首页 趣味语文古诗词正文

答韦中立论师道书(da wei zhong li lun shi dao shu)

阿尔法趣味语文网 古诗词 2021-08-13 10:30:37 14 0 哲理诗

 èrshízōngyuánbái

 shūyúnxiāngshīdàoshénqiǎnjìnhuánzhōngwèijiànshīzhěsuīchánghǎoyánlùnwèiwénzhāngshénshìzijīngshīláimánjiānnǎixìngjiànbojiǎlìngyǒugǎnwèirénshīwèizhòngrénshīqiěgǎnkuànggǎnwèizishī

 mèngzichēngrénzhīhuànzàihǎowèirénshī”。yóuwèijìnshìxiàrénshìshījīnzhīshìwényǒushīyǒuzhéhuāxiàozhīwèikuángrénhánfènliúfànxiàoshōuzhàohòuxuézuòshīshuō》,yīnkàngyánérwèishīshìguǒqúnguàizhǐqiānyǐnérzēngwèiyánshìkuángmíngzhǎngānchuīxiáshúyòuqièqièérdōngshìzhěshù

 ziyuē:“quǎnqúnfèifèisuǒguài。”wǎngwényōngshǔzhīnánhéngshǎochūquǎnfèiwèiguòyánqiánliùniánláinánèrniándōngxìngxuělǐngbèinányuèzhōngshùzhōushùzhōuzhīquǎnjiēcānghuángfèishìkuángzǒuzhělèizhìxuěnǎiránhòushǐxìnqiánsuǒwénzhějīnhánwèishǔzhīérziyòu使shǐwèiyuèzhīxuěbìngfēijiànbìngbìngziránxuěyǒuguòzāifèizhěquǎněrjīntiānxiàfèizhěrénérshuígǎnxuànguàiqúnzhàonào

 zhéguòláishǎozhìnánzhōngjiǔniánzēngjiǎobìngjiànnào使shǐnáonáozhězǎoěrsāoxīnjiāngfánkuìguòpíngwàngwàizāo齿chǐshéshǎoqiànwèirénshīěr

 yòuwénzhīzhězhòngguānjiāngchéngrénzhīdàoshìshèngrénsuǒyóuyòngxīnzhěshùbǎiniánláirénxíngjìnyǒusūnchāngyìnzhěfènxíngzhīchéngmíngzàocháozhìwàitíngjiànyánqīngshìyuē:“mǒuziguān。”yīngzhīzhěxiánránjīngzhàoyǐnzhèngshūránquèyuē:“?”tíngzhōngjiēxiàotiānxiàfēizhèngyǐnérkuàisūnzizāiwèisuǒwèijīnzhīmìngshīzhělèi

 zixínghòuérshēnfánsuǒzuòjiēhuīhuīrányǒurénxíngmàosuīgǎnwèishīsuǒzēngjiājiǎérniánxiānziwéndàozheshūzhīhòuchéngwǎngláiyánsuǒwényuànchénzhōngsuǒzhězigǒuzhīmǒushìmǒushìruòdìngshìfēijiàozicáiéryòuwèiqiánsuǒchénzhěwèigǎnjuéziqiánsuǒjiànwénchénzhīfēi耀yàomíngziliáoguānzichénghǎoèjīnshūláiyánzhějiēguòzichéngfēinìngzhīzhíjiànàishénráněr!

