首页 趣味语文古诗词正文

寡人之于国也(gua ren zhi yu guo ye)

阿尔法趣味语文网 古诗词 2021-08-13 10:14:34 15 0 哲理诗

 liánghuìwángyuē:“guǎrénzhīguójǐnxīnyāněrnèixiōngmíndōngnèidōngxiōngránchálínguózhīzhèngguǎrénzhīyòngxīnzhělínguózhīmínjiāshǎoguǎrénzhīmínjiāduō?”

 mèngziduìyuē:“wánghǎozhànqǐngzhàntiánránzhībīngrènjiējiǎbīngérzǒuhuòbǎiérhòuzhǐhuòshíérhòuzhǐshíxiàobǎi?”

 yuē:“zhíbǎiěrshìzǒu。”

 yuē:“wángzhīwàngmínzhīduōlínguó

 wéinóngshíshèngshíshù洿chíbiēshèngshíjīnshíshānlíncáishèngyòngbiēshèngshícáishèngyòngshì使shǐmínyǎngshēngsànghànyǎngshēngsànghànwángdàozhīshǐ

 zhīzháishùzhīsāngshízhětúngǒuzhìzhīchùshīshíshízhěshíròubǎizhītiánduóshíshùkǒuzhījiājǐnxiángzhījiàoshēnzhīxiàozhībānbáizhědàidàoshízhěshíròumínhánránérwángzhěwèizhīyǒu

 gǒuzhìshírénshíérzhījiǎnyǒu饿èérzhīrényuē:‘fēisuì。’shìrénérshāzhīyuēfēibīng’?wángzuìsuìtiānxiàzhīmínzhìyān。”

 wén

 liánghuìwángshuō:“duìguójiāzǒngsuànjǐnlexīnlanèidàohuāngjiùdelǎobǎixìngqiāndàodōngdōngdeliángshízhuǎndàonèidōngdàohuāngshìzhèyàngzuòlejiěxiàlínguódezhèngzhìméiyǒuxiàngzhèyàngyòngxīndelínguódebǎixìngjiànjiǎnshǎodebǎixìngjiànzēngduōzhèshìwèishénmene?”

 mèngzihuíshuō:“wánghuānzhàngràngyòngzhànzhēngzuòbadōngdōngqiāoxiǎngzhànliǎngjūnkāishǐjiāozhànzhànbàiderēngdiàokuījiǎtuōzhetáopǎoyǒuréntáolebǎiránhòutíngxiàláiyǒuderéntáoleshíránhòutíngxiàláipíngzhǐpǎoleshíérchǐxiàobiérénpǎolebǎizěnmeyàngne?”liánghuìwángshuō:“xíngzhǐguòméiyǒupǎoshàngbǎileshìtáopǎoa。”mèngzishuō:“wángguǒdǒngzhèdàojiùyàozhǐwàngdebǎixìnglínguóduōle

 “dānnóngshēngchǎndejiéliángshíjiùhuìchīwánwǎngxiàdàochítángbiēzhīlèideshuǐchǎnjiùhuìchīwánàndìngdejiéshāncáijiùhuìyòngwánliángshíshuǐchǎnchīwáncáiyòngwánzhèjiù使shǐbǎixìngduìshēngyǎngzàngméiyǒushénmemǎnlebǎixìngduìshēngyǎngzàngméiyǒushénmemǎnzhèshìwángdàodekāiduān。“dezhùzháichǎngzhǒngshàngsāngshùshísuìderénjiù穿chuānzhīpǐnlezhūgǒudechùyǎngyàodānmendefánzhíshíshísuìderénjiùchīròushílebǎidetiányàodāndegēngzuòshíjiéshùkǒuzhījiājiùshòu饿èlerènzhēnxìngbànxuéxiàojiàozūnjìngjìngàixiōngzhǎngdedàofǎnjiǎnggěibǎixìngtīnghuābáidelǎorénjiùhuìbèihuòtóudǐngzhòngzàishàngxíngzǒuleshísuìderénnénggòu穿chuānshàngzhīpǐnchīshàngròushíbǎixìngméiyǒuāi饿èshòudòngdezuòdàolezhèxiēérnéngtǒngtiānxiàchēngwángdeháicóngwèiyǒuguò。“zhūgǒuchīrénsuǒchīdeshízhīdàozhìzhǐdàoshàngyǒu饿èderénzhīdàokāicāngzhènbǎixìnglejiùshuō:‘zhèshìdeguòcuòshìyīnwèiniánsuìhǎo。’zhèzhǒngshuōdāorénshāhòushuōshāréndeshìshìbīngyǒushénmetóngwángyàoguīzuìniánchéngmetiānxiàdebǎixìngdōuhuìláiguīshùnle。”

