首页 趣味语文古诗词正文

日喻(ri yu)

阿尔法趣味语文网 古诗词 2021-08-13 10:10:38 13 0 哲理诗

 shēngérmiǎozhěshíwènzhīyǒuzhěhuògàozhīyuē:“zhīzhuàngtóngpán。”kòupánérshēngwénzhōngwèihuògàozhīyuē:“zhīguāngzhú。”ménzhúérxíngchuāiyuèwèizhīzhōngyuèyuǎnérmiǎozhězhīwèichángjiànérqiúzhīrén

 dàozhīnánjiànshénérrénzhīwèimiǎozhěgàozhīsuīyǒuqiǎoshàndǎoguòpánzhúpánérzhīzhōngzhúérzhīyuèzhuǎnérxiāngzhīyǒushìzhīyándàozhěhuòsuǒjiànérmíngzhīhuòzhījiànérzhījiēqiúdàozhīguò

 rándàoqiúziyuē:“dàozhìérqiú。”wèizhìsūnyuē:“shànzhànzhězhìrénzhìrén。”zixiàyuē:“bǎigōngchéngshìjūnzixuézhìdào。”zhīqiúérzhìwèizhì

 nánfāngduōméirénshuǐsuìérnéngshèshísuìérnéngshíérnéngméiméizhěgǒuránzāijiāngyǒushuǐzhīdàozhěshuǐshíérdàoshēngshíshuǐsuīzhuàngjiànzhōuérwèizhīběifāngzhīyǒngzhěwènméirénérqiúsuǒméiyánshìzhīwèiyǒuzhěfánxuéérqiúdàojiēběifāngzhīxuéméizhě

 zhěshēngshìshìxuéérzhìdàojīnzhějīngshùshìshìqiúdàoérxuéhǎijūnyànyǒuzhìxuézhěfāngqiúzuògàozhī

 wén

 chūshēngjiùshuāngshīmíngderénrènshítàiyángwènkànjiànderéntàiyángshìshénmeyàngziyǒuderéngàoshuō:“tàiyángdeyàngzixiàngtóngpán。”zhèshīmíngderénqiāotóngpántīngdàoledeshēngyīntiāntīngdàozhōngshēngjiùchūshēngyīndezhōngdāngzuòletàiyángyǒuderéngàoshuō:“tàiyángdeguāngxiàngzhú。”shīmíngderényòngshǒuzhúxiǎoledexíngzhuàngtiāndàozhīxíngzhuàngxiàngzhúdeyuèjiùdāngzuòletàiyáng

 tàiyángzhōngyuèdechàbiétàiledànshìtiānshēngshuāngshīmíngderénquèzhīdàomenzhījiānyǒuhěndechàbiéyīnwèicéngqīnyǎnkànjiànérshìxiàngrénqiúguāntàiyángdezhīshíchōuxiàngdedàohěnnánbèirènshízhèdiǎntàiyángnánrènshídeqíngkuànggèngjiāyánzhòngrénmentōngxiǎochōuxiàngdedàodeqíngkuàngshēngláijiùrènshítàiyángdemángrénméiyǒushénmetóngtōngxiǎoderéngào使shǐyǒuqiǎomiàodehěnhǎodeyòudǎo使shǐzhèxiēhuòjiàoyòngtóngpányòngzhúláishuōmíngtàiyángdehuòjiàohǎocóngyòngtóngpántàiyángdàotóngzhōngdāngzuòtàiyángcóngtóngzhōngdāngzuòtàiyángérdàoyuèdāngzuòtàiyángxiàngzhèyàngniǎnzhuǎnliántuīdǎonándàoháiyǒuwánmasuǒrénshìshàngtándàoderényǒudejiùdejiěláichǎnmíngyǒudeméiyǒujiěquèzhǔguāncāizhèdōushìyánqiúdàodebìng

 ránmezhèdàozuìzhōngnéngqiúmashìshuō:“dàonénggòutōngguòdexīnxuéxúnjiànjìn使shǐránláidàodànnéngxuéérqiángqiú。”meshénmejiàozuòránláidàonesūnshuō:“huìzuòzhàndejiāngjūnnéngzhāozhìrénérbèirénsuǒzhāozhì使shǐchùbèidòngdejìng。”zixiàshuō:“xíngdeshǒurénzuòzàidiànzuòfāngwánchéngmenzhìzàochūshòuchǎnpǐndeyǒucáiderénxuélái使shǐdàorándàolái。”shìqiángqiúér使shǐdàolái