 shǐyòuqiěshǎowèiwénzhāngwèigōngzhǎngnǎizhīwénzhěmíngdàoshìgǒuwèibǐngbǐnglǎnglǎngbiànkuāshēngyīnérwèinéngfánsuǒchénjiēwèijìndàoérzhīdàozhīguǒjìnyuǎnzihǎodàoérwénhuòzhědàoyuǎnměiwèiwénzhāngwèichánggǎnqīngxīndiàozhīpiāoérliúwèichánggǎndàixīnzhīchíéryánwèichánggǎnhūnchūzhīmèiméiérwèichánggǎnjīnzuòzhīyǎnjiǎnérjiāozhīàoyángzhīmíngshūzhītōngliánzhījiéérzhīqīngércúnzhīzhòngsuǒdàoběnzhīshūqiúzhìběnzhīshīqiúhéngběnzhīqiúběnzhīchūnqiūqiúduànběnzhīqiúdòngsuǒdàozhīyuáncānzhīliángshìcānzhīmèng》,《xúnchàngzhīcānzhīzhuāng》,《lǎoduāncānzhīguócānzhīsāozhìyōucānzhītàishǐgōngzhejiésuǒpángtuījiāotōngérwèizhīwénfánruòzhěguǒshìfēiyǒuzixìngguānyānyānyǒugàoyāngǒulái广guǎngshìdàoziyǒuyānyòushīyúněrzāishíérmíngzhāoyuèshǔfèiérwèiwàitíngsuǒxiàoxìngzōngyuánbái

 wén

 èrshízōngyuánxiě

 chéngméngnínláixìnshuōxiǎngyàorènzuòlǎoshīdedàoxiūyǎngshēnxuéshífēichángqiǎnbáocóngfāngmiànshěnchákànchūyǒuzhíxuédedōng西suīránjīngchánghuānxiēlùnxiědiǎnwénzhāngdànhěnwèidōushìzhèngquèdeméiyǒuxiǎngdàoníncóngjīngchéngláidàopiānyuǎndeyǒngzhōujìngxìngyùnbèinínliàngběnláijiùméiyǒushénmededōng西使shǐyǒudegǎnzuòbiéréndelǎoshīzuòbānréndelǎoshīshàngqiěgǎngèngkuànggǎnzuòníndelǎoshīne

 mèngzishuō,“rénmendemáobìngzàihuānchōngdāngbiéréndelǎoshī。”cóngwèijìnláirénmengèngjiāzūnfènglǎoshīzàidāngjīndeshídàiméitīngshuōháiyǒulǎoshīguǒyǒurénmenjiùhuìhuāránxiàokànzuòkuángrénzhǐyǒuhánfènránshímàozherénmendecháoxiàozhāoshōuhòubèixuéshēngxiězuòshīshuō》,jiùyánzhèngdānglǎoshīláishìrénguǒrándōugǎndàojīngguàixiāngzhòuduìzhǐzhǐdiǎndiǎn使shǐyǎnxiāngchěchěshìérqiěxuànrǎnbiānzàoyáoyánláigōnghányīndàolekuángréndemíngshēngzhùzàizhǎngānzhǔfàndōuláizhǔshúyòubèiwàifàngércōngcōngmángmángxiàngdōngbēnxiàngzhèyàngdeqíngkuàngyǒuhǎole

 yuándeshuō:“chéngzhènzhōngdegǒuchéngqúnluànjiàojiàodeshìmengǎndàoguàidedōng西。”guòtīngshuōyōngshǔdenánbiānjīngchángxiàhěnshǎochūtàiyángtàiyángchūláijiùhuìyǐngǒujiàowèizhèshìguòfēnkuādehuàliùniánqiánláidàonánfāngyuánèrniándedōngtiāndàoxiàxuěyuèguòlelǐnggàilenányuèdezhōuzhèzhōudegǒudōujīnghuāngjiàozheyǎozhefēngkuángbēnpǎolehǎotiānzhídàoméiyǒuxuělecáijìngzhǐxiàláizhèhòucáixiāngxìnguòsuǒtīngshuōdehuàjīnhánjīngdāngzuòshǔdetàiyángérnínyòuxiǎng使shǐchéngwèiyuèdexuěyàoyīnshòudàomajǐnhuìbèirénmenhuìyīnnínránérxuětàiyángnándàoyǒuzuìguòmazhǐguògǎndàojīngguàiérkuángjiàodeshìgǒuleshìxiǎngdāngjīntiānxiàjiàndàodeshìqíngxiànggǒuyàngluànjiàodenéngyǒurényīnérshuíyòugǎnzàizhòngrényǎnqiánxiǎnchūzhòngtóngláizhāorénmendexuānnàonǎone

