首页 趣味语文古诗词正文

行路难三首(xing lu nan san shou)

阿尔法趣味语文网 古诗词 2021-08-13 09:19:18 141 0 励志的诗

 jīnzūnqīngjiǔdòushíqiānpánzhēnxiūzhíwànqián

 tíngbēitóuzhùnéngshíjiànxīnmángrán

 huángbīngsāichuānjiāngdēngtàixíngxuěmǎnshān

 xiánláichuídiàoshàngchéngzhōumèngbiān

 xíngnánxíngnánduōjīnānzài

 zhǎngfēnglànghuìyǒushízhíguàyúnfāncānghǎi

 dàoqīngtiānchū

 xiūzhúzhǎngānshèzhōngérchìbáizhì。(báizhì zuòbáigǒu)

 dànjiànzuòzòushēngwángménchēngqíng

 huáiyīnshìjǐngxiàohánxìnhàncháogōngqīngjiǎshēng

 jūnjiànshíyànjiāzhòngguōkuíyōnghuìzhéjiéxiáncāi

 xīngǎnēnfēnshūgānpōudǎnxiàoyīngcái

 zhāowángbáiyíngmàncǎoshuíréngèngsǎohuángjīntái

 xíngnánguīlái

 yǒuěryǐngchuānshuǐyǒukǒushíshǒuyángjué

 hánguānghùnshìguìmíngyònggāoyúnyuè

 guānxiánréngōngchéng退tuìjiēyǔnshēn

 zijiāngshàngyuánzhōngtóuxiāngshuǐbīn

 xióngcáibǎoshuìjiàzǎo

 huátíngwénshàngcàicāngyīngdào

 jūnjiànzhōngzhānghànchēngshēngqiūfēngjiāngdōngxíng

 qiěshēngqiánbēijiǔshēnhòuqiānzàimíng

 wén

 jīnbēizhōngdeměijiǔdòujiàshíqiānpándecàiyáozhēnguìzhíwànqián

 dànxīnqíngchóufán使shǐfàngxiàbēikuàiyuànjìncānchūbǎojiànhuánzhōuxīnpiànmángrán

 xiǎngguòhuángjiānbīngsāichuānxiǎngdēngtàixíngshānxuěbiàngāoshān

 yáoxiǎngdāngniánjiāngtàigōngchuídiàozhòngcáidewénwángyǐnchéngzhōumèngshòupìnzàishāngtāngshēnbiān

 rénshēngdedàoděngjiānnánděngjiānnánfēnzhēnzhèngdedàojiūjìngzàibiān

 jiānxìnchéngfēnglàngdeshídìnghuìdàoláidàoshíjiāngyángzhēngfānyuǎnhǎiqīngtiān

 dàosuīkuān广guǎngqīngtiānwéiméiyǒudechū

 yuànzhuīsuízhǎngānchéngzhōngdejiāzigǎodòuzǒugǒulèideyóu

 xiàngféngxuānyàngdànjiànzuòláosāozàiquánguìzhīménbēigōngjiéxīn

 hánxìnzhīqiánbèihuáiyīnshìjǐngzhīxiàojiǎcáinéngchāoqúnzāohàncháogōngqīng

 jūnjiànshíyànzhāowángzhòngyòngguōkuíyōnghuìzhéjiéqiāngōngxiàshìháoxiáncāi

 xīngǎnzhīdeēnqíngjiézhōngjǐnzhìdecáinéngwèijūnzhǔxiào

 érjīnyànzhāowángzhībáiyǐnhuāngcǎozhīzhōngháiyǒushuínéngxiàngyàngzhòngyòngxiánshìne

 shìjiānnánzhǐguīla

 yàoxuéyóuyòngyǐngshuǐěryàoxuéshūyǐnshǒuyángcǎiwēiérshí

 zàishìshànghuózheguìzàitāoguāngyǎnghuìwèishénmeyàoyǐnqīnggāoyúnyuè?

