首页 趣味语文古诗词正文

偶题(ou ti)

阿尔法趣味语文网 古诗词 2021-08-13 10:11:24 33 0 哲理诗

 wénzhāngqiānshìshīcùnxīnzhī

 zuòzhějiēshūlièmíngshēnglàngchuí

 sāorénjiējiànhàndàoshèng

 qiánbèifēiténgwèi

 hòuxiánjiānjiùlièdàiqīngguī

 jiāyǒuxīncóngruòsuì

 yǒng怀huáijiāngzuǒduōbìngzhōng

 jiēliánglíndàihǎoér

 chēlúnzhuótánggòuréngkuī

 mànzuòqiánlùnchuányòubēi

 yuánqíngwèipiàodàngbàoqiān

 jīngcánzhǎngfēijiǎzhī

 chénshābàngfēngchàijiāngxiáràojiāochī

 xiāotángyuǎnliánpiānchǔhànwēi

 shèngcháojiāndàozéigèngxuānbēi

 xīngchénjiàncāngcāngyúnchí

 liǎngdōukāiwànchājūnhuī

 nánhǎicántóngzhùdōngfēngyuèzhī

 yīnshūhènquèhàoguàixióng

 jiàfēnshīxìngcháijīngxué

 shānbáiqiūshuǐyǐnhuángbēi

 gǎnyàojiāchóuláibié

 wén

 wénxuéchuàngzuòshìguānniándàijiǔyuǎndeshìqíngdànchuàngzuòzhōngdechéngbàigānzhǐyǒuzhīdào

 dàizuòjiādōushìtóngdeliúpàimendemíngshēngwàngzěnmehuìsuí便biànliúchuánhòushì

 deshìyuánwèidàibiǎosāoshīdezuòzhějūnzuòzàihàndàikāishǐchūxiàndeyánshīzhìjīnshèngxíng

 hànwèichūjiànānhuángchūdàishīrényǒngchuàngxīnjiǎojiànde姿tàiyuèshītántàndeshìdàonánběicháoshíshī便biànliúxíngshìshàngde

 hòuláidexiējiéchūzuòjiājiānshànwǎngdechuàngzuòjīngyànérshídàiyòudechuàngzuòfāng

 shīdechuàngzuòfāngránshìyǒujiāxuéshuōdeshūrénfāngcáiyǒuzhīběnrénshīchuàngzuòdeniàncóngyòuniánshíjiēshòujiātíngdexūntáo

 yǒngyuǎnjǐngyǎngjiāngdōngxiēfēngliúgàishìdeshītánxiānbèizànměibìnghuānwèidōuzhōngdexiēwénxuécái

 jiāngzuǒzhōngderéncáidōushìxiēliángzhǐyǒuxiàngcáocāoruǎnzhèxiēcáinéngjiéchūderéncáinéngdàichūhǎoderéncái

 zuòchēlúndegōngjiàngjǐnjǐnshìlúnzizuòhǎoledeérziquènéngzuòlúnziérshīchuántǒngyajiùxiàngqīnquèdìnglefángdegàiréngrándeshìérziquèkěnzhùtánggàifángzishīlechéngderéncái

 jǐnguǎnpéngyǒumenrènwèisuíjiùnéngxiěchūxiàngqiánlùnyàngdehǎowénzhāngrènwèiyǒuxiěcáoébēishìdejuémiàowénzhǐshìér

 yuánqíngzuòshīshūpínbìngzàishēnpiàoqiānliúlàngshēnghuódeqíng怀huáiliáowèi

 cánkuìyǒujīngshìmíndeliángzhǐhǎoxiàngxiǎoniǎojièshēnlíndezhīliúdàozhèpiāndebiānyuǎnzhī

 shǔzhànluànxiūhuánjìngxiǎnèfēngchàibànzhechénshājiāochīchánràojiāngxiárénduōnánmínliáoshēngwàngyǎnqiánxiāohuāngliángchùshēngbēidejǐngxiàng

 xiǎngtángzhīdetàipíngshèngshìxiāngyuǎnleqiánfānzhènzhànzhēngliánduànzhēnxiàngdāngniánchǔhànliǎngxióngxiāngzhēngnòngshíshìwēi

