首页 趣味语文古诗词正文

西铭(xi ming)

阿尔法趣味语文网 古诗词 2021-08-13 10:35:20 21 0 哲理诗

 gānchēngkūnchēngmiǎoyānnǎihùnránzhōngchùtiānyānsāitiānyānshuàixìngmíntóngbāo

 jūnzhězōngzichénzōngziyānjiāxiāngzūngāoniánsuǒzhǎngzhǎngruòsuǒyòuyòushèngxiánxiùfántiānxiàlóngcánqióngguānguǎjiēxiōngyāndiānliánérgàozhě

 shíbǎoyānziyānqiěyōuchúnxiàozhěwéiyuēbèihàirényuēzéièzhěcáijiànxíngwéixiàozhě

 zhīhuàshànshùshìqióngshénshànzhìkuìlòuwèitiǎncúnxīnyǎngxìngwèifěixièèzhǐjiǔchóngziyānyǎngyīngcáiyǐngfēngrényānlèichíláoérshùngōngsuǒtáoérdàipēngshēnshēnggōngshòuérguīquánzhěcānyǒngcóngérshùnlìngzhě

 guìjiānghòuyānshēngpínjiànyōuyōngchéngcúnshùnshìméiníng

 《jīngdegānguàbiǎoshìtiāndàochuàngzàodeàochēngzuòwànyānkūnguàbiǎoshìwànshēngchéngdezhìxìngyuánjiégòuxìngyuánchēngzuòwànyāndemiǎoxiǎoquèhùnyǒutiānyāndàoshēnérchùtiānyānjiānzhèyàngkànláichōngsāitiānyānjiāndekūnyān),jiùshìdexíngyānéryǐnlǐngtǒngshuàitiānwànchéngbiànhuàdejiùshìdetiānránběnxìngrénmínbǎixìngshìtóngbāodexiōngmèiérwànjiēwèitónglèi

 tiānzishìgānkūndezhǎngziérchénshìzhǎngzideguǎnjiā。“zūnjìngniángāozhě”(de),nǎishìwèilejìngtóngbāozhōngniánzhǎngderén;“àiruòxiǎozhě”(de),nǎishìwèilebǎotóngbāozhōngdeyòuruòyānshǔsuǒwèideshèngrénshìzhǐtóngbāozhōngtiānyānànzhǐjiànshùnxiāngderénérxiánrénshìzhōngyōuxiùchūyānbèitiānxiàlùnshìshuāilǎolóngzhōnghuòyǒucánderényānrénhuòguānguǎdōushìkùnérchùshuōdexiōng

 shíbǎomenshìziduìgānkūnyīngyǒudexiézhùbǎoérwèiyōushìduìgānkūnzuìchúncuìdexiàoshùnruòshìwéibèilegānkūnzhèyàngdezhǐjiùjiàozuòbèi”,shānghàirénjiùjiàozuòzéi”。zhùzhǎngxiōngèderénshìgānkūnchéngcáiyānziérxiēnénggòujiāngtiānxìngbiǎoxiànxíngyānshēnderénjiùshìxiàoshìgānkūndexiàozi

 nénglezhīzàozhěshànhuàwàndegōnglezhīmendedàoliángzhīchéngjiùrénwénjiàzhí),cáisuànshìshànshùgānkūndeshìnéngchèdòngtòuzàohuàzhīyānàocáisuànshìshànchénggānkūndezhìyuàn便biànzàilòuyǐnchùyānchùnéngduìtiānshénmíngkuìzuòcáisuàngānkūnshíshícúnrénxīnyǎngtiānxìngcáisuànshìshìtiānfèngtiānsuǒxièdàichóngyānzishìtòuguòyànèměijiǔláizhàoshànyǎnggānkūndeyǐngshǒujiāngjièdeyǐngkǎoshūshìjīngyóudiǎnhuàyīngcáipéiyīngcáiérjiāngēnshītónglèisōngxiè使shǐdàohuānyuèzhè便biànshìshùnduìtiānsuǒgòngxiàndegōngláoshùncóngmìngtáochùdàipēngzhèshìtàizishēnshēngsuǒbèishìwèigōngdeyuánlínzhōngshíjiāngcóngláideshēnwánzhěngguīháigěigānkūndeshìcéngcānyǒngtīngcóngshùnmìngdeshì

