首页 趣味语文古诗词正文

形影神三首(xing ying shen san shou)

阿尔法趣味语文网 古诗词 2021-08-13 10:40:47 35 0 哲理诗

 guìjiànxiányíngyíngshēngshénhuòyānchénxíngyǐngzhīyánshénbiànránshìzhīhǎoshìjūnzigòngxīnyān

 xíngzèngyǐng

 tiānzhǎngméishānchuāngǎishí

 cǎochángshuāngróngcuìzhī

 wèirénzuìlíngzhì

 shìjiànzàishìzhōngyǎnguī

 juérénqīnshíxiāng

 dànpíngshēngqíngér

 ténghuàshùěr

 yuànjūnyánjiǔgǒu

 yǐngxíng

 cúnshēngyánwèishēngměizhuō

 chéngyuànyóukūnhuámiǎorándàojué

 zixiāngláiwèichángbēiyuè

 yīnruòzànguāizhǐzhōngbié

 tóngnánchángàněrshímiè

 shēnméimíngjǐnniànzhīqíng

 shànyǒuàiwèijié

 jiǔyúnnéngxiāoyōufāngliè

 shénshì

 jūnwànsēnzhe

 rénwèisāncáizhōng

 jūnsuīshēngérxiāng

 jiétuōtóngānxiāng

 sānhuángshèngrénjīnzàichù

 péngàiyǒngniánliúzhù

 lǎoshǎotóngxiánshù

 zuìhuònéngwàngjiāngfēilíng

 shànchángsuǒxīnshuídāngwèi

 shénniànshāngshēngzhèngwěiyùn

 zònglànghuàzhōng

 yīngjǐn便biànjǐnduō

 wén

 rénlùnguìjiànxiándōuláoxīncāochíjīngyíngàideshēngmìngzhèzhǒngzuòshìshízàishìhěnkùnhuòhěndeyīnchénshùxíngyǐngduìdebàohányuànzhījiǎngshùshénbiànránzhīláikāishìmenguānxīnshìderénmenhuòbiàndedào

 xíngzèngyǐng

 tiānzhǎngjiǔyǒngyuǎnhuìyānmièshānchuānzǒuxíngyǒngyuǎnhuìbiàngèng

 menpíngshísuíchùjiàndecǎosuīránshēngmìngduǎnzàndànmenquèyōngyǒuránhéngjiǔbiàndedàojǐnguǎndōngshuāng使shǐmenwēiránérdāngchūntiāndeshuǐjiànglínshímenyòuhuìzhòngxīnhuàn

 rénlèishìsuǒwèidewànlíngzhǎngzàishēngmìngzhèhuàshàngquèfǎnérnéngxiàngxiēzhíyàngdàoyǒnghéng

 shìcáiháizàishìjiānxiāngjiànzhuǎnyǎnjiùlelìngshìjièyǒngguī

 duìzhèshìjièláishuōzǒulerénhuìyǐnréndezhùdànshìqīnpéngyǒuyǒuniànde

 fàngyǎnwàngzhǐkàndàoleshēngqián使shǐyòngdepǐnérzhèzhǐnéngyǐnxiànshānggǎn

 zhǐshìxíngméiyǒuténghuàchéngxiāndeshùránhuìzhèméishénme怀huáide

 wàngnéngtīngcóngshuōdehuàdàoleměijiǔqiānwànyàotuī

 yǐngxíng

 zhǎngshēnglǎoliúcúnshēngmìngshìnéngdejiùméishénmeshuōdeledànshìwèishēngmìngbǎochíjiànkāngràngrénhěnnǎoméiyǒuhǎofāng

 xīnxiǎngdàokūnlúnshānhuáshānzhèyàngdexiānjìngxuéyǎngshēngzhīdàonàiyáoyuǎntōng

 cóngyǐnggēnxíngzàijiùzhízàiguǎnshìbēiháishìmendōuchéngshòu

 shízàishùyīnxiàzànshífēnkāiérzhǐyángguāngxiàmenshǐzhōngbié

 shìzhèzhǒngxíngyǐngshìnéngzhǎngjiǔdeyīnwèixíngzǒngyǒuhuìmièwángéryǐnghuìgēnzheànránmiè

