首页 趣味语文古诗词正文

逍遥游(xiao yao you)

阿尔法趣味语文网 古诗词 2021-08-13 10:37:21 33 0 哲理诗

 běimíngyǒumíngwèikūnkūnzhīzhīqiānhuàérwèiniǎomíngwèipéngpéngzhībèizhīqiānérfēiruòchuítiānzhīyúnshìniǎohǎiyùnjiāngnánmíngnánmíngzhětiānchí。《xiézhězhìguàizhě。《xiézhīyányuē:“péngzhīnánmíngshuǐsānqiāntuányáoérshàngzhějiǔwànliùyuèzhě。”chénāishēngzhīxiāngchuītiānzhīcāngcāngzhèngxiéyuǎnérsuǒzhìxiéshìxiàruòshìqiěshuǐzhīhòuzhōubēishuǐàotángzhīshàngjièwèizhīzhōuzhìbēiyānjiāoshuǐqiǎnérzhōufēngzhīhòujiǔwànfēngzàixiàérhòunǎijīnpéifēngbèiqīngtiānérzhīyāoèzhěérhòunǎijīnjiāngnántiáoxuéjiūxiàozhīyuē:“juéérfēiqiǎngfāngérzhǐshízhìérkòngérzhījiǔwànérnánwèi?”shìmǎngcāngzhěsāncānérfǎnyóuguǒránshìbǎizhě宿chōngliángshìqiānzhěsānyuèliángzhīèrchóngyòuzhīxiǎozhīzhīxiǎoniánniánzhīráncháojūnzhīhuìshuòhuìzhīchūnqiūxiǎoniánchǔzhīnányǒumínglíngzhěbǎisuìwèichūnbǎisuìwèiqiūshàngyǒu椿chūnzhěqiānsuìwèichūnqiānsuìwèiqiūniánérpéngnǎijīnjiǔwénzhòngrénzhībēi

 tāngzhīwènshì:“qióngzhīběiyǒumínghǎizhětiānchíyǒuyān广guǎngshùqiānwèiyǒuzhīxiūzhěmíngwèikūnyǒuniǎoyānmíngwèipéngbèiruòtàishānruòchuítiānzhīyúntuányáoyángjiǎoérshàngzhějiǔwànjuéyúnqīngtiānránhòunánqiěshìnánmíngchìyànxiàozhīyuē:‘qiěshìténgyuèérshàngguòshùrènérxiàáoxiángpénghāozhījiānfēizhīzhìérqiěshì?’”xiǎozhībiàn

 zhīxiàoguānxíngxiāngjūnérzhēngguózhěshìruòérsòngróngziyóuránxiàozhīqiěshìzhīérjiāquànshìfēizhīérjiādìngnèiwàizhīfēnbiànróngzhījìngshìwèishùshùránsuīrányóuyǒuwèishùlièzifēngérxínglíngránshànxúnyǒuérhòufǎnzhìzhěwèishùshùránsuīmiǎnxíngyóuyǒusuǒdàizhěruòchéngtiānzhīzhèngérliùzhībiànyóuqióngzhěqiěèdàizāiyuēzhìrénshénréngōngshèngrénmíng

 yáoràngtiānxiàyóuyuē:“yuèchūérjuéhuǒguāngnánshíjiàngéryóujìnguànláoziértiānxiàzhìéryóushīzhīshìquēránqǐngzhìtiānxià。”yóuyuē:“zizhìtiānxiàtiānxiàzhìéryóudàizijiāngwèimíngmíngzhěshízhībīnjiāngwèibīnjiāoliáocháoshēnlínguòzhīyǎnshǔyǐnguòmǎnguīxiūjūnsuǒyòngtiānxiàwèipáorénsuīzhìpáoshīzhùyuèzūnérdàizhī!”

 jiānwènliánshūyuē:“wényánjiēérdāngwǎngérfǎnjīngyányóuhànéryǒujìngtíngjìnrénqíngyān。”liánshūyuē:“yánwèizāi?”yuē:“miǎoshèzhīshānyǒushénrényānruòbīngxuěnàoyuēruòchùzishífēngyǐnchéngyúnfēilóngéryóuhǎizhīwàishénníng使shǐérniánshúshìkuángérxìn。”liánshūyuē:“ránzhěwénzhāngzhīguānlóngzhězhōngzhīshēngwéixíngháiyǒulóngmángzāizhīyǒuzhīshìyányóushízhīrénzhījiāngpángwànwèishìluànshúyāntiānxiàwèishìzhīrénzhīshāngjìntiānérhànjīnshíliúshānjiāoérshìchéngòukāngjiāngyóutáozhùyáoshùnzhěshúkěnwèishì?”sòngrénzhāngérshìzhūyuèyuèrénduànwénshēnsuǒyòngzhīyáozhìtiānxiàzhīmínpínghǎinèizhīzhèngwǎngjiànzimiǎoshèzhīshānfénshuǐzhīyángyǎoránsàngtiānxiàyān

 huìziwèizhuāngziyuē:“wèiwángzhīzhǒngshùzhīchéngérshíshíshèngshuǐjiāngjiānnéngpōuzhīwèipiáoluòsuǒróngfēixiāoránwèiyòngérpóuzhī。”zhuāngziyuē:“zizhuōyòngsòngrényǒushànwèiguīshǒuzhīyàozhěshìshìpíngkuàngwèishìwénzhīqǐngmǎifāngbǎijīnérmóuyuē:‘shìshìwèipíngkuàngguòshùjīnjīncháoérbǎijīnqǐngzhī。’zhīshuōwángyuèyǒunánwáng使shǐzhījiāngdōngyuèrénshuǐzhànbàiyuèrénlièérfēngzhīnéngguīshǒuhuòfēnghuòmiǎnpíngkuàngsuǒyòngzhījīnziyǒushízhīwèizūnérjiāngéryōuluòsuǒróngziyóuyǒupéngzhīxīn!”

 huìziwèizhuāngziyuē:“yǒushùrénwèizhīchūběnyōngzhǒngérzhōngshéngxiǎozhījuǎnérzhōngguīzhījiàngzhějīnzizhīyánéryòngzhòngsuǒtóng。”zhuāngziyuē:“zijiànshēngbēishēnérhòuáozhědōng西tiàoliánggāoxiàzhōngwǎngjīnniúruòchuítiānzhīyúnnéngwèiérnéngzhíshǔjīnziyǒushùhuànyòngshùzhīyǒuzhīxiāng广guǎngzhīfǎnghuángwèixiāoyáoqǐnxiàyāojīnhàizhěsuǒyòngānsuǒkùnzāi!”

