首页 趣味语文古诗词正文

佳人(jia ren)

阿尔法趣味语文网 古诗词 2021-08-13 17:40:23 18 0 闺怨诗

 juédàiyǒujiārényōuzàikōng

 yúnliángjiāzilíngluòcǎo

 guānzhōngsàngluànxiōngzāoshā

 guāngāolùnshōuròu

 shìqíngèshuāixiēwànshìsuízhuǎnzhú

 婿qīngbáoérxīnrénměi

 hūnshàngzhīshíyuānyāng宿

 dànjiànxīnrénxiàowénjiùrén

 zàishānquánshuǐqīngchūshānquánshuǐzhuó

 shìmàizhūhuíqiānluómáo

 zhāihuāchācǎibǎidòngyíng

 tiānháncuìxiùbáoxiūzhú

 wén

 yǒuwèishìshuāngdeměirényǐnzàikōngkuàngdeshānzhōng

 shuōshìgāoméndezipiāolínglúnluòdàocǎoxiāng

 guòguānzhōngdàizāozhànluànjiādexiōngquánbèiluànjūnshā

 guāngāowèiyòuyǒushénmeyòngxiōngdeshīdōushōumái

 shìrénqíngdōuyànèshuāibàiderénjiāwànshìjiùxiàngsuífēngérzhuǎndezhúhuǒ

 zhàngshìqīngbáozipāoleyòuleměidexīnrén

 huānhuāshàngqiězhīdàocháokāiyuānyāngniǎochéngshuāngchéngduìcóng宿

 zhàngzhǐkànjiànxīnrénhuānxiàotīngdàojiùrén

 quánshuǐzàishānshìqīngchèdechūleshānjiùhúnzhuóle

 ràngshìdiǎnmàizhūbǎowéichíshēngqiānqīngluóxiūmáo

 zhāixiàláidehuāyuànchāzàitóushànghuāncǎizhémǎndebǎizhī

 tiānhánlěngshānxiǎnfēnwàidānbáohuánghūnshífēnzàixiūzhǎngdezhúzishàng

 yùn

 yǒuměiyànjuédàidejiārényǐnzàijìngdeshēnshān

 shuō:“shìliángjiādezilíngluòpiàocáicǎo

 xiǎngdāngniánzhǎngānsàngluàndeshíhòuxiōngzāodàolecándeshā

 guāngāoxiǎnyòuyǒushénmeyòngneshōuyǎngzhèzhìqīnròu

 shìqíngběnláijiùshìyànèshuāiluòwànshìxiàngsuífēngdǒudòngdezhú

 méixiǎngdào婿shìqīngbáoéryòuleměiyándexīn

 huānhuācháoshūhūnyǒushíjiéyuānyāngniǎoxióngjiāojǐng宿

 cháocháozhǐxīnréndiàoxiàoguǎnzhèjiùrénbēi?!”

 zàishāndequánshuǐqīngchèyòutòumíngchūshāndequánshuǐjiùyàohúnzhuózhuó

 biànmàishǒushìdeshìgānghuíláiqiānluóténgxiūzhemáo

 zhāiláihuāàichātóubàncǎiláidebǎizimǎnmǎn

 tiānhánlěngměirénshāndānbáoyángxiàzhezhǎngzhǎngqīngzhú

 zhùshì

 juédàiguānjuédāngdàishìshuāngjiārénmàoměidezi

 yōujìngchùguīshìtiándànshǒu

 língluòpiāolínglúnluòcǎozhùzàishānlínzhōng

 sàngluànwánghuòluànzhǐzāoféngānshǐzhīluàn

 guāngāozhǐniángjiāguānjiēgāo

 ròuzhǐzāonándexiōng

 zhuǎnzhúzhúhuǒsuífēngzhuǎndòngshìshìbiànhuàcháng

 婿zhàng

 xīnrénzhǐzhàngxīndezi

 hūnhuāzicháokāi

 yuānyāngshuǐniǎoxióngchéngduìxíngyǐng

 jiùrénjiārénchēng

 màizhūyīnshēnghuóqióngkùnérmàizhūbǎo

 qiānluóshíshùténglèizhītiáoshìxiějiāréndeqīngpín

 cǎibǎicǎizhāibǎishùdòngwǎngwǎng

 xiūzhúgāogāodezhúzijiāréngāoshàngdejiécāo

 dejiārénfǎnyìngguāncúnzàideshèhuìwènyòuxiànleshīréndezhǔguāntuōshīzhōngrénbēicǎndemìngyùngāoshàngdeqíngcāoxíngchéngleqiánglièdeduìzhàoràngréntóngqíngyòulìngrénjìngpèishīrényòngdeshǒumiáoxiějiārénbēideshēnghuótóngshíyòngxìngdeshǒuzànměilegāojiédepǐnquánshīhányùnnàirénxúnwèigǎnrénfèinéngqiánglièyǐnzhědegòngmíngshìshīzhōngdejiāzuò