 guìdeēnshìgānkūnsuǒyòngfēnghòudeshēnghuópínjiànyōushìyòngláibāngzhùchéngjiùfānshìdehuózhedeshíhòushùncónggānkūnsuǒyàoqiúdeshìdeshíhòuxīnānānníngérshì

 “wèitiānxīnwèishēngmínmìngwèiwǎngshèngjuéxuéwèiwànshìkāitàipíng”([sòng]zhāngzài)。zuòwèixuédejīngdiǎnwénxiànyānzhāngzàide西míngzàichuántǒngshèhuìbèishòuzànérchuánsòngjuégēnběnyuányīnzàizhèpiānmíngwénsuīránjǐnyǒu250dànquèwèirénmenānshēnmìngyāndàodequègòuzhùlegòngyǒudejīngshénjiāyuánérqiěwèishèhuìxiǎnglándegòujiàngōnglehóngkuòdejìngjièzhídàojīntiānzhèpiānmíngwénsuǒmiáoshùdejiàzhíxiǎngsuǒzhǎnxiànderénshēngzhuīqiúréngrányǒuzheérfēngde

 zhāngzàirènwèilǎodeshèngxíngxuédeshuāiwēishìdǎozhìdāngshíshèhuìjiàzhíduōyuánchōngdexiǎnggēnyuánzhāngzàipíngdàoèrjiào,“mièzhěwǎngérfǎnxùnshēngzhíyǒuzhěérhuàèrzhěsuīyǒujiānyánshīdàojūnyān”。jiàofǒudìngxiànshíshìjièdeshícúnxìngérzhuīqiúdenièpánjìngdàojiàofǒudìngxiànshíshìjièdeyùndòngxìngérzhuīqiúdezhǎngshēngjiǔshìsuīránèrzhěyánběnzhǐyǒusuǒchàdàndōufǒurènshèhuìcúnzàidezhěngxìngshícúnxìngshīquèduìshèhuìxiànshídeguān怀huáipāoleduìshèhuìrèndedāndāngyīnérshìshìjièběnzhēnshèhuìyàodejiàzhíguānyàojiějuéshèhuìwènjiùyàohóngyángshìguān怀huáixiànshídexuéjiàzhíguānzhāngzàiqiānliáoliáoyānyǒngzàodàoguānzhōnglǎoshīwèixuéchǎnxīnmìngyǎngwénqiángtiānqióngtànsuǒyǐnzhōngshēngérwèichángzhǐzuìzhōngdāngshídeshèhuìshíquèlexuéwèijiàzhíběnwèitiānrénwèilùndezhéxué。《西míngzhèngshìzhāngzàizhéxuéxiǎngjiàzhíniàndezhōngbiǎoxiàn

 zhāngzàishèhuìxiànshíwèizhōngguān怀huáisuǒyàochéngdeshìkǒngmèngliùjīngwèidàibiǎodexuéjiàzhíguānsuǒyàoquèdeshìxiōngjīnguān怀huáishèhuìguānzhùmínshēngdexiànshìzhǔkǒngzidàorén”,mèngziyánshàn”,zhāngzàirènwèirénshìréndejiàzhíběnxìngchàngrénwèiběndejiàzhíxiàngzhèshìzhāngzàiduìkǒngzirénxuémèngzixìngshànlùndezōngzhǎnzàizhāngzàikànlái,“rénbìngjǐnjǐnwèizheduìyǒuqīnyuánguānyānréndexiàoyǒuàiérshìduìbāokuòjiātíngshèhuìránděngsuǒyǒucúnzàidexiàndebiàndeguānàijiāngzhèzhǒngyuánránnèixīndezhēnzhìqínggǎntuīshèhuìzhōngsuǒyǒurénnǎizhìzhòuwànshìzhāngzàijiàzhíniàndeběnxiàng

