首页 趣味语文古诗词正文

座右铭(zuo you ming)

阿尔法趣味语文网 古诗词 2021-08-13 10:25:59 28 0 哲理诗

 dàorénzhīduǎnshuōzhīzhǎng

 shīrénshènniànshòushīshènwàng

 shìwéirénwèigāng

 yǐnxīnérhòudòngbàngyōngshāng

 使shǐmíngguòshíshǒushèngsuǒzāng

 zàinièguìàiàinèihánguāng

 róuruòshēngzhīlǎoshìjiègāngqiáng

 kēngkēngjièyōuyōunánliàng

 shènyánjiéyǐnshízhīshèngxiáng

 xíngzhīgǒuyǒuhéngjiǔjiǔfēnfāng

 wén

 yàojīnjīndàorénjiādeduǎnchùyàokuā耀yàodezhǎngchù

 shīēnrényàozàixiǎngjiēshòubiéréndeēnhuìqiānwànyàowàng

 shìderóngzhíxiànzhǐyàorénàizuòwèidexíngdòngzhǔnjiùxíngle

 shěnshìfǒurénérhòuxíngdòngbiéréndefěibànglùnduìyòuyǒufánghài

 yào使shǐdemíngshēngchāoguòshíshǒuzhīshìshèngrénsuǒzànshǎngde

 jiébáidepǐnzhì使shǐdàohēidejìnrǎngǎibiànyáncáishìbǎoguìde

 biǎomiànshàngàndànguāngérnèizàidedōng西yùnhánzheguāngmáng

 róuruòshìshēngcúndegēnběnyīnlǎozijièchěngqiánghǎoshènggāngqiángzhě

 qiǎnlòuzhígāngzhíxiǎorénquèwèiměiérjiānchí

 jūnziyōuyōunèiliǎnérfēngmángbiérénjiùnántòua

 jūnziyàoshènyánjiéyǐnshízhīnéngchúxiáng

 guǒchíjiǔshíxíngjiǔérjiǔzhīhuìfāngxiāng

 zhùshì

 shīshīshě

 shìshìderóng

 gāng

 yǐnxīnliàng

 yōng

 shǒushǒuzhuō

 zāng(zāng):bāojiǎng

 nièzhǒngkuàngdàiyòngzuòhēirǎnliào

 (zī):hēibiànwèihēi

 àiài(ài):guāng线xiàngòumíngliàngdeyàngzi

 kēngkēng(kēng):zhízhexíngróngqiǎnbáozhí。《lùn》:“ziyuēkēngkēngránxiǎorénzāi。”

 jièjiān

 《zuòyòumíngshìdōnghàncuīyuànsuǒzuòmíngwénquánwéngòng20,100shūlezuòzhěwèirénchùshìdeběntàiběnchǎngzhōngměiliǎnggòuchéngérqiězhèliǎngdewǎngwǎngyòushìxiāngfǎnxiāngduìshénzhìxiāngmáodùndezuòzhězhèngshìtōngguòzhèzhǒngduìmáodùnchūlezhǔguānxuǎndejiàzhífǎnyìngledāngshíjiàowèibiàndejiàzhíguānniàn

 kāipiāndàorénzhīduǎnshuōzhīzhǎngliǎngguījiéwèishènyán。 “dàorénzhīduǎnjiùshìzhíyánréndeduǎnchùjiājiāngrénfēnwèijūnzixiǎorénliǎnglèiduìxiǎoréndeduǎnchùnéngshuōshuōlehuìzuìxiǎorénérduìjūnziyīnwèijūnzinénggòushěngshēn”,nénggòuduànshěngchájiūsuǒshuōzhèngsuǒwèijūnziqiúzhūxiǎorénqiúzhūrén”(《lùn·wèilínggōng》)

 “shuōzhīzhǎngshìxǐngyàozhāngyáng。《dàojīngzhōngyǒuyán: “shìzhězhāngzhěgōngbáijīnzhězhǎng。”“shuōzhīzhǎngshìwèilehuòréndekěndìngzànshǎngjìnérhuòzhèzhǒngxíngwèijiābǐngchídeguānniànxiāngbèi。《lùn·xuééryǒudào:“rénzhīéryùnjūnzi?”guòfēnqiángdiàodeyōudiǎnjiùhuìmíngguòshícóngérzuòzhěsuǒchàngde使shǐmíngguòshíxiāngbèilùnshìshènyánrénzhīduǎnháishìzhīzhǎngdōushìyàoqiúzuòrényàoshènyánèrzàilùn·xuéérpiānzhōngkǒngziyàoqiúziyánérmǐnxíng”,yánshènyánzhèshìshǒudefāngshìzhīdàorénzhīduǎnshuōzhīzhǎngxiàwénshǒushèngsuǒzāngshìmàixiāngchéngde