 jīntángshèngcháoháiyǒuxiēzuòluànzhěcúnzàiyóukuízhōuzhèhuāngdegèngxuānnàoxiàshízàilìngrénshēngbēi

 zhèyōushāngchénmèndexīnajiùxiàmáicángdebǎojiànsuīshǎnguāngérwèixiànyóumángbiānchíshuǐzhōngtiáokùnshǒudejiāolóngyúnfēiténg

 liǎngdōuwèijiāngzhǎngquándōukāijiànyǒuguāntiānzhīxiàjūnhuīlínfēnghuǒzhànshìduàn

 zàinánhǎibiānhànshíyuánsuǒdetóngzhìjièzhùbèihuǐhuài西fānrénshùkòutángjìngzhànlǐngzhǎngānhuángshàngluànchūbēn

 yuǎnfāngdeyīnshūzhìyuànhènquènéngshíbàokuízhōuzhèbiānyuǎnzhīhuāngqiěguàishānjiānshòuwèishénmepáoxiāoshēngme

 zàizhècóngshìxiēnóngláodòngpáijiězuòshīdeqíngzhùzàijiǎnlòudefángxuéxiēdāngdefēngguàn

 línjiāngyuǎntiàowàngdàojiāxiāngzhōngnánshānxiǎnjùndeshānfēngbái,yáoměibēiqiūtiāndeshuǐxiǎngzhǎngānchéngměidefēngguāng

 gǎnqiángqiúxiěchūjīngcǎideshīzàichóuláizhīshízhǐshìjièshīshūxiěbiédeqíng怀huái

 zhùshì

 shūlièyóuyántóngdeliúpàishūchàbié

 làngchuísuí便biànliúchuánlàngfàngzòngyǐnshēnwèisuí便biànde

 sāorénzhǐchǔdezuòzhěyuándesāoshìchǔdedàibiǎozuòhòuchēngchǔzhèzhǒngshīwèisāozuòzhěwèisāorén

 hàndàoshèngshìshuōzàihàndàikāishǐchūxiàndeyánshīzhìjīnshèngxíng

 (qǐ)huáměi

 ruòsuìèrshísuì

 jiāngzuǒzhǐdōngjìnnáncháoshídàideshīréntáoqiánxièlíngyùnbàozhàoxiètiàoděng

 (yè)zhōngzhǐcáoshìzijiànānziwángcànliúzhēnděngrén

 (lù jì):shìhǎomíngshīrénmen

 lín(qí lín):shìhǎomíngshīrénmendàihǎoérshìshuōyǒudeshīrénháijiāngshīxuéchuángěiérzicáocāoérzizhídōushìshīrén

 “chēlún:《zhuāngzi·tiāndàoyǒuyánshuōlúnbiǎngàohuángōngdàozhuótóuzuòlúnzikuàilexíngmànlexíngyàozhīshǒuéryīngzhīxīn”。zhèméichuángěideérzihòurénchángyòngzhèdiǎnláishùchuàngzuòjīngyànwèirénhuì

 tángzhèzhǐgòuzhèzhǐjià。《shūjīng·gàoyǒuqīnzuòfángérziliándōukěnzhùkěnshùjiàhòurényīntánggòuzhèzhǐzi

 mànsuí便biàn

 yuánqíngzhèyuánqíngwèishīdedài

 jīngjīngbāngshì

 jiǎjiè

 chài(chài):xiēzi

 jiāochī(chī):dàichuánshuōzhōngdelónglèi

 liánpiānniǎobìngfēimàochǔhànzhīqúnxióngbìngyǒuliánpiānfēiniǎo

 shèngcháozhǐtángcháodàozéizhǐānshǐdǎngpànluànfēnzi

 zhǐchuāndōngdàitóngzhōngyuánderénqíngfēngxuānxuānhuābēi湿shī

 shèngmàoxīngchénjiànyánjīngshàngchōngxīngchéndebǎojiàn

 cāngcāngshèngmào

 liǎngdōu西dōuzhǎngāndōngdōuluòyángjūnduìchūzhēngsuízhàngbàngōngsuǒjiāngjūnchēng

 wànyóuwànfāngjūnhuījūn

 “nánhǎièrdōnghànyuáncéngzàijiāozhǐtóngzhùbiǎohànjièzàijīn广guǎng西zhuàngzhìshàngxiàndōngběifēnmáolǐngzhèshínánzhàobèitángfānliánjiénánbiānjièhěnpíngjìngsuǒyòngyuánsuǒāzhùcánwèi

 yuèzhīyuèshìhàn西guómíngfāndāngshífānduōqīntángcháoshíchángràngtángfāndōngyúndōngfēng”。