 wèileshíxiànshèhuìquánduìréndejiàzhíniànderèntóngzhāngzàizhǔzhānghuīxīnlíngdezhīxìngzuòyòngmiànxiàngzhòuxúnqiúréndejiàzhíběnxìngdegēnyuánmíngquèchūtiānréndelùnmìngbìngzàizhòuguāndechǔshànglùnzhènglejiàzhíguāndezhēnshíxìngxìngzàizhāngzàikànláizhěngzhòushìchōngmǎntàiyāndezhěngshízàitiānwàndepǐnlèixiánhēngjiēshìhuàliúxíngdejiéguǒyānjǐnrénérqiězhòuzhōngqiècúnzàiběnzhìshàngdōushìtóngde”。zhāngzàidelùnkěndìnglezhòuwàncúnzàideshízàixìngzhěngxìngyùndòngxìngxiéxìngshìduìwàngdedejìngzhǐdeduìdedàoshìjièguāndeyǒuzhèzhǒngwàndezhòuguānshìzhāngzàirénxuédezhòulùnchǔ

 zàichǔshàngzhāngzàijiàngòuletiānxiàjiā”、“zhōngguóréndezhòushèhuìguānzài西míngkāipiānzhāngzàijiǎnggānchēngkūnchēngmiǎoyānnǎihùnránzhōngchùtiānyānsāitiānyānshuàixìngmíntóngbāo”。gānguàzhìjiàndàibiǎoqiángdejīngshénkūnguàzhìshùndàibiǎohòuzàidepǐnxìnggānkūnjīngshénshìzhòuyǎnhuàyùndòngdenèizàidòngwànshēngshēngdezhōnggēnyuánzàizhòuwànyānzhōngtiānxiāngjiāogǎnérchuàngshēngwànzhìchéngdeyǎngwànshìgānkūnjīngshéndezuìwěixiànzhěkānchēngrénlèiwàngòngtóngderénlèiwàngòngtóngbǐngshòutiānérshēngrénwèixiāngcúndexuèmàitóngbāowànrénlèishìqīnjiāndeyǒuhǎohuǒbànzhāngzàizhònggòulezhòuzhōngqiècúnzàizhědeqīnguānduìxiàndàixiéshèhuìdejiàngòuyǒushìzuòyòng

 wèilegāoyángrénwèiběndejiàzhíxìngzhāngzàiháicóngzhòulùndejiǎoláishuōmíngrényānxìngdewènzhāngzàirènwèiwànzàihuàshēngchéngguòchéngzhōngjǐnhuòletóngdexíng”,érqiěbǐngshòulegòngtóngdexìng”。réndebǐngxìngshìtóngdeyǒuláisànyānběnyuánzhuàngtàidetiānyānxìng”,yòuyǒuláiyānzànshíxíngtàidezhìyānxìng”。“tiānyānxìngshìjiàzhíběnxìng,“zhìyānxìngshìrénderánshǔxìng,“zhìyānxìngjūnziyǒuxìngzhěyān”,yóurénlèiwànbǐngshòuyānyǒuqīngzhuópiānzhèngdetóngzàizhòuzhōngyǒutóngdewèizàisuǒyǒudecúnzàiyānzhōng,“tiānyānzuìlíngwèirén”,zhǐyǒuréntiānzhèngéryānbìngcānzhǐyǒuréncáinéngyángtiānyānxìng”,zhèjiùshìréndejiàzhí使shǐmìngzhāngzàidexìnglùnjǐnshuōmínglexiànshízhōngrényānxìngdeèrzhònghuàzhēngshuōmínglerénzuòwèijiàzhíběndezhōngérqiěwèirényángzhèzhǒngjiàzhíběnxìngguānzhàowànquèlechǔ