 wén

 běifāngdehǎiyǒutiáodemíngjiàokūnkūndezhīdàodàoyǒuqiānbiànhuàchéngwèiniǎodemíngjiùjiàozuòpéngpéngdebèizhēnzhīdàozhǎngdàoyǒuqiāndāngfènérfēideshíhòuzhǎnkāidechìbǎngjiùhǎoxiàngtiānbiāndeyúnzhèzhǐpéngniǎofēngchuīdònghǎishuǐdeshíhòujiùyàoqiāndàonánfāngdehǎilenánfāngdehǎishìtiānrándechízi。《xiéshìzhuānménzàiguàishìqíngdeshūzhèběnshūshàngzài:“péngwǎngnánfāngdehǎiqiāndeshíhòuchìbǎngpāishuǐmiànnéngsānqiāndelàngtāohuánràozhexuánfēngfēishànglejiǔwàndegāokōngchéngzheliùyuèdefēngkāileběihǎi。”xiàngbēnténgyàngdeyóupiāopiāoyángyángdechénāidōushìhuódòngzhedeshēngdexiāngchuīsuǒzhìtiānkōngcāngcāngmángmángdenándàojiùshìběnláideyánmadeliáokuògāoyuǎnshìméiyǒujǐntóudemapéngwǎngxiàkàndeshíhòukànjiàndeyīnggāishìzhèyàngziguǒdeshuǐshēnmejiùméiyǒuzàisōuchuándeliànglezàitángqiándefāngdàoshàngbēishuǐxiǎocǎojiùnéngbèidāngzuòshìsōuchuánfàngbēizizàishàngmiànjiùhuìbèizhānzhùzhèshìshuǐqiǎnérchuánquèdeyuányīnguǒdefēnggòuqiángdehuàmezàidechìbǎngjiùméiyǒuliàngleyīnpéngzàijiǔwàndegāokōngfēixíngfēngjiùzàideshēnxiàlepíngjièzhefēngbèizheqīngtiānháodǎngránhòucáikāishǐcháonánfēichánxiǎobānjiūxiàopéngshuō:“menfènérfēipèngdàoshùtánshùjiùtíngzhǐyǒushífēishàngluòzàishàngjiùshìleyàofēijiǔwàndàonánhǎine?”yàojìnjiāoderénchībǎofànwǎngfǎnhuíláishíziréngshìbǎodedàobǎiwàiderényàoyòngzhěngshíjiānchōngzhǔnbèigànliángdàoqiānwàiderényàosānyuèdeliángshíchánxiǎobānjiūzhèliǎngzhǐxiǎochóngniǎoyòuzhīdàoshénmenexiǎozhìshàngzhìduǎnmìngshàngzhǎng寿shòuzěnmezhīdàoshìzhèyàngdenecháoshēngdejūnlèizhīdàoshìtiānchūnshēngxiàxiàshēngqiūdehánchánzhīdàoniándeshíguāngzhèjiùshìduǎnmìngchǔguódenánfāngyǒuzhǒngshùjiàozuòlíngguībǎiniándāngzuòchūnbǎiniándāngzuòqiūshàngshídàiyǒuzhǒngshùjiàozuò椿chūnqiānniándāngzuòchūnqiānniándāngzuòqiūzhèjiùshìzhǎng寿shòushìpéngdàojīnháishìnián寿shòuzhǎngjiǔérwénmíngshìrénmenpānbēitàn

 shāngtāngwèndehuàshìzhèyàngde:“zàicǎoshēngdeyuǎndeběifāngyǒuhěnshēndehǎijiùshìtiānchímiànyǒutiáodeshēnziyǒuqiānkuānméiyǒurénzhīdàoyǒuduōzhǎngdemíngjiàozuòkūnyǒuzhǐniǎodemíngjiàozuòpéngpéngdebèixiàngtàishānchìbǎngxiàngtiānbiāndeyúnjièzhexuánfēngpánxuánérshàngjiǔwànchāoyuèyúncéngbèiqīngtiānránhòuxiàngnánfēixiángjiāngyàofēidàonánhǎixiǎodequèxiàopéngshuō:‘yàofēidàonetiàojiùfēiláiguòshùzhànggāojiùluòxiàláizàipénghāocóngzhōngpánxuánzhèshìhǎodefēixíngleérháiyàofēidàone?’”zhèjiùshìxiǎodetóngle

 suǒxiēcáizhìnéngshèngrènguāndezhíshǒuxíngwèinénggòuxiāngbǎixìngdexíngnéngtóujūnwángdexīndenéngnénggòuquánguóxìnrèndemenkàndàixiàngshàngmiànshuōdezhǐxiǎoniǎoyàngérsòngróngziduìzhèzhǒngrénjiācháoxiàosòngróngzizhèrénshìshàngsuǒyǒuderéndōuchēngzànbìngyīnjiùbiéfènmiǎnshìshàngsuǒyǒuderéndōufěibàngbìngyīnjiùgǎndàosàngrèndìngleduìduìwàidefēncùnfēnbiànqīngchǔróngdejièxiànjiùjuéguòleduìdàirénshìjiāndeqièdōuméiyǒupīnmìngzhuīqiú使shǐháishìyǒuwèidàodejìngjièlièzichéngfēngérxíngpiāoránjiàqīngjiùshúshítiānhòufǎnhuíduìqiúdeshìméiyǒupīnmìngzhuīqiúzhèyàngsuīránmiǎnlexíngháishìyǒusuǒpíngjièdetǎngruòshùnyīngtiānwàndeběnxìngjiàzheliùdebiànhuàáoyóuqióngdejìngháiyàopíngjièshénmenesuǒshuōxiūyǎngzuìgāoderénnéngrènshùnránwàngdiàoxiūyǎngdàoshénhuàjìngjièderénqiúgōngyǒudàoxuéwèndeshèngrénqiúmíng

 yáoyàotiānxiàrànggěiyóushuō:“tàiyángyuèliàngchūláileérxiǎohuǒháimièdeliàngyàoyuèxiāngshìtàinánlemashíjiàngxiàleháiyàoguàngàitiánduìrùnmiáoshìláomaguǒchénglejūnwángtiānxiàdìngzhìérháiwèigǎndàocánkuìleqǐngyǔntiānxiàjiāogěi。”yóushuō:“zhìtiānxiàtiānxiàjīngzhìhǎoleérzàijiēshìwèimíngérláimamíngshìshídenándàoyàozuòyǒumíngshídemajiāoliáozàishēnlínzhōngzhùcháozhǐyàogēnshùzhīyǎnshǔyǐnshuǐzhǐyàozibǎoqǐnghuíbatiānxiàduìméiyǒushénmeyòngchúzisuīránxiàchúzhǔderénquèyīnggāichāoyuèquánxiànérdàixíngchúzidezhíshì。”

