首页 趣味语文古诗词正文

河中石兽(he zhong shi shou)

阿尔法趣味语文网 古诗词 2021-08-13 10:05:55 19 0 哲理诗

 cāngzhōunánlíngànshānménèrshíshòubìngchényānyuèshísuìsēngjīnzhòngxiūqiúèrshíshòushuǐzhōngjìngwèishùnliúxiàzhàoshùxiǎozhōutiěxúnshí

 jiǎngxuéjiāshèzhàngzhōngwénzhīxiàoyuē:“ěrbèinéngjiūshìfēifèinéngwèibàozhǎngxiézhīnǎishíxìngjiānzhòngshāxìngsōngyānshāshàngjiànchénjiànshēněr沿yánqiúzhīdiān?”zhòngwèiquèlùn

 lǎobīngwénzhīyòuxiàoyuē:“fánzhōngshīshídāngqiúzhīshàngliúgàishíxìngjiānzhòngshāxìngsōngshuǐnéngchōngshífǎnzhīshíxiàyíngshuǐchùnièshāwèikǎnxuéjiànjiànshēnzhìshízhībànshídàozhìkǎnxuézhōngshìzàinièshíyòuzàizhuǎnzhuǎnzhuǎnsuìfǎnliúshàngqiúzhīxiàliúdiānqiúzhīzhōnggèngdiān?”yánguǒshùwàirántiānxiàzhīshìdànzhīzhīèrzhěduōduàn?(zhuǎnzhuǎn zuòzàizhuǎn)

 wén

 cāngzhōudenánmiànyǒuzuòkàojìnàndemiàomiàodeméndàozàileménqiándeliǎngzhǐshíshòuchénméizàizhōngguòleshíduōniánsēngrénmenjīnqiánzhòngxiūmiàozàizhōngxúnzhǎoliǎngzhǐshíshòudàoháishìméizhǎodàosēngrénmenrènwèishíshòushùnzheshuǐliúliúdàoxiàyóuleshìhuàzhezhǐxiǎochuántuōzhetiěxiàngxiàyóuxúnzhǎoleshíduōméiyǒuzhǎodàoshíshòudezōng

 wèijiǎngxuéjiāzàimiàozhōngjiàoshūtīngshuōlezhèjiànshìxiàozheshuō:“menzhèxiērénnéngtuījiūshìdedàozhèshìpiànzěnmenéngbèibàozhǎngdehóngshuǐdàizǒuneshítóudediǎnjiānyìngchénzhòngshādediǎnsōngruǎndòngshíshòumáiméizàishāyuèchényuèshēnleshùnzheliúxúnzhǎoshíshòushìhěnhuāngtángma?”jiāxìnrènwèishìzhèngquèdeyánlùn

 wèilǎobīngtīngshuōlejiǎngxuéjiādeguāndiǎnyòuxiàozheshuō:“fánshìluòzhōngdeshítóudōuyīngdāngzàideshàngyóuxúnzhǎozhèngyīnwèishítóudexìngzhìjiānyìngchénzhòngshādexìngzhìsōngruǎnqīngshuǐliúnéngchōngzǒushítóushuǐliúfǎnchōngdeliàngdìngzàishítóuxiàmiànyíngshuǐdefāngqīnshíshāzixíngchéngkēngdòngyuèyuèshēndāngkēngdòngyánshēndàoshítóudebànshíshítóudìngqīngdàozàikēngdòngzhōngxiàngzhèyàngzàichōngshuāshítóuyòuhuìzàizhuǎndòngxiàngzhèyàngtíngzhuǎndòngshìfǎnérliúcháoxiāngfǎnfāngxiàngdàoshàngyóuledàodexiàyóuxúnzhǎoshíshòuběnláijiùxiǎnhěnhuāngtángzàishíshòuchénméidefāngxúnzhǎomenshìxiǎngènghuāngtánglema?”。

