首页 趣味语文古诗词正文

问说(wen shuo)

阿尔法趣味语文网 古诗词 2021-08-13 10:20:13 16 0 哲理诗

 jūnzizhīxuéhǎowènwènxuéxiāngérxíngzhěfēixuézhìfēiwèn广guǎngshíhǎoxuéérqínwènfēizhēnnénghǎoxuézhěmíngérhuòshìshíérhuòzhīshěwènjuéyān

 xiánzhěwènyānsuǒwèijiùyǒudàoérzhèngzhěwènyānqiúsuǒwèinéngwènnéngduōwènguǎděngzhěwènyānqiècuōsuǒwèijiāoxiāngwènnán(nàn),shěnwènérmíngbiànzhī。《shūyún?“hǎowèn。”mèngzilùn:“qiúfàngxīn”,érbìngchēngyuēxuéwènzhīdào”,xuéwènziyánzūnxìng”,érguīdàowènxué”,wènqiěxiānxué

 zhīrénzhōngshànshìérwènyānrénérwènyānyǒushēnérshìkuángzhīyánshèngrénzhīchúráo(ráo)zhīwēixiānmínxúnzhīshùntiānziérxúnzhīércháěryánfēigǒuwèiqiānchéngshànzhīhóngsāndàiérxiàyǒuxuéérwènpéngyǒuzhījiāozhìquànshànguīguòxiāng访fǎngyānwéijìnxiūshìwèizhīduōjiànkuàngliú

 shìérfēirénzhītóngbìngxuéyǒuwèiqiángwèizhīyǒuwèiānwàngshìzhōngshēnwènzhīshìxiánzhězhīéryuànwènyānzhěqīngzhīérxièwènyānděngzhěxiáxiázhīérgānwènyānshìtiānxiàwènzhīrénrénshìwéishīxīnyòngěryòngxiǎozhězhīlòuérjǐnshīníng使shǐxuézhōngjìnxiàrénwèihàixīnshùzhěérdǎozhīzhěchángshízhījiǔ

 ránsuǒwènfēisuǒxuéyānxúntiānxiàzhīwénshìkuàiyánlùnshénqiěxīnzhīsuǒmíngzhěwènzhīrénshìnéngshìzhīzhìnánjiězhěwènzhīrénqióngduǎnérfēishìzhěsuīyǒuqièshēnxīnxìngmìngzhīshìshōushànzhīqiúyānérjiēxuézhīsuǒnéng(jī)zhěfēizhīyóu

 qiěhǎowènzhěyóuxīnnéngxīnzhīyóuhǎoxuézhīchéngfēiqiánxīnzhuānzhīxuéfēirénzhīxuéhǎofēirénzhīhǎonéngwèn

 zhìzhěqiānyǒushīshèngrénsuǒzhīwèiwèirénzhīsuǒzhīrénzhīsuǒnéngwèifēishèngrénzhīsuǒnéngzhuānzàiérxuézhǐjìngránwènshǎo?《zhōu》,wàicháoxúnwànmínguózhīzhèngshìshàngwènshùrénshìguìwènjiànxiánwènxiàoérlǎowènyòuwéidàozhīsuǒchéngér

 kǒngwénzichǐxiàwènzixiánzhīrénwènwèiměiérbìngjiànyǒuchǐhòuzhījūnzifǎnzhēngwènwèichǐránrénsuǒshēnchǐzhěhòushìqiěxíngzhīérwèichǐzhěduōbēi

 wén

 yǒujiànshíderénzuòxuéwènránhuānxiàngbiérénwènqǐngjiào。“wènxuéshìxiāngxiāngchéngjìnxíngdexuéjiùnéngchūnánwènjiùnéngzēngjiāzhīshíàixuéquèduōwènshìzhēndeàixuéderéndàomíngbáileshìháinéngyīngyòngshírènshílexiēdeyuángānglǐngzǒng),shìháinénglejiěxiējié,(duìzhèxiēwènchúlewènzěnmenéngjiějuéwènne