 cóngbèibiǎnguānláigèngjiāzhìbáoruòhěnshǎozhùnánfāngjiǔniánzēngtiānlejiǎobìngfēngtānzhīlèide),jiànjiànhuānxuānnàozěnnéngràngxiēxuānxiāoxiūderéncóngzǎodàowǎnláideěrduǒrǎoluàndexīnmejiāng使shǐbìngxīnfánluàngèngnéngshēnghuóxiàlepíngshíwàizāoshòudàoshǎoshìfēikǒushéwéiháiméiyǒuhuānchōngdāngbiérénlǎoshīdezuìmíngle

 háitīngshuōdàizhòngshìguānshìjièyòngchéngniánrénzuòréndedàoláiyàoqiújiāzhèshìshèngrénsuǒbiézhòngshìdeyuányīnbǎiniánláirénmenzàixíngzhèzhǒngguānjìnláiyǒujiàosūnchāngyìnderénxiàjuéxīnxíngguānguānxíngguòhòuèrtiānshàngcháoláidàowàitíngbǎnchājìndàiduìchénmenshuō:“jīngxíngguòguānle。”tīngjiànzhèhuàderéndōugǎndàomíngmiàojīngzhàoyǐnzhèngshūquèmǎnliǎnchuíshǒutuōzhebǎn退tuìhòuzhànzheshuō:“zhèyǒushénmexiānggànya!”tíngzhōngderéndōuxiàoláitiānxiàderényīnnánjīngzhàoyǐnzhèngshūfǎnércháoxiàosūnchāngyìnzhèshìwèishénmenezhǐshìyīnwèisūnchāngyìnzuòlebiérénsuǒzuòdeshìxiànzàibèichēngzuòlǎoshīderénfēichángxiàngzhèzhǒngqíngkuàng

 níndepǐnxíngdūnhòuwéngāoshēnfánshìnínzuòdewénzhāngdōuhóngyǒuréndefēngmào使shǐgǎnzuòníndelǎoshīduìnínyòuyǒushénmebāngzhùnejiǎyīnwèinínniánzhǎngxuédàoxiěwénzhāngdeshíjiānnínzǎonínquèshíyuàntóngwǎngláijiāotánsuǒxuédedōng西medāngrányuànxiàngnínháobǎoliúchénshùquándexīnnínsuí便biànjiāxuǎnxiēyángxiējiùleguǒyàopàndìngshìfēiláijiàoníndecáinénggòuérqiěyòuqiánmiànsuǒshuōdexiēqíngkuànggǎnzuòníndelǎoshīshìkěndìngdenínqiánxiǎngyàokànkàndewénzhāngjīngquánchénliègěinínlezhèbìngshìxiàngnínxuàn耀yàozhǐshìqiěxiǎngyàokànkàncóngníndeshénqíngtàishàngfǎnyìngchūdewénzhāngdequèshìhǎoshìhuàixiànzàiníndeláixìnshuōdehuàdōuduìguòjiǎngleníndequèshìzhǒngqiǎoyánchǎnmèijiǎfèngchéngderénzhǐguòshìbiéhuāndewénzhāngsuǒcáizhèyàngshuōle

 dāngchūniánqīngyòudǒngshìxiěwénzhāngshíwénpiàoliàngdāngzuògōngqiǎodàoleniánxiēcáizhīdàowénzhāngshìyòngláichǎnmíngdàodeyīnzàiqīngjiǎngjiūxíngshìdeměiguānzhuīqiúcǎidehuáměixuàn耀yàoshēngyùndekēngqiāngzhèxiēdāngzuòdecáinénglefánshìsuǒchénggěinínkàndewénzhāngdōurènwèijiējìndàodànxiǎoguǒzhēndàojìnneháishìyuǎnnenínàidàoéryòuzàndewénzhāngdàoyuǎnle