 zhùshì

 liánghuìwángzhànguóshíwèiguódeguójūnxìngwèimíngyīngwèiguódōuchéngzàiliángjīnnánshěngkāifēngshì西běisuǒwèihuìwángyòuchēngliánghuìwáng

 guǎrénguǎzhīrénshìdàiguójūnduìdeqiānchēng

 yāněryāněrdōushìzhùzhòngdié使shǐyòngjiāzhòng

 nèijīnnánjìngnèihuángběidefāngrénzhōngyuánwèizhōngxīnsuǒhuángběichēngnèihuángnánchēngwài

 xiōngshōuchénghǎohuāngnián

 dōnghuángdōngdefāngzàijīnshān西西nánhuángliújīngshān西shěngjìngběiérnánchēngshān西jìngnèihuángdōngdewèidōng

 zituōhòuchēngwèixiǎofànzhǐlèi

 ránshìzhèyàng

 méiyǒuxiàng……。

 jiāshǎogèngshǎoxiàwénjiāduō”,gèngduōjiāgèngzài

 hǎozhànhuānzhàngzhànguóshíguózhūhóuzhōngxiānggōngjiānbìng

 qǐngzhànràngyòngzhàngláizuòqǐngyǒuqǐngyǔnde

 tiánshēngshēng

 zhīqiāoláidòngjìngōngrénjìngōngmíngluó退tuìbīngdòngzhīméiyǒushízàidechèn

 bīngrènjiēliǎngjūndebīngjīngjiēchùzhǐzhàndòukāishǐbīngbīngjīngjiējiēchùjiāofēng

 jiǎbīngpāokǎijiǎtuōzhebīng,yè,tuōzhe

 zǒupǎozhèzhǐtáopǎo

 huòyǒuderén

 píngzhejièkǒu

 xiàochǐxiàoxiào

 zhízhǐshìguò

 shìdàizhèzhǐdàishàngwénshíérhòuzhǐ”。

 tōng”,yào

 wéinóngshízhǐnóngmángshíyàozhēngdiàobǎixìngwéiwéibèiwéifǎnzhèzhǐdān

 liángshídetǒngchēng

 shèngshíchīwánshèngjǐn

 shù洿chízhèshìwèilefángzhǐhuàideshēngzhǎngfánzhíshù,cù,,gǔ,wǎng。,chítángshuǐtáng

 biē:biē,jiǎhuòtuán

 jīnxiāngshìxiǎoérrènhéng

 shíshílìngjiékǎnshùzàicǎodiāoluòshēngzhǎngjiéguòhòudeqiūdōngshíjiéjìnxíng

 yǎngshēnggōngyǎnghuózhederén

 sàngwèilederénbànsàngshì

 hànhàn

 wángdàorénzhìtiānxiàzhèshìjiādezhèngzhìzhǔzhāngdāngshízhūhóufèngxíngdetǒngtiānxiàdedàoxiāngduì