 xiǎngdàoshēnziméiledànshìmíngshēngméiyǒuliúxiàshízàishìxīnqíng

 guǒduōzuòxiēyǒuxíngdeshìxiēgōngjiùjiànàihòurénwèishénmejiéjǐndenéngwèizhīne

 jiǔsuīránnénggòuxiāochúyōuchóudànshìxiāngshìtàizhuōlièkānlema

 shénshì

 rándezàohuàshìméiyǒuxīndewànránshēngzhǎngfánhuáéryǒushēng

 rénlièwèitiānréndesāncáizhīzhōngshìyīnwèishéndeyuána

 suīránshénxíngyǐngxiāngdànshìsānzhěshēngér

 xíngyǐngshénxiāngtuōsānzhěguānxiūxiāngguānkàndàoxíngyǐngwèishēngmìngsuǒkùnzuòwèigāoděngdeshénránshuōhuàle

 shàngshídàidesānhuángjīntiānyòuzài

 péngchuánshuōhuólebǎisuìshìhuìzhōngjiézàixiǎngliúzàirénjiānshízàinéngle

 lùnshìlǎorénháishìxiǎoháishìxiánrénháishìxiǎoréndōunántáohòuméiyǒubié

 tǎngruòxíngsuǒshuōměitiāndiǎnjiǔhuòzànshíhuǎnjiěnéngzhǎngshēngdenǎodànshìzhǎngxiàshāngshēnzishuōdìngdànnéngzhǎngshēngfǎnérjiǎn寿shòule

 tǎngruòyǐngsuǒshuōduōzuòshànshìquèshíshìjiànhǎoshìshìliúmíngshìshìmeróngmayòuyǒushuíláizàndemíngshēngne

 lǎoxiǎngzhezhèxiēshìashízàiyǒusǔnmendeshēngmìngshùnyīngtiānmìngfànglàngzàohuàzhījiān

 tīngcóngtiāndeānpáishùnrányīnzhǎngshēngéryīnduǎn寿shòuérbēi

 dàidàolǎotiānānpáirénshēngdàolejǐntóujiùdàolewàiyàowèizhèxiēduōleba

 zhùshì

 guìjiànxiánfànzhǐzhǒngyàngderén

 yíngyíngyuánshìxíngróngwǎngláijuémángbēndeyàngzizhèzhǐqiānfāngbǎimóuqiúshēngàideshēngmìng

 zhèzhǐdàiyíngyíngshēngderénhuòluànzhèzuòjiě

 chénxiángjǐnchénshù

 biànbiànránzhǐránzhīshìkāishìpáiqiǎn

 hǎoshìjūnziguānxīnshìderénmenjūnziduìréndezūnchēng

 xīnzhǐzhèshīsuǒchǎnmíngdedào

 zhǎngméiyǒngyuǎncúnzàihuìxiāowáng

 gǎishíyǒnghéngbiàn

 chángyǒngjiǔdeguīróngcuìzhī使shǐkāihuāshuāiluòzhīzhǐcǎozhèliǎngdeshìshuōqiūdōngzhīhánshuāng使shǐcǎodiāolíngwēichūnxiàzhīyòu使shǐmenzhòngxīnfánmào

 wèirénzuìlíngzhìshìshuōrénzàitiānwànzhōngzuìwèizūnguìjiéchūshènshuōwénjiě》:“réntiānzhīxìngzuìguìzhě。”《·yùnpiān):“rénzhětiānzhīyīnyángzhījiāoguǐshénzhīhuìxíngzhīxiù。”yòushuō:“rénzhětiānzhīxīnxíngzhīduānshíwèibiéshēngbèiérshēngzhě。”