 suǒměidāngxiěwénzhāngdeshíhòucóngláigǎnmànjīngxīnsuí便biànxiězuòkǒngwénzhānghuáérshēncóngláigǎntōulǎnqiǎoxiězuòkǒngwénzhāngsōngsànéryánjǐncóngláijiǎnyòngqīngdetàixiězuòkǒngwénzhānghuìéryòuluàncóngláigǎnyòngjiāoàodexīnxiězuòkǒngwénzhāngshènglíngrénéryòukuángwàngjiāzhìshìwàngwénzhānghánjìnxínghuīshìwàngwénzhāngmíngkuàijiāshūdǎoshìwàngwénliúchàngjìnxíngjīngjiǎnshìwàngwénníngliànchúzhuóshìwàngyánqīngníngbǎocúnwénshìwàngfēngzhuāngzhòngzhèjiùshìyòngwénzhāngláizuǒdàodefāng

 xuéxiězuòshàngshūwèiběnyuánqiúwénzhāngzhìhuáshījīngwèiběnyuánqiúwénzhāngyǒuyǒnghéngdeqíngsānwèiběnyuánqiúwénzhāngnèiróngchūnqiūwèiběnyuánqiúwénzhāngshìfēimíngquèbāobiǎnfēnmíngjīngwèiběnyuánqiúwénzhāngnénggòufǎnyìngchūshìdezhǎnbiànhuàzhèjiùshìdàodeyuánquándebàncānkǎoliángchuán》,jiāqiángwénzhāngdeshìcānkǎomèngzi》、《xúnzi》,使shǐwénzhāngtiáotōngcānkǎozhuāngzi》、《lǎozi》,使shǐwénzhāngwāngyángcānkǎoguó》,使shǐwénzhāngzēngqiángqíngcānkǎosāo》,使shǐwénzhāngnénggòuqíngyōuwēicānkǎoshǐ》,使shǐwénzhāngxiǎnyánjiǎnjiézhèjiùshìyònglái广guǎngfànxué使shǐmenrónghuìguàntōngbìngyùnyòngláixiěwénzhāngdebàn

 fánshìshàngmiànsuǒshuōdezhèxiēdàoshìduìháishìduìneyǒudefāngneháishìméiyǒudefāngnewàngnínkànkànjìnxíngxuǎnyǒukōngjiùláixìngàoguǒmenjīngchángwǎngláijiāotánkuòchōnghuīzuòwénzhīdào使shǐnínyīndebāngzhùyǒushénmeshōuhuòquèyīnwèiníndebāngzhùéryǒusuǒshōuhuòyòulǎoshīláichēngzhèzhǒngguānnecǎilǎoshīdeshízhìdiàolǎoshīdeyàozhāozhìyuèshǔdegǒudejīngguàikuángjiàohuòzhěxiàngsūnchāngyìnxíngguānyàngzāodàorénmendecháoxiàojiùwànxìnglezōngyuánzàigào

 zhùshì

 báichénshù

 qiāngǎndàokuìde

 qiānliǔzōngyuánchēng

 dàozhǐdàoxuéwèndexiūyǎng

 xuéxuéshí

 shénshìhěngǎnwèishì

 zizhǐwéizhōng

 jīngshīzhǐtángcháodeshǒudōuzhǎngān

 mándàiduìshǎoshùmíndeqīngmièchēngchùzhǐliǔzōngyuándāngshídebiǎnyǒngzhōu

 jiànbèishòudàokànzhòngde

 boliàng

 mèngzimèngziyuēgōngyuánqiánniányuēgōngyuánqiánnián),mínghuòzihuáxiàhàn),zōujīnshāndōngzōuchéngshìrénzhànguóshíxiǎngjiājiàojiāzhèngzhìjiāchùyǐnmèngzidehuàjiànmèngzi·lóushàng》。

