首页 趣味语文古诗词正文

酬乐天咏老见示(chou le tian yong lao jian shi)

阿尔法趣味语文网 古诗词 2021-08-13 09:25:28 106 0 励志的诗

 rénshuílǎolǎoyǒushuílián

 shēnshòudàipínjiǎnguānpiān

 fèishūyuányǎnduōjiǔwèisuínián

 jīngshìháiānshìyuèrényuèchuān

 jiēxìngxià便biànxiāorán

 dàosāngwǎnwèixiáshàngmǎntiān

 wén

 rénshuíhàishuāilǎolǎoleyòuyǒushuíláilián

 shēnjiànxiāoshòudàiyuèshōuyuèjǐntóushǎodàizhèngledemàozizǒngshìpiānxiédàobiān

 zàikànshūshìwèileàiyǎnjīngjīngchángyòngàijiǔshìyīnwèiniánmàishuāizhūbìngduōchán

 jīngguòdeshìshìjiànduōshíjiù广guǎngyuèrénshēngtóngshuǐchéngchuānyàng

 xiǎngláilǎoleyǒuhǎodemiànleduìlǎodeyōujiùhuìxīnqíngchàngkuàiguàqiān

 yàoshuōluòshíguāngzhàosāngshùduānjìnbàngwǎndexiáguānghuīzhàoyàngyìnghóngmǎntiān

 zhùshì

 chóutiānzuòshīchóubái

 niànzhǐkǎo

 liánliánài

 dàiyāodài

 pínjiǎnduōsuōjǐn

 guānmàozi

 fèishūdiūxiàshūběnzhǐkànshū

 jiǔ(jiǔ):àijiǔzàixuéwèiránàizhuózhīzhōngdezhǒngzhìliáofāng

 suíniánshìyīngshēnlǎoshuāideyàozhèzhǐyánzhǎng寿shòumìng

 ān(ān):shú

 yuèrényuèchuānwèiyuèrénshēngtóngshuǐchéngchuānyàngchūtànshì》:“yuèshuǐchéngchuānshuǐtāotāoérshìyuèrénérwèishìrénrǎnrǎnérxíng。”yuèjīng

 xìngxìngyùnyǐnshēnwèiyōudiǎn

 xiàzhǐgǎibiànduìshuāilǎodeyōuxīnqíngxiàgōngxiàděngshuōjiějué”、“lǐng”。zhǐlǎo”,duìshuāilǎodeyōudānxīn

 xiāo(xiāo)rányóuzàixīnqíngchàngkuàideyàngzi

 sāngluòshíguāngzhàosāngshùduānyīnzhǐwǎnniánchuílǎozhīnián

 xiáxiáguāngzhèzhǐwǎnxiá

 liúbáiwǎnniándōuhuànyǎnkànshūxíngdòngduōyǒu便biàncóngzhèdiǎnshàngshuōmenshìtóngbìngxiāngliánlemiànduìzhèyàngdewǎnjǐngbáichǎnshēnglezhǒngxiāobēiguāndeqíngbìngqiěxiěleyǒnglǎozèngmèngshǒugěiliúmèng):“jūnlǎowènlǎoyǎnxiāntóuyōngcháowèishūyǒushízhàngchūjǐnménlǎnzhàoxīnjìngxiūkànxiǎoshūqíngrénzhònggòngshǎoniánshūwéishìxiántánxìngxiāngféngshàngyǒu。”

 liúlebáideshīxiělechóutiānyǒnglǎojiànshìhuízèng:“rénshuílǎolǎoyǒushuíliánshēnshòudàipínjiǎnmàopiānfèishūyuányǎnduōjiǔwèisuíniánjīngshìháiānshìyuèrényuèchuānjiēxìngxià便biànxiāorándàosāngwǎnwèixiáshàngmǎntiān。”

 fēnfēntóuliǎng:“rénshuílǎolǎoyǒushuílián?”shìshuōrénshuílǎolǎoleyòuyǒushuíláiliánnexià:“shēnshòudàipínjiǎnmàopiānfèishūyuányǎnduōjiǔwèisuínián。”shìshuōshēnxiāoshòudàichángchángjǐnsuōtóushūmàozi便biàndòngpiānxiéwèileàiyǎnjīngérfèishūlejīngchángqǐngshēngdiàozhìliáoshìwèileyánnián寿shòuzhèfēnshìchéngjiēbáiyuánshīérláidebiǎoshìleduìbáideyǒnglǎoxiǎngqíng怀huáidehuíyīngshuōmíngzàiduìlǎodekànshàngyǒutónggǎnláiwèiqīnqiè