 dāngránduìshèhuìlúndegòujiànshìzhāngzàijiàzhíguāndezhǔnèiróngzhāngzàirènwèiduìtiāndexiàoluòshídàoxiànshídeshèhuìshēnghuózhōngjiùshìyàojǐnzhíjǐnzuòhǎodeshìjǐnxīnjǐnguānzhàorénshèhuìzhāngzàijièzhùchuántǒngzōngguānmiáoshùlerénzàishèhuìzhōngdewèizhí:“jūnzhězōngzichénzōngziyānjiāxiāngzūngāoniánsuǒzhǎngzhǎngruòsuǒyòuyòushèngxiánxiùfántiānxiàlóngcánqióngguānguǎjiēxiōngyāndiānliánérgàozhě。”zàizhāngzàikànláirénsuīránshìtóngbāoguāndànyóucúnzàijìngshèhuìwèitóngsuǒzàishèhuìshàngdezhítóngdànsuǒyǒuderényīnggāizūnzhòngshèngxiánbìngyānwèibǎngyàngqiánghòuzàichéngjiùrénshèhuìgōng

 zhāngzàiháicóngzhòuguāndejiǎolùnshùleréndemìngdewènzàizhāngzàikànlái,“mìngshìshàngtiānshìqiánghòuzàidejiàzhíběnxìngduìrényīnggāixiūshēnyānérshìzhìsuǒbǐngshìguìpínjiànhuò寿shòuyāoděngshēngcúnjìngduìrényīnggāichāorándàiyān,“guìjiānghòuyānshēngpínjiànyōuyōngchéng,”rénshēngdeshùnjìngshìshàngtiānduìdeēnrénshēngdekùnjìngshìshàngtiānduìdekǎoyàn,“kuìlòuwèitiǎncúnxīnyǎngxìngwèifěixiè”,“cúnshùnshìméiníng”,zhǐyǒutǎnránduìdàishēngpíngsuǒjiānchíxièwánshàndejiàzhíběnxìngcáinéngchāoyuèwàizàijìngduìdekùnrǎodàorénshēngdeyǒnghéngānníng

 zhāngzàizhéxuédezhōngdeshìshíxiànrénjiātíngshèhuìrénlèirándetǒngxiéyàoshíxiànzhèzhǒngshèhuìxiǎngshǒuxiānyàozàiduìzhòuxiànxìngzhěngxìngxiéxìngderèntóngdechǔshàngquèzhòudeběnjīngshéndejiàzhíběnxìngzhǐyǒurèntóngletiānqiánghòuzàide广guǎngrénxìngbìngzàixiànshídeshèhuìshíjiànzhōngjǐnzhíjǐnchéngdāndeshèhuìrènjǐnxīnjǐnguānzhàoshèhuìzhōngdeměichéngyuáncáisuànshìhuīletiānyānxìngérkuìtiānyānjiānzhèshìzhāngzàiwèizhōngguóréngòujiàndeyǒujiāqíng怀huáidejīngshénjiāyuánshìjīntiāngòujiànshèhuìzhǔxiéshèhuìdeyōuxiùchuántǒngwénhuàchǎn

 zhāngzài(1020nián—1077nián),zihòufèngxiángméixiànjīnshǎn西méixiànhéngzhènrénběisòngxiǎngjiājiàojiāxuéchuàngshǐrényānshìchēnghéngxiānshēngzūnchēngzhāngzifēngxiānxiánfèngkǒngmiào西38wèiwèitiānxīnwèishēngmínmìngwèiwǎngshèngjuéxuéwèiwànshìkāitàipíngdemíngyánbèidāngdàizhéxuéjiāféngyǒulánchēngzuòhéng”,yīnyánjiǎnhóngdàichuánsòngshuāisòngshénzōngníngshínián(1077nián),fǎnjiāzhōngbìngshìlíntóngnián58suìzhāngzàizhōudūnshàoyōngchéngchénghàochēngběisòngzi”,yǒuzhèngméng》、《héngshuōděngzheshùliúshì

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37350.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 21人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org