 quánshīfēnsānduànměiduànduànxiějiārénjiātíngdexìngzāoèrduànjiārénqīngbèizhàngpāodexìngsānduànzànměijiārénsuīzāoxìngshàngnéngjiéshēnchídegāoshàngqíngcāo

 “juédàiyǒujiārényōuzàikōngyúnliángjiāzilíngluòcǎo。”kāitóuliǎngdiǎnshàngxiěmàozhīměixiàxiěpǐnzhīgāoyòuyōudehuánjìngchènchūjiāréndediǎnchūjiārénmìngyùnzhībēichùjìngzhīyǐnhánzheshīréntóngshìtiānlúnluòréndekǎitànshàngshìshìsānrénchēngdemiáozhuàngdiàohányùn

 “guānzhōngsàngluànxiōngzāoshāguāngāolùnshōuròu。”cóngchùxiàzhuǎnwèirénchēngdeqīngzhíhānchàngdāngniánānshǐzhīluànzhǎngānlúnxiànxiōngmencǎnzāoshāguānwèigāoméiyǒushénmeyòngmenhòuliánshīdōudàoshōuliàntiānbǎoshízài(756niánliùyuèānshǐpànjūngōngxiànzhǎngān。“guāngāoyīngshàngwéndeliángjiāzi”,qiángdiàojuédàijiārénchūguìrénzhījiā

 “shìqíngèshuāixiēwànshìsuízhuǎnzhú婿qīngbáoérxīnrénměi。”zhètuōxìnggǎnhuàshìtàiyánliángrénqínglěngnuǎnsòngdàideliúchénwēngpínglùnshuō:“xiányángǎn。”“zhuǎnzhú”,fēngzhōngdezhúguāngpiāoyáodìngshìshìzhuǎnbiànguāngjǐngliúshìdexùn

 “hūnshàngzhīshíyuānyāng宿dànjiànxīnrénxiàowénjiùrén。”shīrénxíngxiàngdexiěxīnréndejuéqíngbèipāoderénshāngxīntòngzàijiārénqīngrénxìngkǎitànshìqínglěngdeyánzhōngchōngzhebēifènpíngdeqíngxīnjiù”、xiào”,qiánglièduìzhàobèizishēnglèixiàdetòngzhīzhuàngzàiqiánhuācháokāisuǒshuōzhīshí”。yuānyāngduōxióngchéngduìshēnghuózàishuǐbiān

 “zàishānquánshuǐqīngchūshānquánshuǐzhuóshìmàizhūhuíqiānluómáo。”zhèshìbēishìjiārényánshìyǒujīnchíkāngkǎixiūjiéduānzhītóngshíjiànjiārénjiāhuánjìngdejiǎnlòuqīngyōushēnghuódeqīngpínkùnjiǒnglóngpínglùnshuō:“zhèèrwèizhēnshìzhīxīnhuàrénzhīshéjiànānérxià。”chūshījīng·xiǎo·yuè》:“xiāngquánshuǐzàiqīngzàizhuó。”dànzàizhèshǒushīzhōngyǒuduōzhǒngjiěshìdōuyǒudìngdedàohuòxīnrénjiùrénwèiqīngzhuóhuòqiánhuáhòuqiáowèiqīngzhuóhuòzàijiāwàiwèiqīngzhuóhuòshǒuzhēnwèiqīnggǎijiéwèizhuóháiyǒurénrènwèijiārénquánshuǐshān婿zhījiāshìrénwèisuǒàishìrén便biànrènwèishìqīngdewèisuǒshìrén便biànrènwèishìzhuódelìngzhǒngjiěshìshìjiārényuànzhīrénchùkōngyōuzhījiùxiàngquánshuǐzàishānméiyǒushénmenéngyǐngxiǎngqīngchèjiāréndezhàngchūshānsuíliúdàngshìjiùchéngleshānxiàdezhuóquánérníngkěnshòuhányuànzàijiàchéngwèizhuóquánzhèjiùxiàngjìndàisūnchuòsānlántíngshīsuǒshuōdeyàng:“rénshuǐxìngyǒuzhǐzāitánfēitíngzhīqīnghùnzhīzhuóxiéqíngyīnsuǒérqiānchùsuǒérxìnggǎn。”

