首页 趣味语文古诗词正文

酬乐天扬州初逢席上见赠(chou le tian yang zhou chu feng xi shang jian zeng)

 shānchǔshuǐliángèrshísānniánzhìshēn

 怀huáijiùkōngyínwéndàoxiāngfānshìlànrén

 chénzhōupànqiānfānguòbìngshùqiántóuwànchūn

 jīntīngjūnzànpíngbēijiǔzhǎngjīngshén

 wén

 bèibiǎnzhédàoshānchǔshuǐzhèxiēhuāngliángdeguòleèrshísānniánlúnluòdeguāngyīn

 怀huáiniànjiùyǒurányínsòngwénxiǎojiǔzhéguīláigǎndàofēijiùshíguāngjǐng

 fāndechuánzhǐpángréngyǒuqiānqiānwànwàndefānchuánjīngguòwēishùdeqiánmiànyǒuwànqiānlínxīnxīnxiàngróng

 jīntiāntīnglewèiyínsòngdeshīpiānzànqiějièzhèbēiměijiǔzhènfènjīngshén

 zhùshì

 chóuxièchóuzhèshìzhǐshīxiāngdeyòngshīzèng

 tiānzhǐbáitiān

 jiànzèngsònggěi)。

 shānchǔshuǐzhǐchuānnánběidàishíchuāndōngshǔguónánběiběiděngshǔchǔguóliúbèibiǎnhòuqiānlǎngzhōuliánzhōukuízhōuzhōuděngbiānyuǎnzhèyòngshānchǔshuǐfànzhǐzhèxiēfāng

 èrshísānniáncóngtángshùnzōngyǒngzhēnyuánnián(805niánliúbèibiǎnwèiliánzhōushǐzhìbǎoèrnián(826)dōngyīngzhàoyuē22niányīnbiǎnjīngyáoyuǎnshíshàngdàoèrniáncáinénghuídàojīngchéngsuǒshuō23nián

 zhìshēnzhǐzāoshòubiǎnzhédeshīrénzhìfàngzhìzhìbiǎnzhé(zhé)。

 怀huáijiù怀huáiniànyǒu

 yínyínchàng

 wénzhǐ西jìnxiàngxiùdejiù》。sānguócáowèiniánxiàngxiùdepéngyǒukāngānyīnmǎnshìcuànquánérbèishāhàihòuláixiàngxiùjīngguòkāngāndejiùtīngdàolínrénchuījìnbēicóngzhōngláishìzuòjiù》。 wénzhōngshuōjīngguòkāngjiùyīnxiězhuīniànliújièyòngzhèdiǎn怀huáiniàndewángshūwénliǔzōngyuánděngrén

 dàodào

 fānshìdàohǎoxiàngfānfǎnér

 lànrénzhǐjìnrénwángzhìxiāngchuánjìnrénwángzhìshàngshānkǎncháikànjiànliǎngtóngzixiàjiùtíngxiàguānkànděngzhōngleshǒuzhōngdebǐngjīngxiǔlànhuídàocūncáizhīdàoguòlebǎiniántóngdàiréndōujīngwángzuòzhědiǎnbiǎozāobiǎn23niándegǎnkǎiliújièzhèshìbiǎoshìshìcāngsāngrénshìquánfēiniánfǎnxiānghuǎngshìdexīnqíng

 chénzhōuzhèshìshīrénchénzhōubìngshù

 pànpángbiān

 zhǐbáidezuìzèngliúèrshí使shǐjūn》。

 zhǎng(zhǎng)jīngshénzhènzuòjīngshénzhǎngzēngzhǎngzhènzuò

 shīzuòtángjìngzōngbǎoèrniángōngyuán826nián),liúzhōushǐfǎnhuíluòyángtóngshíbáicóngzhōufǎnluòyángèrrénzàiyángzhōuchūféngshíbáizàiyànshàngzuòshīzèngliúliúxiěshīzuò

