首页 趣味语文古诗词正文

邹忌讽齐王纳谏(zou ji feng qi wang na jian)

阿尔法趣味语文网 古诗词 2021-08-13 10:33:28 20 0 哲理诗

 zōuxiūchǐyǒuérxíngmàodiécháoguānkuījìngwèiyuē:“shúchéngběigōngměi?”yuē:“jūnměishéngōngnéngjūn?”chéngběigōngguózhīměizhěxìnérwènqièyuē:“shúgōngměi?”qièyuē:“gōngnéngjūn?”dàncóngwàiláizuòtánwènzhīyuē:“gōngshúměi?”yuē:“gōngruòjūnzhīměi。”mínggōngláishúshìzhīwèikuījìngérshìyòuyuǎnshénqǐnérzhīyuē:“zhīměizhěqièzhīměizhěwèizhīměizhěyǒuqiú。”

 shìcháojiànwēiwángyuē:“chénchéngzhīgōngměichénzhīchénchénzhīqièwèichénchénzhīyǒuqiúchénjiēměigōngjīnfāngqiānbǎièrshíchénggōngzuǒyòuwángcháotíngzhīchénwèiwángjìngzhīnèiyǒuqiúwángyóuguānzhīwángzhīshén。”

 wángyuē:“shàn。”nǎixiàlìng:“qúnchénmínnéngmiànguǎrénzhīguòzhěshòushàngshǎngshàngshūjiànguǎrénzhěshòuzhōngshǎngnéngbàngshìcháowénguǎrénzhīěrzhěshòuxiàshǎng。”lìngchūxiàqúnchénjìnjiànméntíngruòshìshùyuèzhīhòushíshíérjiānjìnniánzhīhòusuīyánjìnzhěyànzhàohánwèiwénzhījiēcháosuǒwèizhànshèngcháotíng

 wén

 zōushēngāochǐduōérqiěwàixíngróngmàoguāngyànměizǎochén穿chuāndàihǎomàozhàozhejìngziduìzishuō:“chéngběigōngxiāngshuígèngměi?”dezishuō:“nínfēichángměigōngzěnmenéngshàngnín?” chéngběidegōngshìguódeměinánzizōuxiāngxìngōngměishìyòuwèndeqiè:“gōngxiāngshuígèngměi?”qièhuíshuō:“gōngnéngshàngnín?”èrtiānyǒuréncóngwàimiànláibài访fǎngzōuxiāngzuòértánwènrén:“gōngshuígèngměi?”rénshuō:“gōngnínměi。” yòuguòletiāngōngláilezōukànzherènwèigōngměizàizhàojìngzikànzhegèngshìjuégōngxiāngchàshényuǎnwǎnshàngtǎngzàichuángshàngxiūshíxiǎngzhèjiànshìshuō:“dezirènwèiměishìpiānàideqièrènwèiměishìhàiderénrènwèiměishìyǒushìqíngyǒuqiú。”

 shìzōushàngcháobàijiànwēiwángshuō:“zhīdàoquèshíshànggōngměishìdezipiānàideqièhàiderényǒushìxiǎngyàoqiúzhùsuǒmendōurènwèigōngměijīnguóyǒufāngyuánqiāndejiāngbǎièrshízuòchéngchígōngzhōngdeqièshēnbiāndejìnchénméiyǒupiānàiwángdecháozhōngdechénméiyǒuwángdequánguódebǎixìngméiyǒuduìwángyǒusuǒqiúdeyóukànláiwángnínshòudàodeméngtàiyánzhòngle!”