 nánfāngyǒuhěnduōhuìqiánshuǐderénmentiāntiāndōushēnghuózàishuǐbiānsuìjiùnéngtàngshuǐguòshísuìjiùnéngzàishuǐmiànyóuyǒngshísuìjiùnéngqiánshuǐleqiánshuǐderénnéngzhǎngshíjiānqiánshuǐshìcǎoérnéngzhèyàngdenedìngshìduìshuǐdehuódòngguīyǒusuǒlǐngcáinéngzuòdàotiāntiānshēnghuózàishuǐbiānmeshísuìjiùnéngzhǎngdeguīshēngláishíshuǐxìngme使shǐdàolezhuàngniánjiàndàolechuánhuìhàisuǒběifāngdeyǒngshìxiàngnánfānghuìqiánshuǐderénxúnwènláiqiúmennéngqiánshuǐdeshùànzhàomenshuōdeshùdàoshìyànméiyǒuyāndesuǒfánshìlǎolǎoshíshíxuéérzhuānqiángqiúdàodedōushìxiàngběifāngdexuéqiánshuǐderényàng

 cóngqiánjiǎngjiūshēngdeshīréncáisuǒshūrénxuéjiājiāháijiānmíngjiājiāérshìzhìzàiqiújiāzhīdàoxiànzàijīngxuéréncáisuǒshūrénzhǐzhīdàoqiángqiúérshìshíshíxuéhǎirényànshìyǒuzhìduìjīngxuézuòshíshízàizàixuéderénzhèngyàodàojīngchéngjiēshòuyóuzhǔguǎndejìnshìkǎoshìyīnxiěláimiǎn

 zhùshì

 guāntàiyángde

 miǎoxiāzi

 yuèlèiduǎnyǒukǒngsānkǒngděngshuō

 zishìchēng

 zixiàboshāngzixiàkǒngzizi

 méirénnéngqiánshēnshuǐderén

 hǎitángdàijùnmíngzàijīnshāndōngbīnxiàndài

 《shì1078niánsòngshénzōngyuánfēngyuánnián),shìrènzhōuzhīzhōushísuǒzuò。“de”,shìdejièyòngxíngxiàngshēngdòngdeshìjìnxíngshuōshìlùnzhōngchángjiàndezhǒnglùnzhèngfāng,《shìpiānlùnwénzuòzhěshànyòngxíngxiàngláizhúcéngtuījìnyǐnchūguāndiǎnyīnzhīchéngwén

 shìzhīwénzhǎngshuōwǎngwǎngzhāo”(《gài·wéngài》),zhǎngpiānlùnshuōwénshìzhèyàngduǎnxiǎojīnghàndeshuōérqiěshuōjiàozhīzhèngshìdelùnwéngènglínghuódiàogèngcóngróng,“néngdàosuǒyán”(《wángxiángshū》),chōngmǎnleshīyàngdeqíngzhéjiānàirénxúnwèijuéběnwénjiùshìshuōzhōngdedàibiǎozuò

 wénzhāngkāitóujiùshùshìzhèzhǒngshìzhōngderénshíjiāndiǎndōumíngquè使shǐdeméiyǒu),jiégòushìchōuxiàngdeshìzuòwèilùndeyán”。yīnmiáoxiěshēngdòngérxiǎnshízàishuōqiángchūrènzhīshídōuláiyuángǎnxìngjīngyànguǒpiēkāigǎnxìngjīngyànérdānkàojiānjiējīngyànjiùxiàngxiāziyàngwèichángjiànérqiúzhīrén”,meshìhuìzhuǎnérxiāngzhī”,hùnxiáozhèshìshìdezhǒngshǔxìngjiāzhuànnàochūwénzhōngwèi”“ménzhúwèidexiàohuàjiùchàzhīháoshīzhīqiānlezuòzhězhǐchū:“dàozhīnánjiànshénérrénzhīqiúmiǎo。”guǒdānpíngzhěgàozhī”,“suīyǒuqiǎoshàndǎoguòpánzhú”。

 ránérdānyǒugǎnxìngjīngyànháigòuháiqīnshíjiànduōtànsuǒfāngnéngzhǎngdàozuòzhěrènwèidàozhìérqiú”。érzhìqiúdebiézuòzhěyǐnrénduìzhìzuòlejiěshì:“sūnyuē:‘shànzhànzhězhìrénzhìrén’。zixiàyuē:‘bǎigōngchéngshìjūnzixuézhìdào。’”zhèdezhìjiùshìzhǒngxúnjiànjìn”,píngshíxuérándàodexuézhìdàozhìjūnduìnénggòuzhǎngzhǔdòngquánjìnjìn退tuì退tuìdàishíchéngshújiùxíngchūcáinénghuòshèngruòqiānqiúshèngjiùchénglezhìrénlejiùhuìshībàiqiúdàoshìguǒjīngguòpíngshíduàndeshíjiànérshìqiúchéngmedàoshìzhìde