 zhǐnéngxiàngtiāncǎoyàng

 shìgāngcáiyǎnránxiāoshīzhǐwáng

 yǎnránméiyǒu

 juéshuíhuìgǎnjuédàorénshǎolerén

 yóuyán”,“de

 shèngliúcúnpíngshēngzhǐshēngqiánsuǒyòngzhī

 ér(ér):liúlèideyàngzi

 ténghuàshùxiūliànchéngxiāndeshù

 ěryàngzhǐ

 gǒucǎosuí便biàn

 cúnshēng使shǐshēngmìngyǒngcún。《zhuāngzi·shēng):“shìzhīrénwèiyǎngxíngcúnshēngéryǎngxíngguǒcúnshēngshìwèizāi!”

 wèishēngbǎoshēn使shǐrénjiànkāngzhǎng寿shòuzhuōbènzhǐliáng

 kūnhuákūnlúnshānhuáshānchuánshuōdōushìshénxiānzhùdefāng

 miǎoránmiǎománg

 zinínzhǐxíng

 wèichángbēiyuèbēiāiyuècóngláiméiyǒuxiāngguòzhǐxíngbēiyǐngbēixíngyǐng

 (qì)yīnzàiyīnyǐngxiàxiūguāifēn

 zhǐzàiyángguāngxià

 àn(àn)ěrànránxīnshénsàngdeyàngzi

 qíng:《wénxuǎn·cáozhíshànggōngyīngzhàoshībiǎo〉》:“xíngyǐngxiāngdiàoqíngkuìnǎn。”liúliángzhù:“qíngāiyuàn。”fànzhǐréndeqínggǎn

 shànréngōngyánjiàozuòsānxiǔzǒngchēngwèishànàiliúgěihòushìdeēnhuì

 wèiwèishénmejiéjǐnwèijǐn

 fāngjiào(jù):

 jūnzhǐyùnzhuǎntíngdetiānránjūnběnwèizàotáosuǒyòngdezhuǎnlúnzàohuàwèizàohuàzhīméiyǒupiānài

 wànwànshìwànsēnfánshèngzhe

 sāncáizhǐtiānrén。《zhōu·xià》:“yǒutiāndàoyānyǒuréndàoyānyǒudàoyānjiānsāncáiérliǎngzhī。”

 yīnwèishénwèiyuán

 jūnmenzhǐxíngyǐng

 jiétuōjiéjiāotuōwèixiāngtuōgòngtóngshēngcún

 ānzěnnéng

 sānhuángzhǐdàichuánshuōzhōngdesānwángshuōtōngchángchēngsuìrénshénnóngwèisānhuáng

 péngdàichuánshuōzhōngdezhǎng寿shòuzhěshēngxiàdàijīngyīnzhìzhōuhuólebǎisuìàidāngshìshòuzhīéwèipéngxiǎngshòulebǎisuìgāolíng。《chǔ·tiānwèn》:“shòu寿shòuyǒngduōjiǔzhǎng?”wángzhù:“péngzhìbǎisuìyóuhuǐ寿shòuhènzhěngāoérmiányuǎn。”yǒngniánzhǎng寿shòu

 liúliúzàirénjiān

 zàishùshùmìngyùnzhèliǎngshìshuō寿shòuzhǎng寿shòuduǎntóngshìxiánrénrénbìngliǎngzhǒngdìngshù

 měitiānwàngzhǐwàngduìwángdedānrǎo

 jiāngfēifēilíng使shǐrén寿shòuduǎnzhǐjiǔ

 dānghuìgāiwèichēngzàn

 shénniànguòduōkǎo

 wěiyùnsuíshùnrán

 zònglàngfànglàngyóuzàishùhuàzhǐrándebiànhuà

 tóng”,yào

 zhèsānshǒushīyuēzuòdōngjìnjiǔnián(413nián),táoyuānmíngdāngshíshíjiǔsuìtáoyuānmíngbānbèirènwèishìtiányuánshīrénxiědedōushìtiányuánshīzhèshíshìjiětiányuánshīzhǐshìtáoshīdefèntiányuánshīgàikuòtáoyuānmíngdeshītiányuánshīréngàikuòtáoyuānmíng