 liúcóngxiǎoàixiàwéizhuānjiàotángzōngtàizixiàdedàizhàowángshūwénhěnyàohǎotàizidāngshànghuánghòudejiàoshīwángshūwénzhízhèngjiùyǒuliúdāngjiāncháshǐhòuláiwángshūwéntuánzhèngzhìgǎishībàihòuliúbèibiǎndàowàizuòguānbǎoèrniángōngyuán826niányīngzhàohuíjīngdōngtiānjīngyángzhōutóngyàngbèibiǎndebáixiāngbáizàiyánshàngxiěleshǒushīzuìzèngliúèrshí使shǐjūnxiāngzèng:“wèiyǐnbēitiānjiǔyǐnjūnzhùpánshīchēngguóshǒuwèiěrmìngréntóunàiyǎnfēngguāngzhǎngmǎncháoguānzhícuōtuózhībèicáimíngzhéèrshísānniánzhétàiduō。”zàishīzhōngbáiduìliúbèibiǎnzhédezāobiǎoshìletóngqíngpíngshìliúxiělezhèshǒuchóutiānyángzhōuchūféngshàngjiànzènghuízèngbái

 《chóutiānyángzhōuchūféngshàngjiànzèngshìxiǎnshìduìshìshìbiànqiānshìhuànshēngchéndehuōjīn怀huáibiǎoxiànleshīréndejiāndìngxìnniànguānjīngshéntóngshíyòuànhánzhébiǎomíngxīnshìjiāngdàijiùshì

 shīdeshǒulián便biànbiǎoxiànchūzuòzhětóngfánxiǎngdeshūqíngcáinéngliúyīncānjiāshùnzōngcháowángshūwénlǐngdǎodezhèngzhìxīnyùndòngérzāoshòuhàizàihuànguānfānzhèndeliánfǎnxiàshùnzōngràngwèigěixiànzōngwángshūwénbèishāliúděngbèibiǎnxiānbiǎndàolǎngzhōujīnnáncháng),zàibiǎnliánzhōujīn广guǎngdōngliánxiàn),diàokuízhōujīnzhòngqìngfèngjié)、zhōujīnānhuīxiàn),wèizhélǎngzhōuzàizhànguóshíshìchǔkuízhōuzàiqínhànshíshǔjùnchǔduōshuǐjùnduōshān,“shānchǔshuǐ”,fànzhǐbiǎnliúméiyǒuzhíqīngzuìérzhǎngzāobiǎndeqiánglièpíngérshìtōngguòliángzhìshēnzhèxiēyǒugǎnqíngcǎidedexuànrǎnràngzhězàilejiětóngqíngzuòzhězhǎngzhédetòngjīngzhōnggǎnjuédàoshīrénzhìjiǔdefènxīnqíngyǒujiàoqiángdeshùgǎnrǎn

 shīdehànliánliúyùnyòngleliǎngdiǎnshìwén”,zhǐcáowèihòuxiàngxiùdejiù》。xiàngxiùkāngānshìhǎoyǒukāngānwèishìshāhàixiàngxiùjīngguòliǎngrénjiùshítīngdàolínrénchuīzishēngkāngkǎiángxiàngxiùgǎnyīnértànxiělejiùláibiǎoshìduìkāngānde怀huáiniànlìngshìlànrén”,shùsuǒzàijìnrénwángzhìshānkǎncháijiànèrtóngziduìguānzhìzhōngxiànshǒuzhōngde”(tóudebǐngjīngxiǔlànlewángzhìxiàshānhuídàocūncáizhīdàojīngbǎiniánguòletóngshídàideréndōujǐn。“怀huáijiùbiǎoleshīrénduìshòuhàidezhànyǒuwángshūwénděngdedàoniàn,“dàoxiāngshūleshīrénduìsuìyuèliúshìrénshìbiànqiāndegǎntànyòngdiǎntiēqiègǎnqíngshēnchén。“xiāngzhǐluòyángběnzuòjùn”,jùnzhǐyángzhōuyángzhōushìdāngshíhuáinánjié使shǐdezhìsuǒérzhōushìshǔhuáinándàode