 (duìdàocáinénggāoderénxiàngmenwènjièchúwèn,(zhèjiùshìkǒngzisuǒshuōdedàoyǒudàoyǒuxuéwènderénkuāngzhèng。(duìderénxiàngmenwènjièqiúdiǎnzhèngquèdejiànjiě,(zhèjiùshìcéngzisuǒshuōdegāocáinéngxiàngcáinéngderénwèndàogāozhīshíduōxiàngdàozhīshíshǎoderénwèn。(duìtóngshuǐpíngxiāngděngderénxiàngmenwènjiègòngtóngyánjiū,(zhèjiùshìzhōngyōng》)suǒshuōdexiāngwènxiángkǎochámíngquèfēnbiàn。《shàngshūshìshuōma?“àiwènderénxuéwènzhīshíjiùfēng。”mèngzilùnshù:“zhǎohuídefàngzòngsànmàndexīn”(deshíhòu),bìngxuéwènzhīdào”,“xuézhīhòujiùjǐngēnzhewèn”。zitánzhòngshìpǐnxiūyǎng”(shí),guījiédàoyàohǎowènqínxué,(zàidezhōng)“wènbìngqiězàixuédeqiánmiàn

 dàiderénxīncǎishànyánshànshìtiāoxuǎnshìqíngwèntiāoxuǎnrénwèn,(zhǐyàonéngqiúyǒuxiūyǎngxuédejiùleyīnkuángwàngdetōngréndehuàshèngréncǎiwèiwēideqiáoshèngxiānwángxúnwènshùnyǒutiānzideshēnfèndōuxiàngpíngmínxúnwènmendezhìquèzhùdàoqiǎnjìnpíngchángdejiànshìǒurándeqiānshízàishìyàocóngduōfāngmiàntīngyǒudejiànsāndàihòuyǒuxuéérméiyǒuwèn”,péngyǒujiāndejiāowǎngnéngzuòdàoguīquànzuòhǎoshìzuòhuàishìjiùcuòlezhǒngzàishìfēiwènshàngxiāngqǐngjiàoqínmiǎnzhǐshìjìnxiūwèiderénwèiduōjiàn,(gèngkuàngshìderénne

 rènwèiduìbiérénduì,(zhèshìshìréndegòngtóngmáobìngxuéyǒuwèiguàntōngjiědefāng),(quèpiānpiānwèijiě,(suǒchídedàoyǒuwěntuǒdefāng),(quèluànpíngzhǔguāncāixiàngzhèyàngjiùzhōngshēngdōuméiyǒushénmewèndeshìle)。(duìdàocáinénggāoderén,(jiùyuànxiàngwèn,(duìderén,(jiùqīngshì,(rènwèizhíxiàngwèn,(duìtóngshuǐpíngxiāngtóngderénbàozhedetàiérjìngzhònggānyuànxiàngwènxiàngzhèyàngjiùtiānxiàméiyǒuwènderénle。(shénmeréndōuzhípèile,(shénmeshìdōuméiyǒudelezhèzhǐshìwèishìlewèishìcuòháishìxiǎodezhīdàodeqiǎnbáoquèyányǎngàideguòcuòníngyuànràngxuézuìzhōngjìn,(yuànxīnxiàngbiérénqǐngjiàozhèyàngwēihàidenèixīnxiūyǎng,(cuòjiùleérxiànzhèzhǒngcuòderénchángchángzhànshífēnzhījiǔ

 zhèyàngdehuà),jiùsuǒwèndeshìsuǒxuéde:(wènxiētiānxiàdediǎnsuǒxièshìláishuōshuōhǎowánshénzhìxīnsuǒjīngmíngbáidewènquè),wènbiérénláishìshìréndecáinéng;(huòzhěfēichángnánjiědeshìqíngwènbiérénlái使shǐrénnánkānguǒshìzhèyàng,(huòzhě使shǐyǒuxiǎngpǐnxiūyǎngyǒuqièguāndeshìqíngshōudàodàojiàodexiàoguǒdeyàoxiàdezūnyánxīnxiàngbiérénqǐngjiàonéngzuòdàoāixuézhīsuǒnéngjiējìnrénshìzhèngyóuzhèyuányīnma