 xíngshénwènshìzhōngguózhéxuézhōngdezhòngyàomìngbiéshìlǎozhuāngzhéxuézhōngshèxíngshénguāndelùnshùhěnduōwénzi·xiàzhōngyǐnlǎoziyuē:“tàishàngyǎngshényǎngxíng。”《huáinánzi·yuándàoxùnzhōngshuō:“shénwèizhǔzhěxíngcóngérxíngwèizhìzhěshéncóngérhài。”dōubiǎoshìleshénwèizhǔxíngwèishénguìxíngdeguānniàntóngshízhǐchūlexíngshénzhìfēndeliánhuáinánzi·yuándàoxùnzhōngshuō:“xíngzhěshēngzhīshězhěshēngzhīchōngshénzhěshēngzhīzhìshīwèisānzhěshāng。”zhǐchūlexíngshénsānzhěduìshēngmìngsuīyǒudegōngyòngránsānzhěxiāngliánquēyòuhànchūtuīchónghuánglǎoxiǎngdetánzàilùnliùjiāyàozhǐzhōngshuō:“fánrénzhīsuǒshēngzhěshénsuǒtuōzhěxíngshéntàiyòngjiéxíngláoxíngshén。”gèngzhíjiēzhǐchūlexíngshénzhè便biànshìlǎozhuāngzhéxuézhōngwéizhǔxiǎngdexiànránérzàijiàoxìngzhīhòujiàochuīxíngmièshénmièlínghúnyǒnghéngdewéixīnxiǎngtáoyuānmíngtóngshídeshāménhuìyuǎncéngzuòxíngjǐnshénmièlùn》、《yǐngmínghuīzhǒnglùn,《yǐngmíngzhōngjiùshuō:“kuòxiàngxuánmíngshénhuàluòyǐngxíng。”zàixuānyángshénxíngfēndezhǔzhāngzhèzhǒngduìxíngyǐngshénsānzhěguāndejiànjiědàibiǎolejiàoduìxíngháijīngshénderènshízàidāngshídezhīshíjiècéngyǒuguò广guǎngfànyǐngxiǎnghuìyuǎnjiùcéngmìngzidàobǐngyuǎnzhìjiāngdōngqǐngshēnshòujiàoyǐngxiǎngdezhemíngdewénxuéjiāxièlíngyùnzhìmíngwénchōngshítáoyuānmíngdezhèshījiùshìzàizhèyàngdebèijǐngxiàxiěchéngdehuìyuǎnběnrényuānmíngyǒujiāohuìyuǎncéngshínián(414niánzàishāndōnglínzhàobǎièrshísānrénjiébáiliánshèjiǎngjiàocéngyāoyuānmíngcānjiāéryuānmíngquèzǎnméiér”,jiànmenzàilùnxuézhǐshàngbìngzhìduìxíngyǐngshéndekànjiùyǒuhěnmíngxiǎndefēnyuānmíngduìderènshíshuōběnshàngběndàojiāderánxiǎngzhèzàidexiǎozhōngjiāshuōmíngtáoyuānmíngwèishìjiāndefánziguǎnpínzhìdōuzàipànmìngwéichíshēngmìngshíshìshífēndeshìyīnérchénshùxíngyǐngdenǎoérshénláibiànmíngrándedàojiěchúrénmendehuòjiēchūránliǎngmínglùnzhīgēnběn。《lǎozishàngshuō:“réntiāntiāndàodàorán。”jiàndàojiāxuéshuōránwèixīnyóuzhītáoyuānmíngdexiǎngyuānsǒushīzhōngràngxíngyǐngshénsānzhědeduìhuàláibiǎomíngdekàn