 wèisānguóshídeguómínggōngyuánniáncáocāozhīzicáochēngguóhàowèidōuluòyángshǐshàngyòuchēngcáowèi

 jìncháodàimínggōngyuánniányánchēngguóhàojìndōuluòyángshǐchēng西jìngōngyuánnián西jìnbèixiōngsuǒmiègōngyuánniánruìzàinánfāngzhòngjiànjìncháodōujiànkāngshǐchēngdōngjìn

 zhé(zhé):zǒngshì

 hán退tuìzhīshēnggōngyuánniángōngyuányángjīnnánshěngmèngxiànrénguóshǐshàngzhemíngdewénxuéjiāxiǎngjiā

 《shīshuō》:hánsuǒxiědelùnwénzhuānlùncóngshīzhīdào

 kàngyányánzhèngrènzhēndetài

 zhǐqiānyǐnshìshuōzhōuwéiderénduìhánlěngyǎnxiāngduìzhǐshǒuhuàjiǎo

 zēngwèiyánjiāgěihánzhǒngzhǒngfēi

 chuīxiáshúfàndōuláizhǔshú

 qièqiè(qiè):qiè

 dōngchùzhǐluòyángháncéngluòyángzuònánlìng

 ziyuányuēgōngyuánqiánnián-nián),míngpíngzhànguózhōngchǔguórénguódàizhemíngdewénxuéjiāxiǎngjiā

 quǎnqúnfèifèisuǒguàishìshuōcūnzhènshàngdegǒufèiláishìwèimensuǒguàideshìqíngérfèizhèhuàyǐnyuándejiǔzhāng·怀huáishā》、

 yōngshǔběichuānzhèfànzhǐchuān

 héngshǎojīngchángxiàhěnshǎoqíngtiān

 guòyánguòfēnkuāzhāngdeshuō

 láinántángshùnzōngyǒngzhēnyuánniángōngyuánnián),liǔzōngyuánbèibiǎnwèishǎozhōushǐzhōngzàibiǎnwèiyǒngzhōu。“láinán”,jiǎngdejiùshìzhèjiànshì

 èrniándōngzhǐtángxiànzōngyuánèrniángōngyuánniándōngtiān

 yuèguò

 lǐngzhǐnánlǐng

 bèigài

 nányuè广guǎngdōng广guǎng西dàidàichēngwèinányuè

 cānghuángtóngcānghuáng”,zhānghuángshīcuòdeyàngzi

 shìyǎo

 lèilián

 bìngtuǒdāng

 dànzhǐshìbiǎoshìyuányīn

 xuàn(xuàn):tóngxuàn”,xiǎn

 zhéguòyīnguòshībèibiǎnzhé

 zhìzhǐzhèngzhìshàngdebào

 nánzhōngduìnánfāngdefànchēng

 náonáo(náo):xuānhuāxiū

 (fú):fánnáo

 sāorǎoluàn

 jiāngjiāngyìngdàoxiàchùzhǐgànhuódònglíng便biàn

 fánkuì(kuì):xīnfánluàn

 guònéngguòxià

 wàngwàixiǎngdào

 齿chǐshékǒushéwàijiāndefēinán

 jiānqiě

 guāndàinánzièrshísuìxíngjiāguānshìbiǎoshìchéngréntángdàiliúxíng

 chéngrénzhīdàochéngniánréndexíngwèibiāozhǔn

 zàocháoshàngcháo

 wàitínghuánggōngzhōngqúnchénděngdàishàngcháobàngōngshìdefāng

 jiàn(hù):bǎnchāzàidàizhōng

 qīngshìzhǐshàngcháodepǐnguānyuán

 (wǔ)ránmíngmiàodeyàngzi

 jīngzhàoyǐnguānzhímíngchēngjīngchéngsuǒzàidezhōuwèijīngzhàojīngzhàodexíngzhèngzhǎngguānchéngwèijīngzhàoyǐn

