首页 趣味语文古诗词正文

论语十则(lun yu shi ze)

阿尔法趣味语文网 古诗词 2021-08-13 10:25:18 13 0 哲理诗

 ziyuē:“xuéérshízhīshuōyǒupéngyuǎnfāngláirénzhīéryùnjūnzi?”(《xuéér》)

 céngziyuē:“sānshěngshēnwèirénmóuérzhōngpéngyǒujiāoérxìnchuán?”(《xuéér》)

 ziyuē:“wēnérzhīxīnwèishī。”(《wèizhèng》)

 ziyuē:“xuéérwǎng,érxuédài。”(《wèizhèng》)

 ziyuē:“yóuhuìzhīzhīzhīzhīwèizhīzhīzhīwèizhīshìzhī。”(《wèizhèng》)

 ziyuē:“jiànxiányānjiànxiánérnèishěng。”(《rén》)

 ziyuē:“sānrénxíngyǒushīyānshànzhěércóngzhīshànzhěérgǎizhī。”(《shùér》)

 céngziyuē:“shìhóngrènzhòngérdàoyuǎnrénwèirènzhòngérhòuyuǎn?”(《tài》)

 ziyuē:“suìhánránhòuzhīsōngbǎizhīhòudiāo。”(《zihǎn》)

 zigòngwènyuē:“yǒuyánérzhōngshēnxíngzhīzhě?”ziyuē:“shùsuǒshīrén。”(《wèilínggōng》)

 :xuéfāng

 ziyuē:“xuéérshízhīshuōyǒupéngyuǎnfāngláirénzhīéryùn(yùn),jūnzi?” (《xuéér》)

 kǒngzishuō:"xuébìngqiěànshíhěnkuàimayǒuzhìtóngdàoderéncóngyuǎnfāngláihěngāoxìngmabiérénlejiědànshēngshìdàoshàngyǒuxiūyǎngderénma?"

 zhòngdiǎnjiěshì: (1)zixiānshēngzhǐkǒngzizhōngguódàiduìyǒuwèiyǒuxuéwèndenánzidezūnchēngyǒushífànchēngnánzi。《lùnshūzhōngziyuēdezidōushìzhǐkǒngziéryánkǒngziqián551——qián479),míngqiūzhòngchūnqiūshíguózōuxiànzàishāndōng rénshìjiāxuépàidechuàngshǐrénguódàidexiǎngjiājiàojiā

 (2)xuékǒngzizàizhèsuǒjiǎngdexué”,zhǔyàoshìzhǐxué西zhōudeshīshūděngchuántǒngwénhuàdiǎn

 (3)shíànshízàizhōuqínshídài,“shíyòngzuòwèizàidìngdeshíhòuhuòzhězàishìdāngdeshíhòu”。dànzhūzàilùnzhùshūzhōngshíjiěshìwèishícháng”。“”,zhǐyǎnshīshūhányǒuwēnshíliànde

 (4)shuōtōngjiǎyīnyuè,shíyuèdekuàide

 (5)péngshàngpéngyǒushìyǒubiédetóngménshīwèipéngtóngzhìwèiyǒu

 (6)shuōyǒusuǒbiéjiùzhùshuōyuèzàinèixīnjiànwài

 (7)rénzhīwánzhěngméiyǒushuōchūrénzhīdàoshénmequēshǎobīnbānéryánzhīshìlejiěderénzhīshìshuōbiérénlejiě

 (8)yùnpīnyīn:yùn,shēng

 (9)jūnzidàoshàngyǒuxiūyǎngderén

 chōngjiěshì

 érlián。(wèibìngqiěxuéérshízhī

 zhuǎnzhé。(wèiquè) rénzhīéryùn

 (yì):tóngyàngshì

 zhùbiǎowènma”。

 cóng

 zhīlejiě

 běnduànjiě

 1huàjiǎngdeshìxuéfāngduìzhīshí,“xuézhǐshìrènshíguòchéng,“shìgǒngdeguòchéngyàoxiǎnghuògèngduōdezhīshíxuétǒnglái

 2huàjiǎngdeshìxuézhìtóngdàoderénlái访fǎngzēngjìnyǒubìngqiěxiāngxuégòngtónggāo

 3huàjiǎngdeshìwèiréntài。“rénzhī”,hòumiànshěnglüèlebīnzhī”,wèihuò

 èr:wèirénchùshì

 céngziyuē:“(wú)sānshěng(xǐng)(wú)shēnwèi(wèi)rénmóuérzhōng?péngyǒujiāoérxìn?chuán(chuán)?” (《xuéér》)

 céngzishuō:"měitiānduōfǎnshěng:biérénbànshìshìshìjǐnxīnjǐnnegēnpéngyǒujiāowǎngshìshìzhēnchéngchéngshínelǎoshīchuánshòudezhīshíshìfǒuguòlene? "

 zhòngdiǎnjiěshì:

 (1)céngzicéngzixìngcéngmíngcān(shēn)zishēnggōngyuánqián505~qián436niánchūnqiūzhànguójiānguónánchéng(xiànzàishāndōngfèixiànrén),shìbèiguómièwángledezēngguóguìdehòudàicéngcānshìkǒngzideménshēngxiàozichūmíngshuōxiàojīngjiùshìzhuànxiěde

 (2)sānshěng(xǐng):duōfǎnshěngzhùsānshěngyǒuzhǒngjiěshìshìduōjiǎncháèrshìcóngduōfāngmiànjiǎncháshídàizàiyǒudòngzuòxìngdedòngqiánjiāshàngshùbiǎoshìdòngzuòpínduōrèndìngwèisānsānfànzhǐduōduōjìnxíngjiǎncháfǎnshěng

 (3)zhōngjiùzhùyuējǐnzhīwèizhōngchùzhǐduìrényīngdāngjǐnxīnjié

 (4)xìnjiùzhùyuēxìnzhěchéngchéngshízhīwèixìnyàoqiúrénmenànzhàodeguīdìngxiāngshǒuxìndiàozhěngrénmenzhījiāndeguānshìzhēnchéngchéngshí

 (5)chuánchuándòngyòngzuòmíng),jiùzhùyuē:“shòuzhīshīwèizhīchuánlǎoshīchuánshòugěidexuéérshízhīdeyàngzhǐwēnshíyǎnděng

 chōngjiěshì

 

 měitiān

 sānduō

 shěngjiǎncháfǎnshěng

 wèi

 móumóuhuà

 zhōngjǐnxīnjǐn

 xìnchéngxìn

 chuánlǎoshīchuánshòudezhīshí

 sān:xuéfāng

 ziyuē:“wēnérzhīxīnwèishī。”(《wèizhèng》)

 kǒngzishuō:“xuéguòdezhīshícóngzhōnghuòxīndejiànjiěhuì,píngjièzhèdiǎnjiùdānglǎoshīle。”

 zhòngdiǎnjiěshì: zhùběnzhāngdewēnérzhīxīnyǒuliǎngjiěwèiwēncáizhīxīn”:wēnwénzhīshìbìngqiěyóuzhōnghuòxīndelǐngèrwèiwēnzhīxīn”:fāngmiànyàowēndiǎnzhāngshìlìngfāngmiànyòuxiéxīndezhīshí

 wèibìngzhèliǎngzhǒngjiěgèngwèiwánzhěngzàinéngfànwéinèijǐnliàng广guǎngfànyuèlǎndiǎnfǎnkǎozhōngdehánduìjīngtīngwéndezhīshíyàodìngnéngyǒuxīnyǒulǐngbìngqiěyàojǐnshōuxīnzhījìnkāirénlèizhīshídelǐng退tuìwèixiānxiándezhìnéngshídàidexiàngzhèyàngrónghuìxīnjiùguàntōngjīnfāngchēngshìwēnérzhīxīn”。

 yǒuxuézhěwèizuòwēnzhīxīnjiětàishìyīnwèiànmiànshàngjiěshìjǐnzuòdàoshōujīnzhīshíérwèiyǒulǐngxīnzhǐxiàngshìzhīshídemǎimàizhěwèishīsuǒmenjiùláikànkànshīdezàilùnzhōngshīgòngjiàn14zhāngzhōngjīndelǎoshīxiāngjìnzhě

 jiùdezhīshíxíngróngyòngzuòmíng)。

 érliánbiǎoshùnchéngjiù

 zhīlǐng

 

 píngjiè

 wèizuòwèi

 lìngwàijiěshì

 wēnzhīxīnchéng):

 qǐngzhùshìwēnérzhīxīn

 【jiěshì】:wēnwēnjiùdewēnjiùdezhīshídàoxīndejiěhuìzhǐhuíguònénggènghǎorènshíxiànzài

 【chū】:《lùn·wèizhèng》:“wēnérzhīxīnwèishī。”hàn·bāndōngdōu》:“wēnzhīxīnnánérzhīzhěxiān。”

