首页 趣味语文古诗词正文

卜居(bu ju)

 yuánfàngsānniánjiànjiézhījǐnzhōngérzhàngchánxīnfánluànzhīsuǒcóngnǎiwǎngjiàntàibozhèngzhānyǐnyuē:“yǒusuǒyuànyīnxiānshēngjuézhī。”zhānyǐnnǎiduānguīyuē:“jūnjiāngjiàozhī?”

 yuányuē:“níngkǔnkǔnkuǎnkuǎnzhōngjiāngsòngwǎngláoláiqióng

 “níngzhūchúcǎomáogēngjiāngyóurénchéngmíngníngzhèngyánhuìwēishēnjiāngcóngguìtōushēngníngchāorángāobǎozhēnjiāngōérshìrénníngliánjiézhèngzhíqīngjiānghuázhīwéijiéyíng

 “níngángángruòqiānzhījiāngfànfànruòshuǐzhōngzhīshàngxiàtōuquánníngkàngèjiāngsuízhīnínghuángjiāngzhēngshí

 “shúshúxiōngcóng

 “shìhùnzhuóérqīngchánwèizhòngqiānjūnwèiqīnghuángzhōnghuǐléimíngchánréngāozhāngxiánshìmíngjiēshuízhīzhīliánzhēn!”

 zhānyǐnnǎishìérxièyuē:“chǐyǒusuǒduǎncùnyǒusuǒzhǎngyǒusuǒzhìyǒusuǒmíngshùyǒusuǒdǎishényǒusuǒtōngyòngjūnzhīxīnxíngjūnzhīguīchéngnéngzhīshì。”

 wén

 yuánbèiliúfànglesānniánzàinéngjiàndàoguówáng)。(jiéjǐnzhìhuìyòngjǐnzhōngxīnquèbèichányánzhēdǎng。(xīnqíngfánmènxiǎnghùnluànzhīdàocóngjiùqiánwǎngbàijiàntàibozhèngzhānyǐnshuō:“yǒusuǒhuòwàngyóuxiānshēngnínláijuédìng。”zhānyǐnjiùbǎizhèngshīcǎojìngguīshuō:“nínyǒushénmejiàodea?”

 yuánshuō:“shìníngyuànzhōngshíchéngkěnshízhōngchéngneháishìyíngláisòngwǎngér使shǐhuìqióngkùnne

 “shìníngyuànpíngchúcǎogēngzuòneháishìyóushuōguānguìrénzhīzhōngláichéngjiùmíngshēngneshìníngyuànzhíyánhuìlái使shǐshēnwēidàineháishìgēncóngguìzhěláitōushēngneshìníngyuànchāorántuōláibǎoquándechúnzhēnneháishìāféngyíngzhànzhànjīngjīngōōlúnchǎnyánxiànmèiláijiérénneshìníngyuànliánjiézhèngzhílái使shǐqīngbáineháishìyuánhuáqiúquánxiàngzhīfángyànghuáshúyàngruǎn),láichǎnmèiāne

 “shìníngyuànángránàotóngqiānneháishìtóngzhǐtōngtōngdezisuízhúliútōushēngláibǎoquándeshēnne

 “shìníngyuànliángneháishìgēnsuídeneshìníngyuàntiānéfēineháishìgēnzhēngshíne

 “zhèxiēxuǎnshìshìxiōngyīnggāicóng

 “(xiànshíshìjièhúnzhuóqīngchánbèirènwèizhòngqiānjūnbèirènwèiqīnghuángzhōngbèihuǐhuàidiūguōbèirènwèichūléimíngbāndeshēngyīn);chányánxiànmèiderénwèigāomíngxiǎnxiánnéngderénshìwéntànachénbashuízhīdàoshìliánjiézhōngzhēndene?”

 zhānyǐn便biànfàngxiàshīcǎoxièdào:“suǒwèichǐyǒudefāngcùnyǒudezhǎngchùyǒudefāngzhìhuìyǒunéngmíngbáidewènguàyǒusuàndàodeshìshényǒuxiǎnlelíngdefāngnínháishìànzhàoníndexīnjuédìngníndexíngwèiba)。guīshīcǎoshízàizhīdàozhèxiēshìa!”