 jiéguǒzhàodehuàxúnzhǎoguǒránzàishàngyóudewàixúndàoleshíshòuránzhèyàngmetiānxiàdeshìzhǐzhīdàobiǎomiànxiànxiàngzhīdàogēnběndàodeqíngkuàngyǒuhěnduōnándàogēnmǒudàojiùzhǔguānpànduànma

 zhùshì

 wénxuǎnyuèwēicǎotángjuǎnshíliùwàngtīngzhī》。shíshòudàiwángguānliáoqiándeshòuxíngshídiāochùzhǐmiàoménqiánshídiāo

 cāngzhōunáncāngzhōumíngjīnběishěngcāngxiànnánnán

 línkàojìnyǒumiànduìzhī

 gàn(gān):àngànàn

 (pǐ):dào

 chényān(yān):chénméizàizhètiáoyānjiānzài

 yuèjīngguòjīng

 shísuìshíduōniánsuìnián

 qiúxúnzhǎo

 jìngzhōnglezuìhòu

 zhào(zhào):míngzuòdònghuàchuán)。

 (yè):tuō

 tiě(pá):nóngyòngchúcǎopíngtōng”。

 jiǎngxuéjiājiǎngxuéxiānshēngxiàngshēngchuánshòuxuéwèishēngderén

 shèzhàngshèguǎnjiàoshū

 ěrbèinéngjiūmenzhèxiērénnéngtànqiúshìdedàoěrbèimenzhèxiērénjiūyánjiūtànqiúshìdedàoguī

 shìfēifèi(fèi):zhèshìpiànshìzhèfèixuēxiàláidepiàn

 néngzěnmenéng

 wèibèi

 bàozhǎnghóngshuǐbàorán)。

 yān(yān):máiméi

 diāndiāndàocuòzuòdiān”,huāngtáng

 zhòngwèiquèlùnjiāhěnxìnrènwèishìzhèngquèdeyánlùnwèirènwèishì

 bīngxúndeshìbīng

 gàiyīnwèi

 niè(niè):yǎozhèshìqīnshíchōngshuāde

 kǎn(kǎn)xuékēngdòng

 dàozhì(zhì):qīngdào

 shìxiàngzhèyàng

 tíngzhǐtíngzhǐ

 suìshì

 (sù)liúliú

 rán

 zhàoànzhào

 ránránzhèyàng

 me

 dànzhǐjǐnjǐn

 (yì)duàngēnmǒudàojiùzhǔguānpànduànduànzhǔguānpànduàn

 (yú):biǎofǎnwèndewèine”。

 wénjiǎngshùlefēichángyǒujiàodeyánshìbiǎolezuòzhěduìxuézhězhīlèizhībànjiěéryòuwèishìzhīréndecháofěnggàolerénrènshíshìyàoquánmiànshēndiàochátànjiūzhèdàoquánwéncéngfēnmíngwéiràoshíshòudesōuxúngōngzuòzhǎnkāishùzàixìngdeqíngjiézhōngjuéchūshēnghuózhōngdezhéqíngjiéjiǎndānyánjiǎnliànláiquènàirénxúnwèi

 quánwéncéngqīngxíngwénjiégòuzhǔyàowéiràoshíshòudesōuxúngōngzuòzhǎnkāizàixìngdeqíngjiézhōngjuéchūshēnghuózhōngdezhémiàodeshàngtōngrényàngyīnwèiduìwàijièshìderènshíyǒuxiànànzhàochángguīwéihuàzhezhǐxiǎochuánshùnzheliúxúnzhǎoshíshòudāngránshìzhǎodàoshìxuézhěànzhàocóngshūběnshàngxuéláidezhīshíjìnxíngtuīzhèngquèdetàolùnnéngràngzhòngrénzànshíxìndànshìshìshíháishìshìshíànzhàoxuézhědelùnfāngxiàngxiàjuékěndìngshìzhǎodàoshíshòudelǎobīngyīnwèichángniánliújiāodàoduìliúdeshuǐshíshāděngxìngyǒugèngzhìdelejiěyīnérnéngchūzhèngquèdejiélùnshítóuliúérshàngleànzhàolǎobīngdefāngzàishàngyóuxúnzhǎoguǒránzhǎodàoleshíshòu