 wēiwángshuō:“shuōdehěnhǎo!”shìjiùxiàlemìnglìng:“xiǎodeguānchénbǎixìngmennénggòudāngmiànpíngdeguòcuòderéngěishàngděngjiǎngshǎngshàngshūzhíyánguīquànderéngěizhōngděngjiǎngshǎngnénggòuzàizhòngréndegōnggòngchǎngsuǒzhǐlùndeguòshībìngchuándàoěrduǒderéngěixiàděngjiǎngshǎng。” mìnglìnggāngxiàduōchéndōuláijìnxiànjiànyángōngméntíngyuànxiàngshìyàngxuānnàoyuèhòuháishíyǒurénǒuěrjìnjiànmǎnniánhòu使shǐyǒurénxiǎngjìnjiànméiyǒushénmeshuōdeleyànzhàohánwèiděngguótīngshuōlezhèjiànshìdōudàoguócháobàiwēiwángzhèjiùshìsuǒshuōdezàicháotíngzhīzhōngzhànshèng

 zhùshì

 zōu(zōu jì):zhànguóshírénshànqínyǒubiàncáicéngrènxiāng

 fěngzhǐxiàduìshàngwěiwǎnzhédeyánjìnxíngguīquàn

 wángwēiwáng

 jiànjiēshòuguīquànjiēshòujiē

 xiūzhǎngzhèzhǐshēngāo

 chǐzhànguóshíchǐyuējīntiāndecùnzuǒyòu

 diéguāngyànměi

 cháo(zhāo)guānzǎochén穿chuāndàihǎomào穿chuāndàicháozǎochén

 kuījìngzhàojìngzi

 shúshuí

 ……

 shàng

 dànmíngèrtiān

 shúshìzhīshútóngshú”,zhīdàizhǐchéngběigōng

 (fú)yuǎnshényuǎnyuǎn

 qǐntǎng

 měizhěwèiměi

 piānàidòng

 chéngzhīquèshízhīdào

 jiēměigōngdōurènwèigōngměiwèirènwèi

 jiāng

 fāngfāngyuánzònghéng

 gōnggōngzhōngdeqiè

 zuǒyòuguójūnshēnbiāndejìnchén

 jìngzhīnèiquánguófànwéinèiderén

 zhīyīnjiézhù

 méngzhèzhǐshòuméng

 shànhǎo

 nǎishìjiù

 miàndāngmiànzhǐmiàndāngmiànzhǐlùn

 shòugěi

 bàngshìcháo(cháo):zàigōngzhòngchǎngsuǒlùnjūnwángdeguòshībànggōngkāizhǐbiéréndeguòcuòfěngbàngzhǐlùnshìcháogōnggòngchǎng

 wénzhèshì使shǐ……tīngdàodeshǔxíngróngde使shǐdòngyòng

 shíshíérjiān(jiàn)jìnyǒushíhòuyǒurénǒuránjìnjiànjiānjìnǒurányǒurénjìnjiànjiānjiānhuòǒuěryǒushíhòujìnjìnjiàn

 (jī)niánmǎnniánmǎn

 zhànshèngcháotíngzàicháotíngshàngzhànshèngbiéguó)。shìnèizhèngxiūmíngyòngbīngjiùnéngzhànshèngguó

 guānwén

 wéntōngguòzōushēnjīngduìwángjìnxínglèicóngérchūzhíyándedàofěngquànwángjiànchúdeshìcóngérshuōmíngguójūn广guǎngfàncǎifāngmiàndepíngjiànxìngchúcáixìngguódedào

 zhèshìmíngquèshuōmínglezhèyàngdàorénzàishòuméngdeqíngkuàngxiàshìnéngzhèngquèrènshíguānshìdezuòwèilǐngdǎogèngyàoshíbǎochíqīngxǐngdetóunǎofángzhǐbèixiēbiǎomiànxiànxiàngsuǒhuòyàopiāntīngpiānxìnyào广guǎngfàntīngréndepíngjiànduìfèngchénghuàyàobǎochíjǐngshíxiàngǎizhèngdequēdiǎncuòfànhuòshǎofàncuò

 yīnggāishuōmíngdeshìzhèpiānwénsuǒshùdewèiquánshìshìshíhěnnéngshìzhànguóshíliúchuándemíngrénshìsuǒwèijiànnéngdǎozhìzhànshèngcháotíngdejiéguǒzàizhūhóuchēngxiónggōngwèixiándezhànguóshídàizhǐnéngshìzhǒngshíxiàndehuànxiǎngdànzuòzhěshànguāncháchángshēnghuócóngzhōngliànchūyǒudezhǔérqiětōngshēngdòngshuōqiángwénliúchàngéryǒubiànhuàchōngmǎnqíngděngdōushìzhímenxuéjièjiànde