 (fú)rángāoxìngdeyàngzi

 bǎndeshǒuchuíxiàlái

 què退tuìhòuzhàn

 fēizhèngyǐnérkuàisūnziyīnrènwèizhèngshūdexíngwèiduìérzànsūnchāngyìndezuò

 wèisuǒwèizuòbiérénsuǒzuòdeshì

 xínghòuérshēnpǐnxíngdūnhòuwénxuéxiūyǎnggāo

 huīhuīránkuānkuòhóngdeyàngzi

 quán

 chénchénshù

 zhōngxiōngzhōng

 耀yàomíngxuàn耀yàokuā耀yào

 liǎn

 guòtàiguòfēnguòfēnkuājiǎng

 nìngsuíchēngzànfèngchéng

 zhízhǐguò

 zǎo

 gōnggōngqiǎojīngměi

 bǐngbǐnglǎnglǎng(lǎng):zhǐwényōuměiguāngcǎizhàorén

 cǎizhìwénzhāngdezǎocǎi

 kuāshēngyīnkuā耀yàowénzhāngshēngyùndexié

 wèijìndàowèijiējìnshèngrénzhīdào

 qīngxīndiàozhītóngdiàoqīngxīn”,zhǐsuí便biànqīngdetàiduìdàixiězuò

 piāoérliúqīngérméiyǒugēn

 dàixīnzhīxièdàidetàiyǎnleshì

 chíéryánsōngsànéryánjǐn

 hūnzhǐtóunǎohūnluàn

 mèiméizhǐwénzhāngdebiǎomíngquè

 jīngāo

 yǎnjiǎn(yǎn jiǎn):jiāoàogōng

 zhìhán

 àoàoshēn

 yánghuījǐnqínghuī

 míngmíngkuài

 shūshūtōngtiáoqīngchǔ

 tōngliúchàng

 liánjiézhìshìérzhǐ

 jiéjiǎnjié

 ángjiùshūqínglùnéryán

 wěntuǒjiùshuōlùnzhèngéryán

 zuǒwéide

 《shū》:shàngshū》。guódàideshǐwénxiànshùshìshíwèigēn

 zhìzhìshí

 《shī》:shījīng》。guódàishīdejīnghuáfēnyǒuhéngjiǔdegǎnrǎn

 héngyǒnghéng

 《》:zhōu》、《》、《》,shìlùnzhèngfēngjiànděngzhìxìngdejīngdiǎnzhezuò

 shì

 《chūnqiū》:chuánshìkǒngzixiūdìngdeshǐshūshūzhōngduìshǐshìjiàndeshùànzhebiānzhědebāobiǎnzhī

 duànduìshìfēidepànduàn

 《》:zhōu》,shūzhōngyǒudàibiànzhèngdezhǎnbiànhuàguāndiǎn

 dòngbiàndòngbiànhuà

 dàozhīyuánxiǎngliàodeběnyuán

 《liángshì》:chūnqiūliángchuán》。

 liànwénzhāngdeshì

 《mèng》、《xún》:mèngzi》、《xúnzi》。

 chàngzhī使shǐwénzhāngtiáochàng

 《zhuāng》、《lǎo》:zhuāngzi》、《lǎozi》。

 duānshūzhǎnwénzhāngdeduān

 fēngwénzhāngdeqíng

 zhìyōu使shǐwénzhāngjǐnliàngyōushēn

 《tàishǐgōng》:qiānsuǒzhedeshǐ》。qiānyòngleshíniáncáixiěchéngzhèshǐzhejīngguòfǎnxiūgǎiyánhěnjīngliàn

 zhejié使shǐwénzhāngxiānmíngjīngliàn

 pángtuījiāotōng广guǎngfàntuīqiújiāoróngtōngliǔzōngyuánrènwèiběnzhījīngzishǐzhèyàngzuòchūdewénzhāngjiùmíngdào”。