 “yīnshūrénxìnrènwèiquèjiàoshìyǒushìdāngrénmenwàngshōudàoqīnrénláixìnshíquèqiàqiǎojiàoleérjiéguǒréngxìnlái便biànzhuǎnérhènquèdelíngle

 “hàozhèshìxiěchùhuāngshíwénxióng(pí)dejiàoshēngjuétǎoyàn

 “jiàzhǒngjiàozuòjiàshōujiàozuòzhèshìshuōyīnwèiyàocóngshìnóngzuòfēnsànlezuòshīdexìng

 “cháijīngcháijīngmáoshuǐtóngrénmenyǒusuǒjiàozuòzhèshìshuōkuízhōuguàndeshuǐ

 “shānèrbáizàizhōngnánshānshàngxiàmiànjiùshìměibēihuángbēihuángzibēizàizhǎngānnán

 zhèshǒushīdeqiánbànfēngàishùtángqiánshīchuàngzuòzhǎndebānqíngkuàngzuòzhěduìqiándàizuòjiādejǐngyǎngrénzhìchuàngzuòdebàohòubànfēnshūxiěduìshìdàoduōluànrénpiàodegǎnkǎibìngshuōmíngshīshìyóuqíngérshēngyuánqíngérdeshìzuòzhěduìxiànshíshēnghuógǎnshòudefǎnyìngquánpiānyángāoníngliànyòuduōyòngdiǎnjiàowèihánshēnchénchuāi

 cáodiǎnlùn·lùnwéndào:“gàiwénzhāngjīngguózhīxiǔzhīshèngshìnián寿shòuyǒushíérjǐnróngzhǐshēnèrzhězhìzhīchángwèiruòwénzhāngzhīqióng。”使shǐgǎndàoxīnwèideshìjǐnguǎnzhìjūnyáoshùnshàngzài使shǐfēngchún”(《fèngzèngwéizuǒchéngzhàngèrshíèryùn》)dezhuàngzhìwèichóudiéjīngcuòzhébǎochángdòngluànzhīdàoquèleshīchuàngzuòdefēngshuòchéngguǒshìkāipiānzhīshǒu便biànyínchūlewénzhāngqiānshìshīcùnxīnzhīdebǎohánzhédemíngdāngránzhècùnxīnzhī”,shìzhǐzhīsuǒzhīshìzhǐzhīzhīsuǒzhī

 jiēzhezàizuǒzhèngzhèxiǔdeqiānshìdetóngshítándàoleyóujīndeshīshùdechuánchéngzhǎndàideshīrénpáichūláisāonǎizhìzàizǎodeshījīngbèiliǎnghànjiàngdeyányánshīsuǒdàiqiánbèishīrénchíchěngcáiténgyuèwéntánfēngsuǒgěihòushìqiánglièdeyǐngxiǎnghòushìdexiáncáizǒngshìzàichéngqiánréndechǔshàngjiānshōubìngcóngéryǒusuǒchuàngxīnzhìtóngshídàidechuàngzuòjiēnéngxíngchéngdeqīngxīndeguīfànzàixiǎngdàodechuàngzuòyuánshìchūjiādecóngtóngniánshí便biànkāishǐjiéjǐnqíngzhìchuàngzuòwànglexiàng”“děngliángbānchíde西jìnshīrénpānyuèděngréndeyǐngxiǎnggènggǎnxièzhōng”“?”dàizheqiānchíchěngshītándexiàsāncáozisuǒgěidezhítàndeshìjǐnguǎnérjīnlúnbiǎnzhuólúnyàngzhīshǒuéryīngxīn”,ránérzhìguóānmín使shǐxiěchūwángqiánlùn》、hándānchúncáoébēiyàngdewénláiguòkōngchuánhòushìlefǎnguòláiyòuxiǎngxiěshījìngshìdexìngàihǎodexiǎngtuōshìdàibìngqiānpiàodàngliúshēngdezhǒngwèiapíngchǐtánjīngshìmínzhīxiàngdefēiniǎoyàngnéngyǒuzhīzhīchùsuàncuòle

