首页 趣味语文古诗词正文

《论语》十二章(lun yu shi er zhang)

阿尔法趣味语文网 古诗词 2021-08-13 10:21:55 14 0 哲理诗

 ziyuē:“xuéérshízhīshuōyǒupéngyuǎnfāngláirénzhīéryùnjūnzi?”《xuéér

 céngziyuē:“sānshěngshēnwèirénmóuérzhōngpéngyǒujiāoérxìnchuán?”《xuéér

 ziyuē:“shíyǒuérzhìxuésānshíérshíérhuòshíérzhītiānmìngliùshíérěrshùnshíércóngxīnsuǒ。”《wèizhèng

 ziyuē:“wēnérzhīxīnwèishī。”《wèizhèng

 ziyuē:“xuéérwǎngérxuédài。”《wèizhèng

 ziyuē:“xiánzāihuídānshípiáoyǐnzàilòuxiàngrénkānyōuhuígǎixiánzāihuí!”《yōng

 ziyuē:“zhīzhīzhěhǎozhīzhěhǎozhīzhězhīzhě。”《yōng

 ziyuē:“fànshūshíyǐnshuǐgōngérzhěnzhīzàizhōngérqiěguìyún。”《shùér

 ziyuē:“sānrénxíngyǒushīyānshànzhěércóngzhīshànzhěérgǎizhī。”《shùér

 zizàichuānshàngyuē:“shìzhěshězhòu。”《zihǎn

 ziyuē:“sānjūnduóshuàiduózhì。”《zihǎn

 zixiàyuē:“xuéérzhìqièwènérjìnrénzàizhōng。”《zizhāng

 wén

 kǒngzishuō:“xuélezhīshíránhòuàndìngdeshíjiānshìhěnkuàimayǒuzhìtóngdàoderéncóngyuǎnfāngláishìhěnkuàimarénjiālejiěquènǎoshìdàoshàngyǒuxiūyǎngderénma?”

 céngzishuō:“měitiānduōfǎnshěngbiérénbànshìshìshìjǐnxīnjiélenetóngpéngyǒujiāowǎngshìshìchéngshíxìnlenelǎoshīchuánshòudezhīshíshìshìlene?”

 kǒngzishuō:“shísuìkāishǐyǒuzhìzuòxuéwènsānshísuìnéngzuòshìqíngshísuìshìnénghuòshísuìzhīdàoxiēshìnéngwèirénsuǒzhīpèideshìqíngliùshísuìnéngtīngjìntóngdejiàndàoshísuìzuòshìcáinéngsuíxīnsuǒhuìchāoguòguī。”

 kǒngzishuō:“wēnxuéguòdezhīshícóngzhōnghuòxīndejiěhuìmejiùpíngjièzhèdiǎnzuòlǎoshīle。”

 kǒngzishuō:“zhǐshìxuéquèkǎojiùhuìgǎndàomángérsuǒshìcóngzhǐshìkōngxiǎngxuéjiùhuìxīnzhōngchōngmǎnhuòérdìngjiàn。”

 kǒngzishuō:“yánhuídepǐnzhìshìduōmegāoshàngazhúlánfànpiáoshuǐzhùzàijiǎnlòudexiǎoxiàngzibiéréndōurěnshòulezhèzhǒngqióngkùnqīngyánhuíquèméiyǒugǎibiànhǎoxuédeyánhuídepǐnzhìshìduōmegāoshànga!”

 kǒngzishuō:“zhīdàoxuéderénshàngàihǎoxuéderénàihǎoxuéderénshàngxuéwèiderén。”

 kǒngzishuō:“zhěngtiānchīliánglěngshuǐwānzhezuòzhěntóuyòngzhèngdāngdeshǒuduànláideguìkànzuòtiānshàngdeyún。”

 kǒngzishuō:“duōréntóngxíngzhōngdìngyǒurénzuòdelǎoshīxuǎnhǎodefāngmiànxiàngxuékàndàoshàndefāngmiànjiùduìzhàogǎizhèngdequēdiǎn。”

 kǒngzizàibiāngǎntàndào:“shíguāngxiàngliúshuǐyàngxiāoshìtíng。”

 kǒngzishuō:“jūnduìdezhǔshuàigǎibiàntōngréndezhìquègǎibiàn。”

 zixiàshuō:“lǎnqúnshū广guǎngfànxuéérqiěnéngjiānshǒudezhìxiàngkěnqièwènduōkǎodāngqiándeshìrénjiùzàizhōngle。”