 yǒuyǒuxiá

 (qì):jīngcháng

 yuèshǔfèiguàizhǐshàngwénsuǒshuōdeyuèzhīxuě”、”shǔzhīzhāozhìquǎnfèideshì

 wàitíngsuǒxiàozhǐshàngwénsuǒshuōdesūnchāngyìngěiérzixíngguānshòudàotíngchénchǐxiàodeshì

 quánwénwéiràomíngérmíngdezhōngxīnlùndiǎnfēnwèiliǎngfēnzhǎnkāilùnshùqiánpínglùnshīdàohòubànlùnchuàngzuòsuīqiánhòuzhòngdiǎntóngdànnèizàijīnmàiquèzhōngshǐguànhúnhàoliúzhuǎn

 kāipiānzhēnduìwéizhōngchūdegān=xiāngshīmíngquèzuòshuōgǎnwèirénshī”。xiàwénliánliǎngchénshùgǎnyuànwèishīdeyóushìhánwèishīzhīérshìsūnchāngyìnxíngguānzhīqiánzhěwèizhǔhòuzhěwèièrgòngtóngshuōmíngwènliúwènshìfēijiànguàifèitǎngruòwèizhòngsuǒwèizhīshìránzhāozhìèyùn

 hánwèishīshìshìzuìyǒudezhǐmíngwèijìnjiàngshìfēngxiàrénmenchǐyánshīérhánquèshùnliúshōuzhàohòuxuézuòshīshuō》,kàngyánwèishījiéguǒzhāozhìzhòngrénxiàobèiwèikuángréncōngcōngdōngxíngyóujiànchūwèirénshīzhědexiàchǎngjiànchūshìfēngdejiāobáowèilegèngxíngxiàngyìnzhèngshìdeshǎojiànduōguàiyánzhòngwēihài:“ránxuěyǒuguòzāifèizhěquǎněrjīntiānxiàfèizhěrénérshuígǎnxuànguàiqúnzhàonào?”zhèjiùshìshuōwèishīzhěbìngguòcuòwènchūwǎngxiējiànguàifèideshìrénshēnshàngérqiězhèxiērénshìzhīduōnéngliàngshìzhīzhèjiùnénglìngrénwèizhīyōubìngzhàonào”。jìnkàn,“hánwèishǔzhīérzāoqúnquǎnzhīfèime,“ziyòu使shǐwèiyuèzhīxuě”,jiùshìmíngzhìzhīlegèngkuàngzuòzhěshēnwèibèibiǎnzhīrénméngzuìmíngzhéjiǔniánbìngduànyòuyǒushénmeyàojǐnwèiwèishīdemínghàoérràngnáonáozhětiāndàowǎnzhùěrbiānguāzàorǎoluànxīnjìngnezàizhèzuòzhěsuǒzhīsuǒshuōzhīhuàkànshìdàizhexiéxuèwèidàodànnèishíyǐnhánzhedebēichéntòngyǐnhánzheduìhándetóngqíngjiěduìbáoshìfēngdefènmèn

 liǔzōngyuánzhīwèishībìngfēifǒudìngshīdàoshízàishìyīnwèizāoshìrénfēiéryuànkōngdānwèishīdemínghàozàihòusuǒzuòbàoyuánjūnchénxiùcáishīmíngshūjīncéngzhèyàngshuōdào:“shīmíngjiǔwǎngzàijīngdōuhòuxuézhīshìdàoménhuòshùshíréngǎnláiyǒuzhǎngchūzhīyǒuzhìzhīsuīruòshìdāngjiàoshīzizhīshuōsuǒwèizhěfēishīwèifēiziwèizuì。”yóuzhīliǔzōngyuándāngniánzàizhǎngānshíjiùjīngfāngmiànshīzhīmíngfāngmiànxíngshīzhīshílezhèngyīnwèisuǒxiàwénhuàzhuǎnhuídàowéizhōngshēnshàng-,fēichángbiǎomíngxíngshīzhīshí——“jiǎérniánxiānziwéndàozheshūzhīhòuchéngwǎngláiyánsuǒwényuànchénzhōngsuǒzhě。”dànjuéyuàndānwèishīzhīmíngruòdìngshìfēijiàozicáiéryòuwèiqiánsuǒchénzhěwèigǎnjué”。