 nèiróngfēn

 1duànjìnjiàndeyuán

 zuòzhěxiānhuàlezōudewàimàoshēncáixiūzhǎngbiǎotángtáng。“kuījìng”“shì”,zhēnhuàchūdeshénqíngzhèngshìyǒulezhèdiǎnxìncái使shǐgǎnguóyǒumíngdeměinánzigōngměi”,xiàwénjiàngōnghòuyuǎnshéndecánxīnxíngchénglexiānmíngdeduìzhèzhǒngduìhōngtuōchūgǎndàoshòuméngdexīnqíngmíngmíngshìyuǎnshén”,deqièquèkǒutóngshēngrènwèigōngpiàoliàngxiǎnránshìyóushūdeyuányīn使shǐmenméiyǒuyǒngshuōchūzhēnshídeqíngkuàngzhèsānréndehuíyóushēnfènxīntóngsuīrándōushìzànyángdànshàngquèyǒumíngxiǎndetóngdehuíbiǎoxiànleduìyóuzhōngdeàiàiliànzhīqíngyánbiǎoqièyīnwèixiàzhǔrénzhījiānbìngméiyǒuduōshǎozhēnqíngyándànyòunéngshùncóngsuǒdehuíjiùyǒuxiēmiǎnqiángshuōhuàjiàojǐngǎnyuèléichíréndehuímíngxiǎnliúchūfèngchéngdewèi

 nánnéngguìdeshìzōuzàizhèpiànzànyángshēngzhōngbìngméiyǒuhūnhūnránwàngsuǒérshìbǎochízheqīngxǐngdetóunǎoxiānshìxìn”,děngjiàndàogōnghòuyòushíshìqiúshìchéngrènyuǎnshén”,shénérzhìqǐnérzhī”。

 zhèduànzuòzhěbìngméiyǒurénxiànjiātíngsuǒshìzhīzhōngbānxìngxiěyīnqièdezànměiérgǎndàomǎnérshìjiāngrénxíngxiàngjìngāoshēnghuáyóushēnxiǎngdàoguójiācóngzhōngwèichūguójūntīngdàozhíyándedàoshìcháojiànwēiwáng”。

 2duànjìnjiàndenèiróng

 zhèduànshìwéndezhōngxīnfēnzōujiànwēiwánghòubìngméiyǒudāndāozhíxiàngwēiwángjìnjiànérshìxiānjiǎngdeqièshēnhuìyònglèituītuīréndefāngshìjiǎngchūwángzhīshén”。xiānshùleqièméngdeyuányīnránhòucóngdeshēnghuóxiǎoshìtuīérzhìzhìguóshìshuōmíngwángchùzuìyǒuquánshìdewèiyīnérsuǒshòudeméngzuìshēnzhèméiyǒuduìwēiwángdezhíjiēpíngérshìshìshèyòudǎowēiwángkàndàoshòuméngdeyánzhòngxìngcóngér使shǐdǒng广guǎngkāiyánxīnjiàndezhòngyàoxìngdeqīnshēnjīngwèituīrén。“wángzhīshéndiǎnmínglejìnjiàndezhǔzhǐyóudāngtóubàngzhēnjiànxuè使shǐměngxǐngyǒuqiánglièdebiǎoxiàoguǒwèishénmegǎnxiàzhèyàngdejiélùnneshìzōucéngrènxiāngshìguójiādezhòngchényánzàiérgōngsuǒsuǒèrshìxiǎojiànyóudeshòuméngtuīxiǎngdàoguójūndeshòuméngzhèzhǒngxiànshēnshuōdefāngshìyǒujiàoqiángdeshuō