 jiānxiàngliánshūqiújiào:“cóngjiētīngdàotánhuàhuàliánpiānméiyǒubiānshuōxiàjiùhuídàoyuánláidehuàshàngshífēnjīngkǒngdeyántánjiùhǎoxiàngtiānshàngdeyínméiyǒubiāngēnbānréndeyántánchàshényuǎnquèshíshìtàijìnqíngle。”liánshūwèn:“shuōdeshìxiēshénmene?”jiānzhuǎnshùdào:“‘zàiyáoyuǎndeshèshānshàngzhùzhewèishénrénrùnbáixiàngbīngxuětàiróuměichùshíqīngfēngyǐngānchéngyúnjiàfēilóngáoyóuhǎizhīwàideshénqíngmezhuānzhù使shǐshìjiānwànshòubìnghàiniánniánfēngdēng。’rènwèizhèquánshìwàngzhīyándiǎnxìn。”liánshūtīnghòushuō:“shìyaduìxiāziméitóngmenxīnshǎnghuāwéncǎiduìlóngziméitóngmenlíngtīngzhōngdeshēngnándàozhǐshìxíngháishàngyǒulóngxiāmaxiǎngshàngyǒulóngxiāazhèhuàshìjiùshìshuōjiāndeyawèishénréndexíngwànshìwànhùntóngqiúzhěngtiānxiàdezhìshuíháihuìmángmángguǎntiānxiàdāngchénghuíshìyàngderénwàiméiyǒushénmenéngshānghàitāotiāndeshuǐnéngyānméitiānxiàhàn使shǐjīnshírónghuàshānjiāoliègǎndàozhuósuǒliúxiàdechénāibiěkāngzhīlèidefèizàojiùchūyáoshùnyàngdeshèngxiánrénjūnláizěnmehuìmángzheguǎnwàndāngzuòrènneběifāngdesòngguóyǒurénfànmàimàozidàonánfāngdeyuèguóyuèguóréntóumǎnshēnzhehuāwénméishénmefāngyòngzhemàoziyáozhìhǎotiānxiàdebǎixìngāndìnglehǎinèidezhèngdàoshèshānshàngfénshuǐběimiànbàijiànwèidàodegāoshìjìnchàngránruòshīwànglezhìtiānxiàdewèi。”

 huìziduìzhuāngzishuō:“wèiwángsònggěidezhǒngzizhǒngxiàhòujiéchūderóngshíyòngláishèngshuǐquèyīnzhìtàicuìqièkāidāngyòuérpíngqiǎnróngdōng西shìxiánzhǐshìyīnwèiyòngle。”zhuāngzishuō:“zhēnshàn使shǐyòngdejiànsòngguóyǒurénshànzhìzuòfángzhǐshǒudònglièdeyàojiāshìshìdàidàidōupiàowèizhíyǒuréntīngshuōleqǐngqiúyòngbǎijīnláimǎideyàofāngzhèsòngguórénzhàoquánjiāshāngliàngshuō:‘jiāshìshìdàidàikàozhèzhǒngyàocóngshìpiàoniánsuǒguòshùjīnxiànzàidànmàidiàozhèyàofāngshàngbǎijīnqǐngjiāyīngmàidiào。’zhèrénmǎidàoyàofāngjiùyóushuōwángshízhèngféngyuèguóqīnguówángjiùmìngwèijiāngzàidōngtiāngēnyuèguórénzhǎnkāishuǐzhànbàiyuèrénwángjiùfēnghóuláijiǎngshǎngtóngyàngshìtiēfángzhǐshǒudònglièdeyàofāngyǒurénkàodàofēngshǎngyǒurénquèzhǐhuìyòngpiàozhèshìyīnwèi使shǐyòngfāngtóngaxiànzàiyǒuróngshídōng西dewèishénmezàishēnshàngzuòwèiyāozhōuéryóujiāngnequèdānyōuérchùróngjiàndexīnguòqiǎnlòuxiáàile!”

 huìziduìzhuāngzishuō:“yǒushùrénjiājiàozuòchòu椿chūnshùgànshàngyǒuduōzhuìliúshéngzhīquánwānwānguīzhǎngzàibiānjiàngdōukànyǎnxiànzàishuōdeduànhuàérméiyǒuyòngjiādōuxiāngxìn。”zhuāngzishuō:“nándàoméijiànguòmāohuángshǔlángmashēnzàiděngdàizhuōláiláiwǎngwǎngdexiǎodòngzhuōxiǎodòngshídōngtiào西yuègāoxiàdànshìzhōngshòudeguānxiànjǐngjiùzàiwǎngzhōngzàikànmáoniútiānbiāndeyúnzhèshuōgòudeledànshìquènéngshǔxiànzàiyǒushùdānyōuméiyǒuyòngchùwèishénmezhǒngzàizhīxiāng广guǎngkuòbiāndeyuánsuípáihuáizàidepángbiānxiāoyáozàitǎngzàidexiàmiànzhèyàngshùjiùhuìzāodàotóudekǎnméiyǒushénmedōng西huìshānghàiméiyǒushénmeyòngchùyòuhuìyǒushénmekùnne?”

 zhùshì

 xiāoyáoyóuméiyǒurènshùyóuzàihuódòngxiāoyáoxiánshìshùdeyàngzi

 běimíngběihǎiyīnhǎishuǐshēnhēiérmíngmíngtōngmíng”,zhǐ广guǎngkuòyōushēndehǎixiàwéndenánmíngmínghǎidōuyòng

 kūn(kūn):běnzhǐluǎnchùjièyòngwèibiǎozhīmíngzhèzhuāngzidelùnběnzhǐzhuāngzidedeguǐwénfēng

 zhīqiānzhīdàoyǒuqiānshuōběnwèiwēixiǎoyǐnshēnwèiwèijiējìn”,chùdāngjiěshìwèijǐn”;yīnwèizhuāngzishūzhōngbiǎoshùliàngdedōuyòngshù”,shùrèn”“shùjīn”。

 péngfèngchùjièyòngwèibiǎoniǎozhīmíng

 tōng”,fènfēi

 chuítiāntiānbiānshuōzhētiānchuítōngchuí”,biān

 hǎiyùnhǎishuǐyùndòngchùzhǐxiōngyǒngdehǎitāoqiān

 tiānchítiānránxíngchéngdechízi

 《xié》:zhìguàixiǎoshuō。《suíshū·jīngzhìshǐchuánlèizhejuǎnsòngsànshìlángdōngyángzhuàn。《jiùtángzhìtóng, 《xīntángzhìxiǎoshuōjiālèiwángzhàosòngwénsànjiànwénlèi》《yuànzhūlín》《chūxué》《báikǒngliùtiēděnglèishūzhōngzhōngtàipíng广guǎng》《tàipínglǎnzhēngyǐnzuìduō

 zhìguàishùguàideshìzhìzài

 shuǐ:“shuǐdedàozhuāngxíngróngpéngfēishíchìbǎngpāishuǐmiàndezhuàngguānjǐngxiàng

 tuán(tuán):pánxuánshàngshēngyáoxuánfēng

 kāizhǐfēng

 yúnzhībiànhuàténgyǒngchéngdeyàngzi

 chénāikōngzhōngyóuchén

 xiāngchuīxiāngchuīsuǒzhì

 cāngcāngshēnlán

 huòzhèngzhēnzhèngdeyán

 xié(yé):tōng”,wèn

 shìxiàzhǐpéngxiàngxiàshì

 qiězhùshíshìxiàwéndezuòyòng

 chéngzài

 dàoào(ào)tángqiánshàngdekēng

 jièxiǎocǎo

 zhìfàngyānjiānzàizhèjiāodòngzhānzhùmiàndòngle

 jiùméiyǒuliàngtuōpéngdechìbǎng

 fēngzàixiàfēngjiùzàipéngdexiàmiànshuōmíngfēngyǒujiǔwànshēnhòu)。

 érhòunǎijīn:“jīnérhòunǎidedàozhuāngxiāngdāngzhèshí……ránhòucái”。péifēngchéngfēngpéipíng

