首页 趣味语文古诗词正文

东城高且长(dong cheng gao qie zhang)

阿尔法趣味语文网 古诗词 2021-08-13 10:20:36 14 0 哲理诗

 dōngchénggāoqiězhǎngwēixiāngshǔ

 huífēngdòngqiūcǎo绿

 shígèngbiànhuàsuì

 chénfēng怀huáixīnshuàishāng

 dàngfàngqíngzhìwèijiéshù

 yànzhàoduōjiārénměizhěyán

 bèiluóshangdāngqīng

 yīnxiǎngbēixiánzhīzhù

 chíqíngzhěngjīndàichényínliáozhízhú

 wèishuāngfēiyànxiáncháojūn

 wén

 luòyángdedōngchéngménwàigāogāodechéngqiáng

 cóngzhémiánzhǎnglínzhìdelóufángshěwàiràoguòquānyòuhuídàoyuánchù.。

 mángmángzhuǎnyǎnyòuyǒuqiūfēngzàishàngdàngérkōngkuàngfāngxiàérshàngchuīdexuánfēngyóudòngbāndechuī

 使shǐwǎngcōng绿decǎoshàshíbiàncāngcāng

 zhuǎnyǎnniányòuguòle!zàichàngránshīdexīnjìngzhōngjiùshìtīngtiānjiāndeniǎozhuànchóngmínghuìràngrénmèn

 zhìniǎozàifēngzhōngjiàoshuàiyīnhánqiūjiànglínérshāngxīnāimíng

 dànshìrénshēngránjièdeqièshēngmìngdōugǎndàoleshíguāngliúshì

 chùchùyuēshùděngdàochízhīzàibēimíngāitàn

 zǎoxiēchúfányōufàngkāiqíng怀huáixúnqiúshēnghuódene!

 yànzhàowǎnluòzhīběnláijiùyǒuhěnduōdejiārénměiměiyànyánbāndejiébáixiùměi

 穿chuānzheluóshangbáosuífēngpiāodòngtàiyōngróngduānzuòzhèngzhēngzhēngliànzhezhēngshāngzhī

 《yīnxiǎngbēizhīyīnwèiqínzhīzhùdiàotàijǐnqínshēngjìngshìzhòufēngtīngláifēnwàibēiwǎndòngrén

 yóutīngdòngxīnjuéyǐnxiáshǒuzàibǎinòngdàiqiǎnchàngwǎngdexīnqíng

 fǎnchényínshuāngwèizhīzhízhúqiánbèijiārénshēnchéndediàosuǒgǎndòng

 xīnyáoxiǎngzheyàojiārénchéngwèishuāngfēiyànxiánzhùcháoyǒngjiéshēnqíng

 zhùshì

 dōngchéngluòyángdedōngchéng

 wēizhéérmiánzhǎngdeyàngzi

 huífēngdòng:“huífēngkōngkuàngfāngxiàérshàngchuīdexuánfēng。“dòngyánfēngzhījìn

 qiūcǎo绿:“”,zuò”。“”,tōngzuò”。绿shìcǎodeshēngmìngdebiǎoxiàn,“绿”,yóu绿”,shìshuōzàiqiūfēngyáoluòzhīzhōngcǎode绿ránxiàngjǐn

 shígèngbiànhuàèr:“gèng”,。“gèngbiànhuà”,wèixiānggèngzàibiànhuàzhe

 chénfēng怀huáixīnèr:“chénfēng”,niǎomíngjiùshìzhānzhìniǎoshìjiànfēideniǎo。“怀huáixīn”,yōuxīnqīnqīnzhī。“shuài”,shìchéngshàngwénsuìéryán。“”,kāizhǎn。“shuàizàitángjiùshìdeqiūjiànhánshuàijiùnuǎnyóukuàngshìnèidàolezàitáng”,shìqiūshēndeshíhòuérshuàideshēngmìngjiùchuíchuíxiàngjǐnle。“shāng”,yǐnrénshēngduǎnzàndebēiāishìxiàwénwèijiéshùdeshíxíngdexiǎng

 dàngfàngqíngzhìèr:“dàng”,yóuyánzhǐsǎochúqièyōu。“fàngqíngzhì”,wèizhǎnxiōng怀huái。“jiéshù”,yóuyánshù。“jiéshù”,zhǐzàixiǎngshàngshù

 yànzhàoduōjiārénèr:“yànzhào”,yóuyánměirén。“”,xíngróngjiébái

 bèiluóshangèr:“bèi”,yóuyán穿chuānzhe,“bèi”,。“”,zhǐ”,dāngshírénliànyīnchàngjiàozuò”。

