首页 趣味语文古诗词正文

陈太丘与友期行(chen tai qiu yu you qi xing)

阿尔法趣味语文网 古诗词 2021-08-13 10:22:50 17 0 哲理诗

 chéntàiqiūyǒuxíngzhōngguòzhōngzhìtàiqiūshěhòunǎizhìyuánfāngshíniánsuìménwàiwènyuánfāng:“zūnjūnzài?”yuē:“dàijūnjiǔzhì。”yǒurén便biànyuē:“fēirénzāirénxíngxiāngwěiér。”yuánfāngyuē:“jūnjiājūnzhōngzhōngzhìshìxìnduìzishì。”yǒuréncánxiàchēyǐnzhīyuánfāngmén

 wén

 chéntàiqiūpéngyǒuxiāngyuētóngxíngyuēdìngdeshíjiānzàizhèngguòlezhèngpéngyǒuháiméiyǒudàochéntàiqiūzàiděnghòuérkāilechéntàiqiūkāihòupéngyǒucáidàoyuánfāngdāngshíniánlíngsuìzàiménwàiwánshuǎchéntàiqiūdepéngyǒuwènyuánfāng:“deqīnzàima?”yuánfānghuídào:“qīnděnglenínhěnjiǔnínquèháiméiyǒudàojīngkāile。”yǒurén便biànshēngshuōdào:“zhēnshìjūnziabiérénxiāngyuētóngxíngquèdiūxiàbiérénxiānkāile。”yuánfāngshuō:“nínqīnyuēzàizhèngzhèngnínméidàojiùshìjiǎngxìnyòngduìzheháiziqīnjiùshìméiyǒumào。”péngyǒugǎndàocánkuìxiàlechēxiǎngyuánfāngdeshǒuyuánfāngtóuhuízǒujìnjiāmén

 zhùshì

 yuánfāngchényuánfāngchénshídezhǎngzi

 chéntàiqiūchénshí(shí),zhònggōngdōnghànyǐngchuānxiànzàinánchāngrénzuòguòtàiqiūxiànlìng

 tàiqiūmíng

 xíngxiāngyuētóngxíngyuēdìng

 zhōngyuēdìngdeshíjiānshìzhèngzhōngzhèngshífēn

 guòzhōngguòlezhèng

 shězàiděnghòujiùzǒulekāi

 shěshěpāo

 nǎizhì:(yǒuréncáidàonǎicái

 

 zūnjūnzài(fǒu):qīnzàimazūnjūnduìbiérénqīndezhǒngzūnchēngtōngfǒu

 jiājūnqiānduìrénchēngdeqīn

 yǐnyàoyuánfāngshǒu

 xìnchéngxìnjiǎngxìnyòng

 shíniándāngshídeniánlíng

 fēishì

 xiāngwěiérdiūxiàzǒulexiāng piānzhǐfāngduìlìngfāngdexíngwèidàitōngzhī”,wěidiūxiàshě

 jūnduìduìfāngqīndezhǒngzūnchēng

 jīng kāi

 yuēshuō

 jiùshì

 huítóukàn

 cángǎndàocánkuì

 jīn

 1. kāijīnwǎngdào

 2.wěi diūxiàshějīnwěiwěituō

 3. huítóukànjīnzhào

 《chéntàiqiūyǒuxíngquánwénjǐnyǒu103quèshùlewánzhěngdeshìguānshǒuxìnshǒuxìndechǎngbiànlùn),huàlesānyǒuxiānmíngxìngderénshuōmínglewèirénchùshìyīnggāijiǎngshǒuxìndedàoyǒuxiàndewénquèbāohánlezhèyàngfēngdenèiróngzhēnwèiyánjiǎngāileguǒshìzàiyándejīngliànshàngzàogāoshēnyàozuòdàozhèdiǎnshìhěnnánde

 《chéntàiqiūyǒuxíngdejīngliànyánxiànzàiwénzhāngdeshǐzhōngkāitóuwénzhāngxíng”、“zhōng”、“zhì”、“shě” 、“nǎizhìděngguānjiànshìqíngshíjiānyīnjiāodàiqīngqīngchǔchǔérqiězàizhèxiējiāodàizhōngháiliǎngtóngderénxíngxiàngshǒuxìnshǒuxìnxiàzituīdàolezhěmiànqián

 wénzhāngdejiéwěisuīzhǐliáoshùdànquèshēnghuī。“cán”、“xià"、“yǐnsāndòngyǒurénzhīcuògǎidexīntàixíngwèihuàsānfēnduìyuánfāngxìndejuéqiángjìnéryòngménmiáohuìwéimiàowéixiàojiùzàizuìnéngxiànwénzhāngzhōngxīnxiǎngdeèrcéngzichìyǒurénzhōngjǐnguǎnzuòzhěyònglekāitóujiéwěiyàoduōduōdedànwénréngránshífēnjīngliàndānjiùshùdeziláishuōzàishùyǒurénwènyuánfāngshíyóuwèndào”,gǎnqíngbiànhuàchōngfēnbiǎoxiànleyǒuréndexìngérzàishùyuánfāngyǒuréndechìshíxuǎnyòngpíngdeyuē”、“yuēzhèlèizhèduìbiǎoxiànyuánfāngyǒuréndechìzhīshūshànyīngduìdexìngdàolejuéhǎodezuòyòng

