首页 趣味语文古诗词正文

行路难(xing lu nan)

阿尔法趣味语文网 古诗词 2021-08-13 10:08:41 15 0 哲理诗

 jūnjiànzhǎngānchéngběiwèiqiáobiānhéngchátián

 hánhónghánchángshíliúliúyān

 chūnjǐngchūnfēnghuāshìxuěxiāngchēhéngtiányàn

 ruòyóurénjìngpānruòchàngjiāláizhé

 chàngjiābǎojiāolóngpèigōngziyínānqiānwàn

 huángyīngxiànghuājiāochūnqīngniǎoshuāngshuāngjiāngzi

 qiānchǐzhǎngtiáobǎichǐzhīyuèguìxīngxiāngkuī

 shānshàngyuānyāngniǎofènghuángcháochúyuānér

 cháoqīngzhīzhéfèngguītiáoluòrènfēngchuī

 cháolíngluòrénwènwàncuīcánjūnzhī

 rénshēngguìjiànzhōngshǐshūnánjiǔshì

 shuíjiānéngzhù西shānshuíjiānéngyàndōngliúshuǐ

 hànjiālíngshùmǎnqínchuānxíngláixíngjǐnāilián

 gōngqīngèrqiānshíxiánrónghuáwànnián

 jiànzhūchúnjiāngbáimàowéiwénhuángquán

 jīndiāoyǒushíhuànjiǔzhǔdànyáoqián

 yánzuòshénxiānshǔshēngjiāoqíngchù

 cānglóngquēxiàjūnláibáishānqiányīng

 yúnjiānhǎishàngmiǎonánchìxīnhuìzàishí

 dànyuànyáoniánbǎiwànzhǎngzuòcháoyóu

 wén

 nínnándàoméiyǒukànjiànzhǎngānběichéngwèishuǐqiáobiāndeshùzhīhéngzàitiánjiāntóuma

 zhīqiánzhèshùshìyānyúnràohóngshífēngguāngxiàn

 chūnguāngchūnjǐnghuākāixuěxiāngchēbǎosāimǎndàoyóurénjìngxiāngpānzhé

 yāodechàngbǎojiāolóngpèiyǒuérqīngbáodegōngziyínānqiānwàn

 huángyīngniǎoduìhuāchūnjiāomíngqīngniǎosānsānliǎngliǎngháizizàiyóu

 qiānbǎizhītiáoxiāngyǎnyìnggāoguìdedānguìqīngyīn

 zàishānyàngdezishàngyǒufènghuángláicháoyuānyāngshuāng

 dànshìděngdàocháofānshùzhīzhéfènghuángguījiùzhǐshèngxiàkuángfēngchuīluòzhīxiāotiáo

 cháolíngluòméirénguānxīnwàncuīcánnínzhīdào

 rénshēngshìgāoguìháishìbēijiànshìshǐzhōngchéngbiàndezhǐzàishùnzhījiān

 jiùxiàngshìméiyǒurénnéngzhǐtàiyángluòxiàméiyǒurénnéngzhǐshuǐxiàngdōngliú

 qínchuānhànlíngzàigǎicháohuàndàishínàilìngrénāilián

 xiēkànshìguìrónghuádewánggōngguìdōuxiǎngrónghuáguìqiānwànnián

 dàojīnshìjiànzhūchúnbáimàozhǐshèngxiàzhǎngmǎnjīngdeféntóu

 suǒhǎojiǔjǐnguǎnměiwèideshíjǐnguǎnchīyàoguǎnmenhuāduōshǎoqián

 gàojiāhuàzòngránpíngyǒushēngjiāoqíngshìchǎngkōng

 zhǐyàoxiàndàoláiwèicānglóngquēxià”,huàbáishānqián

 zhìyúnjiānhǎishàngdexiānshānzhǎngshēngdexiāndāngèngshìpiāomiǎonán

 zhǐwàngtiānxiàtàipíngjiànkāngzhǎng寿shòuzhízuòyǐnshìpíngmíncuò

 zhùshì

 chá(chá):shùdezhī

 tián(tián)yàn(yàn):sāiyōng

 ruòrénzuòtóng”。

 bǎoyāocǎidàizishùyāojiāndecǎidàipèi(pèi):dàizàijiānbèishàngdeshì

 yuèzuòdān”。xīngzuòqīng”。kuīwèiyīnzhēérbànyǐnbànxiàn

 “cháoqīngzuòcháoqīngzhéfèngguī”。

 rènzuòkuáng”。

 (jù):nándào

 shū(shū)xùnmào

 qínchuānmíngfànzhǐjīnshǎn西gāndeqínlǐngběipíngyuándàiyīnchūnqiūzhànguóshíshǔqínguóérmíng

