首页 趣味语文古诗词正文

晏子使楚(yan zi shi chu)

阿尔法趣味语文网 古诗词 2021-08-13 10:41:32 57 0 哲理诗

 

 yànzi使shǐchǔchǔrényànziduǎnchǔrénwèixiǎoménménzhīéryányànziyànziyuē:“使shǐgǒuguózhěcónggǒuménjīnchén使shǐchǔdāngcóngmén。”bīnzhěgèngdàocóngménjiànchǔwángwángyuē:“rén使shǐziwèi使shǐ。”yànziduìyuē:“zhīlínsānbǎizhāngmèichéngyīnhuīhànchéngjiānzhǒngérzàiwèirén?”wángyuē:“ránwèi使shǐ?”yànziduìyuē:“mìng使shǐyǒusuǒzhǔxiánzhě使shǐ使shǐxiánzhǔxiàozhě使shǐ使shǐxiàozhǔyīngzuìxiào使shǐchǔ!”(zhāngmèichéngyīn zuòzhāngmèichéngwéi

 èr

 yànzijiāng使shǐchǔchǔwángwénzhīwèizuǒyòuyuē:“yànyīngzhīzhějīnfāngláizhī?”zuǒyòuduìyuē:“wèiláichénqǐngrénguòwángérxíngwángyuē:‘wèizhě?’duìyuē:‘rén。’wángyuē:‘zuò?’yuē:‘zuòdào。’

 sān

 yànzizhìchǔwángyànzijiǔjiǔhānèrrénwángwángyuē:“zhěwèizhě?”duìyuē:“rénzuòdào。”wángshìyànziyuē:“rénshàndào?”yànziduìyuē:“yīngwénzhīshēnghuáinánwèishēnghuáiběiwèizhǐxiāngshìshíwèitóngsuǒránzhěshuǐjīnmínshēngzhǎngdàochǔdàochǔzhīshuǐ使shǐmínshàndào?”wángxiàoyuē:“ shèngrénfēisuǒguǎrénfǎnbìngyān。”

 wén

 (

 yànzichū使shǐdàochǔguóchǔrényīnwèiyànzishēncáiǎixiǎozàiméndepángbiānkāixiǎoménqǐngyànzijìnyànzijìnshuō:“chū使shǐdàogǒuguóderéncónggǒuménjìnjīntiānchū使shǐdàochǔguóláiyīnggāicóngzhègǒuménjìn。”yíngjiēbīnderéndàiyànzigǎicóngménjìn。(yànzibàijiànchǔwángchǔwángshuō:“guóméiyǒurénpàimajìngpàinínzuò使shǐchén。”yànzihuíshuō:“guódedōuchénglínyǒuqiānbǎirénjiārénmenzhāngkāixiùzijiùnéngzhētiānhuīhànshuǐjiùshìxiàjiēshàngxíngrénjiānbǎngkàozhejiānbǎngjiǎojiānpèngjiǎohòugēnzěnmenéngshuōguóméiyǒurénne?”chǔwángshuō:“ránzhèyàngmewèishénmehuìláine?”yànzihuíshuō:“guópàiqiǎn使shǐchényǒutóngdeguīxiēyǒuyǒucáiderénbèipàiqiǎnchū使shǐdàoyǒuyǒucáidejūnzhǔsuǒzàideguójiāméiyǒuméiyǒucáiderénbèipàiqiǎnchū使shǐdàoméiyǒuméiyǒucáideguówángsuǒzàideguójiāyànyīngshìzuìxiánméiyǒucáiderénsuǒzhǐhǎochū使shǐdàochǔguóláile。”

 (èr

 yànzijiāngyàochū使shǐchǔguóchǔwángtīngdàozhèxiāoduìshēnbiāndechénshuō:“yànyīngshìguódenéngyánshànbiànderénxiànzài zhèngyàoláixiǎngyàoxiūyòngshénmebànne?”shìchénhuíshuō:“zàiláideshíhòuwángqǐngyǔnmenbǎngzheréncóngwángmiànqiánzǒuguòwángjiùwèn:‘(shìzuòshénmede?’(huíshuō:‘(shìguórén。’wángjiēzhezàiwèn:‘(fànleshén mezuì?’(jiùhuí:‘(fànletōuqièzuì。’"