 yāo(yāo):cuòzhéè(è):ài

 nánmóufēiwǎngnánfāng

 tiáo(tiáo):chánxuéjiū(jiū):bānjiūlèidexiǎoniǎo

 juéxùnyuèjuétóngjué”,xùn

 qiǎngzhuàngdàopèngdàozuòqiāng”。fāng(fāng):fànzhǐshùshùfāngtán

 shíshíhuò

 kòngtóuxiàluòxiàlái

 (xī)yòngzhezhīwǎngwèiwènxiāngdāngne”。

 shìwǎngmǎng(mǎng)cāngcǎocāngmǎngdejiāo

 sāncānzhǐtiānfǎntōngfǎn”,fǎnhuíxiàtóng

 yóuháishìguǒránbǎodeyàngzi

 宿tóuchōng(chōng)liángdedǎodiàozhǐzhǔnbèiliángshí

 sānyuèliángzhǔnbèisānyuèdeliángshí

 zhīzhǐshìdàizhèèrchóngzhǐtiáoxuéjiūchóngdàiduìdòngdetǒngchēngchóngzhǐlǎolǎochóngzhǐlǎoshǔzhǎngchóngzhǐshéyòuzhīyòuzěnmehuìzhīxiǎone

 xiǎozhī(zhì):xiǎocōngmíngzhītōngzhì”,xiàtóngzhīzhìhuì

 xiǎoniánduǎnmìngniánzhǎng寿shòu

 cháojūnzhǒngcháoshēngdejūnlèizhíhuì(huì)shuò(shuò):yuèliàngdeyíngquēhuìměiyuèdezuìhòutiānshuòměiyuèdetiān

 huì(huì)(gū):hánchánchūnshēngxiàhuòxiàshēngqiūchūnqiūzhěngnián

 mínglíngshùmíngshuōguīmíng

 椿chūn(chūn):shùmíng

 péngchuánshuōzhōng寿shòubǎisuìderénnǎijīnérjīnxiànzàijiǔzhǎng寿shòu

 zhīxiāng

 bēibēi

 tāngshāngcháodejiànzhěrénmíngxiāngchuánshìshāngtāngshídeshìjiùshìzhèyàngbiǎoshìkěndìng

 qióngcǎoshēngdefāngcǎo

 xiūzhǎng

 yángjiǎoxiànglíngyángjiǎodexuánfēng

 juéyún穿chuānyuèyúnjuéchāoyuè

 chìyàn(yàn):xiǎochízhōngdezhǒngxiǎoquè

 rèndàizhǎngdānwèizhōudàichǐwèirènhàndàichǐwèirèn

 áoxiángpénghāo(hāo)zhījiānáoxiángzàipénghāocǎozhījiān

 zhìzhì

 biàntōngbiàn”,bié

 xiàogōngxiàochùyǐnshēnwèishèngrèn

 xíngpǐnxíngtuánjié

 értōngnéng”,néng

 zhǐshàngshùzhǒngrénshìkàndài

 zhǐchìyàn

 sòngróngzizhànguózhōngdexiǎngjiāyóuránxiàodeyàngzi

 quánzànměiquànmiǎnfèn

 fēifēinánzhǐsàng

 nèizhǔguānwàiguānfēnfēn

 biàntōngbiàn”,biànmíngjìngjièxiàn

 zhèyàngérzhǐsòngróngzidezhìjǐnér

 shù(shuò)shùránqièzhuīqiúdeyàngzi

 suīrán便biànsuī使shǐ

 shùshùjiànshù

 lièzizhèngguórénmíngkòuzhànguóshídàixiǎngjiāchuánshuōnéngfēngérxíngzheyǒulièzipiānwénduànjièlièzichéngfēngfēixíngbiǎomíngyǒudàidedàojià

 líng(líng)ránqīngmiàodeyàngzishànměimiào

 xúnyǒu(yòu)shítiānxúnshítiānyǒutōngyòu”。

 zhì

 yǒusuǒdàiyǒusuǒpíngjièdàikàozhuāngzideyǒudàidàishìzhéxuéfànchóuzhǐdeshìshìyǒufǒutiáojiànxìngquánshìzhǐlièzi使shǐchéngfēngfēixíngréngránpíngjiè

 ruòzhìchéngshùntiānzhīzhèngtiānwàndeběnxìngzhèngránběnxìng

 liùzhǐyīnyángfēnghuìmíngbiàntōngbiàn”,biànhuàzhèngxiāngduì。“zhèngwèiběngēn,“biànwèipàishēng

 yóuqióngxíngyóujuéduìyóudejìngjièqióngjuéduìyóudejìngjiè

 è(wū)dàizāiháiyòngshénmepíngjièneèshénmefǎnwènshìjiāqiánglesuǒdàide

 zhìrénzhìderénzhuāngzixīnzhōngjìngjièzuìgāoderénzhìrénshénrénshèngrénsānzhěmíngshítóngzhǐzhìrénchúpiānzhíyángxiǎobǐngjuégōngmíngshùdeběnzhuīqiújuéduìyóutōngxiāngwàngdejìngjiè

 gōngshùnyīngdàoshìgōngmíng

 míngqiúmíngwàng。“zhìrénshìzhuāngzidezuìgāorénjìngjiè;“shénréngōngshìzhuāngzizhìzhǔzhèngzhìguāndebiǎo;“shèngrénmíngshìzhuāngziyánggōngmíngchúwàishùderénshēngzhuīqiú

 yáochuánshuōzhōngdewángyóudàiyáoshídeyǐnshìrénháijiànguǐ》《wàiděngpiānjiēshùyóuwèizhīshì

 jué(jué)huǒhuǒhuǒ

 jìnguànqīnrùnguàngài

 zixiānshēngzhǐyóuzhìtàipíng

 shīzhǎngguǎnzhǔchí

 quēránquēnéngdeyàngzi

 zhìzèngsònggěi

 bīnpàishēng

 jiāo(jiāo)liáo(liáo):zhǒngxiǎoniǎo

 yǎnshǔyǎnshǔshànzuāndòng

 guīxiūjūn:“jūnguīxiūdedàozhuāngjūnzhǔnínháishìhuíba

 suǒyòngtiānxiàwèitiānxiàduìdiǎnyòngméiyǒuwèizhù

 páo(páo)rénchúshīpáopēngrènlèideshì

 shīzhùdàimiàozhōngzhǎngguǎndezūn(zūn):jiǔ(zǔ):shèngròude

 jiānliánshūdōuwèizhuāngzixiàdegòudedàozhīshì。《zhuāngzishūlèirénhěnduō使shǐshìshǐshàngquèyǒuréndeshìdàojiāqiāngdiào、“dàojiāfēngshénzhìkǒngziyǒushíwài