 《chéntàiqiūyǒuxíngdezhǔxiǎngzhǔyàoshìtōngguòréndeduìhuàláijiēshìdezhèxiērénduìhuàsuīránzhǐyǒusānyánliǎngdàndōujǐnkòuwénzhāngzhōngxīnjǐnkòurénxìngyǒuxiānmíngdexìngzhēngwénzhāngxiěyǒurényuánfāngdeduìhuàyǒusānzūnjūnzài?”kāiménjiànshānwènzhíjiéledāngháoqiāngōngzhīchūxìngdemǎngèrfēirénzāi!”chūyánxùndāngzheérziqīnzhèshìjiǎngdexíngwèizàixìngdesānrénxíngxiāngwěiér!”kànshìyǒushíshīyuēdecuòfǎnérwěiguòrénchìduìfāngyuēérxíngdezhèngquèzuòzhèjiùgèngjiābàochūyǒurénjiǎngdàodexìngzhēng

 wénzhāngxiěyuánfāngyǒuréndeduìhuàyǒusāndàijūnjiǔzhì。”zhèshìzhēnduìyǒuréndewènhuàérdeyuánfāngshìzhèngmiànhuíyǒurénchūdewènzàiháishìzàiérshìxiānshuōděngjūnjiǔ”“zhì”,zàishuō”,qīndeděngjūnjiǔyǒuréndezhìliánláizhèyàngdehuíjǐnqīnwèishénmezǒushuōqīngchǔlewèihòumiànyǒuréndechìzuòlezhǔnbèiérqiěhuàzhōngyǒuhuàliúchūduìyǒurénshīyuēdefǎngǎnèrsānliǎngshìduìyǒurénchìdefǎnèrjūnjiājūnzhōngzhōngzhìshìxìn。”zhèshìzhēnduìyǒurénqiángdiàoxíngérshuōdeshǒuxìnháishìshīxìnguānjiànzàizhōng”,“zhōngzhì”,dāngránjiùshìshīxìnlezhuāzhùshízhìzhōngyàohài

 使shǐyǒurénshībiàndegēnsānduìzishì。”zhèshìzhēnduìyǒurénchūyánxùnérshuōdezàizhǐchūyǒurénxìndechǔshàngyòuzhǐchūyǒurén”。jǐnyǒuréndàoleyánduìdelángbèijìngzhìzuìhòucánérxiàchēyǐnzhī”。yóuzhèxiēduìhuàyǒuxiānmíngdexìngzhēngyīnsuīránzhǐyǒuduǎnduǎnkànchūyuánfāngchéntàiqiūxìngdezhéguāngshìduōmecōngyǐngrénhuìzhīshū

 《chéntàiqiūyǒuxíngwénjiéwēiyánhányǒngqióng。“chéntàiqiūyǒuxíngzhōngguòzhōngzhìtàiqiūshěhòunǎizhì。”chǐcùnzhījiānlánxiàwénwènzhōngdàijūnjiǔzh씓jūnjiājūnzhōngzhōngzhìyīngyǒurénwèn”“便biàn”“cán”“xiàchēyǐnzhī”,sānzhéjiānxiānchēngzūnjūn”,zhòuránkǒuyánfēirénzāi”,rénqíngtàishēngyuánfāngménwài”、、“mén”,yīngduìwǎnruòchéngrénbiǎoxiànchūxiānmíngxìngrénlùnshìqíngjiéshàngdebiànhuàháishìrénqíngtàishàngderánshēngdòngnǎizhìwénzhīxiàyǐncángzhedeběnzhēnxìngqíngtǎnpǐnzhìdōuzhímenzuópǐnwèi

 《shìshuōxīnzhǔyàoledāngshíwèijìnmíngshìdewénshìxuányánqīngtánzhèpiānchéntàiqiūyǒushìdāngshímíngshìzhījiānjiāowǎngyántándezài

 liúqìng(403nián - 444nián),péngchéngjùnpéngchéngxiànjīnjiāngshěngzhōushìrénnáncháosòngzōngshìwénxuéjiāsòngliúdezhízifēngnánjùngōngyǒngchūyuánnián(420niánfēnglínchuānwángzhēngwèishìzhōngwényuánjiāshíshìshūjiāndānyángyǐnshàngshūzuǒshèzhōngshūlìngjīngzhōushǐděngzheyǒuhòuhànshū》、《zhōuxiānxiánchuán》、《jiāngzuǒmíngshìchuán》、《shìshuōxīn》。

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37307.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 17人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org