 wénèr

 yuánbèiliúfànghòusānniánméinéngzàijiànchǔ怀huáiwángjiéjǐnzhìhuìxiàozhōngguójiāquèbèichányánbàngjūnwángzhēxīnfánluànzhīshìhǎoshìjiàntàibozhèngzhānyǐnwènboshuō:“duìyǒuxiēshìhuòjiěwàngtōngguòníndezhànbobāngzhùfēnpànduàn。”zhèngzhānyǐnjiùbǎizhèngshīcǎoguījiǎshàngdehuīchénwèndào:“xiānshēngyǒujiànjiào?”

 yuánshuō:“níngchéngkěnshízhōngxīngěnggěngneháishìyíngláisòngwǎngqiǎoféngyíngérbǎituōkùnjìng?níngkěnhuāngchúcǎoqínláogēngzuòneháishìjiāoyóuquánguìérmíngdiào?níngháoyǐnhuìzhíyánwèizhāohuòneháishìshùncóngshìtānguìérgǒuqiětōushēng?níngqúnérbǎochízhèngzhícāoshǒuneháishìāféngyíngqiángyánhuānxiàoshìfèngwèirén?níngliánjiézhèngzhíbǎochídeqīngbáineháishìyuánhuáguǐzhàyóuhuáshìyánshì?níngxiàngzhìxínggāoyuǎndeqiānneháishìxiàngyóudesuízhúliúérbǎoquánshēn?níngbìngjiàneháishìzhuīsuíliède?níngtiānégāofēineháishìtóngzàishàngzhēngshí?shàngshùzhǒngzhǒngshìshìxiōnggāishěgāizūncóng?xiànzàideshìdàohùnzhuóqīngrènwèichánshìzhòngdeqiānjūnshìqīngdehuángzhōngjìngzāohuǐtáoguànquèxiǎngléimíngchánnìngxiǎorénxiāozhāngxiánmíngzhīshìwénāichénbashuírénnéngzhīliánjiézhōngzhēndexīn!”

 zhèngzhānyǐnshìfàngxiàshīcǎobàoqiànshuō:“chǐcùnzhǎngdànyǒuduǎnchùcùnchǐduǎnquèyǒudezhǎngchùshìjiānwàndōuyǒuwánshàndefāngréndezhìhuìyǒumíngledeshíhòushùshùyǒuzhànbodàodeshìqíngtiānshényǒunánjiězhīqǐngnínhuāxīnshíxíngníndezhǔzhāngbaguījiǎshīcǎoshízàizhījiěníndehuò!”

 zhùshì

 fàng:fàngzhú

 jiàn:zhǐzàijiàndàochǔwáng

 zhàng:zhēnáo

 tàibo:zhǎngguǎnboshìdeguān

 yīn:píngjiè

 duān:shùshīcǎo;duān,shùguī:guīshàngdehuīchén

 kǔn(kǔn)kǔnkuǎnkuǎn:chéngshíqínkěndeyàngzi

 sòngwǎngláolái:sòngwǎngyíngláiláo(láo),wèiláo

 rén:zhǐguānguìrén

 tōushēng:tānshēng

 chāorán:gāochāodeyàngzigāo:yuǎnzǒugāofēibǎozhēn:bǎoquánzhēnshídeběnxìng

 (zú zī):yánxiànmèi:āfèngchéngzhuànggōngjǐngōngjìngzhùōér(ní):qiángyánhuānxiàodeyàngzirén:zhǐchǔ怀huáiwángdechǒngzhèngxiùcháozhōngzhòngchénshàngguānděngrénliánpáichánhuǐyuán