 zuòzhěwèilelùnzhèngzhèguāndiǎnyòujiǎnglelìngyánshìzuòzhěxiànnánfāngduōméirén”,érběifāngshǎoyǒuyuányīnjiùzàinánrén”“shuǐsuìérnéngshèshísuìérnéngshíérnéngméi”。yīnwèishuǐ”,néngjiànshíshuǐxìng,“méizhěgǒuránzāi?jiāngyǒushuǐzhīdàozhě。”dǒngshuǐxìng(“shuǐzhīdào”)fāngcáinéngméi”,“shuǐshíérdàoshēngshíshuǐsuīzhuàngjiànzhōuérwèizhī”。jiànqiúdàodānpíngyǒngshìxíngdeháijīngguòzhǎngdeshíjiànguǒxiǎngérjiù,“xuéérqiúdào”,zǒujiéjìngtóuqiǎojiùzhǐnéngxiàngběifāngxuéméizhěyàngméiyǒubèide

 zuòzhěyùnyòngyánchǎnshùdàoshíjiājiāshēnqiǎnchūyánjiǎngwándàojiùqīngchǔleérqiězuòzhěliányùnyòngliǎngyánshuōmíngrènshíguòchéngdeliǎngjiēduànkòuhuánhuánxiāngjiēchēngzhīwèiluóxuánshìdefāngshì——yùnyòngliǎngnèiróngxiāngjìndànyǒuliánxìngzhǎnxìngdeyánshìgòuchéngcéngchūqióngbiànhuàduōduāndejiégòu使shǐyándezhǔzhǐniàngèngshēnjiāqiángzhèshìshìdechuàngxīn

 zuìhòuduànliánshíbìngjiāodàiwèiwéndede。“zhěshēngshìshìxuéérzhìdào”;xiāngfǎn,“jīnjīngshùshìshìzhīqiúdàoérxué。”jīngshùběnláijiùshìzàidàodesuǒshìzhīqiúdàoérxué”,menzhīdàodàoshìshèhuìshēnghuójǐnliánzàideyàoxiǎngzhēnzhèngjiědào”,néngdānkàoběnjīngshūyīnggāixuépángshōunénglüègǎnxìngjīngyànyòuyàojīngguòzhǎngdesuǒkǎojiànjìndàozhèzuòzhěshìzhēnduìwángānshíjīngshùshìérde。《xuǎntángsòngwénchúnjuǎnsānshíyún:“sòngwángānshíshǐjīngshùshìshíqiúshìzhějiēgǎifēiqīngbáiértándàorénzhìzhīyòngmángránshīfēiqīngbáièryānshìsuǒzuò。”

 zǒngzhīzuòzhěyùnqīnglíngzhīwěiwěidàolái仿fǎngrénduìmiànértánqīnqièdòngrénqiǎndàomíngháolùnshuōwéndebǎnzhìzhīqiěběnwénháichénglezhànguólùnwéndeyōudiǎnyánzuòwèilùn使shǐxíngwénjiǎnjiémínglexíngxiàngshēngdòng

 (1037nián1yuè8-1101nián8yuè24zizhānzhònghàotiěguāndàoréndōngshìshìchēngdōngxiānhànméizhōuméishānchuānshěngméishānshìrénběiluánchéngběisòngzhemíngwénxuéjiāshūjiāhuàjiāshǐzhìshuǐmíngrénshìshìběisòngzhōngwéntánlǐngxiùzàishīsànwénshūhuàděngfāngmiànhěngāochéngjiùwénzònghéngshīcái广guǎngkuòqīngxīnháojiànshànyòngkuāzhāngfēnghuángtíngjiānbìngchēnghuáng”;kāiháofàngpàixīntóngshìháofàngpàidàibiǎobìngchēngxīn”;sànwénzheshùhóngháofàngōuyángxiūbìngchēngōu”,wèitángsòngjiāzhīshìshànshū,“sòngjiāzhīshànzhǎngwénrénhuàyóushànzhúguàishíděngzuòpǐnyǒudōng》《dōngchuán》《dōng》《xiāoxiāngzhúshíjuǎn》《guàishíjuǎnděng

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37265.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 13人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org