 huídàoxiànshízhōngláishìchénzhōngfēngchàihéngxíngjiāngxiájiāochīchūméi——chùxiāochuàngtángzhīshìláiyuǎnlejūnliánpiānkàngèshìyòuzhòngxiànlechǔhàndewēisuǒwèideshèngmíngzhīcháoquèshìdàozéifēngbiānzhīdefēngjǐngjiùgèngshìxuāntiánbēixiàlepánjiéshàngràoxīngchéndejiànxiàshìbīngfēngsēnliècāngcāngyúnlóngzhàochíshàngdeshìzhànzhēngténgdōng西zhèndōushèlejiāngjūndedàochùdōushìjūnzàipiāodàngdōnghànyuánnánhǎijiāozhǐjièdetóngzhùbèicánhuǐxiàng西fēngjiànjǐndōngfēngzhīshìde西biāndeyuèzhīyòuqīnliúquèmíngquèkōngbàoqīnréndeyīnxìnyòushíshítīngjiànshāndexiónghàozhèyàngdexīnjìngyònghèn”“guàidàoqīngchǔzhǐhǎojiāngměidejiàshēnghuóyínshīdexìngzhìláibiǎocháiménmáodeshídeshēnghuónéng使shǐshūrénxiǎngdàozhǎngānyāncǎomángdebáibáixiàqiūshuǐmàndehuángbēiyǒujiānánguīzhǐhǎoyínshīláifēnjiědeqíngxiānggǎnpànnéngxiěchūzhēnnéngchuánzhīhòushìdejuézhāngmiào

 duìshīshùdechuánchéngzhǎnshēngshīchuàngzuòdezhǔzhǐdekǎojiànjiěquèshìzhèyàngdeyánpáidexíngshìláibiǎoyánjǐnduìzhànggōngwěnyùndàoháoshòuyuēshùshìlùnshūqíngjūnxīnyīngshǒubiǎoxiànchūshīzàodàolehuǒchúnqīngde

 zhèshǒushīchuàngzuòyuánniángōngyuán766niánqiūshàngniányuècóngchéngdōudōngxiàjīngróngzhōujīnbīnshì)、zhōujīnzhòngqìngshì)、zhōngzhōujīnzhōngxiàn)、yúnānjīnyúnyángxiàn),shìniánchūnqiānkuízhōujīnchuānfèngjiéxiàn),shīzuòkuízhōushíwǎnniándegèngshēnqiègǎnshòudàolíngzhuàngkāikǒuyǒngfènghuáng”(《zhuàngyóu》)érláijīngshīlebèizidejiāodàocóngérduìshīshùdechuánchéngzhǎnguīdeshīchuàngzuòshíyǒuleshēndesuǒguāshúluòshuǐdàochéngzhèǒuzhīzhōngbiǎoxiànlechūlái

 (712-770),ziměihàoshǎolínglǎoshìchēnggōng”、“shǎolíngděnghànnángǒngxiànjīnnánshěnggǒngshìréntángdàiwěidexiànshízhǔshīrénbèishìrénzūnwèishīshèng”,shībèichēngwèishīshǐ”。báichēng”,wèilegēnlìngwàiliǎngwèishīrénshāngyǐnxiǎobiékāiláibáiyòuchēng”。yōuguóyōumínréngāoshàngdeyuē1400shǒushībèibǎoliúlexiàláishījīngzhànzàizhōngguódiǎnshīzhōngbèishòutuīchóngyǐngxiǎngshēnyuǎn。759-766niánjiāncéngchéngdōuhòushìyǒucǎotángniàn

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37267.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 33人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org