 jiē(yú):chǔguóyǐnshìxìngmíngtōngjiēkǒngzitóngshíchùzhuāngziyǒujiēde

 érdānghóngérshìdāngdāngqièshí

 wǎngérfǎnwǎngqiánérhuítóu

 jīngjīngkǒng

 hàntiānshàngdeyínbiān

 yǒujìngtíngchàbiéjìngménwàijìngtíngtíngyuàn

 miǎo(miǎo):tōngmiǎo”,yáoyuǎnshèchuánshuōzhōngdexiānshānmíng

 nào(nào)yuēróuměide姿tàichùzichù

 níngníngzhuān

 (cī)(lì):zhǐbìngzāihàiniánzhǐzhuāngjià

 kuángjièyòngwèikuáng”,huǎngyán

 (gǔ):mángrénwénzhāngwéncǎiwéntōngwén”。quánshìzhǐwèiwéncǎiduìmángrénháoguānjǐngxiàng

 wéinándàozhǐyǒuxíngháixíng

 shítōngshì”,zhètōng”,

 zhīzhèyàng

 pángwànwèihùntóngtiānwànwèichúnpánghùntóngsuǒbāoróngpángtōngbàng”。

 shì(qí)luànshìrénqiúfēnfēnrǎorǎoqiúluànfēnrǎoqīng

 shúshuízhǐshénrénláoshéndeyàngzi

 jìnshuǐhóngshuǐzhìdàoyān

 chéngòu(gòu)(bǐ)kāngchéngòukāngzhǐzāotáozhùyuánzhǐshāozhìtáoróngzhùjīnshǔzhèzhǐzàojiùpéi

 shìzhǐshìshì

 zhāngfànmàimàomǎimàizhāngguānmàoshìzhūyuèdàoyuèguóshìwǎng

 duànjiǎnwénshēnwǎngshēnshànghuāwén

 zijiùzhùzhǐwángnièquēbèiyóurénshíwèigòuderén

 fén(fén)shuǐzhīyángfénběimiànrénshānnánshuǐběiwèiyángshānběishuǐnánwèiyīn

 yǎo(yǎo)ránsàngtiānxiàyānchàngchàngránwàngquèletiānxiàyǎoránchàngránshīdeyàngzi

 huìzihuìshīzhuāngzidepéngyǒuxiānqínshídejiéchūdàibiǎorén

 wèiwángwèihuìwángyóuwèiguócéngdìngdōuliángsuǒwèiguóchēngwèiliángguóyīnwèihuìwángmèngzizhōngdeliánghuìwángzènggěi(hù)zhīzhǒngdezhǒngzi

 shùpéizhí

 shíróngshí(dàn):shí”,dàizhòngliàngdānwèixiāngdāngbǎièrshíjīn

 luòpíngqiǎndeyàngzisuǒróngróngzhī

 xiāo(xiāo)ránkōngkōngdeyàngzi

 póu(pǒu):làn

 wèipèizhìguīshǒuzhīyàofángzhǐdòngshāngdeyàoguītōngjūn”,dònglièxiàtóng

 píng(píng)(pì):piàokuàng(kuàng):tōngkuàng”,demián

 zhàotóngderén

 (yù)chūmàizhuǎnràngshù

 shuō(shuì):yóushuō

 yuèyǒunányuèguóqīnguónándòngjūnshìxíngdòng

 jiānglǐngjūnduì

 lièhuàchūkuàifēngfēngshǎng

 guīshǒuzhǐshǒushòudòngérkāiliè

 wèishénmezūnyāozhōukǔnzàiyāojiānpiàozàishuǐshàng

 péngzhīxīnpéngxīnxīnyǒumáosāinéngtōngjiànshíqiǎnpéngzhǒngjīngzhídecǎo

 chū(chū):zhǒngzhìlièdeqiáo

 běnzhǔgànyōngzhǒngféiduānzhèngyōngtōngyōng”。zhōngshéngjiànghuàzhí线xiàndegōng

 guījiàngyònghuàyuánfāngdegōng

 tōng”,dàoshàng

 māoshēng(shēng):huángshǔláng

 áotōngáo”,áoyóu

 tiàoliángtiàoyuèténgnuóliángtōngliáng”,tiàoyuè

 zhōngcǎizhōngchùdàoxiànjǐnglièzǒushòudegōng

 wǎng(wǎng):tōngwǎng”,luówǎng(gǔ):wǎngdezǒngchēng

 (lí)niúmáoniú

 zhízhuō

 yǒuzhīxiāngkuānkuàngréndefāngyǒushénmedōuméiyǒu

 广guǎng广guǎngtōng”。kuàng

 fǎng(páng)huáng(huáng):yóuwèisuíyōurán

 yāozhéduànkǎnjīntóu

 zhuāngzitiāncáizhuōjuécōngmíngqínfèn,“xuésuǒkuī”,bìngfēishēngláijiùyòngshìzhīxīndànshì,“érjīntiānxiàhuòzisuīyǒuxiàng”。fāngmiàn,“qiègōuzhězhūqièguózhěhóudebàishèhuì使shǐxièzhīwèilìngfāngmiàn,“wánggōngrénnéngzhīdexiànshíchùjìngyòu使shǐzhǎnbàorénshìjiānránhuì,“zhuāng”,zhuīqiúyóudexīnlíngzhǐhǎozàihuànxiǎngdetiānáoxiángzàijuéduìyóudejìngjièxúnqiújiětuōzhèngshìzàizhèzhǒngqíngkuàngxiàxiěchūlemènxīnlíngdezhuīqiúzhīxiāoyáoyóu》。

 xiǎngnèiróng

 《xiāoyáoyóushìzhuāngzidepiānzhōngdàibiǎolezhuāngzidezhéxuéxiǎng。“xiāoyáoyóushìzhuāngziderénshēngxiǎngshìzhuāngzirénshēnglùndexīnnèiróng。“xiāoyáoyóushìzhǐsuǒdàiéryóuqióng”,duìshìzhīsuǒlàiránhuàérwèishòurènshùyóuyóushìjiān。“xiāoyáo”,zàizhuāngzizhèshìzhǐrénchāoyuèleshìguānniànjiàzhídexiànzhìérdàodezuìdejīngshényóu。“yóu”,bìngshìzhǐxíngzhīyóugèngzhòngyàodeshìzhǐjīngshénzhīyóuxíngshàngdeshùbèixiāojiěhòuránjiùyōuyóushìxiāoyáoyóujiùshìchāotuōwànsuǒlàijuéduìyóudejīngshénjìngjièzàizhuāngzikànláidàozhèzhǒngjìngjièdezuìhǎofāngjiùshìxīnzhāi”“zuòwàng”,zhèliǎngzhěxiànlezhǒngjīngshényóutiānréndejīngshénxiāoyáoyóu

 quánwénfēnwèisānfēn

 fēncóngkāitóuzhìshèngrénmíng”,shìquánpiāndezhǔcóngduìduōnéngxiāoyáodezishuōmíngyàozhēnzhèngdàoyóuzàidejìngji蔓gōng”“míng”。

 dexiǎngxiàngzhǎnxiànlekūnhuàwèipéngpéngyóuběimíngnánmíngdezhuàngguānjǐng:“shuǐsānqiāntuányáoérshàngzhějiǔwànliùyuèzhě。”xíngróngshēngshìzhībàngfēizhīgāozhīyuǎnjiēzhejiùcóngshàngzhějiǔwàndàngkāiliǎngxiětiānshàngjiǔwànkànmiànzhǐjiànchénāishēngzhīxiāngchuī”;xiàkàntiānkōngcāngmángpiàn,“yuǎnérsuǒzhì”。chōuxiàngdejiǔwànchéngwèigǎndejǐngxiàngèrshìliánlèideshǒujiěshuōpénggāofēijiǔwàndeyuánshuǐqiǎnnéngchéngzhōufēngjiǔwànzhīhòucáinéngxiǎnérmíngzhèxiēdōushìshuōhěnsuídànqiánzhèngzhītiānwénhòuzhèngzhīyùnhánleguānghuīdexuéxiǎngshuōwánquánxíngxiàngzhīzhōng

