首页 趣味语文古诗词正文

菩提偈(pu ti ji)

阿尔法趣味语文网 古诗词 2021-08-13 10:31:10 15 0 哲理诗

 běnshùmíngjìngfēitái

 xìngchángqīngjìngchùyǒuchénāi

 shēnshìshùxīnwèimíngjìngtái

 míngjìngběnqīngjìngchùrǎnchénāi

 běnshùmíngjìngfēitái

 běnláichùchénāi

 zhǐxiàngxīnláoxiàngwàiqiúxuán

 tīngshuōxiūxíng西fāngzhǐzàiqián

 wén

 yuánběnjiùméiyǒushùméiyǒumíngjìngtái

 xìngjiùshìzhíqīngchègànjìnghuìyǒushénmechénāi

 zhòngshēngdeshēnjiùshìjuédezhìhuìshùzhòngshēngdexīnlíngjiùxiàngzuòmíngliàngdetáijìng

 míngliàngdejìngziběnláijiùhěngànjìnghuìrǎnshàngshénmechénāi

 yuánběnjiùméiyǒushùméiyǒumíngjìngtái

 xīnběnláijiùkōnghuìrǎnshàngshénmechénāi

 zhǐshìxiàngzhenèixīnxúnzhǎoláolèixiàngwàijièqiúxuánmiàodejiāxiǎng

 jìnxíngxiūxíngshēnshìjièjiùzàiyǎnqián

 zhùshì

 :“”,fànwéndeyīnwèijuéhuòzhì”,jiùzuòdào”。zhǐduìjiàojiàodejiěhuòshìtōngxiàngjiàoxiǎngdedàoshàngchàngsòngdeshīchēngwèiquánshìjiàojiàode

 shùzhèzhǐshùwèijuéshùhuòdàoshù”。xiāngchuánjiàoshǐshìjiāmóuzàishùxiàzhèngjuéchéngdàochēngshùwèishùdànzhèzhǒngshùdeběnmíngshìshénmeyǒuduōzhǒngtóngdeshuōshuōnáncháoliángshísēngrénzhìyàocéngzhèzhǒngshùtiānzhúzhízhōngguó。《léizhōuzhìzài:“guǒbáizhěwèitiányuèshúhǎinánqióngshānxiànzhèzhǒngshùsuǒjiédeguǒzichēngwèijīngāngzizhèzhǒngguǒzizuòniànzhūjiàochángfénxiāngsànhuāràoshùxíngjīn广guǎngdōngshěngjiāngxiànnánhuácángjīngpángzuǒyòuliǎngyǒushù。”

 míngjìngchíxiàèrzhīsān:“zuòchánzhīchùduōxuánmíngjìngzhùxīnxíng。”tōngchángyòngzhòngshēnggǎnyīngdezhōngjiètáizhǐānzhìmíngjìngdefāngjièdàiwèiguāncúnzài

 xìngshìfànhànbìngmíngwèijuéxìng”、“láixìng”,yǒushíbèichēngwèiniè”,huòjiàozhēn”,shìláicángdemíngyuánzhǐtuóběnxìngzhǎnwèichéngdenéngxìngshìjiàosuǒzhuīqiúdexiūxíngbiāoxiǎngjìngjièzhèwènxiǎochéngchéngdeguāndiǎnzhìchūzhǒngzhǒngtóngdejiànjiěyǐnzhǎngzhēnglùnzhōngguónánběicháoshíshèngtánxìngsuítángzōngzhòngshìxìngshuōtiāntáizōngchūzhǒngxìngxiāngzōngguījiéwèiliǎngzhǒngxìnghuáyánzōnggèngyǒuqíngzhòngshēngdexìngfēiqíngzhīdexìngbiékāiláiqīngjìngjiàoshùyuǎnèxínghuògòuchēngwèiqīngjìng

 chénāijiàoshùzhǐrénjiāndeqièshìshìànchūjiāréndeguāndiǎnshìjìngchēngchén

 xuánjiàoshùzhèshìzhǐxuánmiàodejiàoxiǎng。《xìnxīnmíng》:“shíxuánzhěláoniàn。”duìjiàoláishuōtōngxiǎoxuánshìzhìguānzhòngyàode

 西fāngjiàoshùzhǐjìngsuǒzàideshìjièguòjiàorènwèidōngfāngchūshìwànshēngzhī西fāngluòcáishìwànzhōngguīzhīchùyīnchuántǒngdejiàodōurèndìngjiàoyào西fānghuòchēng西tiānwèiguī宿huìnéngdezhèguāndiǎnshíshìduì西fāngjìngdefǒudìngwèidùnchénggōnglelùngēn

 shǒujiàndūnhuángxiěběntánjīng》。guānzhèshǒushīdelái,《tánjīngjiézhìjiéyǒumíngbáidezàihóngrěnhuànménrénjǐnlái”,yàojiāzuò”。bìngshuōruòzhě”,bǐngwèiliùdài”。hóngrěndeshàngshǒuzishénxiùzàiménqiánxiěledào:“shēnshìshùxīnmíngjìngtáishíshíqínshì使shǐyǒuchénāi。”hóngrěnzhīdàohòu,“suìhuànshénxiùshàngzuòtángnèi”,shuōshìzuòjiànwèidào”,“ruòshàngwèi”,yīnéryàogèngzuò”。érxiùshàngzuòshùzuò”。huìnéngdezhēnduìshénxiùdexiāngértánjīngsuǒzàihuìnéngběnshíxiānqǐngrénshénxiùderánhòuzuò,“qǐngjiěshūrén西jiānshàngzhe”。