 (sān

 yànziláidàolechǔguóchǔwángqǐngyànzijiǔjiǔzhènggāoxìngdeshíhòuliǎngmíngxiǎoguānyuánbǎngzheréndàochǔwángmiànqiánláichǔwángwèndào:“bǎngzhederénshìzuòshénmederén?’(gōngchàhuí shuō:“(shìguórénfànletōuqièzuì。”chǔwángkànzheyànziwèndào:“guórénběnláijiùshàntōudōng西dema?”yànzikāizuòwèihuídào:“tīngshuōzhèyàngjiànshì):shùshēngzhǎngzàihuáinándefāngjiùshìshùshēngzhǎngzàihuáiběidefāngjiùshìzhǐshùzhǐshìzixiāngxiànglemendeguǒshíwèidàoquètóngzhèshìshénmeyuányīnne?(shìyīnwèishuǐfāngxiāngtóngalǎobǎixìngshēngzhǎngzàiguótōudōng西dàolechǔguójiùtōudōng西fēichǔguódeshuǐ使shǐbǎixìngshàntōudōng西ma?”chǔwángxiàozheshuō:“shèngrénshìnéngtóngkāiwánxiàodefǎnértǎoméile

 zhùshì

 (

 使shǐchū使shǐbèipàiqiǎnqiánwǎngbiéguóhòumiàndeliǎng使shǐzuòmíng使shǐzhězuòdòngwěipài

 yīnwèi

 duǎnzhǎngduǎnzhèshìréndeshēncáiǎixiǎode

 mèixiù

 mìngmìnglìngzhèshìwěirènpàiqiǎnde

 zhǔzhǔzhāngzhèshìguīzhāngchéngdehòumiàndezhǔshìzhǐzhǔrénguójūn

 xiàoxiánzhèzhǐméiyǒucáiderén

 yīnggāi

 (èr

 jiāngjiāngyào

 使shǐchū使shǐ

 wéntīngshuō

 zhīzhī zhèxiāodàiyànzijiāng使shǐchǔzhèjiànshì

 zuǒyòushēnbiānderén

 wèi……yuēduì……shuō

 zhěshànlìnghěnhuìshuōhuàderénshúliànshànlìngzhě:......derén

 fāngjiāngyào

 

 xiǎng

 

 zhīdàidàiyànzi

 yòngshénmebànne

 duìhuí

 wèizhèxiāngdāng”。

 kǔnbǎng

 ér:biǎoshùnchéng

 shénme

 zuòfànzuì

 (sān

 shǎnggěi

 jiǔhānjiǔzhèngchàngkuàideshíhòuhānzhèngchàngkuàideshíhòu

 dào........zhǐdàozūnzhǎng)。

 tóng”,shénme

 wèixiāngdāng”,dāng

 běnlái

 shànshànzhǎng

 kāizuòwèibiǎoshìzhèngzhòngyándedàizizàishàngzuòsuǒzuòwèijiào”。kāizuò

 wéntīngshuō

 zhīdàixiàmiànyànzishuōdeshēnghuáinánwèishēnghuáiběiwèizhǐ”。

 shēngshēngzhǎng

 jiùshì

 wèijiùbiànwèiwèibiànwèi

 zhǐzhǒngguànlèizhíguǒshíxiǎoérjiàogǒu】,guǒshísuān

 zhǐshìjǐnjǐn

 shímendeguǒshí

 wèiwèidào

 tóngyàng

 suǒránzhězhèyàngdeyuányīnshìshénmeneránzhèyàngsuǒ:……yuányīn

 duìyuēhuídào

 fēi

 zhù,“ma”?

 shèngréncáigāoderén

 tóng”,kāiwánxiào

 fǎnbìngyānfǎnértǎoméilebìng

 1、zhěngshìjiùshìtiáochéngzhèchéngzuìzǎochūxiànzàilùnzhōngzigòngwènzěnyàngjiāopéngyǒukǒngzishuō:“zhōngyánxiānggàohǎohuàduìdǎotīngjiùsuànleyàozhǎoxiū。”dànshìduōshùhòurénduìzhèchéngdelejiěláiběnpiānwénchǔwángsānxiǎngyànzijiéguǒdànqīngérbèiyànzihuàjiělezuìhòufǎnbèiyànzilechéngdeshìshuōsuǒshòudàodenánkāndōushìyīnwèizàochéngde