 xiānqínshíyuēshìèrfēnduō

 shùzhǒngzhí

 穿chuānshàngzhīpǐndeyòngzuòdòng穿chuān

 tún:tún,xiǎozhū

 zhì:zhì,zhū

 chù:xù,chùyǎngyǎng

 tōng”,yào

 bǎizhītiándàishíxíngjǐngtiánzhìnánláodòngfēngēngtiánbǎi

 duóshīwéibèi

 jǐnjǐnshènzhèzhǐrènzhēncóngshì

 xiángdàidexiāngxué。《?xué》:“zhījiàozhějiāyǒushúdǎngyǒuxiángshùyǒuguóyǒuxué。“jiā”,zhèzhǐ”,èrshíréngòngzhùxiàngchēngwèishúzhōngdexuéxiàodǎngbǎiwèidǎngxiángshèzàidǎngzhōngdexuéxiàoshùtóngsuì”,wànèrqiānbǎijiāwèisuìshèzàisuìzhōngdexuéxiàoguójīngchéngxuéxuéxiáng,xiánɡ。

 jiàojiàohuà

 shēnfǎnchénshù

 xiàojìngàixiōngzhǎng,tì。

 dào

 bānbáitóuhuābáibāntōngbān”。

 dàibèizhedōng西dàitóudǐngzhedōng西

 mínbǎixìng

 wángzhèyòngzuòdòngwèiwángchēngwángjiùshì使shǐtiānxiàbǎixìngguīshùn

 wèizhīyǒuwèiyǒuzhīzhīzhǐdàishízhěshíròumínhánránérwángzhě”。

 shírénshíqiánshí”,dòngchīhòushí”,míngzhǐshí

 jiǎnjiǎndiǎnzhìzhǐyuēshù

 tōng”,dào

 饿è饿èderén,piǎo,tóngpiǎo”,饿èderén

 zhǐkāiliángcāngzhènbǎixìng

 suìniánsuìniánchéng

 zuìguījiùguīzuì

 me

 zhèpiānwénzhāngxiěmèngzitóngliánghuìwángdetánhuàdāngshíguówèileyàozēngchǎnliángshíkuòchōngbīngyuándōuláodòngsuǒliánghuìwángyàotónglínguózhēngduóbǎixìngcǎilewèijǐnxīndecuòshīshìdebìngméiyǒudàomèngzizhuāzhùlezhèmáodùnzhǐchūliánghuìwángdejǐnxīnbìngnéng使shǐbǎixìngguīshùntóngshíchūdezhǔzhāngzhǐyǒuxíngwángdàoshīrénzhèng”,cáishìzhìguódegēnběnbànquánwénfēnwèisānfēn

 fēn1duàn),chūmínjiāduōdewènzhànguóshídàizhūhóuguódetǒngzhìzhěduìwàizhēngchéngduóxiānggōng,“zhēngzhànshārényíngzhēngchéngzhànshārényíngchéng”;duìnèicánxuēláofánzhònghuàishēngchǎnzhèjiùzàochénglebīngyuánquēláozhēngduórénchéngwèizhūhóuguótǒngzhìzhědedāngzhīliánghuìwángchūmínjiāduōdewènzhīqiánguǎrénzhīguójǐnxīnyāněr”,ránhòuzhènzāijiùmínwèishēnshuōzhìguóshènglínguózhīzhèng”,“nèixiōngmíndōngnèidōngxiōngrán”。cóngliǎngfāngmiànmiáoshùjiùzāidecuòshī。“chálínguózhīzhèngguǎrénzhīyòngxīnzhě”,jìnchūliánghuìwángdejīnwèixiàwéndeshíxiàobǎizuòdiàn。“línguózhīmínjiāshǎoguǎrénzhīmínjiāduō?”liánghuìwángwànggèngduōdemínguīmèngzizhèngshìyòngliánghuìwángdezhèzhǒngxīnláixuānchuánrénzhèngxiǎngbìngxiǎngyǐndǎoshíxíngwángdàozhèngzhìde