 èrqiānshí(dàn):hànzhìjùnshǒufèngwèièrqiānshíyuèfèngbǎièrshíshìyīnchēngjùnshǒuwèièrqiānshí”。

 báizuò”。

 zuòqīng”。

 huànměijiǔzuò便biànhuànjiǔ”。

 zhǔ(zhǔ):bǐngzhǔwěidōngjìnshìqīngtánshíchángzhízhīdànzuòhéng”。

 shénxiānshǔkòngchēngfèngchéntáng宿wèijìnshìguānshǔmínghòushízhì

 cānglóngdōngfāngzhīshénèrshí宿dōngxīngzǒngchēngquēxiàgōngquēzhīxiàjièzhǐwángsuǒdegōngtíng

 nánnánnán

 yáoniánchùdàizhǐzhǎng寿shòu

 cháoyóucháoyóudebìngchēngxiāngchuánjiēwèiyáoshíyǐnshìyáoràngwèièrrénjiēshòuyīnyòngzhǐyǐnshìzhě

 cónghànbǎiliángkāishǐtànshōuliùcháoshēngduìzhàngyánshīzhújiàngǎnshàngyánshībìngcóngchūtángkāishǐfēnliúwèixīnxìngjìnjuéxíng。“chūtángjiéduìyánshīzuòchūgòngxiànzhàolíndezhǎngānxíngnánjiùshìzhèfāngmiàndedàibiǎozuò

 《xíngnánshì·jiùzàizhàolínzhīqiánbàozhàojiùzuòguòshǒuyánxíngnán》,shēngyùnzhǎngwǎnzhuǎnchōngfēnbiǎopíngzhīzhàolínzhèshǒucóngróngshūzhǎnhuǎnduōzhuǎnyùnshēngxiūduìzhàngmíngxiǎnshòuliùcháoshīyǐngxiǎngcóngzhōngfǎnyìngleshīfēngzhuǎnbiàndeshùdiǎn

 quánshīgòngshífēnliǎngfēn

 fēncóngkāitóudàowàncuīcánjūnzhī?”“zhǎngānchéngběiwèiqiáobiānwèizhǐxìngcóngyǎnqiánhéngchádàotiányǐnliánxiǎng,“lǐngxiàwénshíliùduìcéngjīngyōngyǒudezhīfánmàocǎiliúfāngdeqīngchūnsuìyuèjìnxínglínjǐnzhìdechénxuànrǎnwéiràozheqiānchǐzhǎngtiáobǎichǐzhī”,yǒuhuángyīngchūnfènghuángláicháoyuānyāngshuānggāoguìdedānguìqīngyīngèngyǒuxiāngchēbǎoshíchángjīngguòshēngduànxiāngwényǒuérqīngbáodegōngziyāodechàngfēnjìngpānlóngfèngshīréngōngzhěngdejiégòuhuádeyánwèizhězhǎnxiànlechūtángzhǎngānchéngnèifánróngshìjǐngjiāoshēshēnghuódeshìtàifēngqíngquánjuǎnzhě仿fǎngshēnlínjìngquèyòuqīngxǐnggǎnjuédàoshīrénlěngjìngdetàicóngxíngwénqiǎnkànzhěngdeǒubiànhuàndejiǎomiǎnledāizhìsànluàncéngdiédezēngtiānlegòudeduìchèngǎnjiézòugǎnliǎngshìquánshīguānjiànshìzhǔzhǐsuǒzàicóngxiànshídecháolíngluòrénwèn”,yóuchūwàncuīcánjūnzhī”,huánwēndāngniánshùyóurénkāndebiànrénshēnggǎnkuìjiāngxìngzhījìnshēnghuále