 kànláidexiánzhīréngōnggàochéngzhīhòuxíngyǐn退tuìdōufēimìng

 zibèiwángjiāngzhīshàngyuánzuìzhōngbàoshíchénluójiāngzhōng

 xióngcáilüèbǎobēicǎndejiéwèi

 shìfǒuháinéngtīngjiànhuátíngbiéshùjiāndeshìfǒuháinéngzàishàngcàidōngménqiānyīngliè

 zhīdàozhōngdezhānghànshìkuàngzhīrényīnjiànqiūfēngérxiǎngjiāngdōngdōu

 shēngshíyǒubēijiǔjiùyīngjǐnqínghuānzàishēnhòuqiānniándemíng

 zhùshì

 zūn(zūn):dàishèngjiǔdejīnwèishìqīngjiǔqīngchúndeměijiǔdòushíqiāndòuzhíshíqiānqiánwànqián),xíngróngjiǔměijiàgāo

 zhēnxiūzhēnguìdecàiyáoxiūtóngxiū”,měiwèideshízhítōngzhí”,jiàzhí

 zhù(zhù):kuàizi

 xiánláichuídiàoshàngchéngzhōumèngbiānzhèliǎngànyòngdiǎnjiāngtàigōngshàngcéngzàiwèishuǐdepánshàngdiàozhōuwénwángzhùzhōumièshāngyǐncéngmèngjiànchéngchuáncóngyuèpángbiānjīngguòhòubèishāngtāngpìnqǐngzhùshāngmièxiàzhèliǎngbiǎoshìshīrénduìcóngzhèngréngyǒusuǒdàizuòzuò”。

 duōjīnānzàichàdàozhèmeduōjīnshēnzàichùzuò”。ān

 zhǎngfēnglàngshíxiànzhèngzhìxiǎngsòngshū·zōngquèchuánzàizōngquèshǎoniánshíshūzōngbǐngwèndezhìxiàngshuō:“yuànchéngzhǎngfēngwànlàng

 yúnfāngāogāodechuánfānchuánzàihǎihángxíngyīntiānshuǐxiāngliánchuánfānhǎoxiàngchūméizàiyúnzhīzhōng

 shèèrshíjiāwèishèbáizhìzuòbáigǒu”。

 dànjiànzhànguóshígōngzimèngchángjūnménxiàshíféngxuāncéngdànjiànzuòyuàn

 jiǎshēngluòyángjiǎcéngshàngshūhànwénquàngǎizhìxìngshòushíchénfǎnduì

 yōnghuìyànzhāowángqīnsǎokǒnghuīchénfēiyángyòngxiùdǎngzhǒuyíngxiánshìzōuyǎnzhéjiézuòzhéyāo”。

 guīláizhǐyǐnchūdōngjìntáoyuānmíngguīlái》。

 shǒuyángjué:《shǐ·lièchuán》:“wángpíngyīnluàntiānxiàzōngzhōuérshūchǐzhīshízhōuyǐnshǒuyángshāncǎiwēiérshízhī……suì饿èshǒuyángshān。”《suǒyǐn》:“wēijué。”ànwēijuéběnèrcǎoqiánrénwèi

 hánguānghùnshìguìmíngyánfēngmángsuíshìyǎngzhī。《gāoshìchuán》:cháowèiyóuyuē:“yǐnxíngcángguāng?”

 xiánrénbàozhàoxíngnán》:“shèngxiánjǐnpínjiàn”。《shǐ·càilièchuán》:“shízhīchénggōngzhě。……shāngjūnwèiqínxiàogōngmínglìng,……gōngchéngérsuìchēliè。……bái……gōngchéngérsuìjiànyóu……gōngchéngérzhījiězhǒngwèiyuèwángshēnmóuyuǎn……lìngyuèchénggōngzhāngérxìngōujiànzhōngérshāzhīzizhěgōngchénghuòzhìshēn?”

 zizichūnqiūguó。《yuèchūnqiūjuǎnchànèichuán》:“wángwénzizhīyuànhènnǎi使shǐrénshǔlòuzhījiànzi……suìjiànérwángnǎizishīshèngchīzhītóuzhījiāngzhōng。”yòujiànguó·》。

 xióngcáibǎo:《jìnshū·chuánzàiyīnhuànrénxiànérbèishāhàijūnzhōnglínzhōngtànyuē:“huátíngwén?”

 shuìjiàzǎoqínguótǒngliùguódegōngchénrènqíncháochéngxiānghòubèishā。《shǐ·lièchuánzàikuìrántànyuē:“……nǎishàngcài……jīnrénchénzhīwèichénshàngzhěwèiguìshuāiwèizhīsuǒshuìjià?”《suǒyǐn》:“shuìjiàyóujiějiàyánxiū。”

 huátíngwénshàngcàicāngyīngdàozhèliǎngháishìxiě。《shǐ·lièchuán》:“èrshìèrniányuèxínglùnyāozhǎnxiányángshìchūzhōngzizhíwèizhōngziyuē:‘ruòqiānhuángquǎnchūshàngcàidōngménzhújiǎo!’”《tàipínglǎnjuǎnjiǔèrliù:《shǐyuē:“línxíngqiānhuángquǎncāngyīngchūshàngcàimén。”