 érqiěàiwènderén,(shìyóunéngxīnnéngxīnshìyóuchéngxīnshíàixuéshìzhuānxīnyònggōngdeyuánxuédeshìdàijiāxuédedōng西),àideshìdàijiāàidedōng西),shànwènshìsuǒdāngránde

 cōngmíngderénkǎoqiān,(dìnghuìchūxiàncuòshèngrénsuǒlejiědeshì),tōngderéndìnglejiětōngderénsuǒnéngzuòdeshèngréndìngnéngzuòzhēnzhuānméncúnzàimǒurénxuéshìméiyǒuzhǐjìngdeme,“wènshǎolema?《zhōu》(shuō),cháotángzhīwàiyàoxúnwènbǎixìngduìcháozhèngdejiàn),guójiādeshìháiwèndàopíngmínsuǒwèigāoderénwènshēnfènderéndàocáinénggāoderénwèndàocáinéngderénlǎorénwènniánqīngderénzhǐkǎodàoxuéwènfāngmiàndechéngjiùlekǒngwénzixiàngxiàderénqǐngjiàowèichǐkǒngzirènwèidàoxuéwèngāorénwènzuòwèiměiérbìngrènwèishìchǐdehòudàidejūnzifǎnérzhēngxiānwèndāngzuòchǐmerénsuǒshēnshēngǎndàoxiūchǐdeshì),hòudàirénquèzuòzheérwèichǐdejiùduōlebēia

 zhùshì

 jūnzishíduìyǒuyǒucáiréndechēng

 zhùhǎohǎo

 zhìhuìxiànwènméiyǒuyònglái……debàn);zhìqiú

 广guǎngshízēng广guǎngzhīshí广guǎng使shǐ……广guǎngzēng广guǎngzēngjiā

 shì:(使shǐdàoyòngshíxíngtōngxiǎotōng

 shěwènfàngwènshěfàng

 juéyānzěnmenéngjiějuéwènnezěnmezhīdàizhǐdàiwénzhōngdeshí” 。yāndàizhǐdàishàngshùdewèn”。 juépànduànjiějué

 jiùyǒudàoérzhèngdàoyǒudàoyǒuxuéwènderénkuāngzhèngjiùkàojìnzhèngkuāngzhèng

 qiècuōjiègòngtóngyánjiūpíngjiè

 jiāoxiāngwènnán(nàn):xiāngwènnán

 shěnxiáng

 shìérfēirénwèishìrénwèifēishì:……wèishìrènwèi……duì fēi……wèifēi

 wèiānwěntuǒdefāng

 (yì duó):zhǔguāncāizhǔguāndecāi

 xiá(xiá):qīnjìnérzhuāngzhòng

 zhuānzàizhuānméncúnzàimǒurén

 wéizhǐ

 shěwènjuéyān shěfàng

 jūnzizhīxuéhǎowèn hǎohuānài

 érhuòdànquè

 xiàochéngderén

 shìyīn

 xiāngérxíngxiāngxiézhùjìnxíng

 xiándàocáinénggāo

 jiě

 zhēn

 zhīlejiěmíngbái

 qiángmiǎnqiáng

 xièzhòngshìqīngshì

 wènshuōguānqínwèndelùnshuō

 

 ránránzhèyàng,me

 

 huòyǒushí

 wàngluàn

 mǒufāngmiàndejiànjiě

 běnwénlùnzàimìnglùnzhèngfānghuòyánfēngshàngdōukànchūyǒu仿fǎnghánshīshuōdehénjiàoèrzhědetóng

 liǎngwéndōuquànshuōrénmenyàoxīnxuéyàoxiàngzhǒngrénxuédànlùnshùjiǎolüèyǒutóng。《shīshuōzhezhòngcóngshīdejiǎoqiángdiàoshīdezhòngyàoxìngquànrénxīncóngshīérwènyàoxuéshī”;《wènshuōzhezhòngcóngwèndejiǎoqiángdiàowèndezhòngyàoxìngzhǔzhāngxuéhǎowèn”。

 《shīshuōfēnchūlùndiǎnhòuèrfēnxīnfēnjiùfǎnyùnyòngzhèngfǎnduìdelùnzhèngfāngduìxiānmínglùnzhènglùndiǎn。《wènshuōdelùnzhèngfāngshìzhèyàngtóngdeshì,《shīshuōduìdeduìxiàngfánduōérwènshuōduìduìxiàngdāndōushìzhīrénjīnrén”,duìdenèiróngquèshèwèndefāngmiàn