 【shì】:~shìxuéshàngdezhòngyàofāng

 【】:liándòngshìzuòwèidìngyòngxuégōngzuòhuò

 :xuékǎodebiànzhèngguān

 ziyuē:“xuéérwǎngérxuédài。”(《wèizhèng》)

 kǒngzishuō:“zhǐxuéquèkǎo,jiùhuìgǎndàomángérsuǒshìcóngzhǐshìkǎoérxuéjiùhuìhuòérsuǒ。”

 zhòngdiǎnjiěshì

 érliánbiǎozhuǎnzhé

 liánxiāngdāngjiù”、“便biàn”。

 wǎng(wǎng):tōngwǎng”,shìgǎndàomángérsuǒshìcóng

 dài(dài):zhèzhǐyǒuhàiběnwēixiǎn

 běnduànjiǎnglexuékǎodedebiànzhèngguānrènwèièrzhěpiānfèi

 :xuétài

 ziyuē:“yóuhuìzhīzhī!zhīzhīwèizhīzhīzhīwèizhīshìzhī(zhì)。”(《wèizhèng》)

 kǒngzishuō:“zhòngyóuaràngwèishījiàodǎoduìdàizhīzhīdetàibazhīdàojiùshìzhīdàozhīdàojiùshìzhīdàozhècáishìcōngmíngde。”

 1、huìzhīzhī

 jiàogěiduìdàizhīhuòzhīdezhèngquètàiba!(yángjùnlùnzhù》)

 2、huìzhīzhī

 gàoshénmejiàoqiúzhība!(hòulùnjīn》)

 3、huìzhīzhī

 jiàozěnmesuànzhīdàoba!(qiánlùnxīnjiě》)

 4、huìzhīzhī

 jiàojiàohuì),zhīdàoma?(nán怀huáijǐnlùnbiécái》)

 5、huìzhīzhī

 jiàodǎodezhīshídōuzhīdàolema?(zhìgānglùntōng》)

 6、huìzhīzhī

 (jiàogěide,()dǒnglema!(xuējīnxīngzhōngxuéshēngjiàocáiquánjiě》)

 7、ràngláijiàojiàobadǒngzhèdào?(yángrùngēnxiànlùn》)

 kǒngzishuō:“zhòngyóujiàogěiduìdàizhīzhīdetàibazhīdàojiùshìzhīdàozhīdàojiùshìzhīdào——zhècáishìcōngmíngzhìhuì

 zhòngdiǎnjiěshì

 tōngjiǎtōng”,

 zhī(zhì):tōngzhìběnzhǐshìzhītōngzhì”zhì)”:tōngzhìcōngmíngzhìhuì

 zhīdàikǒngzijiàodedōng西

 huìjiàochuánshòu

 yīnzhù

 yóu:zhòngyóu(zi)(qián542~qián480)chūnqiūshíguóbiànjīnshāndōngshuǐxiànquánlínzhènbiànqiáocūnrénkǒngziménshēngzhèngshìjiànchēng

 běnduànjiěkǒngzishuōzhèduànhuàshìyánxíngyàojǐnshènyàokuādezhīshíběnlǐngyàoyǒuchéngshíqiāndetàiyàodǒngzhuāngdǒng

 liù:xuétài

 ziyuē:“jiànxiányānjiànxiánérnèishěng。” (《rén》)

 kǒngzishuō:“kànjiànyǒucáinéngderéncáijiānbèiderénjiùxiàngxuéwàngnéngxiàngkànkànjiànxiánderénjiùfǎnshěngyǒuméiyǒuyàngdequēdiǎnyǒuyàogǎizhèng。”

 zhòngdiǎnjiěshì:

 :wàng,xiǎngzhe

 shěngzhǐfǎnshěngyǒuméiyǒuxiāngtóngdemáobìng

 kàn

 xiáncáijiānbèiderén

 yān

 běnduànjiěyàoxiàngqièrénxuésuíshísuídōuyàozhùxuéxīnxuérénwèijiànzhǎngduǎn

 :xuétài

 ziyuē:“sānrénxíngyǒushīyānshànzhěércóngzhīshànzhěérgǎizhī。”(《shùér》)

 kǒngzishuō:“rénzàixíngzǒu,zhōngdìngyǒuzuòwèidelǎoshīderényàoxuǎnmendezhǎngchù láixuéguǒkàndàomendequēdiǎnyàofǎnshěngyǒuméiyǒuxiàngmenyàngdequēdiǎnruòyǒuyàojiāgǎizhèng。”

