首页 趣味语文古诗词正文

饮酒·其五(yin jiu qi wu)

阿尔法趣味语文网 古诗词 2021-08-13 10:27:26 16 0 哲理诗

 jiézàirénjìngérchēxuān

 wènjūnnéngěrxīnyuǎnpiān

 cǎidōngxiàyōuránjiànnánshān

 shānjiāfēiniǎoxiānghái

 zhōngyǒuzhēnbiànwàngyán

 wén

 jiāngfángjiànzàozàirénláirénwǎngdefāngquèhuìshòudàoshìjiāowǎngdexuānrǎo

 wènwèishénmenéngzhèyàngzhǐyàoxīnzhìgāoyuǎnránjiùhuìjuésuǒchùfāngjìngle

 zàidōngzhīxiàcǎizhāihuāyōuránjiānyuǎnchùdenánshānyìngyǎnlián

 bàngwǎnshífēnnánshānjǐngzhìshénjiāfēngjiānliáoràofēiniǎojiébànérhái

 zhèmiànyùnhánzherénshēngdezhēnzhèngxiǎngyàofēnbiànqīngchǔquèwànglezěnyàngbiǎo

 zhùshì

 jiéjiànzàozhùzháizhèzhǐzhùdejiéjiànzàogòuzhùjiǎnlòudefáng

 rénjìngxuānxiāorǎorǎngdechénshì

 chēxuānzhǐshìjiāowǎngdexuānrǎo

 jūnzhǐzuòzhě

 néngěrwèishénmenéngzhèyàngěrzhèyàng

 yōuránxiánshìdàndeyàngzi

 jiànkànjiànjiàn),dòng

 nánshānfànzhǐshānfēngshuōzhǐshān

 shānshānjiāndeyún

 bàngwǎn

 xiāngxiāngjiāojiébàn

 zhēncóngránlǐnghuìdàoderénshēngzhēn

 xiāngháijiébànérguī

 “jiézàirénjìngérchēxuānshīshǒuzuòzhěyánsuīránzhùzàirénshìjiāndànbìngshìdejiāowǎngláirǎowèichùrénjìngérchēxuāndefánnǎoyīnwèixīnyuǎnpiān”,zhǐyàonèixīnnéngyuǎnyuǎnbǎituōshìdeshùme使shǐchùxuānnàodehuánjìngtóngjìngzhītáoyuānmíngzǎosuìmǎn怀huáijiàngōngdexiǎngchūshìzhèngshìwèileyàoshíxiànkuāngshíshìdebàodàndāngkàndàozhēnfēnggàoshìwèixìng”,guānchǎngfēngxiǎnèshìwěizhàshízhěngshèhuìbàihēiànshì便biànxuǎnlejiéshēnhǎoshǒudàoqióngdedàoyǐntiányuángōnggēng。“jiézàirénjìngjiùshìxiějīngshénshàngzàibǎituōleshìhuánjìngdegànrǎozhīhòusuǒchǎnshēngdegǎnshòusuǒwèixīnyuǎn”,xīnniànmíngzhīchǎngqíngquánguìzhīménjuéjìnshìchāochéntuōyóutuōgāomiàoqíngshēnyuǎnyīnqiánrénshǎngcǎijīng”。

 “wènjūnnéngěrxīnyuǎnpiānzhōngdexīnyuǎnshìyuǎnguānchǎnggèngjìnshuōshìyuǎnchénchāofántuō。 [4] páichìleshèhuìgōngrèndejiàzhíchǐtànxúnzuòzhězàishénmefāngjiànrénshēngdediǎnzhèjiùqiānshèdàotáoyuānmíngdezhéxuéxiǎngzhèzhǒngzhéxuéchēngwèiránzhéxué”,bāohángēngshíjiǎnguǎdeshēnghuófāngshìyòushēnhuàwèiréndeshēngmìngrándetǒngxiézàitáoyuānmíngkànláirénjǐnshìzàishèhuìzàirénréndeguānzhōngcúnzàideérqiěshénzhìgèngzhòngyàodeměishēngmìngzuòwèidejīngshénzhǔdōuzhíjiēmiànduìzhěngránzhòuércúnzài

 zhèxiēdàoguǒzhíjiēxiěchūláishījiùbiànchénglùnwénlesuǒzuòzhězhǐshìzhézàixíngxiàngzhīzhōngshīrénzàidetíngyuánzhōngsuícǎizhāihuāǒuránjiāntáitóuláiguāngqiànánshānxiānghuì。“yōuránjiànnánshān”,ànhànjiěwèiyōuránjiàndàonánshān”,jiěwèijiàndàoyōurándenánshān”。suǒzhèyōuránjǐnshǔrénshǔshānrénxiánérzàishānjìngérgāoyuǎnzàishìyǒugòngtóngdexuáncóngrénxīnshānfēngzhōngzòuchūróngwèizhīqīngyíngde

 “cǎidōngxiàyōuránjiànnánshānshānjiāfēiniǎoxiāngháixiěshīrénguīyǐnzhīhòujīngshénshìjièránjǐnghúnrándezhǒngyōurándeshéntàidōngbiānsuí便biàncǎiǒuránjiāntáitóujiàndàonánshānbàngwǎnshífēnnánshānjǐngzhìshénjiāfēngjiānliáoràofēiniǎojiébànérháishīréncóngnánshānměijǐngzhōngliánxiǎngdàodeguīyǐncóngzhōngchūlefǎnguīzhēndezhéfēiniǎocháohuíshānlínnǎiguī宿jiāchūshìzuìhòuháihuíguītiányuántiányuánwèizhīguī宿shīrénzàiguīláizhōngcéngzhèyàngxiědào:“yúnxīnchūxiùniǎojuànfēiérzhīhái。”yúnniǎoyúnzhīxīnchūxiùqiàshìshìérshìniǎozhījuànfēizhīháizhèngxiàngběnrényànèguānchǎngéryǐnběnshīzhōngfēiniǎoxiāngháiliǎngguīláizhōngniǎojuànfēiérzhīháiliǎngshíwèitóng