 qiūfēngjiāngdōngxíngzhèxiězhānghàn。《jìnshū·zhānghànchuán》:“zhānghànyīngjùnrén。……wèidōngcáoyuàn。……yīnjiànqiūfēngnǎizhōngcàichúngēngkuàiyuē:‘rénshēngguìshìzhìnéngguānshùqiānyàomíngjué?’suìmìngjiàérguī。……huòwèizhīyuē:‘qīngnǎizòngshìshíwèishēnhòumíngxié?’yuē:‘使shǐyǒushēnhòumíngshíbēijiǔ。’shírénguìkuàng。”

 zhèsānshǒushīliánjǐnfēntángxuánzōngtiānbǎoyuánnián(742nián),báifèngzhàojīngdānrènhànlíngōngfèngshìjīnghòuquèméibèitángxuánzōngzhòngyòngháishòudàoquánchéndechánhuǐpáiliǎngniánhòubèijīnfànghái”,biànxiāngniǎnchūlezhǎngān。《tángsòngshīchúnwèixíngnánsānshǒujiētiānbǎosānzài(744niánkāizhǎngānshísuǒzuò

 

 shīdeqiánxiěpéngyǒuchūduìbáideshēnhòuyǒuqíngchūduìzhèyàngwèitiāncáibèizhìdewǎnjīnqiánshèxiàshèngyànwèizhījiànxíng。“shìjiǔjiàntiānzhēndebáiyàoshìzàipíngshíyīnwèizhèměijiǔjiāyáozàijiāshàngpéngyǒudepiànshèngqíngkěndìngshìhuìyǐnsānbǎibēideránérzhèduānjiǔbēiquèyòujiǔbēituīkāilekuàiziquèyòukuàizifàngxiàlekāizuòxiàbǎojiànxīnmángrántíngtóuliándedòngzuòxíngxiàngxiǎnshìlenèixīndemèngǎnqíngdedàngbiànhuà

 jiēzheliǎngjǐnchéngxīnmángrán”,zhèngmiànxiěxíngnán”。shīrényòngbīngsāichuān”、“xuěmǎnshānxiàngzhēngrénshēngdàoshàngdejiānnánxiǎnyǒuxìngdewèi怀huáiyǒuwěizhèngzhìbàoderénzàishòuzhàojīngyǒuxìngjiējìnhuángdeshíhòuhuángquènéngrènyòngbèijīnháishān”,biànxiāngniǎnchūlezhǎngānzhèzhèngxiàngdàobīngsāihuángxuěyōngtàixíngmadànshìbáibìngshìzhǒngruǎnruòdexìngcóngjiànkāishǐjiùbiǎoshìzhegānxiāochénéryàozhuīqiú。“xiánláichuídiàoshàngchéngzhōumèngbiān。”shīrénzàixīnjìngmángránzhīzhōngránxiǎngdàoliǎngwèikāishǐzàizhèngzhìshàngbìngshùnérzuìhòuzhōngyǒuzuòwèiderénwèishìjiāngshàngshísuìzàipándiàowénwángwèishìyǐnzàishòutāngpìnqiáncéngmèngjiànchéngzhōuràoyuèérguòxiǎngdàozhèliǎngwèishǐréndejīngyòugěishīrénzēngjiālexìnxīn

 “xíngnánxíngnánduōjīnānzài?”jiāngshàngyǐnderánzēngjiāleduìwèiláidexìnxīndàndāngdehuídàoyǎnqiánxiànshízhōngláideshíhòuyòuzàigǎndàorénshēngdàodejiānnányánshàngzhānwàngqiánchéngzhǐjuéqiánshénduōyàozǒudejiūjìngzàinezhèshìgǎnqíngzàijiānruìdemáodùnzhōngzàihuíxuándànshìjuéqiángéryòuxìndebáijuéyuànzàiyánshàngbiǎoxiàndeněizhǒngyòngshìdeqiánglièyàoqiúzhōng使shǐzàibǎituōlefǎnghuángdemènchàngchūlechōngmǎnxìnxīnzhǎnwàngdeqiángyīn:“zhǎngfēnglànghuìyǒushízhíguàyúnfāncānghǎi!”shībiǎolezhǔnbèichōngqièshīzhǎndebàodeháomàigàiguānjīngshéngěidàocuòzhézāokùnnánshòudàoérgǎndàoqiánmángránderénmenzhǒngxìnxīnzhǒngyǒngliàngxiāngxìnjǐnguǎnqiánzhàngàizhòngzhòngdànréngjiānghuìyǒutiānyàoxiàngliúsòngshízōngquèsuǒshuōdeyàngchéngzhǎngfēngwànlàngguàshàngyúnfānhéngcānghǎidàoxiǎngdeàn