 2、miànduìchǔwángdeèryànzizhèyànghuíchǔwáng:“zhèshìshénmehuàguóshǒudōulínzhùmǎnlerénhuǒérxiùziláijiùshìpiànyúnhuǒérshuǎihànjiùshìzhènjiēshàngdexíngrénjiānbǎngzhejiānbǎngjiǎojiānpèngzhejiǎogēnwángzěnmeshuōguóméiyǒurénne?” (yànzidezhèduànhuàyǎnshēngchūsānchéngshìmèichéngyúnèrshìhuīhànchénghuīshuǎidiàojiāyòngshǒuchūdehànzhūjiùxiàngxiàyàngxíngróngrénhěnduōdāngránzhèchénghòuláixíngróngchūhànhěnduōjiùshìyuánxiāndelesānshìjiānjiēzhǒngbìngjiānjiānbǎngkàojiānbǎngzhǒngjiǎogēnjiēzhǒngjiǎojiānpèngjiǎogēnjiānāijiānjiǎopèngjiǎoxíngróngrénduōyōngzhèchéngxiězuòjiānjiēzhǒng”。)

 3、dāngchǔwángxiàoguóréntōudàoshíyànzimiàngǎizhànláishuō:“wángzěnmezhīdàowahuáinándegānyòuyòutiánshìshùzhǒngdàohuáiběijiùzhǐnéngjiéyòuxiǎoyòudezhǐháishìyīnwèishuǐtóngmatóngyàngdàoguórénzàiguóānhǎohǎoláodòngdàochǔguójiùzuòdàozéiláileshìliǎngguódeshuǐtóngba。”(zhèduànhuàzhōngbāohánlechéngnánběizhǐzhǐluòguànwèisuānqiúxíngjiàogǒunánfāngzhīzhíhuáizhīběijiùhuìbiànchéngzhǐtóngzhǒngyīnhuánjìngtiáojiàntóngérshēngbiàn。)hòurénsuìyòngnánběizhǐláihuánjìngduìréndeyǐngxiǎngxiàndàihànzhōngshìyòngbiǎnshāoduōxiēxíngróngmǒuzhǒngshìyīnwèihuánjìngdebiànhuàérhuàhuòzhěbiànzhì”。

 jǐnggōngshídàodānpíngguódeliàngshìqiángjìnkànghéngdeshìjiāngguāngfàngdàolenánfāngdechǔguójuéchǔxiūhǎogòngkàngjìnguózàizhèzhǒngqíngkuàngxiàyànzizuòwèi使shǐzhě访fǎngwènlechǔguóshíchǔguóyóuchǔlíngwángzhízhèngkōngtiānxiàkuángwàngàoyīnsuànxiūxiàguóde使shǐjiéshì便biànyǒuleyànzi使shǐchǔzhèshì

 zhèshìtōngguòyànzichū使shǐchǔguócuòbàichǔwángmièrénchǔwèidàoyīnmóudeshìbiǎoxiànleyànzizhìshànbiàndecáinéngzhèngzhìjiā.wàijiāojiādefēngshuōmínglebiérénderéndàotóuláiránshòurén

 wàijiāoxiǎoshìyóuzàiqiānshèdàoguódeshíhòugèngshìháoqīnfànyànzi"zhēnjiānduìmàimáng"defāngshìwéichíleguówéilerénzūnyányànyīngshìcōngmíngzhìnéngyánshànbiànyǒnggǎndǎnwèiqiángquánderén

 yànzinéngyíngzhèchǎngwàijiāodeshèngdeyuányīnjǐnshìyīnwèiyànzidehuàbēikàngyǒuyǒujiéyòngwěiwǎntóunǎoqīngháishìyīnwèiyànzidebèihòuyǒuqiángdeguójiāzhīchēngzhe

 liúxiàngqián77niánqián6nián),zizhèngyuánmínggèngshēngshìchēngliúzhōnglěishìhàndàichǔguópéngchéngshìjīngshīzhǎngānpèijùnfēngjīnshǔjiāngzhōu),chūshēnghànzhāoyuánfèngniánqián77nián),shìhànāijiànpíngyuánniánqián6nián)。liúbāngliújiāodehòudàiliúxīnzhīcéngfèngmìnglǐngxiàoshūsuǒzhuànbié》,shìguózuìzǎodeshūfēnlèisānpiānduōwángjīncúnxīn》《shuōyuàn》《lièchuán》《zhànguó》《lièxiānchuánděngshūzhezuòjīngtōngyǒuqīngrénguóhànběn。《chǔshìliúxiàngbiāndìngchéngshūérshānhǎijīngshìziliúxīngòngtóngbiāndìngchéngshū

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37369.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 57人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org