 shǒuxiānshìxíngduìyǐngzishuōdàotiānyǒnghéngcúnzàishānchuānwàncǎoxúnzherándeguīshòudàofēngshuāngdeqīnérwēidàoderùnérróngránérshēnwèiwànzhīlíngderénlèiquènéngrénhuózàishìshàngjiùxiàngcōngcōngdeguògāngcáiháizàishūzàinénghuíláiérrénmencóng便biànwàngleshìshìshàngcóngwèiyǒuguòzhèyàngrénqīnpéngyǒuzàiniànzhǐliúxiàlexiēshēngqiánlìngrénjiànlegǎnshāngzuòwèixíngyòuméiyǒufēitiānchéngxiāndeběnlǐngyǐngziyòngzhe怀huáizhèzuìzhōngdeguī宿dànyuàntīngdequàngàokāi怀huáichàngyǐntuīháishìzàizuìxiāngxúnqiúzànshídehuānba

 jiēxiàshìyǐngzihuíxíngdehuàxiǎngqiúzhǎngshēnglǎoláiwéichíshēngmìngshìkàodebǎoyǎngshēngmìngwǎngwǎngluònǎoyòuzhuōlièdexiàchǎngxīnyàokūnlúnshānxiūxiānxuédàoquèhuìxiàndemiǎomángtōngcóngyǐngzixíngxiāngláizhítónggāngòngyōuzàishùyīnxiàjiùtóngzànshífēnshǒuruòtíngzàiyángguāngxiàjiùfēnzhèzhǒngxíngyǐngxiāngsuídezhuàngkuàngnányǒngjiǔchídāngdànshì便biàncúnzàirénmíngsuízhīérjǐnxiǎngshì便biànlìngrénxīnyōufénqíngyīnéryǐngquànxíngdàowéiyǒushànxiàměimíngwèiliúmínghòushìnesuīshuōjiǔnéngxiāoyōudàntóngshànxiāngjiàoděngérxiàzhīle

 zuìhòushìshénzuòdechǎnshìzàohuàméiyǒupiānàiwàndōuànzhedeguīchéngzhǎngfányǎnrénsuǒnéngshēnsāncái”(tiānrénzhīzhōngjiùshìyīnwèiyǒulejīngshéndeyuánmenxíngyǐngsuīránxiāngtóngdànshēngláijiùxiāngránmenjiétuōshēnzěnmenéngtǎnchéngshuōshuōdekànshàngshídesānhuángbèichēngzuòshèngrénérjīnmenquèzàichùhuódàolebǎiduōsuìdepéngsuīqiúzhǎngshēngdànliúzhùrénjiāndeshēngmìnglǎodeshǎodecōngmíngdebèndedōujiāngtóngyàngzǒuxiàngfényíngméiyǒushénmehuíshēngdeyùnshùwǎnjiùmenměichénmiǎnjiǔzhōnghuònéngwàngyōuránshìfǎnér使shǐshēngmìngjǐnkuàijiéshùmashànchángchángshìrénmenhuānzuòdeshìshìdāngshēnhòushuíhuìjiāchēngzànnesuǒzhèxiēshìqíngnánmiǎnsànghàileshēnháishìtīngránsuímìngyùndeānpáibazàizhòuzhōngzòngqíngfànglàngrénshēngméiyǒushénmeméiyǒushénmedāngshēngmìngdejǐntóuláilínmejiùràngshēngmìngzhīhuǒmièbazàiyǒushénmele