 “zhāihuāchācǎibǎidòngyíngtiānháncuìxiùbáoxiūzhú。”wěixiějǐngzuòjiéhuàchūjiāréndegāojuéshìérhuàwàiyǒuxiàngwàiyǒuqíngzàitàiměizhōngtòuzhetàiměizhèzhǒngměizhǐshìzhǒngxìngměishìdàishìzhuīqiúdezhǒngxiǎngměishīànshìzhězhèwèishíguāimìngjiǎndezijiùxiàngjīnghándiāodecuìbǎitǐngjìnjiéde绿zhúyǒuzhegāojiédeqíngcāoshīdezuìhòuliǎngwèihòurénshǎngmiàozàiduìměirénróngmàozhexíngróngjǐnpíngcuìxiù”、“xiūzhúzhèduìqīngxīnéryǒuxìngdexiàngtiānhándeshānzhōnghuánjìngxiāngróng便biànchuánshénhuàchūjiārénshèngqīnghándeyōu姿gāozhì

 zhèshǒuyánshīcóngkāipiānxiàláidōushìshuō”,dàolejiéwěiliǎngcáihuàmiànránjiéshùzuòzhědegāomíngzhīchùjiùzàizhèméiyǒujiéqiānjiùzhědewèikǒuérshìyòngxuánniàndiàozhezhědewèikǒuguòzhèshǒushīderénshàngyǎnjīngjiùhuìzàinǎohǎixiànchūzhèyàngdehuàmiànwèijuéshìměimàoquèwàixìngdejiārénzàiqiūfēngzhōngzàihuánghūnshangdānbáolínglíngzhànzàibèikàozhecóngzhúyǎnliúzheāichóu

 zàidàiwèicáideshīwénjiāzuòshījīngdewèifēng·máng》,hàndeshàngshāncǎiděngérxiāngdezhǎngménxiěbèifèidechénhuánghòuzhōngjiārénxiāoyáoliǎngzhèngshìjiārénshīdeláiyuánhěnshǎoxiězhuānyǒngměiréndeshī,《jiārénquèdiàozhīgāoérchéngwèiyǒngměiréndemíngpiānshānzhōngqīngquánjiànpǐnzhìzhīqīngshìmàizhūjiànshēngzhīpínqiānluójiànyǐnzhīzhìzhāihuādàijiànhuácǎibǎiyíngjiànqíngcāozhēnjiézhújiànqīnggāoshīrénchúnguānshùfāngjiāncǎijiājiāxíngxiàngděngshǒumiáoshùlezàizhànluànshíbèideshàngcéngshèhuìsuǒzāodexìngbìngzàijìngzhōngjiēshìdegāoshàngqíngcāocóngér使shǐzhèrénxíngxiànggèngjiāfēngmǎn

 zhèshǒushīzuòtángzōnggānyuánèrnián(759niánqiūānshǐzhīluànshēnghòudeniángānyuányuánnián(758niánliùyuèyóuzuǒshíjiàngwèihuázhōugōngcānjūnèrniányuèránguāntuōjiādàikǒuqínzhōuzàixīncǎixiànggěi,《jiārénjiùxiězhèniándeqiū

 (712-770),ziměihàoshǎolínglǎoshìchēnggōng”、“shǎolíngděnghànnángǒngxiànjīnnánshěnggǒngshìréntángdàiwěidexiànshízhǔshīrénbèishìrénzūnwèishīshèng”,shībèichēngwèishīshǐ”。báichēng”,wèilegēnlìngwàiliǎngwèishīrénshāngyǐnxiǎobiékāiláibáiyòuchēng”。yōuguóyōumínréngāoshàngdeyuē1400shǒushībèibǎoliúlexiàláishījīngzhànzàizhōngguódiǎnshīzhōngbèishòutuīchóngyǐngxiǎngshēnyuǎn。759-766niánjiāncéngchéngdōuhòushìyǒucǎotángniàn

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37385.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 18人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org