首页 趣味语文古诗词正文

贺新郎·篆缕消金鼎(he xin lang zhuan lyu xiao jin ding)

阿尔法趣味语文网 古诗词 2021-08-13 17:43:38 13 0 闺怨诗

 zhuànxiāojīndǐngzuìchénchéntíngyīnzhuǎnhuàtángrénjìngfāngcǎoyīnsūnzhīchùwéiyǒuyánghuāsǎnjìngjiànzhěnténgténgchūnxǐngliánwàicánhóngchūntòuzhènliáojiǔyànyànbìngyúnbìnluànwèixiānzhěng

 jiāngnánjiùshìxiūzhòngshěngbiàntiānxúnxiāowènduàn鸿hóngnánqiànyuèmǎn西lóupínglánjiǔjiùguīwèidìngyòuzhǐkǒngpíngchénjīnjǐngláiyínzhúànwǎngjiàorénjǐntóngyǐngshuíbànduìluánjìng

 wén

 tóngzhōngxiāngyānniǎoniǎoshàngshēngzhuàn线xiànjiǔchénchéntíngzhōngdeshùyǐngzhuǎnxiàngpiāndōngtángshělěngqīngjìngfāngcǎo绿érmàoshèngzhīrénxiànzàichùwéiyǒupiāoluòdeyánghuādiǎndiǎnbáixuěluòmǎnxiǎojìngrénzhěnshàngchénchénshuìmiánchūxǐngréngshìchūntiānjiāngjǐnliánwàicánhóngpiāoluògǎnjuéháoxīnxiàngduōlejiǔyàngshēnbìngtàitóulíngluànxiǎngshūzhěng

 jiāngnánjiùshìyuànzàizhòngxīnhuíxiǎngbiàntiānxiàxún访fǎngxiāosòngxìnde鸿hóngyànwèicéngshāoláixiāoyuèguāngmǎn西lóuzhílányuǎnwàngshìdeguījiùwèidìngzhǐtóngyínpíngchénjīnjǐngzàiméiyǒuwàngzhòngféngděngtàijiǔshǒuzhehūnàndecánzhútīngdàoguīláideshēngyīnràngjiǔjiǔzhùzhídàotóngxiāoshīleyīnyǐngjīnyòudàolejiānérrándānduìzheluánjìng

 zhùshì

 xīnlángpáimíngzhīdiàoshǐjiànshìyuánmíngxīnliáng》,yīnzhōngyǒuyànfēihuáqiāoréntóngyīnzhuǎnwǎnliángxīnmínghòuláijiāngliángzuòláng。《mèngzuòdiàoshēngqíngchéncāngliángshūyuèqínggǎnláiwèijiāsuǒyònghòurényòugǎimíngjīn》、《jīn》、《jīn》、《fēngqiāozhú》、《xuěyuèjiāngshānděng

 zhuànzhǐxiāngyānniǎoniǎoshàngshēngzhuàn线xiàn

 jīndǐngxiāng

 huàtángfànzhǐhuádetángshě

 fāngcǎoyīnsūnyīnsūnfànzhǐnánzi

 sǎn(sǎn):piāosàn

 zhěnzhìhuòshìdezhěntóuyòngzuòzhěnshízhěndeměichēng

 téngténgménglóngdeyàngzi

 zhènzhěngjiǔ

 jiǔ(tì):kùnjiǔ

 yànyànxíngróngbìngtài

 xiān(xiàn):gāoxìng

 qiàn(qiàn):qǐngyāngqiú

 píngchénjīnjǐngzhǐchèduànjuéwàngmièjīnjǐngshìyǒudiāolándejǐng

 jiàode

 luánjìngzhuāngjìng。《tàipínglǎnjuǎnjiǔliùyǐnnáncháosòngfàntàiluánniǎoshī:“bīnyīnjiéjùnzhīshānhuòluánniǎoyīnshénàizhīmíngérzhìnǎishìjīnfánxiǎngzhēnxiūduìzhīsānniánmíngrényuē:‘wénniǎojiànlèiérhòumíngxiànjìngyìngzhī!’yīncóngyánluányǐnggǎnkǎiyānbēimíngāixiǎngzhōngxiāofènérjué。”hòuluánjìngzhǐzhuāngjìng