 zhèshǒushīgòngshíèrshízàiyánxíngzhōngzhǐnéngsuànshìduǎnpiāndàntiàodàngzònghéngyǒuzhǎngpiāndeshìzhòngyàodeyuányīnzhījiùzàibǎijiǔzhéjiēshìleshīréngǎnqíngdedàngbiànhuàshīdekāitóu,“jīnzūnqīngjiǔ”,“pánzhēnxiū”,ràngréngǎnjuéshìshìhuāndeyànhuìdànjǐnjiēzhetíngbēitóuzhù”、“jiànliǎngjiéjiùxiǎnshìlegǎnqíngtāodeqiánglièchōngzhōngjiāngānggāngkǎitànbīngsāichuān”、“xuěmǎnshān”,yòuhuǎngránshényóuqiānzàizhīshàng仿fǎngkàndàolejiāngshàngyǐnyóuwēijiànérrándàojūnzhǔzhòngyòngshīrénxīnshàngdeshīwàngwàngzhuīqiúbiànhuàjiāo。“xíngnánxíngnánduōjīnānzài?”jiézòuduǎntiàoyuèwánquánshìqièānzhuàngtàixiàdenèixīnbáixiàochuánchūjìn退tuìshīéryòuyàotànsuǒzhuīqiúdexīnjiéwěièrjīngguòqiánmiàndefǎnhuíxuánhòujìngjièdùnkāichàngchūlegāoángguāndediàozixiāngxìndexiǎngbàozǒngyǒushíxiàndetiāntōngguòzhèyàngcéngcéngdiédiédegǎnqíngbiànhuàchōngfēnxiǎnshìlehēiànzhuódezhèngzhìxiànshíduìshīréndehóngxiǎngbàodeèfǎnyìngleyóuéryǐndeshīrénnèixīndeqiánglièmènfènpíngtóngshíyòuchūbiǎoxiànleshīréndejuéqiángxìnduìxiǎngdezhízhezhuīqiúzhǎnshìleshīréncóngmènzhōngzhēngtuōchūláideqiángjīngshénliàng

 “xíngnánshìduōyǒngtànshìjiānnánpínkùndechùjìngbáizhèxíngnánshīzhǔyàoshūle怀huáicáideqíng怀huáizhèxuǎndeshìshǒuzàibēifènzhōngháomàigàizàishīzhōngréng怀huáiyǒuwàng

 zhèshǒushīzàicáibiǎoxiànshǒushàngdōushòudàoxíngnándeyǐngxiǎngdànquèqīngchūlánérshènglánliǎngréndeshīdōuzàidìngchéngshàngfǎnyìnglefēngjiàntǒngzhìzhěduìréncáideéryóushídàishīrénjīngshénzhìfāngmiàndeyuányīnshīquèjiēshìgèngjiāshēnqiángliètóngshíháibiǎoxiànlezhǒngdezhuīqiúguāndexìnwánqiángjiānchíxiǎngdepǐnyīnérbàozuòxiāngshīdexiǎngjìngjièjiùxiǎngènggāoshīduōxiěshìdàojiānnánbiǎolechóubié

 èr

 “dàoqīngtiānchū。”zhèkāitóushǒutóngshǒuyòngdeshǒucóngyánshàngdeměijiǔjiāyáoxiějiàopíngzhèshǒukāitóujiùdǒuràngjiǔjiǔzàinèixīndegǎnshòuxiàzipēnchūlái使shǐzhěgǎndàodexiǎnggǎnqíngnèiróngshífēnshēn广guǎnghòuláimèngjiāoxiělechūményǒuàishuíwèitiānkuāndeshīnéngshòuleshīdedànbáichàduōlenénggòuxiāngdeháishìbáideshī:“shǔdàozhīnánnánshàngqīngtiānzhèlèishīgàizhǐyǒubáizhǒngxiōngjīncáinéngxiěchūguò,《shǔdàonányòngshàngqīngtiānláishǔdàodejiānnán使shǐrénzhíjiēxiǎngdàodàishānchuāndejiānxiǎnquèbìnggǎndàowénshàngyǒuguòduōdemáiérzhèshǒuyòngqīngtiānláixíngróngdàodekuānkuòzhàoshuōzhèyàngdedàoshìxíngdedànjǐnjiēzhequèshìchū”,jiùràngréngǎndàozhèmiànyǒuduōqiántáizhèyàngzhèjǐngdekāitóujiùyǐnlerénmenduìxiàwéndezhù