 “cǎidōngxiàrénduìpíngjiàshéngāozhāngjièshuō:“‘cǎidōngxiàyōuránjiànnánshān’,jǐngzàiqiánérfēizhìxiánzhìjìngzhīzhōngnéngdàowèi。”mezhāngjièsuǒshuōdewèishìshénmenewèishuōwèinemenzhīdàotáoshīshàngzǎoshìshìdiāozuómíngbáihuàránqiánrénchángyòngpíngdànliǎnggàishīfēngdàntáoshīzhīpíngdànnǎicóngzhōngláishìpíngéryǒudànéryǒuwèizhèzhǒngmàoshìpíngdànshíchúnměideshíwèizhǒnggènggāodeshùjìngjièfēichángrénsuǒzhīfēichángrénsuǒnéngzhāngjièsuǒshuōdewèi”,dāngshìtáoshīchúnměideyùnwèizhǒngyùnwèizhīsuǒ”,yuányīnránzhòngduōmenpiēkāiwénxuéxiūyǎngshùcáinéngděngtiáojiànshuōzhèzhǒngyùnwèizhǐyǒuxiàngtáoyuānmíngzhǒngyuànsuíchénkěnyángdeshīréncáinéngxiěchūzhǐyǒuxīnyuǎnxīnjìngzhìxiánzhìjìngzhěcáinéngxiěchū

 “zhōngyǒuzhēnbiànwàngyán。”shīliǎngshīrényándecóngrándeměijǐngzhōnglǐngdàolerénshēngdebiǎolechúnjiérándetiándànxīnqíngshīdezhōng”,menjiěwèishíqiūbiān),jiěwèizhěngtiányuánshēnghuósuǒwèiwàngyán”,shíshìshuōtiánměiānxiándetiányuánshēnghuócáishìzhēnzhèngderénshēngérzhèzhǒngrénshēngdezhǐnénghuìyánchuánshuōzhèchōngfēnxiànleshīrénānpínjiànzhìshǒujiédegāoshàngpǐnzhèliǎngshuōdeshìzhèbiānyǒurénshēngdezhēnxiǎngbiànbiéchūláiquèwànglezěnyàngyòngyánbiǎo。“wàngyántōngshuōjiùshìzhīdàoyòngshénmeyánláibiǎozhǐhuìyánchuán。“zhìqíngyánshēng”,zhèqiángdiàozhēnzhǐchūguānguīyǐnnǎishìrénshēngdezhēn

 shīzhǔyàomiáoshīrénguānguīyǐntiányuánhòudeyōuránxīntàixiànchūtáoyuānmíngjuéxīnbǐnghúnzhuódeshìgōngmínghòuhuíguīrántáozuìzàiránjièzhōngnǎizhìwàngyánjìngjièderénshēngtàishēngmìngyànshīxīnyuǎngānglǐngquánpiānbìngfēnsāncéngjiēshìxīnyuǎndenèihánshǒuxiěshēnrénjìngérjīngshénchāotuōshìdejìngwàngshìtàizhōngxiějìngguānzhōuwéijǐngérchénjìnrányùnzhìdehuàwàngxīntàizuìhòuliǎngyòushēnjìncéngxiěxīnzàihúnhuàzhōngyàndàolenányánchuándeshēngmìngzhēnshījìngcóngjìngwàngshìdàohuàwàngzàidàowàngyáncéngcéngtuījìnshìtáoyuānmíngguīyǐnhòushìránrénshēngzhéxuéfǎnguīzhēnshīfēngzuìshēnsuìzuìchōngfēndexiànwángguówéizàirénjiānhuàzhōngshuō:“zhījìngguānzhīzhěwèizhěwèi。”zhèshǒushījiùshìtáoyuānmíngguānsuǒchuàngzàodezhījìngdedàibiǎozuò

 zhèshǒushīyuēzuògōngyuánniánshīrénguītiánhòudeshíèrniánzhèngzhídōngjìnmièwángqiánzuòzhěgǎnkǎishénduōjièyǐnjiǔláishūqíngxiězhì

 táoyuānmíngyuē365~427nián),yuánliàngwǎnniángèngmíngqiányuānmíngbiéhàoliǔxiānshēngshìjìngjiéshìchēngjìngjiéxiānshēngxúnyángcháisāngjīnjiāng西jiǔjiāngréndōngjìndàoliúsòngchūjiéchūdeshīrénjiāsànwénjiābèiwèiyǐnshīrénzhīzōng”、“tiányuánshīpàizhī”。shìjiāng西shǒuwèiwénxuéjiàngcéngrènjiāngzhōujiǔjiànwēicānjūnzhènjūncānjūnpéngxiànlìngděngzhízuìchūshìwèipéngxiànlìngshíduōtiān便biànzhíércóngguīyǐntiányuánshìzhōngguówèitiányuánshīrénbèichēngwèijīnyǐnshīrénzhīzōng”,yǒutáoyuānmíng》。

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37323.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 16人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org