 xiánzhīzhù:“xián”“zhùshìxiànxiàngdeliǎngmiàndōushìbiǎomíngdànzhěqínggǎndedòng

 chíqíngzhěngjīndàièr:“chíqíng”,yóuyánxiáxiǎngshēn。“jīndài”,nèidedàizizuòdài”。“chényín”,chényínyǒng。“zhízhú”,zhùshìzhǒngduānbēiāideqínggǎndebiǎoxiànzhèliǎngshìshuōyóutīnggǎnxīnjuéyǐnxiáxiǎngshēnfǎnchényínwèizhōngdehánshǒuzàinòngzhedàiwèizhīzhízhúqiánwánquánbèizhěshēnchéndebēiāiyǐnzhùle。“liáo”,qiěbiǎoxiàndechàngwǎngxīnqíng

 wèishuāngfēiyànèrshàngshìshuōyuànzhěchéngwèishuāngfēiyàn”。xiàshìjūn”,zhǐzhě。“xiáncháo”,zhǐtóng

 chùzàimèndeshídàiéryòudàolerénshēngfēijīnshínéngzhǎng寿shòukǎodeshēngmìngzhémènjiùyóushēnqièmènérbǎituō便biànwǎngwǎngzhuǎnxiàngdeduì——dàngqíngxíngshīsuǒshūxiědejiùzhèngshìzhèzhǒngyóumènsuǒchùdetāodàngzhī

 shīrényuēshìrénpáihuáizàiluòyángdedōngchéngménwàigāogāodechéngqiángcóngyǎnqiánwēi”(miánzhǎngmàoérzàilínzhìdelóufángshěwàiràoguòquānyòuhuídàoyuánchùxiāngliánjiē——zhèjǐngxiàngzhèngzhōuérshǐdemènshēnghuóyàngdāndiàoéryòuwèimángmángzhuǎnyǎnyòuyǒuchūxiāobēnténgérpēngpàideqiūfēngzàishàngdàngér使shǐwǎngcōng绿decǎoshàshíbiàncāngcāngzhèkāipiānjǐnmiáoshùzheshīréndejǐngxiàngzhōngháiyǐnyǐntòuzheshīrénnèixīndetòngsāodòngshēnghuójìngzhòngdāndiàobiànhuàdezhǐyǒucōngcōngshìdeqíngshíguāngxiǎngdàoréndeshēngmìngjiùzhèfēngzhōngde绿cǎobānfánmàodechūnxiàguò便biànyòudeshuāiqiūshīrénnéngjīngxīnér:“shígèngbiànhuàsuì”!yǎnqiándeqiūjǐngzhèngzhèyàngyǐnchūshīrénduìshíguāngshìdezhènsǒngzhīgǎnzàichàngránrēngshīdexīnjìngzhōngjiùshìtīngtiānjiāndeniǎozhuànchóngmíngshìduōzhòngmènnánshēndeyùndiào:“chénfēng怀huáixīnshuàishāng。”“chénfēng“?niǎo”,“yǒujǐnjiǒngkùnzhīniǎozàifēngzhōngjiàoshuàiyīnhánqiūjiànglínshēngmìngjiǒngérshāngxīnāimíngdànshìrénshēngránjièdeqièshēngmìngdōushòudàoleshíguāngliúshǐdechízhībēizhèqièshìdōucóngxiāngfǎnfāngmiànjiāqiángzheshīrénduìrénshēngdezhǒngsuǒniànchùchùyuēshùděngdàochízhīzàibēimíngāitànyīngdāngzǎoxiēchúfányōufàngkāiqíng怀huáixúnqiúshēnghuóde——zhèjiùshìshīzhōngdehàoránwèntàn:“dàngfàngqíngzhìwèijiéshù?”

 shàngwèiquánshīzhījiézhěkàndàozàijiézhōngpánxuánwǎngdeshízhǐyǒuniàndàngfàngqíngzhīzhèzhǒngyuánběnláishīrénshēnshēnghuózhōngdemènsuǒjiànjǐngxiàngbìngguānshèdànshīrénquèjiāngzhīwàicóngshuāibēiliángdeqiūjǐngzhōngxiělái便biànlìngréngǎndàocónggāoqiězhǎngdedōngchéngdàobiànshuāideqiūcǎozhì?niǎoshuàishìdōuchénglemènrénshēngdemǒuzhǒngxiàngzhēngshìdōuzàiyòngtóngshēngdiàoāitàn:“wèijiéshù”、“wèijiéshù”!zhèjiùshìshěnměixīnshàngdeqíngxiàoguǒzhèzhǒngguànzhùwàiyòuwèiwàisuǒhōngtuōérqiánghuàdeqínggǎnshūxiějiàozhīzhíshū怀huáiyǒugèngpéngdecōnglóngdegǎnrǎnyànzhàoduōjiārénxiàshàngchéngdàngqíngzhīshūxiěshīréndexíngzhījìng。--dāngwèijiéshùdejīngjiěchúshīrénjiǔxīndeshēngzhī便biànránérxìngshēnzàidōngchéngwàideshīrénjìngzuòleměimiàodeyànzhàojiārénmènghuǎngjiānzàizhòngduōfěndàicóngzhōnglewèiyándejiārénérqiědeshìzhuǎnyǎnzhèjiācóng便biànluóshangpiāotàiyōngróngduānzuòzàishīrénjiāzhōngfēnmíngzhèngzhēngzhēngliànzhejìngshāngzhīyuēshìyīnwèiqínzhīzhùdiàotàijǐnqínjiānjìngshìzhòufēngtīngláifēnwàibēiwǎndòngrén——zhěránmíngbáizhèqíngjǐngsuīránmiáoshùshāzàijièshìshíshàngguòshìshīréndàngqíngzhīsuǒhuànhuàdejìngérsuǒhuàmiànpiāozhuǎnhuànkuàichéngxiànchūzhǒngmèngmèibāndehuǎnggǎn