 :yuánhuádeyàngzihuá(gǔ jī):zhǒngnéngzhuǎnzhùjiǔzhōngjiédejiǔ,hòujièzhǐyīngqióngshànyíngbiérénzhīwéi:wèixiàngyóuzhīyàngguānghuá,xiàngshúniúyàngróuruǎn,shànyīnghuánjìngjiéyíng:liàngzhù,shùnyuánérzhuǎn,xíngróngchùshìdeyuánhuásuíjié,jièwèi"jié(xié)",《chǔzhùyǐnwénxuǎnzuò"jié"。

 ángáng:ángshǒutǐngxiōngtángtángzhèngzhèngdeyàngzi

 fànfàn:piàodìngdeyàngzi(fú):shuǐniǎo,xiàyuányǒu"",chǔzhùyǐnběnshān

 kàngè(kàng'è):bìngjiàérxíngkàng,tóng"kàng",bìng;è,chēyuánqiánduāndehéng

 (nú):liè

 nínghuánghuáng(hú):tiānéjiùbì。

 :zi

 hùn(hùnhùn)zhuó:āngzàngzhuó

 qiānjūn:dàibiǎozuìzhòngdedōng西zhìsānshíjīnwèijūn

 huángzhōng:zhōngshíèrzhī,shìzuìxiǎngzuìhóngdeshēngdiàozhèzhǐshēngdiàohuángzhōngdezhōng

 :táozhìdeguōzhèdàibiǎoyīn

 gāozhāng:zhǐhuàirényànxiāozhāng,zhǐgāoyáng

 xiè:xiè,jué

 shù:guàshùdǎi:

 《boshìchǔpiānmíngwángrènwèiyuánsuǒzuòzhūcóngshuōjìnshìxuézhěduōrènwèifēiyuánzuòdànháinéngzuòdìnglùnpiānzhōngxiěyuánbèifàngzhú﹐“sānniánjiàn”﹐wèixīnfánluànzhīsuǒcóngjiùqiánjiàntàibozhèngzhānyǐnqǐngjuéyuánxiānshùshìdàoqīngshìfēishànèdiāndàodeliánchuànwènránhòuzhānyǐnbiǎoshìduìzhèxiēwènguīchéngnéngzhīshì”﹐zhǐhǎoshuōyòngjūnzhīxīnxíngjūnzhī”。xiǎnrán﹐《bobìngfēizhēndewènbojuézhīzuòzhǐguòshèwèiwènzhīxuānxièzuòzhědefènshìzhīérpiānzhōngduōyòngchánwèizhòngqiānjūnwèiqīnghuángzhōnghuǐléimíngděngxíngxiàngxiānmíngérqiěyīnjiéliáoliàngduìqiánglièxiànlefèndeqíngjiùxíngshìéryán﹐《boquánpiānyòngduìwènfánwènzhòngzhòngdiédiéércuòluòyǒuzhìjuédāibǎnníngzhìzhīgǎnhòushìwénzhōngbīnzhǔwènzhīshílànshāng

 《boshùleyuánduìrénshēngdàodejiāndìngxuǎnxiǎnshìlewèiwěizhìshìshēnchùhēiànshìdàodezhēngzhēngfēngyīnwèigòuchéngquánwénzhǔdenǎishìshīrényánlùndeyuánbahòushìwǎngwǎngyòuzhízhǐzuòzhěwèiyuán使shǐshìwěidezhìshìbìngfēizǒngshìxīnjìngkāilǎngdefángzhèyàngshuōzhèngshìyóumenderénzāoguānliánzheguójiāmíndemìngyùnsuǒxīnzhōngfǎnérgèngduōníngsāodòngtòngfènmèndeshūxièdàiyǒugèngshēnqièdenèihányuǎnwèiqiánglièdeqíngyuánzhèngshìdāngzàibozhōngchūxiàndeshíhòushìqiángjiànzāochìyuǎnfànghànběidesānniánhòu。“zhōngérbèibàng”,néngāifèn?“fàngzàiwàiérzhǎodàobàoxiàojiāguózhīménnéngtòngxīnfánluànzhīsuǒcóng”?běnwénkāipiānmiáoshùwǎngjiànzhèngzhānyǐnshídeshénxiāosànzhīzhuàngzhènggàozhězhǒngzěnyàngshēnqièdetòngsāodòngzàizhézhezhèwèizhéréndexīnlíng