 zàizhèsānshǒushīzhōngtáoyuānmíngbiǎolederénshēngzhéxuésānshīduìjiětáoyuānmíngshēngdexiǎngwèizhòngyàochényínxiānshēngtáoyuānmíngzhīxiǎngqīngtánzhīguānsuǒshùyuānmíngshǒuxiānshìchóngfèngzhītiānshīdàoxìnyǎngdàojiāránguānwèilùnzhīběntóngwèijìnshíderánchóngyǎngzhěfàngqíngshānshuǐshíqiúxiānwèishàngkāngruǎnděngrényòutóngwèijìnshídezūnfèngkǒngmèngbiāomíngjiàozhěcéngzhīliúéryuānmíngjiēshòulelǎozhuāngdexiǎngyòuyǒugǎnjìnsòngzhīdeshèhuìxiànshíshìchuàngwèizhǒngxīnderánshuō。《xíngyǐngshénzhèshīzhōngjiùdiǎnxíngxiànlezhèzhǒngxiǎngshījǐnxiànleyuānmíngrénzhīzhéxuéguānérqiěduìjiěcáowèizhìdōngjìnshíshìzhèngzhìxiǎngrénshēngguānniàndeyǎnbiànchéngyǒuzhòngyàozhīànshuō,《xíngzèngyǐngshǒujiùshìtuōjiùránshuōdeguāndiǎnbìngjiāpíngzhōngzhǔzhǐzàishuōmíngrénshēngzhīduǎnzànránzhīyǒnghéngzhèzhèngshìkāngruǎnděngrénduìránsuǒbàodekànchíjiùránshuōderényòuduōqiúzhǎngshēngxuéshénxiānéryuānmíngshīzhōngshuō:“ténghuàshùěr”,pēngzhǎngshēngqiúxiānzhīshùdechǎngmíngxiǎnjiàntóngshíwèijìnzhījiānchóngshàngránderényòuwǎngwǎngjiǔzhōngqiújiětuōqiúzàiluànshìzhōnggǒuquánxìngmìngruǎnliúlíngděngréntáoshīzhōngshuōéryǒujiǔgǒudeshuō

 《yǐngxíngshǒushìtuōzhǔmíngjiàozhědekǒuwěnérduìjiùránshuōjìnxíngdefēinánbìngchūleduìrénshēngdekànshīshǒuxiānzhǐchūzhǎngshēngshénxiānqiúzàizhǐzhǔránshuōzhědehuāngdàntóngshíwèishēngchángxíngyǐngxiāngsuídànshìxíngyǐngmièmíngtóngshēnwángyīnérmenzhǔzhāngyóushànérliúmíngshǐxiǔwàngtōngguòjīngshénshàngdezhǎngshēngláidàoyǒnghéngzhèzhǒngzhǔzhāngjiāgōngyánwèisānxiǔdexiǎngwèirényǒuměimíngliúfāngbǎishìwànzhǎngcúnyīnérmǎnjiǔxiāochóudechùshìtàichàngzhuīqiúshēnhòuzhīmíng

 《shénshìshǒuxiànleyuānmíngxīnránshuōdezhǔzhāngjièshéndehuàpíngledàibiǎojiùránshuōdexíngdàibiǎomíngjiàoshuōdeyǐng。“sānhuángshèngrénjīnzàichùshànchángsuǒxīnshuídāngwèiděngzàizhǔmíngjiàozhěchuīdeshànxiǔzhīshuō;“péngàiyǒngniánxiàliùchúzhǔjiùránshuōzhědezhǎngshēngqiúxiānchénmiǎnzuìxiāngzhīlùnzuìhòuchūzònglànghuàsuíshùnrán使shǐrénchéngwèirándefènérbiéqiúténghuàshēngxiānzhīshù便biànquánshényóuwángtiāngòngcún