 èrfēncóngrénshēngguìjiànzhōngshǐdàoyóuyǐnérxiǎnxiǎnxiànwèiběnrénshēng”。“zhōngshǐzhǐxiànzhuǎnshùnshìderénshēngyōujiǔxiàndesuìyuèzhèduìgènbiànderánmáodùnzàochéngrénmenxīnlíngdekùnhuòlièshūqíngxiàngyóuzhǎnkāi。“shuíjiāxiàzhìchìxīnhuìzàishí”)yùnyòngchāoshíkōngkuāngjiàduànbiànhuànshùjiǎo使shǐshēngróngdedānzhǔxíngchéngduōyuáncéngfēngnèihánxiānxiěshíguāngliúshuǐrénnéngzàixiěgǎicháohuàndàiqínchuānhànlíngnàizàixiěguìgōngqīngqǐngguīqīnghuángquányóujìnzhǐchūguìjiāojiāoqíngshìdōuyòngdiéhuòduìshǒujīndiāohuànjiǔwèibáijiāngjìnjiǔsuǒběn;“chénzhǐcōngyángdefēichénkuángyǐnyóushìjiěshēngshízhèngshuōmínglepáiqiǎndemènrángōngmíngdōuzhǐshìguòyǎnyúnyānjiùzhǐhǎoqiúyǒu访fǎngxiānjiěxīnzhōngyuànyīntángdàishèngxíngdàojiàoduōguānliáoshìjiēshòudàojiàoshīrénshuōzòngránpíngyǒushēngjiāoqíngdànzhǐyàoxiàndàoláiwèicānglóngquēxià”(cānglóngdōngfāngzhīshénèrshí宿dōngxīngzǒngchēng),huàbáishānqiánzhìyúnjiānhǎishàngdexiānshānzhǎngshēngdexiāndāngèngshìpiāomiǎonán

 dàojiājiādōuyǒuzhuǎnshìshuō使shǐ退tuìxúnqiúchìzizhòngshēngyàodàoshénmeshíhòunebiǎomiànshìxiāomènnǎizhìfànglàngxíngháishíréngróngzhùleduìrénshēnglièzhízhedezhuīqiúyīnjiéliǎngdànyuànyáoniánbǎiwànzhǎngzuòcháoyóu!”yáoniándàizhǎng寿shòucháoyóucháoyóushíyǐnshì。“dànyuàn”“zhǎngzuòjiànqíngkěnqièzhàolínyīndānzhōngshǒujìngluánzuìzhōngkānèsuǒtóuyǐngshuǐzhèshìyǒuchànzhǐqiúzhèngchángréndejiànkāngzhǎng寿shòushēqiúguìrónghuázhǎngshēng

 chūtángjiéduìshīshīfēngdezhuǎnbiànzuìchūzhīgòngxiànshìkuòleshíkōngjìngjièjiāngguāngyóugōngtíngxiàngshèhuìzhuǎnxiàngfēngduōcǎidexiànshírénshēngmenduìshǐduìrénshēngduìzhìduìxiǎngdōuchángchángyǒurénshēnshěngdejiěchǎnshì使shǐshīshìhóngyuǎnzhéxìngqiángyǒuhěnshēndeshèhuì

 《xíngnánshìjiùzàizhàolínzhīqiánbàozhàojiùzuòguòshǒuyánxíngnán》,shēngyùnzhǎngwǎnzhuǎnchōngfēnbiǎopíngzhīzhàolínyīndānzhōngshǒujìngluánkānèsuǒhuòyǒusuǒchànyīnzuòshīqiúzhèngchángréndejiànkāngzhǎng寿shòushēqiúguìrónghuázhǎngshēng

 zhàolínchūtángshīrénshēngzhīhàoyōuyōuzihànyōuzhōufànyángzhìjīnběishěng涿zhuōzhōushìrénshēngniánshǐmíngzàizhàolínwàngchūshēncéngwèiwángdiǎnqiānyòuchūrènzhōuxīndōujīnchuānchéngdōujìnwèizàiwénxuéshàngwángyángjiǒngluòbīnwángwénmíngshìchēngwángyángluò”,hàowèichūtángjié”。yǒu7juǎnběndeshēngzhī》、míngzhāngxièzhùdeyōuyōuzicúnshìzhàolínyóugōngshīpiánwénxíngwèijiāshǎojiāchuánsòngjuéchéngyuànzuòyuānyāngxiànxiānděnggèngbèihòurénwèijīngdiǎn

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37259.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 15人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org