 tiáoxuéjiūzhīxiàopéngshìpéngzhǎnchìdezhǒngfǎnchènliǎngxiāngduìzhīhòuxiǎozhīzhījiéshàngxiǎoniánniánxiàcháojūnhuìmínglíng椿chūnpéngzhòngrénnián寿shòudepáizhídòngránjièshèhuìjièjiēnángkuòzhōngtāngzhīwènshàngshùnèiróngyǒusuǒzhòngdànbìngfēiduō。“shìbiǎoshìzhèyǒuyǐnzhèngdezuòyòngérqiěxiǎoquèxiàopéngzhīshìjiāzhāngyángchūxiǎozhībiàndejiélùnwèixiàwéndiàn

 “shìchéngshàngzhībiǎomíngsuǒshuōzhīshìchéngchìxiàopéngérlái。“zhīxiàoguānzhěliúshíwèishèhuìshàngcáijiānbèizhījiǎojiǎozhěsuànrénzhōngzhījié。“shìfēifándànzuòzhěwèi,“ruò”,zhǐguòchìzhīwèifēizhīzhìyàngxiàomenlèixīnguānxiāngjūnguóshìrénzhīshìrénzhīshìérfēishìshìzhě”(《zhuāngzi·zōngshī》)。sòngróngzijiùmenqiángquánshèhuìderénkuājiǎnghuìyīnérgèngjiāquánshèhuìderénfēihuìwèizhīsàngshìfēiróngdōuyǒulěngjìngderènshízàidìngchéngshàngbǎituōlerénjiānhuǐdeqiānzhìháiyǒulièzinéngchéngzhefēngfēixíngpiāopiāoránchāofánrénzhīzhīxiàoguānzhěliúmenyǒugènggāodejìngjièyóupéngzhīchìjūnshǔxiǎozhībiàn

 shàngmíngyánxiǎozhīzhīxiǎoniánnián”,“wèizhejuéfēiguōxiàngsuǒyúnxiǎosuīshūxiāoyáozhǒngchàbiéjìngjièérshìyǒuxiǎogāoxiàzhīfēnde

 lièzizhīyǒudàidàifēngdàixúnyǒu”,yǒuhuánjìngshíjiānděngtiáojiàndexiànzhìlàipéngzhīchéngfēngjiǔwànxiānglèishìérruòchéngtiānzhīzhèngérliùzhībiànyóuqióngzhěqiěèdàizāi!”shùnrándebiànhuàshòuqiètiáojiàndexiànshíjiānqióngkōngjiānqióng。“yóuqióngzhěpénglièzifēixiǎozhībiànérshìyǒudàidàizhībiéxiǎozhībiànzhǐshìliàngzhīchàzàiyǒudàidiǎnshuōchìpéngzhīxiàoguānzhěliúsòngróngzilièzibìngèrzhì;“yǒudàièdàishìzhìzhīyǒudàishìyǒuxiànzhīyóufēiqióngzhīyóuqióngzhīyóucáishìxiāoyáozhīyóucáishìjuéduìdeyóu

 nénggòudàozhèzhǒngqióngzhīyóudeshìzhìrénshénrénshèngrénchángrénbēi!“shòuchéngxíngwángdàijǐnxiāngrènxiāngxíngjǐnchíérzhīnéngzhǐ”(《zhuāngzi·lùn》),érzhìrénshénréngōngshèngrénmíng”,shìgōngmíngwèiyǒuxīnzhōngméiyǒuzàitiānwànhúnrányóuérxiāoyáohòupiānyánjiēchǎngōngmíngwèi

 èrfēncóngyáoràngtiānxiàyóuzhìyǎoránsàngtiānxiàyān”,jǐnchéngshàngfēnjìnchǎnshùshuōmíngshìbǎituōzhǒngshùpíngdewéijìngzhǐyàozhēnzhèngzuòdàowàngdiàowàngdiàoqièjiùnéngdàoxiāoyáodejìngjièzhǐyǒuderéncáishìjīngshénjìngjièzuìgāoderén

 sānfēncónghuìziwèizhuāngziyuēzhìjiéwěilùnshùshénmeshìzhēnzhèngdeyǒuyòngyòngshuōmíngnéngwèisuǒzhìyàoyòngyǒuyòngjìnbiǎolefǎnduìtóushēnshèhuìhuódòngzhìzàishòurènshùzhuīqiúyōuyóudeshēnghuózhǐ

 zhuāngzixiāoyáoyóuxiǎngdezhǔyàonèiróngshìcóngyǒusuǒdàidàosuǒdàidejīngshénjìngjiè。《xiāoyáoyóuzhōngzhuāngziyùnyòngleduōyánláibiǎoshùxiāoyáoyóudenèihánjiēshìyǒudàidebiǎoxiànshǒuxiānzhuāngzizhǐchūzhōukàozheshuǐzhīshēncáinénghángxíngpéngzhǐyǒupéifēngcáinéngáoxiángyīnmendōushìyǒusuǒdàizhě”。zàizhuāngzirènwèisòngróngzidexiǎngréngránchùdìngnèiwàizhīfēnbiànróngzhījìngdexiànbìngméiyǒuwánquánchāoyuèshìdìngnèiwàibiànróngdefēnzhēngzhǐshìzàizhèzhǒngfēnzhēngzhōngdòngxīnyīnérshìzhēnzhèngdedài”。zhuāngzipànleshìdeyǒusuǒdàichūlezhuīqiúdàidexiǎngjìngjiètóngshízhǐchūlecóngyǒudàizhìdàidejìngzhèjiùshì:“zhìrén”“shénréngōng”,“shèngrénmíng”。zhèdezhìrén”“shénrén”“shèngréndōushìdàodehuàshēnjiéshìzhuāngzizhǔzhāngdexiǎngrénzàizhuāngzikànláizhǐyǒudào”“gōng”“míngdejìngjiècáinéngbǎituōqièwàizhīlèicóngyǒudàidàihuìzhēnzhèngdexiāoyáoyóu