 zhèshìshǒuniànyuǎnzhīshàngquèyóuliàn"yīnsūn"dechóuqíngxiějiēzhemiáoxiěhuǎnmànchuángbìnluànéryuànshūdejiébiǎoxiànxīn怀huáiāiyuàndeqíngshénzhuàngtàijiēxiàláixiě"yīnsūn"yīnxìnquánquèmángrándàidechàngwǎngsuīdānxīnduìfāngēnduànjuédànréngzàipànwàngzhònghuíshēnpángzhīyuànbèixiělínjǐnzhì

 kāipiānxiějīnxiāngyānniǎoniǎoshàngshēngzhèshìshēnsuǒguīfángzuìchénchénderénzhīsuǒjiàntóngdexiāngyānliáoràoshàngshēngpánxuánshìzhuànwénzhèshíhòujīngxiāosàntíngyuànshùdeyīnyǐngzhuǎnguòlezhèngsuǒzàiwèizhìjiùshìliúchítíngshīsuǒxiědeshùyīnzhèng ”,érshāoshāowǎngdōngpiānxiélezhèmiáohuìdeshìshēnsuǒguīfángzuìchénchénderénzhīsuǒjiànsuǒgǎn

 kāitóusānchōngfēnhuàlehuàtángrénjìng ”。yīnwèiguǒshìzhèyàngníngjìngrénhuìduìzhōngshēngdexiāngyānmezhùshìkànchūshēnghòudexíngtàibiànhuàzhìsànmièduìtíngzhōngshùyīnyǐngdezhuǎn ”,huìgǎnjuéchūláishēnzàidehuánjìngzhōngzàixiǎngxiēshénmenexiàcáitòuchūxiēxiāo :“fāngcǎoyīnsūnzhīchù?”zhèshìyòngyīnsūnyóuguīchūncǎoshēng”(《chǔ·zhāoyǐnshì》)debiǎomíngshìzài怀huáiniànyuǎnrén

 “wéiyǒuyánghuāsǎnjìngdiǎnmíngshíshìyánghuāpiāofēidechūntiāndeqíngshānjiànxiǎoshuǐliúhuǎnmànjìngqiāoqiāodehuánjìnghěnshìxiéguòcóngyánghuāsǎnjìngkànzhèchūnguāngshìèrfēnchénfēnliúshuǐ”(shìshuǐlóngyín 》)le 。“wéiyǒuèryòubiǎomíngshàngzhǐyǒuyánghuābìngsuǒpànwàngdeguīréndechóucóngzhōngqīngqīngliúyàngchūláile

 “jiànzhěnténgténgchūnxǐng ”。cóngfāngcáidezuìchénchénérréngyǒusuǒgǎnjuéláikànérshuìbìngjiǔ 。“téngténgchūnxǐngzhèhuàshuōdeshìxǐnghòulǎnsàndeqíngtàizuìchénchénshàngxiàzhàoyīngshíyǒufāngcǎoyīnsūnzhīchùzhīgǎnxiànzàimèngchūnxǐngzhèzhǒnggǎnjuégèngshēngǎnqíngdecháoshuǐjiāngzàidexīnxiāngènglánháishìzuìchénchéndehǎo 。“liánwàicánhóngchūntòu ”,jiāshàngqiánmiàndeyánghuāsǎnjìng ”,wèishénmejiēliánduànzhòngchūntiāndeguīnechūnlǎohuācánguīzhōngrénmǐnruìgǎnjuédeqīngchūnjiāngshìhóngyánjiānglǎocóngzhèxiēkànshìxiějǐngdefǎnmiáoshùzhōngkànchūzhèngshèntòuzheréndegǎnqíng 。“qíngjǐngmíngwèièrérshíshénshīzhěmiàoyínqiǎozhěyǒuqíngzhōngjǐngjǐngzhōngqíng”(yīnzhījiāngzhāishīhuà》)。zhèdejǐngzhōngqíngwánquándàolemiàoyínde

 “zhènliáojiǔyànyànbìng ”。qiánmiàndejǐngmiáohuìyǒuqíngdào便biànxiěchūzhǔréngōngcánchūnshíjiédexīnqíngzhèzhōngdezhènzuòzhǎngdejiězhèhuàshuōdeshìzhǎngqíngliáochánmiánjiǔjièxiāochóuliúguòxīnlángyuē:“réndàochóuláijiǔ”,jiùshìzhèzhǒngzhuàngtàilejiéguǒshìchóuwèinéngxiāofǎnéryīnjiǔzhìbìngjīngshénzhèn

