbiǎomiànbiànzhuóréngqīngláijǐnguǎnbèizhàngzhǐquèrángǎichūzhōngdeqīngbáizhāngshēnzhōushuǐqiǎnyǒngxiěwǎngshēnghuólùnyǒukùnnándōunéngxiǎngfāngshèjiějuézhāngyòngjiǎyòngshòuzhàngdexián、“duìdezēngèliùzhāngyòuwǎngdexīnláozuòdōngdezhǐ”,jiāngzhàngdenüèdàiwèituānpáoxiāodeshuǐliúzhèxiēqiǎnjìnqièbèiqíngshìdezhēngzēngqiánglezuòpǐndeshùxìngbiǎoxiàn

 zuìhòuzuòpǐndechàngsāntànfǎnyínsòngshìbiǎoxiànfánluànxīnpiànchīqíngdecóngshǒuzhāngdemiǎnmiǎntóngxīnyǒu”、“yīnwéiěrtóng”,dàoèrzhāngdexíngdàochíchízhōngxīnyǒuwéi”,cóngsānzhāngdeshìliánggǒu”,dàozhāngdeqiánhòuduìzàidàoliùzhāngdeniànzhělái”,zàifǎndeshùxiěbiǎobáizhōnglínjǐnzhìzhǎnshìlechénwǎngshìjiùqíngérdexīnshùnzhezhègǎnqíngmàiluòdeyánshēnzhǎnkāixúnhuánwǎngrénmengèngnéngjiējìnchùzhèdàizideshànliángduōqíngdexīngèngnénggǎnshòudàobèidàigěidejīngshénchuàngtòngzhìzuòpǐnzàièrsānliùzhāngzhōngérzàizàiérsānchūxiànyàněrxīnhūnzhèyàngdeziyòuzàiduàncuòdehuíshūqíngzhōngchūqiángdiàolezhàngbèixìnduìchǎnshēngdeqiánglièrěnshòuyǎnqiánchūxiàndezhèxiànshígèngnéngpíngchángzhīxīnláijiēshòuzhèxiànshísuǒfǎnyǒngzhīshìmíngxīnnánwàng

 yóujiànzhèshǒushīzàishūxiěāiyuànfāngmiànshìhěnyǒudedechūxiànbiǎomíngdàizàiàiqínghūnyīnshēnghuózhōnghěnzǎojiùchùzàiruòzhědewèichōngdāngzhenánziwèizhōngxīndeshèhuìdeshēngpǐnmendemìngyùnshìzhítóngqíngdejǐnguǎnzuòpǐnméiyǒuzhíjiēduìqíngnánzizuòmíngquèdeqiǎndànzuìchūdexìnshìdàndànzuìzhōngdetuōxuēréngwèizuòleyǒudediǎnshìyǒushēndejǐngshìzuòyòng

 zhèshǒushīshìzāodàozhàngdezixiědeshīcóngzhūdeshīchuán》、fāngrùndeshījīngyuánshǐ》,dàojīnréngāohēngdeshījīngjīnzhùchéngjùnyīngdeshījīngzhùděngjūnshuōchénzizhǎnshījīngzhíjiěshuō:“《bèifēng·fēng》,zhīhuòxiǎo·fēngwèizhītóngnèiróngwǎngwǎngtóngyáocháng。”

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37408.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 62人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org