 zàixiāoyáoyóuzhōngzhuāngziyònghuìziguānkàndàishùzhīyòngdeliǎngduànduìhuàchǎnshùleguānyòngyòngdeguāndiǎnhuìziduìzhuāngzishuōwèiwángzhīzhǒngshùzhīchéngérshíshíshèngshuǐjiāngjiānnéngpōuzhīwèiluòsuǒróngfēiránwèiyòngérpóuzhī。”zhuāngzihuíshìzuòwèisòngrényǒushànwèiguīshǒuzhīyàozhěshìshìpíngkuàngwèishìwénzhīqǐngmǎifāngbǎijīnzhuāngziduìhuìzishuōjīnziyǒushízhīwèizūnérjiāngéryōuluòsuǒróngziyóuyǒupéngzhīxīnzhuāngzigàohuìzizěnyàngqiǎoyòngzhèshízhī”,jiànzhèzhǒngzuòwèiyāozhōuzàishēnshàngyòngláiyóujiāngzhīshàngzhèzhèngshìzhǒngyóuzàidexiāoyáoyóujìngjièyóujiànzhuāngzihěnzhùzhòngshìdenèizài使shǐyòngjiàzhí,“yòngshìshìdewàizàijiàzhíéryòngshìshìdenèizàijiàzhíyònghěnnéngyǒuyòngcóngxiāoyáoyóujiǎoláishuōrényīnggāizhùzhòngnèizàideshēngmìngjiàzhíjiàzhíqiǎoyòngyòngzhīyòngláishíxiànjiàzhí

 wénzhāngzhǐchū,“ruòchéngtiānzhīzhèngérliùzhībiànyóuqióngzhěqiěèdàizāi!”zhìrényóuchùtiānjiānjīngshénzhòuhuàqióngkāifàngxiàngnèitōngxiàngwàirénxiānggǎntōngxiāngróngdàozhèzhǒngjìngjièdejièxiàn便biànxiāochúshíkōngdexiànzhìgǎnjué。“yóuqióngqiěèdàizāi!”zhìrénshìyóuchāoyuèzhěcóngxíngxiāngshìjièdexiànzhōngchāotuōchūláihuòjiěfàngdàodàidejìngjiè——xīnlíngqióngkāifàngwàixiāngmínglùnzàirènqíngkuàngxiàdōunéngsuíérānyóuzàizhuāngziduìzhìréndemiáoshùxiànchūxiāoyáoyóuxiǎngréndexiēdiǎn

 zhuāngzixiāoyáoyóuxiǎngrényǒuzhēnshíxìngzàizhuāngzidexiǎngzhōnggòuchéngrénshēngkùnjìngdeshēngzhīxiànshímìngzhīyòuāizhīqíngdōushìrénmenshēnghuózhōngdeguāncúnzàizhuāngzixiǎngrénsuǒxiàngdejīngshénjìngjièjiùshìduìzhèzhǒngrénshēngkùnjìngdechāotuōbǎituōzhǒngjīngshénfēnrǎojiànzhǒngānníngtiánjìngdexīnhuánjìngzhèshìzhēnshízhìdezhuāngzitōngguòduìshēngguānniàndechāoyuè使shǐchǎnshēngdekǒngshēngdàiláidehuānxīndōucúnzàilezhǔzhāngāiyīngshùnrán,“ruòránzhěxīnwàngróng……tōngshíyǒuérzhī”。zhuāngzitóngshíháishíxiànleduìshìshìdechāotuōjiànledeshēnghuótài。“mángránhuángchéngòuzhīboxiāoyáowèizhīyòuènéngkuìkuìránwèishìzhīguānzhòngrénzhīěrzāi!”zǒngzhīzhuāngzixiǎngrénrènwèitōngguòjīngshénxiūyǎngshíxiànduìwángkǒngdeshìshìfēnrǎodechāotuōāizhīqíngxiāoróngcóngérxíngchéngānníngdexīnhuánjìngzhèzàiréndejīngshénguòchéngzhōngshìzhēnshíxíngde

 èrzhuāngzixiāoyáoyóuxiǎngrényǒuxiǎngxìngzhuāngzixiāoyáoyóuxiǎngréndeběnzhìnèiróngshìduìrénjīngshénjuéduìyóudezhuīqiúyīnéryǒuxiǎngdexìngzhì。“ruòchéngtiānzhīzhèngérliùzhībiànyóuqióngzhěqiěèdàizāi!”zhèjiùshìzhuāngzizhuīqiúdejuéduìyóu——dàilèihuàndexiāoyáo”。zhèshìzhǒngxiǎngzhōngdezhǔguānguānrènduìhuòmáodùnderényóuzàidecúnzàizhǒngqiègǎnxìngcúnzàijiēbèishēnghuáwèidàotōngwèiyīnérrènrénshēnglèidexīnjìngxiǎnránzhèzhǒngyóudexiǎng——rénshēngzhīlèi——zàixiànshíshìjièzhōngshìnéngzhēnshíwánquáncúnzàiérzhǐnéngxiǎngxiàngdexíngtàizàiguānniànshìjièbiǎoxiànchūláizhèzhǒngxiāoyáoxīnjìngdexíngchéng——qiègǎnxìngqínggǎndexìngzhìshēnghuáshìbāndewéirènshíguòchéngérshìzhǒngshūdeduìwàngēnyuándàodezhíguānzhuāngzisuǒrènshízhuīqiúdeyóu——“xiāoyáo”,shìzhǒngqíngtàiyóuzhuāngzizhǔyàoshìcóngréndelèidexīnjìngzhuàngtàihuòxiāoyáozàidexīnqínggǎnshòudejiǎoláirènshímiáoshùyóudezhèzhǒnggǎnshòuzhǐnéngmǒuzhǒnggǎnxìngdezhíguāndexíngshìxiǎnxiànzhèzhǒngxīnjìngzhǐnéngshìquēxiànshíchǔderénshēnghuódejīngshénxiǎng。“yóuyuǎnshídàiderénmenháitàiyuǎnránérzhuāngzidàilèihuàndejuéduìyóuxiǎngjìngbiǎomíngxiànlezuòwèiránxìngdexíngtàiderénshēngkùnjìngchūlezhǒngchāotuōfāngmiáoshùlezhǒngyóudexīnjìnghuòsuítàiyǐnlǐngrénmenshíxiànjuéxǐngchāoyuè