 táoyuānmíngzhǔzhāngmíngránhúntóngzàohuàdexiǎngshìlǎozhuāngzhéxuézhuāngzi·tiānzhōngjiùshuō:“zhídàozhěquánquánzhěxíngquánxíngquánzhěshénquánshénquánzhěshèngrénzhīdào。”chōngfēnkěndìngleshéndezhòngyàotóngshíshìjiànzàiquánxíngquándechǔzhīshàngdeqiángdiàoleshénxíngshīzhōngchēngzhīwèiyǐng”)dezhìtáoshīzhōngduìxián寿shòuyāodeděngliàngguānběnzhuāngzixiǎngfāngdōngshùzàizhāomèizhānyánzhōngshuōmíngletáoshīdezhǔzhǐchūzhuāngzi》。táoyuānmíngzàixíngshénderènshíshàngyǒuhěntóngjiàodezhǔzhāngrènwèixíngshéndexiānglàizhì,《shénshìzhōngshuōshēngérxiāng”,“jiétuōtóngdōubiǎolezhèzhǒngguāndiǎnzhèshāohòudewéizhǔxiǎngjiāfànzhěndejiànxiāngjìnfànshìshuō:“xíngzhěshénzhīzhìshénzhěxíngzhīyòngshìxíngchēngzhìshényányòngxíngzhīshénxiāng。”(《shénmièlùn》)yòushuō:“shénxíngxíngshénshìxíngcúnshéncúnxíngxièshénmiè。”(tóngshàngtáoyuānmíngshuōshìfànzhěndexiānzhěduìxíngshénwèndekànyǒuwéizhǔdeyīn

 shīzàishùshàngshìyǒudequánshīyòngleyándexíngshìxíngyǐngshénsānzhězhījiāndexiāngwènláizhǎnkāilùnshùwèixiǎnglìngzhèzhéxuéshàngdetǎolùnyǒushēngdònghuóde使shǐzàishuōzhīzhōngshíshízhùdàoyánzhōngxíngxiàngdexìngxíngduìyǐngdezèngyánzhōngshuō:“yuànjūnyánjiǔgǒu。”zhèngwèizhǔrénqǐngwèipéngyǒuláiduìzhuóérwéikǒngtuīhòuláibáiyuèxiàzhuózhōngshuōdebēiyāomíngyuèduìyǐngchéngsānrényuèjiěyǐnyǐngsuíshēnděngděngshìtáoshīzhīyòuxiěyǐngduìxíngdeshuōhuàyún:“chéngyuànyóukūnhuámiǎorándàojué。”yīnyǐngziběnshēnméiyǒuxíngdòngdenéngsuǒyòngyuànshuōmíngqiúchéngxiānzhǐshìzhǒngshíxiàndeyuànwàngéryòuzixiāngláiwèichángbēiyuèshùzhuàngxiěxíngyǐngdeqíngjǐngwèiwéimiàowéixiào

 shīdeqiǎnzàoliúzǒuránjiǎojiànguòduōdexiūshìchéngfènshénshìzhōngshuō:“rénwèisāncáizhōng?”shuōmíngshénwèixíngzhīzhǔdedàoshífēnjiǎnmíngyǒuzhìzònglànghuàzhōngshìkāikuòzhíchūxiōngéryīndiàogāolǎngzhìzuòjīnshízhīshēngchénzuòmíngjiùduìshīnéngzuòérluòshútàonéngbiànlùngāngjiànmíngkuàideshīzhīzhōngzuòlechōngfēndekěndìng

 táoyuānmíngyuē365~427nián),yuánliàngwǎnniángèngmíngqiányuānmíngbiéhàoliǔxiānshēngshìjìngjiéshìchēngjìngjiéxiānshēngxúnyángcháisāngjīnjiāng西jiǔjiāngréndōngjìndàoliúsòngchūjiéchūdeshīrénjiāsànwénjiābèiwèiyǐnshīrénzhīzōng”、“tiányuánshīpàizhī”。shìjiāng西shǒuwèiwénxuéjiàngcéngrènjiāngzhōujiǔjiànwēicānjūnzhènjūncānjūnpéngxiànlìngděngzhízuìchūshìwèipéngxiànlìngshíduōtiān便biànzhíércóngguīyǐntiányuánshìzhōngguówèitiányuánshīrénbèichēngwèijīnyǐnshīrénzhīzōng”,yǒutáoyuānmíng》。

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37367.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 35人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org