 “yúnbìnluànwèixiānzhěng ”,shuōdeshìméiyǒuhǎoxīnqíngshūlíngluàndebìnzhèzhōngyǒuyuányīnshìgèngyǒugāoshuíshìwèiróng ”(《shī·wèifēng·》)zhīyīnliáoérjiǔ”,yīnjiǔéryànyànbìng”,yīnbìngérlǎnzhuāngliúguīgēnjiédōushìyīnwèichūnérrénguīyǐnxiědàozhèyóuwàimiáoxiěyǐnyuētòuchūréndenèixīn

 xiàquèwánquánzhuǎnzhǔréngōngshūqíngle 。“jiāngnánjiùshìxiūzhòngshěng ”,zhèkōngérláixiàkāilezhǔgōngréndexīnfēijiāngnánjiùshì ”,shìduànlìngrénnánwàngdewēnxīnsuìyuèbajīnquèshìxiūzhòngshěngleshìzhēndeyuànzhòngshěngmeháishìshěngyòngzuòjuéjuénezhèngshìzhèxiūyùnhánzheshuōjǐndeqíngjiēzhezhídàochūleyùn:“biàntiānxúnxiāowènduàn鸿hóngnánqiàn”,shuōdeshìdàochùtàntīngérxìnyīnyǎorán。“yuèmǎn西lóupínglánjiǔ”,shuōdeshìqiāoqiāodēngshàng西lóuwàngzheyínbáideyuèguāngmǎnchīchīxiǎngzhe 。“jiùguīwèidìng”——xiànzàigàizhèngxiǎngzhehuíláizhǐshìziháiméiyǒuquèdìngsuǒ鸿hóngyànméiyǒuchuánláishūxìnba

 zhèzhǐshìdexiǎngxiàngqíngkuàngshìfǒubìngshífēnqīngchǔzhèyàngyòuxiànlechuāixiǎngzhōng :“yòuzhǐkǒngpíngchénjīnjǐng ”。báijǐngyǐnyínpíngshīyǒuyún :“jǐngyǐnyínpíngyínpíngshàngshéngjuéshíshàngzānzānchéngzhōngyāngzhépíngchénzānzhézhīnàishìqièjīncháojūnbié。”běngēnbáishīshéngduànpíngchénzuòkǎitànàiqíngliè。“yòuwèishēnzhǎngqiàshàngliánzheběnláishìwàngnénghuíláizhǐshìguīwèidìng”;zhuǎnérzàixiǎnggǎndàoméiyǒuyǒuyòuzhīlìngréngǎndàowànzhuǎnqiānhuíxīncháofānténgróuchángcùnduàn

 “láiyínzhúànwǎngjiàorénjǐntóngyǐng”。cóngzhuànxiāojīndǐngdàotíngyīnzhuǎn”,dàoyuèmǎn西lóu”,dàoyínzhúàn”,shíjiāndejiǎozàijìngzhōngqiánjìnzhechénzuìmèngxǐngláilánwàngyuèzuìhòuwàngwànpànzhetīngdàoshēngsuǒniànderénhuìzheguīláibadànzhídàoyínzhúànleyuèluòle ,“tóngyǐngjǐnlezhízàichīchīwàngzhetīngzheréngjiànrénguīzhèzhíyǐnyántóngyǐngjiàorénjǐntóngyǐng ”,értiānwǎnglǐnggèngtòngqiè

 “shuíbànduìluánjìng”,zhèshìfèidetòngqièxīnshēng。“luánjìng ”,shìyòngláishūzhuāngdeluánjìngqiánrényǐngshuāngshuāngháiyǒuguòzhāngchǎnghuàméiyàngdefēngliúyùnshìránérjīnduìluánjìnglìngrénróuchángcùnduànzhèwèizhǔréngōngshǐzhìzhōngméiyǒuyánmáiyuànduìfāngzhídàozuìhòuzhǐshìwǎnzhuǎnqīngliándiǎnyùndeqíngdōuméiyǒuwǎnchúnzàiguīdexíngxiàngzhōngshùzhì

 (1486—1536)míngliùānwèiqiāntíngpèihàonánlóuzhēnjiǔduōxiàoshíhàoshénzhēnshànfāngnéng使shǐbìnglòuzhě

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37397.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 13人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org