 báidezèngshīzhōngyǒuyǎnfēngguāngzhǎngmǎncháoguānzhícuōtuózhèyàngliǎngshìshuōtóngbèideréndōushēngqiānlezhǐyǒuzàihuāngliángdefāngleniánhuáwèiliúbàopíngduìliúzàichóushīzhōngxiědào:“chénzhōupànqiānfānguòbìngshùqiántóuwànchūn。”liúchénzhōubìngshùrángǎndàochóuchàngquèyòuxiāngdāngguānchénzhōupànyǒuqiānfānjìngbìngshùqiántóuzhèngwànjiēchūncóngbáishīzhōngfānchūzhèèrfǎnérquànwèibáiwèidecuōtuóéryōushāngduìshìshìdebiànqiānshìhuàndeshēngchénbiǎoxiànchūhuōdejīn怀huáizhèliǎngshīyòubáishīmìngréntóunài”、“zhībèicáimíngzhéxiāngyīngdànxiǎngjìngjièyàobáishīgāoshēnduōleèrshísānniándebiǎnzhéshēnghuóbìngméiyǒu使shǐxiāochéntuítángzhèngxiàngzàilìngwàideshīsuǒxiěde:“dàosāngwǎnwèixiáyóumǎntiān。”zhèbìngshùréngrányàozhòngtiānjīngshényíngshàngchūnguāngyīnwèizhèliǎngshīxíngxiàngshēngdòngzhìjīnréngchángchángbèirényǐnyòngbìngxīndeshuōmíngxīnshìjiāngdàijiùshì

 zhèngyīnwèichénzhōuzhèliánshīránzhènbiànqiánmiànshānggǎnchéndeqíngdiàowěilián便biànshùnshìérxiàxiědào:“jīntīngjūnzànpíngbēijiǔzhǎngjīngshén。”diǎnmínglechóubáideshīrénméiyǒuwèixiāochénxiàfēngzhuǎnyòuxiāngquànwèixiāngleduìshēnghuóbìngwèiwánquánsàngshīxìnxīnshīzhōngsuīrángǎnkǎihěnshēndànláigěiréndegǎnshòubìngshìxiāochénxiāngfǎnquèshìzhènfèn

 liúzàizhèshǒushīzhōngyùnyònglecéngcéngjìndeshǒushǒuliánshīdecéngxiānxiězuìérzhǎngbèibiǎndezāowèiquánshīdìngxiàlefèndediàohànliánshīdeèrcéngtōngguòduìshòuhàizhànyǒudedàoniànhuídàoxiāngjìngránhuǎngshìdeqíngjǐng使shǐfènzhīqíngjìnshēnhuàjǐngliánshīdesāncéngtuīkāiduìledechénlúnxīnguìdeshìshīréndefènzhīqíngdàoledǐngdiǎnwěiliánshīdecéngzhuǎnzhíxiàbiǎoshìbìngxiāoněiyàodǒusǒuzhènfènjìnzhòngxīntóushēnghuómiǎnjiéshùcéngcéngshēnyánjiǎnshēnfènérqiǎngǎnkǎiérchénchóuchàngértuífèikānchēngliúdedàibiǎozuòpǐnliúzàizhèshǒushīzhōngsuǒbiǎoxiàndeshēnjīngwēinánbǎizhéhuídejiānqiánggěihòuréndesuǒjīnchuánsòngjiāokǒuchēngzàn

 liú(772-842),mènghànzhōngguótángcháopéngchéngjīnzhōurénluòyángtángcháowénxuéjiāzhéxuéjiāchēngshìhànzhōngshānjìngwánghòucéngrènjiāncháshǐshìwángshūwénzhèngzhìgǎituándeyuántángdàizhōngwǎnzhemíngshīrényǒushīháozhīchēngdejiātíngshìshìdàixuéxiāngchuándeshūxiāngménzhèngzhìshàngzhǔzhāngxīnshìwángshūwénpàizhèngzhìxīnhuódòngdezhōngxīnrénzhīhòuláiyǒngzhēnxīnshībàibèibiǎnwèilǎngzhōujīnnáncháng)。nánchángshǐxuéjiāshōucángjiāzhōuxīnguóxiānshēngkǎozhèngliúbèibiǎnwèilǎngzhōujiānxiělezhemíngdehàn寿shòuchéngchūnwàng”。

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37216.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 19人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org