 zuìmiàodeshìjiēzheliǎng:“chíqíngzhěngzhōngdàishěnyínliáozhízhúqiěqiánqiě退tuìmào)”。“zhōngdài”,běnzuòjīndài”。guānzhèliǎngxiědezhǐrénzhàozhānggēngdeshuō:“fánrénxīnrénérdòngrénzhīqīnàixiānzhèngróng……gǎndàojiārén”(《shīshíjiǔshǒujiě》)。me,“chíqíngérzhěngzhōngdàizhějiùshìshīrénledāngrányǒudàozhǐzhěngtàiliánguàn)。guòjiāngshìwèijiāréndeshéntàibiǎoxiànkǒngháigèngyǒuyùnzhìxiēyīnwèijiārénzhīdāngqínběnláibìngfēishēnrénzàiduìmiànzhèngguāngzhuózhuózhùshìzhebìngwèideróngyánqínyīnsuǒdòngérwèizhīníngshéndeháiyǒuwèimèngxiǎngzhedàngfàngqíngzhìdeshīrénzhèngsuǒshuō:“yuēměizhě’,fēnmíngyǒurénxuǎnàn”);yuēzhīzhù’,fēnmíngyǒurénfēnmíngyǒurénzàitīng;“yuēzhěngzhōngdài’,fēnmíngyǒurénkànyuēzhízhú’,fēnmíngyǒurénzài”(《xuǎnshīdìnglùn》)。“chíqíngzhěngjīndàiliǎngzhèngshìxiějiārénzàizhèxuǎn”、“tīng”、“kàn”、“zhīxiàdefǎnyīng——duōqíngdejiārénmiànduìzheshīréndewàngxíngzhītàijuéxīnjīngyáodàngledànmiǎnyòuyǒuxiēxiūyǒuxiēchóuchúyòushìchényín”、yòushìzhízhú”(shěqínér),biǎoxiànchūzhǒngjiāozhànqíngxíng”;dànnèixīnzǎoqīngxīnjūn”——zhèjiùshìqiánrénchēngtànde“‘chíqíngèrmiáoxiěshénchùzàizhèzhǒnghuàhuàchūdezhuōnòngyǐngguāngjǐngzhōngjiārénzhōngxiūxiūlexīn:“wèishuāngfēiyànxiáncháojūn”。jièfēiyànshuāngshuāngxiáncháozhīchuánshīrényǒngjiékàngzhīxiédeshēnqíngzhēnshìjiéyòuchāotuōyòupiāomiǎowànshìcáizijiāréngōudāngbèishuōjǐn”(zhūyúnshīshíjiǔshǒushuō》)。

 zhèjiùshìshīrénzàidōngchénggāoqiězhǎngdefēngchùxiàsuǒshūxiědedàngfàngqíngzhìdehuòzhěshuōshìshīrénmènzhīsuǒzuòdebáimèng”。zhèmèngzàibiǎomiànshànghěnchíqíng”、hěnměimiàodànruòjiāngfàngzàishàngwéndeshuāiqiū、“suì”、niǎochóngbēidecāngliángzhījìngzhōngguānchájiùzhīdàoguòshìmènshídàirénxìngbèishòuzhǒngshīquèdekuàidōngměigǎndechángcǎi),zhǒngxiànshízhōngchéngdehuàndeyuànwàngérdāngshīréncóngzhèyàngdebáimèngzhōngxǐngláideshíhòuháishìhuìyīnmènshídàisuǒbǎituōdejiéshù”,érbèijuéchuàngtòng

 shīshìshīshíjiǔshǒuzhī。《shīshíjiǔshǒuyuēshìdōnghànhòuzuòpǐnzuòzhěduōshìwénrén仿fǎngzhīzuòjīnrénzōngkǎocháshíjiǔshǒushīsuǒbiǎoxiàndeqínggǎnqīngxiàngsuǒzhéshèdeshèhuìshēnghuóqíngzhuàngchúnshúdeshùqiǎobānrènwèizhèshíjiǔshǒushīsuǒchǎnshēngdeniándàiyīngdāngzàidōnghànxiànjiànānzhīqiándeshíniánjiānshīzhèngshìyīnmènérchùtāodàngdeqíng怀huáiérzuòdeyuēzuòshīrénrénpáihuáizàiluòyángdedōngchéngménwàizhīshí

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37300.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 14人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org