 3duànjìnjiàndejiéguǒ

 wángjiēshòulezōudequàngàozhènglìngxuánshǎngqiújiàn广guǎngkāiyánkāizhāngshèngtīngduìguānxīnguóshìjìnjiànzhěfēntóngqíngkuànggěijiǎngshǎngwángjiànzhīhòuguóguǒránshēngledebiànhuà。“méntíngruòshìshuōmíngzàiqiánguóquèshíyǒuduō,“shíshíérjiānjìnshuōmíngzuìchūdejìnjiànjīngledexiàoguǒwēiwángjīnggēnrénmendejiàngǎilezhèng。“suīyánjìnzhě”,shuōmíngwēiwángwánquánjiūzhènglequēdiǎncuòguózhèngzhìqīngmíngwēiwángjiàncóngér使shǐguóguóshìqiángshèngwēizhènzhūhóu

 wénxuéchángshí

 1.《zhànguó》:zhànguóshídàiguóbiéshǐhuìbiānshìshǐsànwénzǒngyóuhàndàiliúxiàngbiāndìnggòng33piānfēndōngzhōu西zhōuqínchǔzhàowèihányànsòngwèizhōngshānshíèrzàilezhànguóshíguózhèngzhìjūnshìwàijiāofāngmiàndexiēhuódòngleguómóuchéndelüèyánlùnyánliúchàngxiěrénshìzhēnqièshēngdòngzàishùshàngyǒuhěngāochéngjiùduìhòudàiwénréndeyǐngxiǎnghěn

 2.wénzhāngzhǔzhǐ

 běnwéntōngguòzōujiātíngsuǒshìshèquànjiànwēiwángwēiwángyǒngjiàndeshìbiǎoxiànchūzuòzhěduìshànquànjiànzhěkāimíngjūnzhǔdekěndìngzànshǎngzàijīntiānzōudezhōngchéngzhìhuìwēiwángdexiōng怀huáiyǒuhěnqiángdexiànshí

 3.xiězuòdiǎn

 zhèpiānwénzàixiězuòshàngcǎiyòngshèshuōdefāngxiānyóuyòngzuòshèdeshìshíxiěxiělezōugōngměiqièdezànměizhīzōuduìzhèxiēyándefēnzhèfēnnèiróngbiǎomiànshàngkànláishìfěngjiànguānshíshàngshìshèshuōdeqiánjiēzhexiězōufěngjiànwángzhèngmiànshèláishuōmíngjūnwángshòuméngdedàozuìhòucóngguónèiguówàiliǎngfāngmiànxiěchūlezōufěngjiànwángjiànhòudechéngxiàocóngquánwénkànfēndeshìshìèrfēnshèshuōdeqiánèrfēnshìshèshuōběnshēnsānfēnshìèrfēnderánzhǎnjiéguǒsānfēnzhījiānliánjǐnjiégòuyánjǐnwàizōugōngměizhèjiànchángshēnghuózhōngdexiǎoshìshèyóujūnxiǎojiànyóujiāshìdàoguóshìdàoyóuqiǎnshēnyǒuqiángdeshuō

 4.rénxíngxiàng

 shǒuxiānzōuzàizhōuwéiréndejiāokǒuchēngzànzhōngtóunǎolěngjìngnénggòuzhèngquèrènshíjiànshìwèiyǒuzhīzhīmíngderéndāngtōngguòguānchákǎoyóuxiànxiàngdàoběnzhìchūzhèngquèjiélùndeshíhòukànchūshìwéizhěnyǒufēngshēnghuójīngyànderéndāngzhèshēnghuóxiànxiàngzhìguójiāliánláideshíhòuwèizhōngzhíshǒuqínwángshìshànxiànwèndemóushìxíngxiàngjiùyuèránzhǐshàngérgāochāodequànjiànshùgèngjìnhuàchūzhìduōmóuxiánlìngshēnānjūnwángxīndezhèngzhìjiāxíngxiàng

 wēiwángshìwèishànjiànéryòuyǒudekāimíngjūnzhǔjǐnrènzhēntīnglezōudequànjiànrènwèishàn”(dāngránzōudewěiwǎnfěngjiànshùyǒuguān)。érqiěguǒduàncǎizhèngquècuòshīzhìdìngchūduìjìnjiànzhědejiǎngbàngèngjiāzhíjiēdejìnjiànzhěérwénzhāngtōngguòlìngchūxià”,shùyuèzhīhòuniánzhīhòudebiànhuàbiǎoxiànchūwēiwángcuòshīcóngshànliúxìngchúgǎichéngxiàoshífēnxiǎnzhejiànshìwèiyǒuyǒunéngdekāimíngjūnzhǔ