 hòuliùshīchǎnshēngledezhuǎnzhéshīqíngzhènér,“jīngshìháiānshìyuèrényuèchuānjiēxìngxià便biànxiāorándàosāngwǎnwèixiáshàngmǎntiān。”tóuliǎngjīngshìháiānshìyuèrényuèchuān”,shìshuōrénlǎolejīngdeshìduōjiěshēntòuchèkànrénxiàngkànshānyànglerányǒuhěnshēndedòngcháxiàliǎngjiēxìngxià便biànxiāorán”,kǎoshēnnóngsuōzherénshēngdejīnghuárènshíquánmiànchōngmǎnzhezhǒngbiànzhèngxiǎnggǎnqíngshēnzhìbiǎoleshīrénduìlǎopéngyǒudezhēnqíngguānàizhēnchéngquànmiǎnliǎngdàosāngwǎnwèixiáshàngmǎntiān。”sāngshìshuōyàoshuōdàosāngshìwǎnjǐngleérchūdewǎnxiáháizhàomǎntiāntónghóngcànlànnezhèshīrényònglìngrénshénwǎngdeshēnqíngtuōchūlezhǒnghuōguānjìnderénshēngtài

 shīchǎnmíngzuòzhědeguāndiǎnzuòzhěrènwèiréndàolǎoniánsuīrányǒurénshòushìjiǎnruòduōbìngděngdemiànháiyǒuchùshìjīngyànfēngdǒngzhēnshíjiānfènděngyǒudemiànduìguǒzhìquánmiànjiākǎojiùnéngshùzhèngquèdelǎoniánguānjiùnéngcóngjiēlǎotànlǎodeqíngzhōngjiětuōchūláiéryǒusuǒzuòwèiquánshībiǎoleliúduìshēngwèndeqīngxǐngérguānderènshíshuōmíngzàirènqíngkuàngxiàdōunéngyòngwéidetàiduìdàirénshēng。“dàosāngwǎnwèixiáshàngmǎntiānèrshēnwèirénmenzànshǎngchéngwèiqiānchuánsòngdemíng

 shīdeqiánliùchéngjiēbáideyuánchàngbiǎoshìduìbáideguānlǎodekànyǒutónggǎnèrxiělǎoshìrénzhīchángqíngrénmenshuídōushuāilǎolǎolejiùméiyǒurénliánjiēzhejìnjiāodàilelǎodeyuányīnshīrényòngxíngxiàngdeyánzuòlemiáohuìyīnwèishuāilǎoshēntiāntiānxiāoshòuyāodàiyàoduànjǐnsuōtóujiànjiànshūmàozijiùrányàopiānxiéshūjuǎnfèizhìkànshìwèilebǎoyǎnjīngjīngchángyòngàijiǔshìwèileyánnián寿shòu

 “jīngshìháiānshì……xià便biànxiāoráncónglìngfāngmiàntánleduìlǎodekànshìzhēnduìbáideshānglǎoéryánliúrènwèilǎorányǒulǎodeduǎnchùdànshìlǎoyǒulǎodezhǎngchùlǎodeduǎnchùshìshuāiduōbìng,“shēnshòudàipínjiǎnmàopiān。”lǎodezhǎngchùshìyuèfēng,“jīngháiānshìyuèrényuèchuān。”niánsuìlejīngdeshìduōlelejiědeshìduōkànjiànguòderénduōleyuèjiùgèngjiāshēn广guǎngxiǎngláizhèshìjiànxìngshìsuǒshīrényíndào:“xià便biànxiāorán。”shīrénquànwèidepéngyǒuduìdàishuāilǎoyàoguòduōdeyōuzhǐyàozhèngquèduìdài便biànxiāorán

 zuìhòuliǎngshìquánshīdiǎnjīngzhījìngyōuměishìháofàngyǒucáocāolǎozhìzàiqiānlièshìniánzhuàngxīnzhīkǎishīrénmiànduìshuāilǎoxiāobēiguānyàoyòngyǒushēngzhīniánchūmǎntiāndehóngxiázhèliǎngshīshìshīréndenèixīnshìjièdepōubáiyòushìduìlǎopéngyǒubáidekuānwèi

 zhèshǒushīqiánhòuliǎngduànfǎnzhèngzhuǎnzhéránhěnyǒubiànzhèngdeguāndiǎnshuōliàngzuìhòuliǎngyóuwèijīngshíwèijǐngzhīhòurénduōmiǎn

 liú(772-842),mènghànzhōngguótángcháopéngchéngjīnzhōurénluòyángtángcháowénxuéjiāzhéxuéjiāchēngshìhànzhōngshānjìngwánghòucéngrènjiāncháshǐshìwángshūwénzhèngzhìgǎituándeyuántángdàizhōngwǎnzhemíngshīrényǒushīháozhīchēngdejiātíngshìshìdàixuéxiāngchuándeshūxiāngménzhèngzhìshàngzhǔzhāngxīnshìwángshūwénpàizhèngzhìxīnhuódòngdezhōngxīnrénzhīhòuláiyǒngzhēnxīnshībàibèibiǎnwèilǎngzhōujīnnáncháng)。nánchángshǐxuéjiāshōucángjiāzhōuxīnguóxiānshēngkǎozhèngliúbèibiǎnwèilǎngzhōujiānxiělezhemíngdehàn寿shòuchéngchūnwàng”。

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37219.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 106人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

最近发表

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org