 zhètòngsāodòngdezhǎnkāi便biànshìgòuchéngquánwénzhǔdebowènzhīpiānwèibo”,jiànbowèndeshìyǒuguānānshēnmìngdewènérdāngshīrénchūníng……jiāng……”deliǎngzhīwènshíxiǎnránbànsuízheduìshēngpíngzāodezhuānghuíyīnérsòngzhèjiéwénzhǐyǒuliányuándejīngcáinéngzhēnqiègǎnshòudàojiāndeqínggǎntuīyǒngzhǎngluò

 “níngkǔnkǔnkuǎnkuǎnqínzhōnghòumàozhōngjiāngsòngwǎngláoláiqióng?”zhèzhuāngyándehuíshìshìcóngqīngniánshídàidexiūshēnkāishǐdeyōuyōuquèyòuérwènpíngjìngzhōngdàizhexìnzhōngjiāfēnjiāobiǎoxiàndeshìzhǒngzhìzàixìngbāngéryǒusuǒzuòwèideqīngniánzhīkǎoxuǎnjiēzhedeníngzhūchúcǎomáogēngjiāngyóurénquánguìchéngmíng?”yòuqíngángláixìnzhōngyǒngténgchūpàiào——zhèngyuánzàisòngzhōngjiùjiāoàobiǎoshùdeshì”、“kuòqiú”,shìzhìkàodegēng”,láishíxiànzhūchútiānxiàcǎomáodezhuàngyuànérjuéyuànxiàngxiǔdequánguìpānzhéyāozhè便biànshìqīngniányuánzàishàngchǔguózhèngtánqiánsuǒzuòchūderénshēngxuǎnzhèdāngshídeduōwánziwèileshíxiànrénduìmíngwèiguìdepànérbēnzǒuzuānyíngwánggōngréngòuchénglexiānmíngdeduì

 dàoleníngzhèngyánhuìwēishēndetiàochūyuándehuídàodānrènchǔ怀huáiwángzuǒshídāngshíshīrénzhèngchéngchíchěngláidàoxiān”(《sāo》)demǎnqiāngchéntóushēnzhènxìngchǔguógǎicháozhèngdecháozhīzhōngtóngshíjiùcháozhōngdejiùguìshìshēnglezhíjiēdechōngbowènzhōngyóugǔngǔnérdeliǎngzhīwènzhèngchénglezhèchōngjǐngxiàngdejīngxīnxiězhàobiānshìyuándejiézhījǐnzhōng”,“wángguóshìchūhàolìngchūjiēbīnyīngduìzhūhóu”(《shǐ·yuánlièchuán》);biānshìguìdǎngréndejìngjìntānlán”,zǒuhòugōngrén”(怀huáiwángzhīfēizhèngxiùdeméndeātánxiànmèihuànquánwèibiānshìyuánliánjiézhèngzhí”,wèichǔzhīānwēiqiángjiàn怀huáiwánggānmàozhèngyánhuìwēishēnzhīhuòbiānshìguìdǎngrénhuá”(yuánhuátǎohǎodeqiǎoyánlìngdiāndàohēibáixiàngyuánshīzhōngshāngchánhuǐyuándezāoshòuhàibèi怀huáiwángbàofàngliú”,jiùzhèngshēngzàizhèshíshùniánjiāndāngshīrénhuízhèduànzāoshíxiōngzhōng便biànchōngsāileliàngdebēifènliǎngshìdewènyīnxiédàizhezhīpáiàozhíshàngzhèngzhènzhènjīngléiniǎnguòyúnmáifānfèidetiānlìngguǐshǔmèiwèizhīzhènshèliǎngzhǒngjuéránxiāngfǎndechùshìzhéxuédejiānruìduìzàizhèjiépáiérchūdebowènzhōngdàolexiānmíngdebiǎoxiàn