 “xiūzhúxiàliùshìliǎng。“xiūzhúliǎngshìxiědeyuàntángdàishàngcéngshèhuìhuāndòujìnxíngyóuhuòtángxuánzōngcéngzàigōngnèizàofāngdòudexiǎoéryīnérchǒngdāngshíyǒushēngéryòngshíwéndòuzǒugǒushèngshūdemínyáoguǒyàoxuédòushìjiāojiēxiēwánzizàishìshàngkāidiǎnhòuméndedànbáiduìchīzhīsuǒshēngmíngxiūzhuīsuízhǎngānshèzhōngdexiǎoérzhèliǎngzàiwángshíèrhánzhuóyǒu怀huáizhōngsuǒshuōdejūnnénggāojīnxuédòuzuòlìnggànhóngshìdōushìshuōxièzhǎngānshèzhōngérwèimexiēguānguìrénjiāowǎngne?“dànjiànzuòzòushēngwángménchēngqíng。”“wángmén”,qiánjīnchūquánguìzhīmén。“dànjiànzuò”,yòngdeshìféngxuāndediǎnféngxuānzàimèngchángjūnménxiàzuòjuémèngchángjūnduìgòukāishǐshíjīngchángdànjiànérbiǎoshìyàohuíbáishìwàngpíngjiāowánghóudeérshízàizhǎngānquánguìmenbìngdānghuíshìyīnér使shǐxiàngféngxuānyànggǎndàonéngrěnshòuzhèliǎngshìxiědechēng。“huáiyīnshìjǐngxiàohánxìnhàncháogōngqīngjiǎshēng。”hánxìnwèizhìshízàihuáiyīncéngshòudàoxiēshìjǐnglàimendecháoxiàojiǎniánqīngyǒucáihànwénběnsuànzhòngyòngdànyóushòudàochénguànyīngféngjìngděngdefǎnduìhòuláijìngzāobiǎnzhúbáijièyònglehánxìnjiǎdediǎnxiěchūzàizhǎngānshíbānshèhuìshàngderénduìcháoxiàoqīngshìérdāngquánzhějiāzhèliǎngshìxiědezhì

 “jūnjiànxiàliùshēnqíngchàngdāngchūyànguójūnchénxiāngzūnzhòngxìnrènliúduìjiàngōngdewàngbiǎoxiànleduìxiǎngdejūnchénguāndezhuīqiúzhànguóshíyànzhāowángwèile使shǐguójiāqiángzūnguōkuíwèishīshuǐbiānzhùtáizhìhuángjīnshàngzhāolǎnxiánshìshìzōuyǎnxīnfēnfēnláiguīwèiyànsuǒyòngyànzhāowángduìmenjǐnyántīngcóngérqiěxiàshìzhéjiéxiāngdàidāngzōuyǎndàoyànshízhāowángyōnghuìxiān”,qīnsǎochúdàoyíngjiēkǒnghuīchénfēiyángyòngxiùdǎngzhùsǎozhǒushìgōngjìngbáishǐzhōngwàngjūnchénzhījiānnénggòuyǒuzhǒngjiàotuīxīnzhìdeguānchángyǐnjiāngshàngzhāngliángzhūliàngyuányīnzhīzhèngyīnwèimenjūnzhǔzhījiāndeguānjiàodexiǎngdànzhèzhǒngguānzàixiànshízhōngquèshìcúnzàidetángxuánzōngzhèshíjīnghuàérqiěhūnyōnggēnběnméiyǒuzhēnzhèngdeqiúxiánzhòngxiánzhīxīnxiàzhàozhàobáijìnjīngzhǐguòshìzhuāngchūàicáide姿tàibìngyàoxiědiǎngōngsòngdewénér