 zhèshǒutóngshénxiùdeshǒuzàixiūxíngfāngshàngyǒuyuándebiéshénxiùdeshǒuxiāng”,使shǐshīzuòwèihóngrěnchéngréndequèchéngleběizōngpàidekāishānyóushénxiùqiángdiàoshíshíqínshì”,hòurénzhǔzhāngchénkànjìng”,chēngzhīwèijiànxiūpài”。érhuìnéngdezhèshǒushìduìshénxiùdechèfǒudìngzhǔguānwéixīnzhǔduìguānwéixīnzhǔdechèfǒudìngzhíjiēzhùjiànxìngchéngdeguānjiànbèichēngwèidùnpài”。

 zàitánjīngèrshíjiéhuìnéngzhǐchū:“shìrénxìngběnjìngwànzàixìngliàngqièèshìxíngèliàngqièshànshì使shǐxiūshànxíng。”zhèshìhuìnéngdùnshuōdechǔzàikànlái,“rénzhìrén”,“shànrénèrén”,menzhījiānméiyǒuyuède鸿hónggōucóngdào”,jǐnzàiniànzhījiānzhèzhǒngfàngxiàdāochéngdexiǎngjǐnduìguójiàodeyǎnbiànchǎnshēngledezuòyòngduìhòuláidezhōngguózhéxuélùnyǒuzhòngdeyǐngxiǎng

 èrshǒushìhuìnéngzhēnduìshénxiùdexiāngsuǒzuòdezhǐzàishuōmíngmíngjìngdeqīngjìngxìngdeqīngjìngzhèshìjiàojiānxìnnéngdàoxiǎngjìngjièrénrénsuǒgòngyǒudezhǔguāntiáojiàngāijiàndūnhuángxiěběntánjīng》,dànguōpéngtánjīngxiàoshìkǎozhèngzhèshǒudāngshǔyǎnwénbiéshìqiánliǎngsuīdiàohuànleshēn”、“xīnèrdewèizhìshíshìzhòngshénxiùdehuàyīngshìwèihuìnéngdexiǎng

 sānshǒujiànliùbǎo·tánjīng》,liúchuánshén广guǎngwèiquántángshīwàibiānsuǒguōpéngtánjīngxiàoshìkǎozhèngzhèshǒushìyóushǒuyǎnhuàérchéngguānjiànzàisānyóuhuìxīnběndàitóusōngběnzōngbǎoběnyīnzhīxìngchángqīngjìnggǎichéngběnlái”。zhèshìzhǒngjiězǎozàisòngdàiyǒurénchūfēiguōpéngrènwèi:“《tánjīngdeshǒucuànzhějǐnlejiěxìnglùnérqiělejiěxìngkōngshuō。”shíchéngjiàodesuǒwèikōng”、“”,shìjiùwàngxīn”、“wàngjìngéryánruòjiùzhēnxīn”、“zhēnjìngérlùnjuéfēijué”。zàitánjīngshíjiéhuìnéngyǒuyán:“yǒudēngyǒuguāngdēngguāngdēngshìguāngzhīguāngshìdēngzhīyòng。”zàitánjīngèrshíjiéhuìnéngyòushuō:“kōngnénghányuèxīngchénshānqiècǎoèrénshànrénèshàntiāntángjǐnzàikōngzhōngshìrénxìngkōngshì。”zhèxiēdōuzhèngmínghuìnéngdexiǎngtóngqièwànxìngběnkōngdelùnwánquántóngguòzàizhèhuàzhīqiánhuìnéngxiānshuō:“xīnliàng广guǎngyóukōng。”qièguījiéxīn”,xìng”。zhèshìdiǎnxíngdezhǔguānwéixīnzhǔguāndiǎndànlùnxìngchángqīngjìngběnláiděngtóngláishìshìdāngde

 shǒujiànzhèngcáng·tánjīng》,zhezhòngjiǎngxiūxíngfāng。《tánjīngsānshíjiéhuìnéngyǐnyán:“suíxīnjìngjìng。”jiēzheshuō:“xīndànjìng西fāngyuǎnxīnjìngzhīxīnniànwǎngshēngnándào。” 《tánjīngsānshíliùjiéshuō:“ruòjiànzhēndàoxíngzhèngshìdàoruòzhèngxīnànxíngjiàndàoruòxīnxiàngchùqiú!”《tánjīngshíèrjiéshuō:“xīnyǒushìzhēnruòxīnxiàngchùqiú!”《tánjīngshísānjiéyòushuō:“ruònéngxīnzhōngyǒuzhēnyǒuzhēnshìchéngyīnqiúzhēnwàizǒngshìchīrén。”fǎnshēnmíngxiàngréndeqiúzhēnqiúzhèshìhuìnéngjiàodǎozichéngdewéijìngzàikànláiqiúderénzhǐjiǎwàishìxīnzhùjìnghuànánwèinéngdàodelùngēn

 guānzhèshǒushīdelái,《tánjīngjiézhìjiéyǒumíngbáidezàihóngrěnhuànménrénjǐnlái”,yàojiāzuò”。huìnéngdezhēnduìshénxiùdexiāngértánjīngsuǒzàihuìnéngběnshíxiānqǐngrénshénxiùderánhòuzuò,“qǐngjiěshūrén西jiānshàngzhe”。

 huìnéng(638nián-713nián),xìngshìtángdàilǐngnánxīnzhōujīn广guǎngdōngxīnxìngxiànrénjiàochánzōngshīhuángméihóngrěnchuánshòuchéngdōngshānménwèichánzōngliùshìchēngchánzōngliùtángzhōngzōngzhuīshìjiànchánshīzheyǒuliùtánjīngliúchuánshìshìzhōngguóshǐshàngyǒuzhòngyǐngxiǎngdejiàogāosēngzhīhuìnéngchánshīdezhēnshēngōngfèngzài广guǎngdōngsháoguānnánhuádelíngzhàozhōng

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37335.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 15人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org