 zàijiānruìdeduìzhōngyuándexuǎnshìàoéryòujiāndìngdefǎnxuǎnletiáowèiguówèimíndexiànshēnzhīyuànxiàodeángshǒuqiánxínghuángdezhèngāozhùérjuéxiètōushēng”、zhēngshí”!dànzhèxuǎntóngshíyòushìyánjùntòngdeyīnwèicóngjuédìngleyuányǒngfǎncháodebēimìngyùnzhōngzhēnshānxiénìngdànguānxiāngqìngchǔguódehángchuánchùjiāowéizhéchǔ怀huáiwángbèizhàqínshēnchùhùnzhuóérqīngdeshìdàoshīrénnéngèwànxiàotànwénzhōngyóutiàochūlezuìfènmènzuìjuédebēizhī:“chánwèizhòngqiānjūnwèiqīnghuángzhōnghuǐléimíng”——chánnìngdexiāozhāngcháozhèngdehùnluànyòngchándebiànqīngwèizhòng、“deléimíngzhēnshìxíngxiànglìngrénchījīngquánpiāndebowènbēizhīdùnduànérhòuwèijiēshuízhīzhīliánzhēndechuàngránxiàotànshìzhèngyǒngtiāndelàngránlíngkōngbēnglièyòudàizhedeshìdiēluòjiāngāiyùnzhezhèwèiwěizhìshìzhuōrányòutòngdeduōāifèn

 zhèjiùshìgòuchéngbozhǔdebowènzhīcóngxíngshìshàngkànjiǎnzhíjiùshìpiānzhíshénmíngdexiǎotiānwèn》。dànyóubosuǒwènjūnwèishīrénshēndexiànshízāoqínggǎndeshūxièjiùxiàngtiānwènbānshūérshìshēnfèndòudàodexuǎnméngchánzāozhúdejīngfèiyǒngzhíshàngfānzhéérxiàdàiyǒulegèngdewèntóngtiānwèndezhíwènércǎileníng……jiāng……”deliǎngfāngshìzàiduìpáizhōngàozhèndàngshìbiǎoxiànchūmǒuzhǒngzhīsuǒcóng”、yóushénmíngjuéduàndebiǎoxiàngdànyóushīrénzàiliǎngzhīwènzhōngyǒubāobiǎn使shǐměiduìdebowènshàngdōubiǎomíngleshīréndexuǎnchǎngwènshēnsuǒjiānshǒudeshēnyuánshìkǔnkǔnkuǎnkuǎn”、“chāorángāo”、“liánjiézhèngzhízhīduōjiātànjiūyuànkǎirántóngfēngdezhèngpèiránmànxíngzhījiānduìqúnxiǎosuǒzhǔdechùshìzhīdàochìzhīwèitōushēng”、“zhēngshí”,zhuàngzhīwèiōér”、“huá”,xièzhīqíngzhèngfēngruìdecháofěngrántóngshēngduìqiānzhīángángfēngcǎimiáochéngxiānmíngduìdeshìduìshàngxiàzhīfànfànchǒutàidegōulēi——jiānsuǒtòudezhèngshìduìguìdǎngrénchùshìzhéxuédeshēnshēnzēngèbiānzhīqíngmemíngruìdezhèngzhānyǐnduìzǎodòngruòguānhuǒsuǒdeshìérxiè”,gōngránchéngrènshùyǒusuǒdǎishényǒusuǒtōng”,zhèngbiǎoleduìyuánxuǎndeyóuzhōngqīnpèituīchóng