 sānzhuāngzixiāoyáoyóuxiǎngrényǒuhuànxiǎngxìngzàizhuāngzidexiǎngrénshēnshàngháibiǎoxiànchūzhǒngshìréndeshénxìngnéngzhè使shǐzhuāngzixiǎngréndejīngshénjìngjièyǒumǒuzhǒngshénhuàshìdehuànxiǎngxìng。《zhuāngzizhōngxiǎngréndemínghàofēichángduōyǒuzhēnrén”“zhìrén”“shénrén”“shèngrén”“rénděngzhuāngzixiāoyáoyóuxiǎngréndemínghàosuītóngdànjīngshénjìngjièsuǒbiǎoshùdenèiróngshìxiāngtóngdeérqiěxiǎngrénzàiyǐnshíxíngwèigōngnéngděngfāngmiàndōubiǎoxiànchūshénxìng:“miǎoshèzhīshānyǒushénrényānruòbīngxuěnàoyuēruòchùzishífēngyǐnchéngyúnfēilóngéryóuhǎizhīwài。”zhuāngzixiǎngréndezhèxiēdexìngnéngbiǎoxiànlechāotuōshìdexiǎngzhèzhǒngxiǎngdexíngchéngdāngshíshèhuìshēngchǎnxiàyǒuguānshēnghuóliàodekuìdeshuǐhuǒwèidàibiǎodexiōngměngderánzāihàideqīnshānchuānhǎidezuìhòujiànglíndegèngshìrénrénjiētáotuōdewángfánzhǒngzhǒngdōushìdàirénmennéngzàixiànshízhōngzhànshèngérzhǐnéngtōngguòhuànxiǎngzàishénhuàzhōngzhànshèngdeduìxiàngzhuāngzixiǎngrénsuǒyǒudeshénxìngnéngzhèngshìzhèzhǒnggǎnqíngyuànwàngdefǎnyìngèrzhuāngzixiǎngdewénhuàbèijǐngyǒuguānzhuāngzishìchǔguóguìhòuchǔwénhuàyǒuhěnshēndebèijǐngzhuāngzixiǎngyángchōngyíngdewénxuézhìshìlàngmànduō姿dechǔwénhuàdeyìngzhàoxiǎngréndeshénxìngnéngshìchǔfēngshèngxíngshénhuàguǐshuōfēngdelàoyìnsānzhuāngziderénshēngzhéxuéběnshēnyǒuguānzhuāngzirénshēngzhéxuésuǒzhuīqiúdedàilèihuàndejuéduìjīngshényóushìzhǒngqíngtàiyóuzhǒngxiǎngxìngzhìdexīnjìngběnshēnyīnwèiquēdeyòngláizuòjièdìngdelùngàiniànérnándàogèngmíngquèdebiǎoshùgèngshēndejiēshìzàizhèzhǒngqíngkuàngxiàzhǐyǒujièzhùchāofántuōdeshénhuàxíngxiàngláibiǎodàodexiǎngguānniànmiáohuìxiāoyáodejīngshénjìngjiè

 shù

 《xiāoyáoyóuzàigòushàngcǎiyònglewénxuéshàngdexíngxiàngwéidexiězuòshǒuyùnyòngliàngdeqiǎnjìndeyánshénhuàduìhuàwén姿duōcǎixiǎngxiàngxiàngjùnchíchěngzhòushèbiǎozhōngxīnxiǎngyǒuguāndemiàohéngshēngdecáishēngdòngxíngxiàngxuānchuánlezuòzhědeshìgāoguānhòubàohuángēnhòujuéfǒudìngxiànshízhuīqiúgōngmíngdejuéduìyóudexiǎngduìtǒngzhìzhěgōngjuélóngluòxiánnéngdewěishàngěishēndejiēduìhòushìsànwénzhǎnyǒuzhedeyǐngxiǎngzàilǎnzhòuzhǐbāowànwéndechōngmǎnshēngxiáxiǎngdexiāoyáoyóuzhōngzuòzhěyǒushùmèidewényǐnlewèishùzhòngduōdezhě使shǐzuòpǐnchéngwèizhōngguódàiyánlùnshuōwénzhōngpiānzhemíngdejiāzuò

 quánwéngòujīngqiǎoshàn使shǐxiǎngxiàngxiànshíjiéshàn使shǐduìhuàchǎnjiéshàn使shǐfěngpōujiéyǐnbiānbiānbiānbiānzhīyǒuwèiwèiqióngchénglezhuāngzizhezuògòudediǎnwénzhāngwéiràozhexiāoyáoānpáileshèchǎnbiǎoshùsānfēnzàishèzhōngpéngyàndōuzhījièfēngfēixiángzhèshìshíxiǎnshìàomàndexíngtàishùnshìzhuǎnèrfēnchǎnshàngcóngzhèngdegāoguānguìrénpíngyōngxiǎnshìdecáinéngxiàngyànquèdemiǎoxiǎoliánzuìhòuchūkàohuōsuǒqiúcáinéngdàogōngmíngdeyóudejìngjiè

 shèzhōngxiānxiělepéngdexíngcóngbèideqiángéryǒucáinéngshuǐsānqiānzhíshàngjiǔwàncáinéngyǒushìcāngtiānhǎiguānxiàyāndegāoàozhīqíngchánjiūzhǐnéngzàiyuántiàonéngyǒupéngdegāoàoxiōng怀huáipéngdebèizàiméiyǒufēngdebāngzhùshìfēishànggāokōngxiǎochóngniǎoliàngzhèngyǒurénfēiyàozhǎng寿shòudepéngměiyàngdeliánzuòzhějiāngpéngyànliǎngxíngxuánshūdefēiniǎojìnxíngduìdiǎnmíngdōukàofēngcáinéngfēixiángkōngzhōngdànyóuérrènwèiběnlǐngchāoqúnfánjiùshìzhībēile

 wénzhāngshùnshìzhuǎnchǎncóngyǒuduìzhàoshǒuyǒuderénmenwǎngwǎngpíngzhedezhíwèigāocáidàodeduìguójūnnéngjǐnzhízhǐnéngkàoquánshìhuīpíngyōngdecáinéngdāngjìnhuōsuǒqiúgōngmíngjìngjièshícáinéngbǎituōshìdechánràozhèshìdezuìgāobiāozhǔnsānfènwèibiǎoshùtōngguòyáoràngxiánzhuǎnzuòzhěhuìziliǎngduànduìhuàyòngshùláichǎnmíngzuòzhěfǎnduìyòngxuàn耀yàowèizūndexiǎngqiángdiàoyàojiěchúwàiláideyōuhuìtiáojiàndàogōngmíngdejìngjièzhèjiùshìzuòzhěxiězuòdede

 gòudejīngqiǎoduōcǎizàizuòzhěshànyùnyòngyǒuxíngxiàngxìngdeyán使shǐránjièdechóngniǎoshòushèhuìshàngdegāoguānxiánnéngmíngjūnxiāngyìngchènshànyùnyòngdòngrénzhījiāndeduìhuà使shǐcéngzhījiānxiāngzhìyuēxiāngliánjiēyǐnrénliánxiǎngjìnshēnzhōngxīnxiǎngdeshuōshìyǐnchǎnràngpéngxiǎoyànjiǔwànrènchǐyōngguānxiánjūnzàiduìzhōngzhǎnkāichǎnràngzhědàodeyìnxiàngshìxiānmíngde

 zhuāngzixìngzhuāngmíngzhōuzhànguóshísòngguóméngrénzhànguózhōngdàojiāxuépàidàibiǎorénxiǎngjiāzhéxuéjiāwénxuéjiāzhuāngxuédechuàngzhělǎozibìngchēnglǎozhuāng”。zuìzǎochūdenèishèngwàiwángxiǎngduìjiāyǐngxiǎngshēnyuǎndòngzhǐchū“《dàoyīnyáng”,sānlàixiǎngjīngsāncáizhīdàoxiāngwénxiǎngxiàngwèifēngyányùnyònglínghuóduōbiànnéngwēimiàonányándezhéshuōyǐnrénshèngdàibiǎozuòpǐnwèizhuāngzi》,zhōngmíngpiānyǒuxiāoyáoyóu》《lùn》《yǎngshēngzhǔděngzuòpǐnbèichēngwèiwénxuédezhéxuézhéxuédewénxué”。chuánzhuāngzichángyǐnnánhuáshānzàngnánhuáshāntángxuánzōngtiānbǎochūbèizhàofēngwèinánhuázhēnrénshūzhuāngzibèifèngwèinánhuázhēnjīng》。

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37357.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 33人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org