 èrfēn2-4duàn),fēnmínjiāduōdeyuányīnmèngzizhíjiēhuímínjiāduōdewènérshìyòngliánghuìwángshúdeshìshèduìfāng使shǐduìfāngróngjiēshòu。“wánghǎozhànqǐngzhàn。”zǒngránhòuchūliǎngtáobīngjiǎbīngérzǒudeliǎngzhǒngqíngkuànggēnbàitáodeyuǎnjìnchūshíxiàobǎidefǎnwènjìnyòu使shǐduìfāngzàizhījuézhōngshuōchūfǒudìnglùndiǎndehuà:“zhíbǎiěrshìzǒu。”zuìhòuzizhīmáogōngzizhīdùn,“wángzhīwàngmínzhīduōlínguó”。zhèliǎngránzhuǎnzhènghuílemínjiāduōdeyuányīnyòujiēshìleshíxiàobǎideliánghuìwángdemíngēnlínguótǒngzhìzhědezhìguójǐnxīnshízhìshàngméiyǒushénmebiézhǐshìxíngshìshàngshùliàngshàngtóngérzhèànshìzheliánghuìwánggǎoxiǎoēnxiǎohuìbìngnéng使shǐmínjiāduōyào使shǐmínjiāduōshīrénzhèngxíngwángdàoshìwénzhāngjiùránérrányóuèrfēnguòdàosānfēn

 sānfēn5-7duàn),chǎnshùlemèngzirénzhèngdenèiróng──使shǐmínjiāduōdegēnběncuòshī

 5duànchǎnshùwángdàozhīshǐdedàomèngzirènwèizhǎnshēngchǎn使shǐlǎobǎixìngyǎngshēngsàngérhànshìshíxíngrénzhèngdekāiduānshì使shǐmínjiāduōdechūcuòshī。“wéinóngshíshèngshíshù洿chíbiēshèngshíjīnshíshānlíncáishèngyòng。”sānpáichūlezhǎnshēngchǎndesānzhǒngcuòshīcǎizhèxiēcuòshīhòusuǒchǎnshēngdexiàoguǒliányòngshèng……deshìgěirénchīwányòngjǐndegǎnjuézēngjiālewénzhāngdeshuōgǎnrǎnjiēzheyòuyòngbiēshèngshícáishèngyòngláixiǎojiéqiánsānpáiyòuzhèjiélùnwèiqiántuīchūxīndejiélùn:“wángdàozhīshǐ。”zuòzhězàizhèsāncéngsānfāngmiàndenèiróngjǐnjǐnliánzàibìng使shǐmínjiāduōdewèngēnxíngwángdàojǐnliánlái

 6duànchǎnshùwángdàozhīchéngdedàozhèduànmèngzijìnchūjiàoyǎngbǎixìng使shǐmínxīnguīshùnderénzhèngzhǔzhāngshì使shǐmínjiāduōdegēnběncuòshī。“zhīzháishùzhīsāngshízhětúngǒuzhìzhīchùshīshíshízhěshíròubǎizhītiánduóshíshùkǒuzhījiā。”zhèsānpáiyòuchūlezhǎnshēngchǎndesānzhǒngcuòshīcǎizhèxiēcuòshīhòusuǒchǎnshēngdexiàoguǒzhèsānzhǒngcuòshīshàngwéndesānzhǒngcuòshīxiāngxiǎnránqiánjìnleyǒugèngqiángdezhǔguānnéngdòngxìngmèngzijǐnzhǔzhāngyǎngmínháizhǔzhāngjiàomín:“jǐnxiángzhījiàoshēnzhīxiàozhībānbáizhědàidào。”zuòzhězàizhèliányòngpáidezhǔzhāngcéngcéngxuànrǎnyǒushēngyǒuwèiliánghuìwángzhǎnxiànchūměihǎodeqiánjǐngránhòuyòngshízhěshíròumínhánliǎngchéngshàngxiàshùnchéngzhāngchūránérwángzhěwèizhīyǒudejiélùnqiánwénwángdàozhīshǐxiāngyīng