 ránxíngshīzhīshíjiùyǒuyàojiāngwèiwéndexīngàoduìfāngshìxiàwénkāishǐzhuānlùnwèiwénzhīdàocóngshǎoniánshídewèigōng”,dàochéngniánhòujiědewénzhěmíngdào”;cóngzuòwéndeběndàozhīyuánzàidàogōngcānkǎodeduìxiàngwěiwěidàoláiyǒutiáowěnshēnjīngjǐngméngfánzuòzhěshìzhòngdàoyòuzhòngwéndesuīránwéndedezàimíngdào”,dànwénběnshēnyòuyǒuzhǔxìngyàojiāngquánjīngshéntóucáinéngjiāngzhīzuòhǎocáinéngyǒusuǒchuàngxīnzhèjiùyàoqiúwèiwénzhěyàochúqīngxīn”、“dàixīn”、“hūn”、“jīn”,miǎnhuásōngsànluànděngduānyòuyàogēntóngqíngxínghuòhuòyánghuòshūtōngwénhuòshānfánjiùjiǎntóngshíháiyàokuòshìbiànlǎnshàngshū》、《shījīngděngjiājīngdiǎnzhuāngzi》、《guó》、《sāo》、《shǐděngwénshǐjīngpǐnchōngfēnshōurénchuàngzuòshàngdejīngyànjièshìchàngtiáozònghéngzēngduō使shǐhánshēnchénjiǎnjiémíngjìngzhèduànlùnwénzhīshìzuòzhěduōniánláidechuàngzuòxīnkānchēngpiānjīngdàodechuàngzuòlùnjīnpántuōchūshìwéizhōngzhèzhǒngzuòzhèngshìlǎoshīchúnzhūnjiàohuìzidexíngwèimedànzuòzhěsuīxíngshīzhīshíréngjiānjuéyàoshīzhīmíngyīnérzàiwénzhāngjiéshùchùzàigàojièduìfāng:“shíérmíngzhāoyuèshǔfèiguàiérwèiwàitíngsuǒxiào。”huíyīngqiánwényòudiǎnbāoyùnlìngrénhuíwèijǐn

 liǔzōngyuánzhéyǒngzhōushízhōngtángwényùndòngzhèngzàipéngkāizhǎnzhuōyuèdechuàngzuòshíjiànfēngdelùnjiànshùwèiyùndòngdezhǎnzuòchūlegòngxiàncóngérchéngwèizhèyùndòngdeshílǐngdǎozhězhīyuánnián(813nián),wéizhōngxiěxìnxiàngliǔzōngyuánqiújiàowénlùnzhīdàojiùxiělezhèfēngzhemíngdelùnwénshū

 liǔzōngyuán(773nián-819nián),zihòutángdàidōngjīnshān西yùnchéngrénjiéchūshīrénzhéxuéjiāxuéjiānǎizhìchéngjiùzhuōzhedezhèngzhìjiātángsòngjiāzhīzhemíngzuòpǐnyǒuyǒngzhōuděngliùbǎiduōpiānwénzhāngjīnghòurénwèisānshíjuǎnmíngwèiliǔdōng》。yīnwèishìdōngrénrénchēngliǔdōngyòuyīnzhōngliǔzhōushǐrènshàngyòuchēngliǔliǔzhōuliǔzōngyuánhántóngwèizhōngtángwényùndòngdelǐngdǎorénbìngchēnghánliǔ”。zàizhōngguówénhuàshǐshàngshīwénchéngjiùjūnwèijiéchūwèishínánfēnxuānzhì

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37334.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 14人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org