 zhùshì

 zidàiduìnánzidezūnchēngzhèzhǐkǒngzi

 shíànshíwēnshíànshí

 shuōshìhěnkuàima……chángyòngbiǎoshìwěiwǎndefǎnwènshuōtōngjiǎtóngyuè”,kuài

 yùnshēng

 jūnzizhèzhǐdàoshàngyǒuxiūyǎngyǒucáiderén

 :rénchēngdài

 měitiān

 sānshěngduōjìnxíngjiǎnchásānfànzhǐduōshuōshízhǐsānfāngmiànshěngjiǎncháfǎnshěng

 wèirénmóurénmóuhuàshìqíng

 zhōngjiéjǐndexīn

 xìnchéngxìn

 chuánchuánshòuzhèzhǐlǎoshīchuánshòudezhīshí

 shíyǒushísuìyǒutóngyòu”,yòngzhěngshùlíngshùzhījiān

 shēnzhǐnéngyǒusuǒchéngjiùzhànzhànzhù

 huòhuòhuò

 tiānmìngshàngtiāndezhǐrénrènwèitiānshìshìjiānwàndezhǔzǎimìngmìnglìng

 ěrshùnduìyǒuduōzhǒngjiěshìtōngchángrènwèishìnéngtīngjìntóngdejiàn

 cóngxīnsuǒshùncóngyuàn

 yuèguòyuèguò

 wēnérzhīxīnwēnxuéguòdezhīshídàoxīndejiěhuì

 wǎng(wǎng):huòshìgǎndàomángérsuǒshìcóng

 dài(dài):huò

 huíyánhuíqián521—qián490),ziyuānchūnqiūguórénkǒngzidezi

 dāndàishèngfànyòngdeyuánxíngzhú

 kānnéngrěnshòu

 zhīdàizhèzhǐxuéwènshìshuōzhǐrén

 zhědài,“……derén”。

 hǎoàiàihǎo

 ……wèikuài

 fànshūshíyǐnshuǐchīliánglěngshuǐfànchīshūshíliángshuǐwényánwénzhōngchēnglěngshuǐwèishuǐ”,shuǐwèitāng”。

 gōng(gōng):shàngcóngjiāndàozhǒudefēnzhèzhǐ

 jièduìduì

 yúnxiàngyúnyàng

 yānshìzàizhōng

 shànzhěhǎodefāngmiànyōudiǎnshànhǎozhě,……derén

 chuānshàngbiānchuānliú

 shìzhěshězhòushíguāngxiàngshuǐyàngliútíngshìwǎngdàizhèzhǐshuǐyòngbiǎoshìgǎntàn

 sānjūnzhǐjūnduì

 duógǎibiàn

 zhǐpíngmínzhōngdenánzizhèfànzhǐpíngmínbǎixìng

 zixiàqián507—?):boshāngzixiàchūnqiūjìnguórénkǒngzidezi

 zhìzhìxiàngjiāndìngjiānshǒu

 qièwènérjìnkěnqièwènqiújiàoduōkǎodāngqiándeshìqíngqièkěnqiè

 rénrén

 《lùnshìkǒngzizideyánxíngdeshūyóuruògànpiānzhāngchéngnèiróngduōshìguānxuédàoxiūyǎngwèirénchùshìdebānyuánsuǒxuǎnshíèrfāngmiànchǎnshùlexuéyīnggāiyǒuqiānhǎoxuédetàiqínxuéhǎowènshíshìqiúshìdejīngshénlìngfāngmiànchǎnshùlewēnzhīxīnxuéjiéxuézhìyòngdexuéfāngduìhòushìdejiàolùnyǐngxiǎnglìngwàiháiyǒuguānxiǎngdàoxiūyǎngdewènjiàorénwèirénchùshìdeyuánděnglùnshù

 zhāngcóngxuéfāngjiǎngdàorénxiūyǎngxuézhìyòngxiànxuédejiàzhíxuéérshízhīqiángdiàozhīshídexuéyàojuéduànshíjiànyǒupéngyuǎnfāngláixiànxuéyòushìxiāngqiècuōxiāngjiāoliúdeshìqíngrénzhīéryùnxiànrénxiūyǎngbiérénzhīzhīdàoméiyǒuguānérshìqiúmíngjìn

 èrzhāngqiángdiàosuíshídōugāifǎnshěnggāoxiūyǎng

 sānzhāngkǒngzishùshēngjìnxiūdezhǎnguòchéngsuíniánlíngzēngzhǎngxiǎngjìngjièzhúgāozhèshìxúnjiànjìndeguòchéng

 zhāngqiángdiàokǎoshìxuédeguānjiànnéngzàiwēnjiùzhīshízhōngyǒusuǒxiàncáiwèishī

 zhāngchǎnmíngxuédebiànzhèngguānxuéyàoxiāngjiécáinéngyǒusuǒ

 liùzhāngxiūshēnyàojīngshòukùnpínqióngdekǎoyànbiǎoxiànleyánhuíānpíndàodejūnzixíngxiàng

 zhāngxiànlexìngduìxuédezhòngyàoxìng

 zhāngjiǎngguìrénzhījiānjuéxiànlekǒngziníngyuànpínjiànérjiānshǒuzhīcáideguānniàn

 jiǔzhāngqiángdiàolùnshídōuyàoxīnxiàngbiérénqǐngjiàozhǎngduǎntóngshíyàoyǒuduānzhèngdetài

 shízhāngzhèhuàshìkǒngziduìshíjiānliúshìshēngmìngduǎnzàndegǎntàngàojièrénmenyàozhēnshíguāng

 shízhāngqiángdiàojiānshǒuzhìxiàngyàohànwèiderénjiānshǒujié

 shíèrzhāngjiǎngshēngrénxiūyǎngdefāngyàoxuézhìqièwènjìnzhèshìqiúréndejìng

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37304.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 14人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org