 7duànchǎnshù使shǐmínjiāduōyīngyǒudetàimèngzipíngtǒngzhìzhědenüèzhèngcóngfǎnmiànzhèngmíngzhǔzhāngdezhèngquèqiánliǎngduànjīngxíngwángdàodedàojiǎngshífēntòuchèzhèduànzhàoyīngwénzhāngdekāitóuliánghuìwángkǒukǒushēngshēngshuōguójǐnxīn”,shìgǒuzhìshírénshíérzhījiǎnyǒu饿èérzhī”,tánshàngjǐnxīnne?“gǒuzhìshírénshíyǒu饿èxíngchéngxiānmíngdeduìshēnjiēshìledāngshíshèhuìdepíngděngjiēzhezuòzhězhēnduìtǒngzhìzhěguīzuìsuìdetuī诿wěiyùnyòngjìnxíngchì:“yǒu饿èguīzuìniánchénghǎotóngrénérshāzhīguīzuìyànghuāngtánghàimíndeshìhuāngniánérshìtǒngzhìzhědenüèzhèngzuìhòuliǎng,“wángzuìsuìtiānxiàzhīmínzhìyān”,yánjiǎngāiguīzuìniánsuìérshìyàofǎnshěngchúnüèzhèngshīrénzhèngxíngwángdào使shǐbǎixìngzhùyǒufánggēngyǒutiánchībǎo穿chuānnuǎnyòngjiēshòujiàodǒngcáinéng使shǐmenguī。“tiānxiàzhīmínzhìyānhuílekāipiānliánghuìwángchūdemínjiāduōdewèn

 《guǎrénzhīguóshìmèngzi·liánghuìwángshàngzhōngdezhāngshìbiǎoxiànmèngzirénzhèngxiǎngdewénzhāngzhīlùnshùleshíxíngrénzhèngwángdàotǒngtiānxiàdewèn。“yǎngshēngsànghànwángdàozhīshǐ”,“shízhěshíròumínhánránérwángzhěwèizhīyǒuwèiwénzhāngdiǎnjīngzhīchūleběnwénzhǔzhǐzhǐyǒushíxíngrénzhèngcáinéngmínxīnmínxīncáinéngtiānxiàzhèzhǒngbǎomínérwángdezhǔzhāngshíshìmèngzimínběnxiǎngdexiàn

 wénzhāngzhōngbiǎoxiànchūdemèngzidexiǎngzhǔzhāng

  mèngzishìfǎnduìzhūhóujiāndexiūzhǐdexiāngzhēngzhàndewánghǎozhànqǐngzhànchōngfēnzhèzhǒngxiǎngbiǎolechūlái

 èr mèngzirènwèiyīnggāiràngmínràngmínzhòngyǒuxiūyǎngshēngdehuìrènwèiliánghuìwángrènwèideyòngxīnmínzuòdeshìyuǎnyuǎngòudezhèguójiāzhīmǎndewèixiàngmínzhēngliǎnzhǐshìbǎishídebié

 sān mèngzixiàngliánghuìwángbiǎomínglezhìmíndexiǎngshuōjiùshìràngmínyōngyǒuzhīzhái”、“bǎizhītián”、“túngǒuzhìzhīchù”。jǐnmèngziháifēichángzhòngshìjiàohuàchūlejǐnxiángdezhǔzhāngdezuìgāoxiǎngshìmínshíròu”,“hán”。

  mèngzizàilùnzhèngdechǔzhīshàngjìnzhǐchūmiànduìshàngcéngguìshēlàngfèimínhánjiāodeshèhuìxiànshízuòwèizuìgāotǒngzhìzhědeliánghuìwángyǒutuīxièderèn

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37279.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 15人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org