 zhòngdiǎnjiěshì

 yǒushīyānzhōngdìngyǒuzuòwèidelǎoshīderényānxiāngdāngzhī”,zàizhōngde

 sānfànzhǐduō

 yānjiānzhī”,zài

 zhīzhǐshànzhěércóngzhīdàishànzhě

 zhīzhǐshànzhěérgǎizhīdàishànzhě

 :xiūshēnzuòrén

 céngziyuē:“shìhóngrènzhòngérdàoyuǎnrénwèirènzhòngérhòuyuǎn?” (《tài》)

 céngzishuō:“yǒubàoderénxiōng怀huáikuān广guǎngzhìjiāndìngyīnwèijiānzhezhòngde使shǐmìnghuòrèn),yòuhěnyáoyuǎnshíxiànréndexiǎngkànzuòde使shǐmìnghěnzhòngmazhídàocáitíngzhǐzhèshìhěnyáoyuǎnma?”

 jiěshì

 hóngxiōng怀huáikuān广guǎngzhìjiānqiánggāngqiángyǒng

 rénzhèzhǐjiādetuīrénrénàidàirén

 jiéshù

 jiǔ:xiūshēnzuòrén

 ziyuē:“suìhánránhòuzhīsōngbǎizhīhòudiāo。” (《zihǎn》)

 kǒngzishuō:"zhídàoměiniánzhōngzuìhánlěngdejié,cáizhīdàosōngbǎi(bǎi)shìzuìhòuluòde。" shēnhánrénmenyàojīngshòuzhùshíjiāndekǎoyànsōngbǎiwèitánrényīngdāngbèijiāndepǐn

 zhīzhèdezhīshìjiégòuzhùyòngzàizhǔwèizhījiānxiāozidexìngbiànchéngpiānzhèngjiégòuhuòmiǎnqiángzuòde”。

 suìhánniánzhōngdehánlěngjié,shēndōng

 ránhòujīn):ránhòushìfēnkāiláijiěshìderánzhèyànghòuhòu

 shìyǒubàoderén

 běnduànjiěběnduànjièsōngbǎizhīhòudiāozhǒngjiānzhēnsuíliúbǎochíjiécāojiānrèndeshèhuìxiànxiàng

 shí:xiūshēnzuòrén

 zigòngwènyuē:“yǒuyánérzhōngshēnxíngzhīzhě?”ziyuē:“shù!suǒshīrén。”(《wèilínggōng》)

 zigòngwèndào:"yǒuméiyǒuzhōngshēnfèngxíngdene? ”kǒngzishuō:“gàijiùshìshùbahuāndeshìyàoqiángxíngjiābiérénshēnshàng。”

 zhòngdiǎnjiěshì:

 yán

 xíngfèngxíng

 shùgàishùyòngdexīnláituīxiǎngbiéréndexīnzhǐjiādetuīrénrénàidàirén

 huānxiǎngxiǎngyàozuòdeshì)。

 shīshījiā

 gài

 píngběnduàn:“suǒshīrénshìyuàndeshìqíngdeyàoshījiāgěibiérénzàijīntiāndeshèhuìdàoxiūyǎngfāngmiànyǒuchéngwèijǐngshìyán

 【】:zhǐkuàixíngróng

 【érhòu】:lehòucáitíngzhǐxíngróngwèiwánchéngzhǒngrènérfèndòuzhōngshēn

 【wēnzhīxīn】 :wēnjiùdezhīshídàoxīndejiěhuìzhǐhuíguònénggènghǎorènshíxiànzài

 【rènzhòngdàoyuǎn】:rènzhòngyàojīngzhǎngdefèndòu

 【shànércóng】:zhǐxuǎnhǎodexuéànzhàohǎodezuò

 【jiànxián 】:jiàndàocáijiānbèiderénjiùxiǎngxiàngxuéyàng

 【sānrénxíng,yǒushī】:xiērénzhōngdìngyǒuzuòwèidelǎoshīderénzhǐyīnggāixīnxiàngqièyǒuzhǎngchùderénxué

 【suǒshīrén】:xiǎngzuòdeshìqíngyàoqiángjiāgěibiérén

 【suìhánsōngbǎi】:zàijiānkùnnándetiáojiànxiàjiécāogāoshàng

 【sānshěngshēn】:shěngjiǎncháfǎnshěngshēnshēnyuánzhǐměicóngduōsānjiǔzàiwényánwénzhōngyǒuduōde。)fāngmiànjiǎncháhòuzhǐduōjuéjiǎnchá

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37316.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 13人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org