 “shīrénshènniànshòushīshènwàngshìshuōshīēnrényàozàixiǎngdànjiēshòuréndeēnhuìyàomíngzàixīn。《zhuāngzi·yǎngshēngzhǔzhōngyún: “wèishànjìnmíng”,shìzuòshànshìbìngshìwèilehǎodemíngshēng。“shòushīshènwàngshìzhǒnggǎnēnshíbàoēnguānniàndexiànliǎngzhōngdōuyǒushènjiùshìyàoxǐngyàoshíjǐnwàngquè

 “shìbàngyōngshāngliǎngcóngróngliǎngfāngmiànchǎnzuòzhědexiǎnglùnshìzànháishìhuǐbàngdōuyàotǎnránshìzhīdànránduìzhī。《dàojīngzhōngxiědào:“wèichǒngruòjīngchǒngwèixiàzhīruòjīngshīzhīruòjīngshìwèichǒngruòjīng。”zàizuòzhěkànláichǒngruòjīngwèirényīnggāizuòdàochǒngjīngwèiyàojiānchízhèngquèderénshēngzhǔnhéngliàngdeshīshěnshìdeyánxíngrénjiùshìzhèwéidegāng”。

 “yǐnxīnérhòudòng”,jiùshìyàozàixíngdòngzhīqiánxiānshěndexīnshìfǒurén”,zhǐyǒuzhèbiāozhǔnzhīhòucáinéngxíngdòng。 “shǒushìwéirénwèigāngdeshíjiànwàicóngzàinièguìnuǎnnuǎnnèihánguāngzhōngkànchūzuòzhědeshǒubìngshìzhǐyàomèizhīzuòzhěsuǒshuōdeshǒushízhǐshìwàibiǎodenèixīnyàozhuīqiúzhǒnggāojiéderénpǐnzhìjìnhēidejiécāo

 zàizuòréndefāngshìshàngcuīyuànqiángdiāowàiróunèigāngróushèng:《dàojīngzhōngshuōrénzhīshēngróuruòjiānqiángwàncǎozhīshēngróucuìkàojiānqiángzhězhīróuruòzhěshēngzhīshìbīngqiángmièqiángzhéjiānqiángchùxiàróuruòchùshàng”。 “xíngxíngzhìyōuyōunánliàngbiǎomíngwèiréntàiguògāngqiánghuìzhāozhìhuòhuàn

 zàixíngwèifāngmiànzuòzhěyàoqiúzuòdàoshàngwénsuǒshuōdeshènyán”,yàozuòdàojiéyǐnshí”。zhèshìyīnwèiyǐnshíshìzhìshēnghuódezhòngyàofāngmiànméiyǒujiézhì便biànhuìtānlánzhēngqiǎngéryàozuòdàozhèliǎngdiǎnjiùyàozàiguānniànshàngzuòdàozhī”。

 wénzàishùshàngyǒuliǎngdiǎnhěnchū

 shìzàijiégòushàngměiliǎnggòuchéngérqiězhèliǎngdewǎngwǎngyòushìxiāngfǎnxiāngduìshénzhìxiāngmáodùndezuòzhězhèngshìtōngguòzhèzhǒngduìmáodùnchūlezhǔguānxuǎndejiàzhíxiǎnshìchūjiájiázàodexiūyǎngpǐnláizhèyàngquánwéndejiégòu便biànyóuzhèliǎngdedānyuánsuǒchénglèishìhòushìshīdejiégòu

 èrshìzàiyánshàngcǎiyòngyánxíngshìmíngwénzhèzhǒngxíngshìbāndōushìyòngzàijiàozhèngguīdechǎngkāiguódiǎngàishìgōngwǎngwǎngshānlēishíchuánzhūhòushìtīngduōcǎiyòngyánxíngshìshìdiǎnzhuāngzhòngkòuwénxuǎnsuǒshōumíngwénwèiqiányǒubānfēngyànránshānmíng》,hòuyǒuzhāngzàijiànmíng》,dōushìyánxíngshìércuīyuànwéntōngpiāncǎiyòngyánxíngshìquèshíyánxíngshìjǐnzàimínjiānliúchuánhànmínzhōngjiàoduōcǎiyòngzhèxíngshìérwénrénquānzitàiduōjiànqiánsuīyǒubānshuāngyǒngshǐshītōngpiānyándànqiǎowèishēngshū,“zhìshùwén”(zhōngróngshīpǐn》)。cuīyuàncǎiyòngshìgàishìyīnwèizuòyòumíng”,xiěgěikàndesuǒxiǎnjiàosuí便biànérgèngzhòngyàodeshìshuōmínglecuīyuànjiàozhùzhòngcónghànmínyíngyǎng

 céngyǒuchēyánzhùshuōcuīyuàndexiōngzhǎngcuīzhāngbèibiérénshālecuīyuànjiùshǒurèndechóuránhòutáomìngbèishèmiǎncáitáotuōshìzuòmíngláijǐngxǐngyòuyīnwèijīngchángfàngzàizuòwèiyòubiānshìjiàozuòzuòyòumíng

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37318.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 28人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org