 nèiróngjiě

 1.zōushénmeshìliánxiǎngdàoguójiāzhèngshìde

 jiànjiātíngxiǎoshìzōuxiàngdeqièchūgōngshuíměidewèn

 2.zōushìkàndàiqièduìdepíngjià

 rènwèishì”、qièshìwèi”、shìyǒuqiú”,xìnjiànyǒuzhīzhīmíng

 3.zōushìfěngwángdezōuzàifěngwángshíhěnjiǎngqiǎoxiānguīfángxiǎoshìtándehuìránhòulèidefāngshìwěiwǎnjìnjiàn

 fěngjiàndejiéguǒwángjiēshòujiànyánbìngzhènglìng广guǎngkāiyánxuánshǎngjiànshǐérméntíngruòshì”,érshíshíérjiānjìn”,zuìhòujìnzhě”,zhōngzhànshèngcháotíng”。

 4.zōuchénggōngshuōwángdequànshuōfāngshìduìmendàiláishénmeshì

 dequànshuōfāngshìwěiwǎnquànshuōdeyōudiǎnjiùzàichōngfēnzūnzhòngbèiquànshuōzhě使shǐzhīshòudàomíngbáidàocóngérjiēshòujīntiānderénjiāowǎngréngzhíjièjiànzhèzhǒngzuò

 5.zōuzàiqièdejiāokǒuchēngzànzhōngméiyǒuwàngxíngháinéngbǎochíqīngxǐngdepànduànzuìhòuchéngrènyuǎnshén”,zhèshìzhǒngzhìhuìshìzhǒngjìngjièmenyīnggāicóngzōushēnshàngxuédàoxiēshénmenetànjiūwénshuōshuōderènshí

 ①duìrénduìyǒushíshìqiúshìdetàizhèngshìlùnrénguānděngbiǎoshù)。

 ②shànkǎoyǒufǎndeguànshěngdenéng

 ③guāncháshìshēnzhìtòuguòxiànxiàngkànběnzhìzhèngquèrènshíqièdezànměidòngděng)。

 6.guónéngzhànshèngcháotíngdeyuányīnyǒuxiēqǐngcóngzhōnggàikuòchūtiáoduìmendexuéyǒuzhǐdǎodejiàn

 wènshìyǒuzōuzhèyàngdegǎnzhíjiànqiěshànquànjiàndezhōngchénèrshìwēiwánggǎncǎiqúnchéndejiàn

 èrwènànkāifàngyánzhīànshì:(1)yàoxīnxiàngshīzhǎngtóngxuézhēngqiúxuéfāngmiàndejiàn。(2)yàozhǎngtóngxuéchūdexuéfāngmiàndepíngjiàn。(3)zàixuéguòchéngzhōngyàogǎntiāozhànquánwēidǎnzhì。(4)yàogǎnshànzhǐchūlǎoshīzàijiàoxuéguòchéngzhōngchūxiàndecuò

 7.zōugōngdeměizhōngchūdezhìguódàoshìshénme

 yào广guǎngkāiyánxīnjiànràngrénmengǎnshuōzhēnhuàcáinéngzuòdàozhèngzhìqīngmíngzàicháotíngshàngzhànshèngbiéguó

 zǒngjiézōufěngjiànchénggōngdeyuányīn

 ①lièguózhēngqiángzhēngshìguówēiwángshìyǒuzuòwèidejūnzhǔzōujìnjiàndenèiróngshìshòu使shǐwēiwánglǐngdàojiāntīngmíngpiāntīngàndedàozhèshìguāndàoguójiāxìngwángdewèn

 ②zōujìnjiàndefāngshìshìwěiwǎnshèbèiduìfāngjiēshòu

 ③zōuguòcuòguīgōngzuǒyòucháotíngzhīchénjìngzhīnèi使shǐwēiwángjiēshòu;④wēiwángshòushìguāncúnzàizhǐshìyóuzōudiǎnmíngér

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37344.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 20人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org