 wénzhāngjiéwěijiēshìlezhǔzhǐ:“rántiānxiàzhīshìdànzhīzhīèrzhěduōpíngzhǔguāncāiérxiàpànduàn!”xiàngshàngdàoxuéjiāyàngdànzhīzhīèrzhědeqíngkuàngshìhěnduōdezàichángshēnghuózhōngshìjiànxiāndezuòzhěduìlèizhībànjiěéryòuwèishìderénjìnxínglexīndecháofěngyòuzhǐmínglerènshíshìdefāngjìngnéngpiànmiànjiěgèngnéngzhǔguānduànéryàoquánmiànshēndiàochátànjiūshìdexìngwénzhāngshìgěilerénmenfēichángshēndeshì

 wéndeshìqíngjiésuīránjiǎndāndànzhōngsuǒyùnhándezhéquèshìnàirénxúnwèideshuōmíngtiānxiàdeshìsuīyǒugòngtóngguīdàngèngyǒushūxìngérshìdeshūxìngyòushìsuǒchùdehuánjìngtiáojiànshìfēndeyīngèngshìzhǎnbiànhuàdexiànshízhōngdeduōshēnghuójīngyànshídōunéngzhèngmíngzhèdiǎnzhèjiùshìzhèpiānwénzhāngdexiànshízhīsuǒzài

 jīn

 1.gànànbiānjīnzuò

 2.ěrlejīnguānzhīyòngláitīngshēngyīn

 3.shìdedàoguījīnzhǒngxué

 4.bìngjīnbìngliè

 5.yuèjīngjīnyuè

 6.shìdàizhèjīnbiǎoshìpànduànduōzhǐzhèngquèdànbìngwánquánshì)。

 7.dàndànzhǐjīnbiǎoshìzhuǎnzhédànshìquè

 8.qiúxúnzhǎojīnqǐngqiúyàoqiúzhuīqiú

 9.tíngzhǐjīnjīng

 10.xiàngzhèyàngjīnguǒ

 11.gàigàijīnyǒuzhēzuòyòngdedōng西;yóushàngwǎngxià

 duō

 1.wèi

 néngwèibàozhǎngxiézhīwèijièbèi”)

 shíxiàyíngshuǐchùnièshāwèikǎnxuéwèidòngchéngwèi”)

 zhòngwèiquèlùnwèidòngrènwèishìhuòshì”)

 2.zhòng

 sēngjīnzhòngxiūzhòngchóng,zhòngxīn

 nǎishíxìngjiānzhòngzhòngzhòng,fēnliàngjiàoqīngxiāngduì

 lèihuóyòng

 zhàoshùxiǎozhōuzhàomíngzuòdònghuà(chuán))

 néngwèibàozhǎngxiézhībàozhǎngdòngyòngwèimínghóngshuǐ

 yún jǐ yún (1724nián6yuè-- 1805nián2yuè),xiǎolánchūnfānwǎnhàoshíyúndàohàoguāndàorényōngzhènggānlóngjiāqìngsāncháoyīnmǐnérhǎoxuéwèiwénshòuzhīzhèng”(jiāqìngbēiwén),hòushìhàowénxiāngshìchēngwéngōngzàiwénxuézuòpǐntōngpínglùnzhōngchángbèichēngwèixiǎolánqīnggānlóngniánjiāndezhemíngxuézhězhèngzhìrénzhíxiànxiànjīnzhōngguóběixiànxiànrénguānzhìshàngshūxiébànxuéshìcéngrènquánshūzǒngzuǎnxiūguāndàibiǎozuòpǐnyuèwēicǎotáng》。

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37249.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 19人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org