 shīréndexuǎnqīngxiàngbāobiǎnfēnmíngdexíngxiàngmiáozhīzhōngérliǎngzhīwènzhīshìboshūxièqínggǎndezuìwèijuézhīchùzhèngyīnwèiwénsuǒzhǎnshìdeyuánxīnlíngjiùbìngfēishìduìrénshēngdàochùshìzhéxuéshàngdezhēnzhènghuòérqiàshìzàishìdàohùnzhuóshìfēidiāndàozhōngzhìshìfēngzhīzhēngzhēngtǐngzhì。《bosuǒzhǎnshìderénshēngdàodeyánjùnxuǎnzhǐyuánmiànduìguòhòushìdeshùzhìshìrénrénqiānniánláidōucéngmiànduìguò使shǐzàijīntiānzhèyàngdexuǎnsuīránsuíshídàidebiànhuàérgǎihuànlenèiróngdànsuǒxiàndezhuìshíchéndewěijīngshénquèjiǔérxīnrángǎnrǎnliàngcóngzhèshàngshuōbohuìyǒuhěnderénshēngjiāngyǐndǎorénmenbǎituōbēisuǒyōngérxuānángzǒuxiàngrénshēngdezhuàngchónggāo

 zhèpiānwénzhāngshùleyuándejiànshìyuánbèifàngzhúsānniánzhīhòuwǎngjiàntàibozhèngzhānyǐnwènbolùndezuòzhěshìshuízhèpiānwénzhāngdōushìhěnyǒushùjiàzhíshǐjiàzhídezàixiānqíndediǎnméiyǒuguānyuándeliàozuìzǎowèichuándeshì西hànqiānshǐ·yuánlièchuán》。yīnwèisōuliàodekùnnán,《yuánlièchuándeshǐliàobìngfēngshàndàoshìtàishǐgōngyuándezāoduōxiāngshìjièyuándezāoshūdeyōufènyuànyīnshūqíngshèngshìyuánwènbowèishíyǒushìdànyuánduìderénshēngzāozuòrénchùshìdeyuándefǎnquèshìfēichángzhēnshídeyuánliánshèwènníng”“jiāngliǎngfāngshìwènbogěirénzhīsuǒcóngdeyìnxiàngshíshīréndeshèwènshuōshìduìrénshēngdàochùshìyuándekùnhuòdàoshuōshìduìhēibáidiāndàoqīngzhuóhùnxiáodexiànshídezhènjīngfènkǎizàihuódejiānruìduìzhōngxiǎnchūyuánliánjiézhèngzhíxīnxìnggāojiédepǐnjiānchícāoshǒujuétuǒxiédedòuzhēngjīngshénduìyuándeyánjiūwénzhìshǎogōngcānkǎo

 quánwényuánwènbokāipiānzhānyǐnshìérxièdeshōujiézhōngjiānliánzhūshìdeduìshèwèndeguàn穿chuānwéncǎifěiránwǎngpánxuánduìshèwènguànzhīsuīchénkuāshìshìzhěngquèbǎnsànzhòngzhīxiánshìchōngpèigǎnqíngqiánglièxiànleshīrényǒudezhìérqiězhèzhǒngshìduìhànshèwèiwènxiǎn”,huòwèizhīhànzhīxiānshēng

 yuányuēgōngyuánqián340—gōngyuánqián278nián),xìngshìmíngpíngyuányòuyúnmíngzhènglíngjūnchūshēngchǔguódānyángguījīnběichāng),zhànguóshíchǔguóshīrénzhèngzhìjiāyīnzāoguìpáifěibàngbèixiānhòuliúfàngzhìhànběiyuánxiāngliúchǔguóyǐngdōubèiqínjūngōnghòuchénluójiāngshēnxùnchǔguóshìzhōngguóshǐshàngwèiwěideàiguóshīrénzhōngguólàngmànzhǔwénxuédediànrén,“chǔdechuàngzhědàibiǎozuòjiākāilexiāngcǎoměiréndechuántǒngbèiwèichǔzhī”,chǔguóyǒumíngdejiāsòngtánglēijǐngchàdōushòudàoyuándeyǐngxiǎngyuántóujiāngjǐndezixiāngchuánshìnóngyuèchūduānjiéduānjiézuìchūshìzhōngguórénmínbìngfángdejiéyuèdàichūnqiūzhīqiányǒuzàinóngyuèchūlóngzhōujìngxíngshìxíngluòténgdehòuyīnyuánzàizhètiān便biànyǎnbiànchénglezhōngguórénmínniànyuándechuántǒngjié

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37211.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 22人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org