 zàiyánfēngshàngliǎngpiānwénzhāngdōuhěnzàishìyùnyòngshàngliǎngpiānwénzhāngdōuzhùzhěngdepáiǒulínghuódesànwénjiāocuòyùnyòngǒuxiàncuòluòyǒuzhìlánshìxióngzhuàngdexiàoguǒzàisànzhōng穿chuānchāxiāngdāngduōdepáiǒushìshīshuōwènshuōdegòngtóngyándiǎn。《wènshuōzhōngyǒuxiēzishīshuōdemǒuxiēziliánjiégòuyǒuhěndexiāngshìzhīchùnèiróngzhǔzhǐ

 běnwéngòngránduànfēnwèisānfēn

 fēnduàn):yǐnlùn

 zuòzhěxiānchūjūnzizhīxuéhǎowèndezhōngxīnlùndiǎnjiēzhebiànzhèngfēnwènxuéxiāngérxíngdeguānzàizhuǎnérqiángdiàozhǐchūhǎoxuédìngyàoqínwèn

 èrfēnběnlùnèrdàoliùduàncóngzhèngfǎnliǎngfāngmiànxiángchǎnmíngwèishénmeyàoqínwèn

 èrduànxiāncóngzhèngmiànchǎnmíngwèndezhòngyàozuòyòngwènrénwènyǒuzuòzhěfēnliǎngfāngmiànlùnshù:①shuōmíngsānzhǒngwènderénxiánzhězhěděngzhědōuyǒushōuhuò;②yǐnjiājīngdiǎnshīdehuàxiānshìànyǐnhòushìmíngyǐnzhèngmíngwènshìjìnxiūdezhòngyàotiáojiànzēngqiángwénzhāngdeshuōshēnchǎnmínglezhōngxīnlùndiǎn

 sāndàoliùduànlùnshùzěnyàngcáisuànhǎowènwènyīngchíshénmetài

 sānduànrénhǎowènwèidiǎnfànbìngduìjīnzhīréndetóngbiǎoxiànfēnliǎngcéng:①rénhǎowènshìrénnéngshànzhīhóng;②jīnrényǒuxuéérwènwèixiàwénzhēnbiānshízuòlediàn

 duànzhuǎnfēnjīnréndecuòbiǎoxiàn

 duànzhēnduìjīnrénshìfēiréndeduānzuòzhěcóngshìwèndenèiróngrénwèndeduìxiàngliǎngfāngmiànjìnxíngpíngzàixiězuòfāngshàngjiāngjīnrénréndeyánxínggòuchéngxiānmíngdeduìrénshìérwènérjīnrénxuéyǒuwèiqiángwèizhī”“shìwèiānwàng”;“rénrénérwènérjīnrénduìxiánzhězhīéryuànwèn”,duìzhěqīngzhīérxièwèn”,duìděngzhěxiázhīérgānwèn”。zhècéngduìjīnréndepànqiánmiànèrduànguānwènzhǒngréndōunéngyǒushōuhuòdelùnshùsānduànzhīrénshìérwènrénérwènyáoxiāngyīngzhèduànzuìhòuchūyǒuxuéwèndewēihàixìng

 duànpànjīnrénfēisuǒwènsuǒxuédeliángfēngzuòzhěxiānzhǐchūjīnrénwèndesānzhǒngliángdòng:“kuàiyánlùn”、“shìnéng”“róngduǎn”。zuìhòugǎntànzuòjiézàinéngláijīnduìpíngjīnrén

 liùduàntuījiūjīnrénhǎowèndegēnběnyuányīn

 sānfēnduànzuòzhěshēnshuōdezhǔzhāng

 liúkāi(1784—1824)míngdōngyòufāngláihàomèngqīngdàitóngchéngrénsànwénjiāliúkāichūshēngshùyuèsàngshìgēngzhījǐnxīnshǎoshíniúchángshúchuāngwàibàngtīngshúshījiǎngtiānzhǎngjiǔwèichángshúshīwèiàiliánliúguǎnjiùliúkāishìbiànshīwénshísuìwénzhāngbàihuìyáonàiyáonàikànhòugāoxìngshuō:“zidāngwénmíngjiāwànghǎifēngzhīzhuìlàizhènxiāngxìng。”suìshōuwèizishòushīwénzhīliúkāirónghuìguàntōngjǐnshīchuántóngxiāngfāngdōngshùshàngyuánguǎntóngshèxiànméicéngliàngbìngchēngyáoménzi”。dàoguāngyuánnián(1821),shòupìnzhōuxiūzhìhuànbàoérshì

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37299.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 16人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org