 “zhāowángbáiyíngmàncǎoshuíréngèngsǎohuángjīntái?”kǎitànzhāowángméiyǒurénzàisǎohuángjīntáishíshàngshìbiǎomíngduìtángxuánzōngdeshīwàngshīréndegǎnkǎishìhěnshēndeshìhěnchéntòngde

 shàngshíèrdōushìchéngjiēdàoqīngtiānchū”,duìxíngnánzuòmiáoxiěderáncháotíngshàngxiàdōushìkànzhòngérshìpáichìmejiùzhǐyǒuxiùérle。“xíngnánguīlái!”zàidāngshídeqíngkuàngxiàzhǐyǒuzǒuzhèliǎngshìchénzhòngdetànshìfèndekàng

 zhèshǒushībiǎoxiànlebáiduìgōngdewàngliúchūzàikùndùnzhōngréngránxiǎngyǒusuǒzuòwèideyòngshìdeqíngxiàngwǎngxiàngyànzhāowángděngrényàngdefēngyúnhuìwàngyǒushūgānpōudǎnxiàoyīngcáideyuánpiāndexíngnánguīlái”,zhǐshìzhǒngfènzhīzhǐshìjiàozhǐyàokāizhǎngānérděngyàoxiāoshìbìngqiěpáichìzàitóngshíháibàoyǒudōngshānzàizhíguàyúnfāncānghǎidehuànxiǎng

 sān

 piānchúnyán退tuìpiānxīnqíngyǒutōngpiānduìshǒuqiányánrénshēnghánguānghùnshìmíngzhōngliègōngchéng退tuìéryǔnshēnzhěwèiqiúgōngliànwèizhějièzuìhòuzànchéngzhānghànwéiqiúshìderénshēngtàipiānzhīsāncéngérliǎngzhéyánmíngshìfǒudìngshìgōngzhīérgōngchéngshí退tuìshēnwèihuòèrqiúshìyóuzhèshìbáirénshēngzhéxuédediào

 piānyòngdiǎnpínfándànshìrénérshìtōngguòduìréndepínglùnbiǎochūzhìwèidexīnqíngshǒuxiānduìyóushūdeshìchūfēijiànqiánliǎngshǒusuǒshuōdecānghǎi”“guīláibìngfēixīngānqíngyuànshìjiēzheyòuduìyuányuánzhīyǔnshēnzhèngzhìbiǎoshìmǎnshìderénshēngxiǎngshìyòushēngǎnshìqíngxiǎnèliǎngbiāndōushìyuánxuǎndechūzhèngyīnwèibáidexíngnáncáiyǒubiébàozhàoděngrényǒugèngshēndebēixìngyòngshuōshīzhōngyǐnyòngshǐjiàoxùnchūxiànshígǎnshòu

 guǒshuōèrshǒuyòngdiǎnzhǔyàoshìjiēgōngtíngdebàishǒuzàijiēgōngtíngzhèngzhìdehēiànxiǎnèliǎngfāngmiàndōushìshīrénzàizhǎngāngōngtíngdeqièshēngǎnshòushìguāndeyóuzuìhòuduìshíshēn退tuìdezhānghànbiǎoshìzànshǎngzhèngqiánliǎngshǒudejiéwěiyàngguòshìnàizhīxiàdeqiángkuānjiěshìduìxiànshíbiǎoshìkàngdefènzhī。“qiěshēngqiánbēijiǔ”,yóuzhíguàyúnfāncānghǎi”,shénxiānjiǔyuánshìbáipáichúyōufèndeliǎngbǎodànháishuōguòxiānrénshūhuǎngwèiruòzuìzhōngzhēn”,“bēixiāochóuchóugèngchóu”,lùnxiānjiǔdōushìyuányīnjiùzàiderénshēngtàishǐzhōngshìdezhèzhǒngzhízhexiànshírénshēngdetàishìbáibēishēnxìngzhīsuǒzàishìbáishīyǒnghéngshēngmìngzhīsuǒzài

 bái(701nián-762nián) ,tàibáihàoqīngliánshìyòuhàozhéxiānrén”,tángdàiwěidelàngmànzhǔshīrénbèihòurénwèishīxiān”,bìngchēngwèi”,wèilelìngliǎngwèishīrénshāngyǐnxiǎobiébáiyòuchēng”。xīntángshūzàibáiwèixìngshènghuángliángzhāowánggǎojiǔshìsūntángzhūwángtóngzōngrénshuǎnglǎngfāngàiyǐnjiǔzuòshījiāoyǒubáishēnshòuhuánglǎolièzhuāngxiǎngyǐngxiǎngyǒutàibáichuánshìshīzuòzhōngduōzuìshíxiědedàibiǎozuòyǒuwàngshān》《xíngnán》《shǔdàonán》《jiāngjìnjiǔ》《míngtáng》《zǎobáichéngděngduōshǒu

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/37201.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 141人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org